Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postavení Vězeňské služby ČR a veřejná správa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postavení Vězeňské služby ČR a veřejná správa"— Transkript prezentace:

1 Postavení Vězeňské služby ČR a veřejná správa
JUDr. Lubomír Šimek vedoucí legislativně právního oddělení GŘ VS ČR

2 CÍL PŘÍSPĚVKU jiný úhel pohledu na vztah VS a vězněných osob než ochrana práv vězněných osob ztotožňování moci výkonné s veřejnou správou nerespektování specifického postavení bezpečnostních sborů vč. VS nepřehlednost a nejasnost právní řádu

3 POSTAVENÍ VS vznik, působnost, pravomoc, organizace, odpovědnost, vztahy vnitřní a vnější ozbrojený bezpečnostní sbor správní úřad organizační složka státu účetní jednotka

4 BEZPEČNOSTNÍ SBOR zvláštní složka státního mechanismu donucovací povahy použití donucovacích prostředků a zbraně obecně při narušení pořádku a bezpečnosti

5 SPRÁVNÍ ÚŘAD jen pokud vykonává veřejnou správu
absence legální definice veřejné správy návrh (MV) zákona o úřednících veřejné správy "vrchnostenskou správou se pro účely tohoto zákona rozumí autoritativní rozhodování o právech, chráněných zájmech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v mezích a způsoby, které jsou stanoveny jiným právním předpisem" § 177 správního řádu "základní zásady činnosti správních orgánů se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje; provádí-li správní orgán úkony mimo správní řízení postupuje obdobně jako při správním řádem upraveném vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení

6 HMOTNÉ A PROCESNÍ PRÁVO
podřazení procesu správnímu řádu neznamená samo o sobě že jde o veřejnou správu zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

7 VS JAKO SPRÁVNÍ ÚŘAD jen pokud VS vykonává veřejnou (státní) správu podle zvláštních zákonů VS je orgánem nemocenského pojištění příslušníků VS a zaměstnaných vězněných osob podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění VS je orgánem sociálního zabezpečení příslušníků VS podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení GŘ VS vyřizuje stížnosti a provádí kontroly zdravotních služeb poskytovaných vězněným osobám podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

8 PŮSOBENÍ VS NA VĚZNĚNÉ OSOBY
Působení na odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody prostřednictvím konkrétních pokynů a příkazů není rozhodováním o právech či povinnostech odsouzených v oblasti veřejné správy, nýbrž projevem „řízení“ odsouzených individuálními pokyny a rozkazy Vězeňské služby v rámci právního vztahu nuceně založeného vykonatelným rozsudkem soudu o uložení trestu odnětí svobody; pouze v případě, že by takovým aktem „řízení“ bylo rozhodnuto i o veřejném subjektivním právu či povinnosti odsouzeného, vystupovala by v konkrétní věci Vězeňská služba či její složka jako správní orgán ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 57 Ca 166/2005 ze dne )

9 ROZHODOVÁNÍ VS FORMOU INDIVIDUÁLNÍHO PRÁVNÍHO AKTU
s konstitutivními účinky (ex nunc) a s deklaratorními účinky (ex tunc) opravným prostředkem stížnost varianty správního soudnictví a varianty jeho organizační struktury (O. Motejl - sněmovní tisk č. 669/2000) náhrada zvýšených nákladů při poskytování zdravotních služeb (§ 36 ZVTOS a § 18/6-7 ZVV) náhrada škody (§ 39a ZVTOS x občanský zákoník podle §21 ZVV) uložení kázeňského trestu (§ 51 a 52 ZVTOS a § 23 ZVV) povolení výkonu trestu a vazby matce společně s dítětem (§ 67 ZVTOS a § 28a ZVV) zabrání věci (§ 69 ŘVTOS - sic! a § 23 ZVV) náhrada nákladů výkonu trestu a vazby (§ 7, 8 a 11 vyhlášky č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů - sic!)

10 UKLÁDÁNÍ KÁZEŇSKÝCH TRESTŮ
přednáška o správním soudnictví na IV VS vychovatelé, speciální pedagogové x profesionální úředníci správních úřadů přezkum vyjmenovaných trestů správními soudy a nežádoucí dopady připomínka MV k aplikaci správního řádu k návrhu novely ZVV a ZVTOS na rozhodnutí o kázeňských trestech nelze klást nároky srovnatelné např. s rozhodnutím správního orgánu nebo soudu. V kázeňském řízení vystupuje významněji požadavek na flexibilitu rozhodování a snaha udržovat pořádek a bezpečnost ve věznicích v reálném čase. Napadené rozhodnutí o uložení kázeňského trestu obsahuje dostatečně přesnou specifikaci rozhodujícího orgánu i odsouzeného, výrokovou část, popis skutku, závěr o porušení konkrétní právní (resp. vnitřní) normy vymezeným skutkem a poučení o opravném prostředku, datum a podpis (usnesení ÚS č.j. I. ÚS 1785/08 ze dne )

11 NEPŘEHLEDNOST A NESROZUMITELNOST PRÁVNÍHO ŘÁDU
LRV a poznámky pod čarou vztah procesů podle zvláštních zákonů ke správnímu řádu § 2923 NOZ "Kdo se vědomě ujme osoby nebezpečných vlastností tak, že jí bez její nutné potřeby poskytne útulek nebo jí svěří určitou činnost, ať již v domácnosti, provozovně či na jiném podobném místě, nahradí společně a nerozdílně s ní škodu způsobenou v takovém místě nebo při této činnosti někomu jinému nebezpečnou povahou takové osoby." (minimálně 9 nutných judikátů)

12 LEGISLATIVA VS ČR Novela TZ a ZVTOS (sněmovní tisk 584): zákon dne vetoval prezident republiky; zařazeno na program současné 47. schůze PSP Novela zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR (sněmovní tisk č. 714: vládní návrh zákona zařazen v 1. čtení na program současné 47. schůze PSP Novela ZVV a ZVTOS: po vypořádání připomínek návrh dne předložen vládě; návrh budou nyní projednávat komise Legislativní rady vlády Novela TZ a ZVTOS o změně vnější diferenciace věznic: v srpnu 2012 ukončeno připomínkové řízení, připomínky zatím nebyly vypořádány; VS připravuje způsob realizace Zákony bude nutné promítnout do prováděcích předpisů, zejména ŘVV a ŘVTOS, ke kterým proběhne standardní připomínkové řízení

13 JUDr. Lubomír Šimek GŘ VS ČR lsimek@grvs.justice.cz
Děkuji za pozornost JUDr. Lubomír Šimek GŘ VS ČR


Stáhnout ppt "Postavení Vězeňské služby ČR a veřejná správa"

Podobné prezentace


Reklamy Google