Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k 1. výzvě Strategického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k 1. výzvě Strategického."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k 1. výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013 Drmoul, 25. 8. 2009 Kulturní dům

2 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Co je MAS? Zkratka MAS znamená místní akční skupina Jedná se o překlad z anglického „local action group“ (LAG) Spolupráce subjektů působících na venkově a podílejících se na jeho rozvoji Co je Leader? Je metodou rozvoje venkova aplikovanou v Evropské unii od roku 1991. Jejím cílem je podporovat decentralizovaný rozvoj venkovských oblastí

3 Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k 1. výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013

4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Fiche: 1) Atraktivní a dostupná obec 2) Pestrý venkov 3) Venkovský cestovní ruch 4) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

5 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Alokace: 4,4 mil Kč na všechny fiche

6 Předpokládaný harmonogram výzvy: 1. Vyhlášení výzvy 1. 9. 2009 2. Příjem žádostí 29. 9. – 30. 9. 2009 (9,00 – 17,00 hod.) 3. Uzávěrka příjmu žádostí od předkladatelů projektů 30. 9. 2009 4. Administrativní kontrola žádostí sekretariátem MAS 1. 10. – 2. 10. 2009 5. Výzva k doplnění a opravení žádostí, projektů, příloh. Sdělení informace o přijetí žádosti 2. 10.- 5. 10. 2009 6. Předání doplněných a opravených žádostí, projektů a příloh na MAS 6. 10. – 14. 10. 2009 7. Kontrola přijatelnosti doplněných žádostí 14. 10. 2009 8. Informace žadateli o výsledku dodatečné kontroly žádosti 14. 10. – 15. 10. 2009 9. Žádost o přezkoumání postupu MAS 15. 10. – 21. 10. 2009 10. Informace o přezkoumání postupu MAS 22. 10. 2009 11. Odevzdání žádosti přezkoumání na RO SZIF 23. 10. – 26. 10. 2009 12. Rozhodnutí SZIF Leden 2010

7 Předpokládaný harmonogram výzvy: 13. Jednání programového výboru 16. 10. 2009 14. Veřejné slyšení žadatelů 19. 10. – 20. 10. 2009 15. Jednání Výběrové komise 21. 10. 2009 16. Veřejné jednání programového výboru 22. 10. 2009 Následná administrativa dle pravidel a dohody MAS / SZIF / žadatelé

8 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Místo příjmu žádosti: Malá průmyslová zóna Tři Sekery 354 73 Tři Sekery 157 Ing. Josef Švajgl (od 7. 9. 2009 nepřítomen) marianskolazensko@seznam.cz tel.: 722 941 900 (dočasný - změna operátora) Tel.: 736 650 956 Mgr. Richard Štěpánovský stepanovsky.r@seznam.cz Tel.: 736 650 957 Ing. Jana Klusáková klusakova.j@seznam.cz

9

10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Fiche 1: Atraktivní a dostupná obec

11 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Fiche 1: Název opatření: Obnova a rozvoj vesnic Výše dotace: 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Způsobilé výdaje: min. 500.000,- Kč max. 2.000.000,- Kč

12 Oprávněný žadatel Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace). Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

13 Oblast podpory (typy aktivity) - stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch – případně nová výstavba související s vodohospodářskou infrastrukturou, ČOV, další technickou infrastrukturou včetně řešení dopravní infrastruktury a úpravou veřejných prostranství. - nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware, software v souvislosti s projektem - nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně pro obce.

14 Způsobilé výdaje stavební výdaje na obnovu místních komunikací III. a IV. třídy včetně vodou propustných, včetně výdajů na přesun hmoty, doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství dle Přílohy 9 Pravidel IV.1.1 stavební výdaje na novou výstavbu místních komunikací III. a IV. třídy, včetně výdajů na přesun hmoty, doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství dle Přílohy 9 Pravidel IV.1.1 stavební výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury (vyjma infrastruktury, kterou řeší záměr b) - energetická vedení, trafostanice, veřejný rozhlas, produktovody) stavební výdaje na obnovu veřejných prostranství obce (náměstí, tržišť, parků), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, zábradlí) a na obnovu a/nebo výstavbu čekáren na zastávkách hromadné dopravy výdaje na parkové úpravy (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění, včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba květin a dřevin) v zastavěném území obce (intravilánu) výdaje na nákup techniky pro údržbu zeleně vyjma ručního nářadí (zahradní traktory, motorové travní sekačky) v souvislosti s projektem nebo v souladu s cíly SPL, do 50% způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace

15 stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb, zejména pro vodu propustných (nezbytné přístupové komunikace, chodníky, odstavné a manipulační plochy, neplacená parkoviště, plochy stanovišť kontejnerů pro komunální odpad) výdaje na nákup pozemků souvisejících s projektem v ceně do 10% způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace výdaje na zpracování projektové dokumentace výdaje na zpracování technické dokumentace stavební a technologické výdaje na rekonstrukce vodovodů včetně vodovodních přípojek do délky 50 m pro veřejnou potřebu, včetně vodních zdrojů, atd. dle Přílohy 9 Pravidel IV.1.1. stavební a technologické výdaje na budování vodovodů pro veřejnou potřebu, včetně vodních zdrojů, atd. dle Přílohy 9 Pravidel IV.1.1. stavební a technologické výdaje na rekonstrukce kanalizací včetně kanalizačních přípojek do délky 50 m pro veřejnou potřebu, včetně čistíren odpadních vod (ČOV): kořenové ČOV, biologické ČOV, domovní ČOV - podrobněji viz Příloha 9 Pravidel IV.1.1.

16 stavební a technologické výdaje na budování kanalizací včetně kanalizačních přípojek do 50 m pro veřejnou potřebu, čistíren odpadních vod (ČOV): kořenové ČOV, biologické ČOV, domovních ČOV - podrobněji viz Příloha 9 Pravidel IV.1.1. stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb, zejména pro vodu propustných (komunikace, chodníky, odstavné a manipulační plochy, apod.) v souvislosti s projektem výdaje na parkové úpravy (ohumusování, terénní úpravy, zatravnění včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba dřevin a květin) v zastavěném území obce - intravilánu, v souvislosti s projektem výdaje na nákup staveb souvisejících s projektem na výstavbu ČOV v ceně do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace výdaje na nákup strojů, technologií, hardware, software souvisejících s projektem na výstavbu nebo rekonstrukci ČOV výdaje na vybavení provozní místnosti obsluhy ČOV - WC s umyvadlem a ohřívačem vody POZOR: DPH není již uznatelným výdajem pro obce ani svazky obcí

17 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Fiche 2: Pestrý venkov

18 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Fiche 2: Název hlavního opatření: Diverzifikace činností nezemědělské povahy Název vedlejšího opatření: Modernizace zemědělských podniků Výše dotace: % způsobilých výdajů dle fiche, ze kterých je stanovena dotace (dle typu – velikosti žadatele) Způsobilé výdaje: min. 500.000,- Kč max. 2.000.000,- Kč

19 Oprávněný žadatel Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V rámci záměru III. 1.1. b), c) a d) nesmí žadatel spadat do kategorie mikropodniků.

20 Oblast podpory (typy aktivity) - Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostněno je využití stávajících budov a ploch, - nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software, - výstavba decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) - pro vytápění nebo výrobu elektrické energie; kotelny, rozvody tepla či energie, bioplynové stanice (homogenizační jímka, reaktor,zásobník bioplynu, uskladňovací nádrž, kogenerační jednotka, tepelný výměník atd.), - projektová a technická dokumentace, která je součástí pořízení investice. - investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb - využití brownfield upřednostňováno), včetně nezbytných manipulačních ploch, pro živočišnou výrobu - podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže: i. výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, ii. výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, iii. výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva,

21 - investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu - podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže, - investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb) pro rostlinnou výrobu, včetně: iv. výstavby či rekonstrukce skladovacích prostor pro produkty rostlinné výroby, v. výstavby či rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur, vi. nezbytných manipulačních ploch. - investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu, včetně pořízení a obnovy závlahových zařízení, stavební a technologické investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch, - investice do techniky pro tvorbu a údržbu krajiny,

22 Způsobilé výdaje (hlavní opatření) Rekonstrukce a modernizace objektu či přestavba na provozovny určené pro nezemědělskou činnost a rozvoj nezemědělské produkce (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) Nová výstavba objektu k provozování dané činnosti (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) Úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny Nákup výrobních zařízení a technologie sloužící k diverzifikaci do nezemědělských činností Montáž a zaškolení obsluhy Nákup vybavení dílny nebo provozovny v souvislosti s projektem nebo v souladu s cíly SPL Nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem nebo v souladu s cíly SPL Projektová dokumentace Technická dokumentace Nákup staveb v souvislosti s projektem Nákup pozemků v souvislosti s projektem

23 Způsobilé výdaje (vedlejší opatření) Stáje pro krávy, jalovice, býky Boudy pro telata Plemenní býci v produkci (individuální ustájení) Pastevní areály včetně doprovodných staveb Stáje pro prasnice, dochov selat, výkrm prasat Plemenní kanci Stáje pro ovce a kozy Stáje pro koně Dojírny pro krávy, ovce, kozy Haly pro chov drůbeže Jímky na kejdu Hnojiště Stavby pro skladování krmiv a steliv Ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny Projektová dokumentace Technická dokumentace

24 Nákup nemovitosti Sila a horizontální haly pro skladování obilovin a olejnin Sklady pro ovoce a zeleninu Sklady pro chmel Zpracování biomasy a bioplynu Nosné konstrukce trvalých kultur Skleníky, rolníky, kontajnerovny Další zahradnické stavby Ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny Projektová dokumentace Technická dokumentace Nákup nemovitosti

25 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Fiche 3: Venkovský cestovní ruch

26 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Fiche 3: Název hlavního opatření: Podpora cestovního ruchu Výše dotace: % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace (dle typu – velikosti žadatele: 60 % malé podniky, 50 % střední podniky, 40 % velké podniky) Způsobilé výdaje: min. 500.000,- Kč max. 2.000.000,- Kč

27 Oprávněný žadatel Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší, než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci

28 Oblast podpory (typy aktivit) Záměr b) ubytování, sport Výdaje v tomto záměru jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování žádosti o dotaci z PRV. Způsobilé pro spolufinancování jsou pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 Obecných podmínek (nevztahuje se na financování formou leasingu). -rekonstrukce a modernizace stávajícího malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení v přímé návaznosti na ubytovací kapacitu nebo přestavba budov na malokapacitní (do 60 lůžek) ubytovací nebo stravovací zařízení, případně nová výstavba budov malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení (stavební materiál, stavební práce)

29 -výstavba příjezdové cesty, odstavných stání a úprava povrchů pro malokapacitní ubytovací zařízení (parkovací místa), případně pro zřízení malého kempu (3 - 5 stání pro karavany) - připojení k technické infrastruktuře - výstavba požárních nádrží souvisejících s projektem do objemu 10 m3 - nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení -rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba objektů pro zřízení půjčoven sportovních potřeb (např. půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení) - rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba ploch a objektů pro sportovní vyžití v areálech jak vnitřních tak venkovních - např. hřiště, koupaliště, jízdárna, atd. (nejedná se o aquaparky a lázně) - nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny a zařízení pro sportovní vyžití -nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu -pořízení nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem - nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel předkládá jako povinnou přílohu)

30 -nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel předkládá jako povinnou přílohu) -v případě, že se jedná o nákup samostatné stavby/pozemku, musí být vyjasněn vztah k pozemku, na němž stavba stojí/ke stavbám, které se případně na pozemku nacházejí (buď vlastnictví nebo nájemní smlouva na dobu určitou - nejméně po dobu vázanosti projektu na účel) -dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupená nemovitost stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím žadatele

31 Způsobilé výdaje náklady na stavbu malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, náklady na modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení náklady na stavbu půjčovny sportovních potřeb, náklady na modernizaci, rekonstrukci či přestavbu půjčovny sportovních potřeb náklady na stavbu sportovních zařízení, náklady na modernizaci, rekonstrukci či přestavbu sportovních zařízení v areálech jak vnitřních tak venkovních nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovacího zařízení nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení náklady na výstavbu příjezdové cesty, odstavných stání (parkovací místa, stání pro karavany) a úpravu povrchů včetně oplocení v areálu malokapacitního ubytovacího zařízení výstavba požárních nádrží v areálu malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení

32 nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem nebo v souladu s cíly SPL nákup staveb v souvislosti s projektem nákup pozemků v souvislosti s projektem projektová dokumentace technická dokumentace

33 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Fiche 4: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

34 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Fiche 4: Název hlavního opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Název vedlejšího opatření: Podpora cestovního ruchu a/ budování pěších tras, vinařských stezek a hippostezek Výše dotace: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč max. 1.500.000,- Kč

35 Oprávněný žadatel Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace). Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

36 Oblast podpory (typy aktivit) Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova -zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (např. kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón, krajinných památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů, soliterních dřevin) -zpracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny -zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově - publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr -geodetické práce související s projektovým záměrem

37 Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova - stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování), revitalizace a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků (kulturních památek, objektů v památkových rezervacích a památkových zónách a v krajinných památkových zónách, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů, soliterních dřevin) - zajištění stavebně historických průzkumů (včetně záchranných archeologických průzkumů)

38 Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea - investice na realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu - nákup staveb souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace - nákup pozemků souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace - nákup zařízení, vybavení, hardware, software nezbytných pro realizaci projektu

39 Vedlejší opatření: Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky - tvorba pěších a lyžařských tras (směrové tabule, značky, odpočinková místa podél pěších a lyžařských tras) mimo území lesů - tvorba vinařských stezek (směrové tabule, značky, odpočinková místa podél vinařských stezek) mimo území lesů - tvorba hippostezek (směrové tabule, značky, odpočinková místa podél hippostezek) mimo území lesů - nákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem - nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel předkládá jako povinnou přílohu)

40 Způsobilé výdaje výdaje na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (např. kulturních památek, vesnických památkových rezervací, vesnických památkových zón, krajinných památkových zón, kultur. prvků vesnic a krajiny, atd. dle Přílohy 9 Pravidel IV.1.1) výdaje na vypracování programů regenerace památkově významných území, plánů péče o území výdaje na vypracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově (např. kulturních památek, vesnických památkových rezervací, vesnických památkových zón, krajinných památkových zón, kultur. prvků vesnic a krajiny atd. dle Přílohy 9 Pravidel IV.1.1) výdaje na geodetické a kartografické práce související s projektem výdaje na historický průzkum k zajištění potřebných podkladů (např. kulturně-historických podkladů, archivních materiálů a dokumentace, fotodokumentace), souvisejících s realizací projektu výdaje na zpracování projektové dokumentace publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování) a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků - podrobněji viz Příloha 9 Pravidel IV.1.1.

41 výdaje na revitalizaci (včetně případné stavební obnovy) historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i soliterních dřevin (např. zahradnické a sadovnické práce a úpravy, terénní úpravy, atd. dle Přílohy 9 Pravidel IV.1.1.) stavební výdaje na stavební obnovu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu - podrobněji viz Příloha 9 Pravidel IV.1.1. stavební výdaje na novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu - podrobněji viz Příloha 9 Pravidel IV.1.1. stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb, zejména pro vodu propustných (např. nezbytné přístupové komunikace, chodníky, parkoviště, odstavné plochy) výdaje na parkovou úpravu okolí objektů kulturního dědictví (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba květin a dřevin) v souvislosti s projektem výdaje na zpracování posudku statiky budov či objektů v souvislosti s projektem výdaje na stavebně-historický průzkum, záchranný archeologický průzkum, na restaurátorské práce související s projektem výdaje na zajištění potřebných podkladů souvisejících s realizací projektu a na zhotovení informačních desek poskytujících kulturně-historické údaje o dotovaných historických objektech - podrobněji viz Příloha 9 Pravidel IV.1.1.

42 výdaje na zpracování technické dokumentace stavební výdaje na realizlaci nových výstavních expozic a muzeí -stavební obnova, případně nová výstavba investiční výdaje na zpracování libreta výstavní a/nebo muzejní expozice výdaje na zařízení a vybavení nutné pro provoz - výstavní vitríny, panely a montáže, informační tabule, osvětlení, audiovizuální technika, počítačová technika - hardware, software, zabezpečovací zařízení stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrchů a dlažeb, zejména pro vodu propustných (nezbytné přístupové komunikace, chodníky, odstavné plochy, apod.) výdaje na parkovou úpravu okolí objektů kulturního dědictví (terénní úpravy, ohumusování, osetí travní směsí včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba květin a dřevin) stavební výdaje na stavební obnovu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky elektřiny, plynu, komunikační sítě, rozvody, včetně vytápění a sociálního zařízení) výdaje na nákup staveb souvisejících s projektem v ceně do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace výdaje na nákup pozemků souvisejících s projektem v ceně do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace

43 Další informace www.mas21.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí

44 Kontakty: Ing. Josef Švajgl (od 7. 9. 2009 nepřítomen) marianskolazensko@seznam.cz tel.: 722 941 900 (dočasný - změna operátora) Tel.: 736 650 956 Mgr. Richard Štěpánovský stepanovsky.r@seznam.cz Tel.: 736 650 957 Ing. Jana Klusáková klusakova.j@seznam.cz


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k 1. výzvě Strategického."

Podobné prezentace


Reklamy Google