Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od 1. 1. 2014 jsme spolek. Mgr. Jaroslav Benák A co teď?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od 1. 1. 2014 jsme spolek. Mgr. Jaroslav Benák A co teď?"— Transkript prezentace:

1 Od 1. 1. 2014 jsme spolek. Mgr. Jaroslav Benák jaroslav.benak@law.muni.cz A co teď?

2 www.law.muni.cz OBSAH Proč to měníme? Jak se v tom vyznat? Co pro to musíme/máme/můžeme udělat? Spolkový rejstřík! Co s tím teď dál?

3 www.law.muni.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Zákon o sdružování občanů  Rok 1990  Pár paragrafů  Problémy s tím, co v zákoně není Dopady, problémy  Pestrá paleta občanských sdružení  Rozhodovací praxe MVČR

4 Jak se v tom vyznat?

5 www.law.muni.cz NOVÉ PŘEDPISY Občanský zákoník – 89/2012 Sb. (NOZ) Zákon o obchodních korporacích – 90/2012 Sb. „Rejstříkový zákon“ – 304/2013 Sb. (RejstřZ) Daňové změny – zejména – 344/2013 Sb. Zákon o statusu veřejné prospěšnosti

6 www.law.muni.cz OBECNÉ ZÁSADY NOZ § 1 - 14 PRÁVNICKÉ OSOBY § 118 - 209 KORPORACE § 210 - 213 SPOLEK § 214 - 302 ?

7 www.law.muni.cz

8 Co pro to musíme máme můžeme udělat?

9 www.law.muni.cz ONO SE TO SAMO NĚJAK… Sdružení = automaticky spolek (§ 3045 NOZ)

10 www.law.muni.cz MUSÍME do dvou let upravit název (§ 3042 NOZ) do tří let upravit stanovy (§ 3041 NOZ ) do tří let upravit údaje v rejstříku (§ 122 RejstřZ)

11 www.law.muni.cz MÁME Minimalistická varianta 1 až 2 odpoledne

12 www.law.muni.cz MŮŽEME Celková revize poslání a fungování organizace 1 až 2 roky

13 A chceme být spolek?

14 www.law.muni.cz PRO SPOLEK TYPICKÉ Členská základna Společná činnost Vzájemně či veřejně prospěšná Hlavní činnost + vedlejší činnost (i podnikání)

15 www.law.muni.cz SPOLEK – HLASY PRO  Je jednodušší zůstat spolkem než se transformovat  Kdokoliv může být členem spolku  Správa spolku je snadná a levná  Spolek je častá právní forma (literatura, lobbing) SPOLEK - HLASY PROTI  Pravidla pro účetnictví a určení základu DPPO  Nelze rozdělovat zisk  Neustálá diskuse o (ne)vhodnosti spolkové formy

16 www.law.muni.cz NECHCEME BÝT SPOLKEM transformace založení nového subjektu s případnou likvidací spolku

17 Jak se budeme jmenovat?

18 www.law.muni.cz NÁZEV SPOLKU Musí obsahovat  „spolek“  „zapsaný spolek“  „z.s.“ Příklad  K 31. 12. 2013 vzniklo občanské sdružení Dobře zapsaný spolek. Co musí udělat do konce roku 2015?

19 www.law.muni.cz NÁZEV SPOLKU Na změnu názvu jsou jen dva roky. Výjimka pro tradiční názvy (§ 3042 NOZ)

20 Mají se členové podílet na rozhodování?

21 www.law.muni.cz PARTICIPATIVNÍ organizační struktura spolku O všem rozhoduje shromáždění členů O všem rozhoduje vůdce Rozlišují se druhy členství Členové mají právo na info Nejsou rozdílné druhy členství Členové musí poslouchat DIREKTIVNÍ postavení členů, práva a povinnosti

22 Jaké máme mít orgány?

23 www.law.muni.cz SPOLEK MUSÍ MÍT Nejvyšší orgán  nejdůležitější koncepční záležitosti spolku Statutární orgán  zastupuje spolek navenek Příklad  Jak to bude vypadat ve vůdcovském spolku?  Jak to bude vypadat ve 100% participativním spolku?  Jak to může vypadat v půlce osy?

24 www.law.muni.cz SPOLEK MŮŽE MÍT Kontrolní komisi Rozhodčí komisi Jakýkoli další orgán

25 www.law.muni.cz POKUD STANOVY MLČÍ, TAK nejvyšším orgánem je členská schůze členská schůze se schází jednou za rok statutární orgán má 5leté funkční období

26 www.law.muni.cz POKUD STANOVY MLČÍ, TAK Pravidla pro svolávání a jednání orgánů  Pozvánka na schůzi nejméně měsíc dopředu  Pozvánka musí obsahovat program schůze  Změna programu schůze jen se souhlasem všech členů orgánu Pravidla pro jednání orgánů  Usnášeníschopnost – nadpoloviční většina členů orgánu  Pro přijetí rozhodnutí – nadpoloviční většina přítomných

27 www.law.muni.cz POBOČNÝ SPOLEK

28 Členství

29 www.law.muni.cz CO SE ČLENŮ TÝČE K čemu máme členy?  Máme zájem přijímat další členy?  Budeme zájemce vybírat nebo bereme kohokoli? Budeme vybírat členské příspěvky? Jak a proč vyloučit člena spolku?

30 www.law.muni.cz POKUD STANOVY MLČÍ, TAK O přijetí za člena rozhoduje nejvyšší orgán Členské příspěvky se nevybírají Vyloučení člena  Závažně porušil povinnost  Spolek ho vyzval k nápravě  Uličník v přiměřené lhůtě  Nezjednal nápravu  NEBO bez výzvy pokud to nelze odčinit nebo způsobil zvlášť závažnou újmu O vyloučení člena rozhoduje statutární orgán

31 Peníze tedy majetek a financování

32 www.law.muni.cz NUTNO ROZHODNOUT Co s vneseným majetkem při zániku členství? Mohou členové užívat majetek spolku pro osobní účely? Co s likvidačním zůstatkem?

33 www.law.muni.cz POKUD STANOVY MLČÍ, TAK Likvidační zůstatek připadne jinému spolku nebo obci Určí konkrétní vypořádání nebo Popíší způsob rozhodnutí o vypořádání  např. „o likvidačním zůstatku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou“ STANOVY NEMLČÍ, POKUD

34 www.law.muni.cz FINANCOVÁNÍ Nemění se  Členské příspěvky  Podnikatelská vedlejší činnost  Sponzorské „dary“ Nově jiný daňový režim  Dary  Úroky z vkladů

35 Dispozitivní ustanovení NOZ

36 www.law.muni.cz DISPOZITIVNÍ USTANOVENÍ NOZ Přečíst zákon nebo Projít manuál ČRDM Vyloučit, co se spolku nehodí

37 Přechod do nového režimu

38 www.law.muni.cz JAK NEZAČÍT OD NULY Přechodná ustanovení stanov „Členové orgánů, kteří svou funkci vykonávají ke dni účinnosti těchto stanov, se považují za zvolené podle těchto stanov.“

39 Spolkový rejstřík

40 www.law.muni.cz CO TO JE? Něco jako obchodní rejstřík Řeší to krajské soudy podle sídla spolku Přístupný bezplatně na internetu Zapisují se tam stanovené informace Prokazuje komukoli  Že spolek existuje  Kdo ho zastupuje  Kde sídlí  Co dělá

41 www.law.muni.cz JAK TO FUNGUJE? Žádosti na elektronickém formuláři Interaktivní vyplnění na webu MSp www.justice.cz www.justice.cz

42 www.law.muni.cz KDO A KDY PODÁVÁ NÁVRH? Kdo a kdy to musí podat?  statutární orgán hned (bez zbytečného odkladu) Když to neudělá?  po uplynutí 15 dnů  kdokoli, kdo doloží právní zájem

43 www.law.muni.cz CO DĚLÁ REJSTŘÍKOVÝ SOUD? Lhůty  3 pracovní dny na výzvu k doplnění žádosti (§ 88 RejstřZ)  5 pracovních dní na rozhodnutí (§ 96 RejstřZ)  Pokud ve lhůtě nevydají žádné rozhodnutí, zapisují se skutečnosti 6. den po doručení žádosti (§ 98 RejstřZ) Peníze (soudní poplatek)  Za každý dopis soudu (libovolný počet změn)  1000 Kč (zatím)

44 www.law.muni.cz OVĚŘOVAT PODPISY? pro řadu věcí úředně ověřené podpisy osvobození pro NNO od poplatku za ověřování POZOR – prohlášení nového statutára není osvobozeno

45 www.law.muni.cz ČASU ZATÍM DOST Přechodné období 3 roky (§ 122 odst. 3 RejstřZ)  Uvést obsah rejstříku do souladu s realitou

46 Co s tím dál?

47 www.law.muni.cz JAK NA TO? 1.Projednám možné změny stanov ve spolku 2.Rozhodnu se pro MUSÍM – MÁM – MŮŽU 3.Připravím návrh nových stanov a prodiskutuji návrh s ostatními 4.Podle starých stanov svolám orgán oprávněný měnit stanovy 5.Postupem podle starých stanov schválíme nové stanovy

48 www.law.muni.cz 6.Obstarám podklady pro zápis do rejstříku  Prohlášení vlastníka nemovitosti, kde sídlíme, že souhlasí s tím, že tam sídlíme, s úředně ověřeným podpisem  Prohlášení členů nového statutárního orgánu s úředně ověřeným podpisem  Vyplním formulář na zápis změn do spolkového rejstříku  Vytisknu formulář  Nechám úředně ověřit podpis na formuláři 7.Koupím kolek (1000 Kč) a nalepím jej na formulář 8.Doručím vše na podatelnu příslušného soudu 9.Spokojeně si oddechnu


Stáhnout ppt "Od 1. 1. 2014 jsme spolek. Mgr. Jaroslav Benák A co teď?"

Podobné prezentace


Reklamy Google