Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO SPORTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO SPORTU"— Transkript prezentace:

1 FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO SPORTU
Navrhovaná novela o daních z příjmu od roku 2014 ve vazbě na návrh zákona o statutu veřejné prospěšnosti Jiří Topinka člen ekonomické komise ČOV a daňový poradce

2 Nová legislativa od roku 2014
Zákon č.89/2012 Sb. občanský zákoník (nový občanský zákoník) Zákon o statutu veřejné prospěšnosti (návrh v legislativním procesu) Novela zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů (návrh v legislativním procesu)

3 Nový občanský zákoník § 146 Veřejná prospěšnost
Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

4 Nový občanský zákoník § 147
Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statutu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem.

5 Nový občanský zákoník § 148
Je-li ve veřejném rejstříku zapsán statut veřejné prospěšnosti, vymaže jej ten, kdo veřejný rejstřík vede, pokud se právnická osoba statutu veřejné prospěšnosti vzdá, nebo pokud o jeho odnětí rozhodne soud. Výmazem z veřejného rejstříku statut veřejné prospěšnosti zaniká.

6 Nový občanský zákoník § 149
Soud o odnětí statutu veřejné prospěšnosti rozhodne na návrh osoby, která na tom má právní zájem, nebo i bez návrhu v případě, že právnická osoba přestane splňovat podmínky pro jeho nabytí a nedostatek ani na výzvu soudu v přiměřené lhůtě neodstraní.

7 Nový občanský zákoník § 150
Jen právnická osoba, jejíž statut veřejné prospěšnosti je ve veřejném rejstříku zapsán, má právo uvést ve svém názvu, že je veřejně prospěšná.

8 Zákon o statutu veřejné prospěšnosti (návrh)
Veřejně prospěšná činnost (§ 5 návrhu) – je poskytována za stejných podmínek pro všechny předem neurčenému počtu zájemců z řad veřejnosti, s cílem přispívat k dosahování obecného blaha. Hlavním účelem veřejně prospěšné činnosti není vytváření zisku.

9 Zákon o statutu veřejné prospěšnosti (návrh)
Veřejně prospěšnou činností je mimo jiné podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob (§ 5/2/m návrhu) práce s dětmi a mládeží (§ 5/2/q návrhu) provozování amatérského sportu a tělovýchovy (§ 5/2/r návrhu)

10 Zákon o statutu veřejné prospěšnosti (návrh)
Veřejně prospěšnou činností není podpora politické strany nebo politického hnutí činnost zaměřená výlučně na společníky nebo zakladatele právnické osoby a na osoby, které jsou s ní spřízněny, za účelem uspokojení soukromých zájmů a potřeb těchto osob.

11 Zákon o statutu veřejné prospěšnosti (návrh)
Podmínky pro zápis statutu veřejné prospěšnosti Nerozdělování zisku z výdělečné hlavní činnosti Uložení výroční zprávy alespoň za dvě předcházející účetní období ve sbírce listin Bezúhonnost zakladatelů, členů statutárního orgánu a členů kontrolních orgánů Výkon podnikatelské činnosti pouze jako vedlejší činnost výlučně pro podporu své hlavní činnosti

12 Zákon o statutu veřejné prospěšnosti (návrh)
Podmínky spojené se statutem veřejné prospěšnosti Oddělené účtování o nákladech a výnosech spojených s hlavní činností, vedlejší činností, provozem obchodního závodu a se svojí správou V případě obratu ve výši 800 násobku životního minima je nutné ověření účetní závěrky auditorem Nelze poskytovat zálohy, zápůjčky nebo úvěr osobě blízké, členu kontrolního orgánu nebo zaměstnanci nebo poskytnout zajištění dluhu těchto osob Majetkové transfery vůči těmto osobám pouze za obvyklou cenu Zákaz majetkové podpory činnosti politické strany nebo politického hnutí

13 Novela zákona o daních z příjmů
zařazení příjmů z darů do předmětu daně z příjmů právnických osob institut veřejně prospěšného poplatníka a zavedení zvláštního režimu pro tyto poplatníky modifikace podmínek pro daňovou uplatnitelnost poskytnutých darů

14 Novela zákona o daních z příjmů
Veřejně prospěšný poplatník: poplatník, který podle svého zakladatelského právního jednání, statutu, zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci vykonává jako svou hlavní činnost veřejně prospěšnou činnost, plnění povinností na úseku požární ochrany nebo činnost policie, organizační složka státu, obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, Regionální rada regionů soudržnosti, politická strana a politické hnutí, státní fond, příspěvková organizace.

15 Novela zákona o daních z příjmů ve vztahu k veřejné prospěšnosti

16 Novela zákona o daních z příjmů
Zvláštní režim pro veřejně prospěšné poplatníky Předmětem daně nejsou příjmy z veřejně prospěšné činnosti, pokud jsou související náklady vyšší dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů podpora od Vinařského fondu výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného plnění, které plynou obci nebo kraji úplaty, které jsou příjmem státního rozpočtu příjmy plynoucí církvím podle zákona o majetkovém vyrovnání

17 Novela zákona o daních z příjmů
Zvláštní režim pro veřejně prospěšné poplatníky Předmětem daně jsou příjmy z reklamy z členského příspěvku v podobě úroku z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku Osvobození z příjmů z bezúplatného nabytí majetku u veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude nejpozději do konce třetího zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, kdy byl bezúplatný příjem obdržen a využit pro veřejně prospěšné účely k činnostem, z nichž dosahované příjmy nejsou předmětem daně; osvobození se nepoužije u poplatníka uvedeného v § 18a odst. 5, obcí a krajů.

18 Novela zákona o daních z příjmů
Zvláštní režim pro veřejně prospěšné poplatníky Možnost snížení základu daně o 30% Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poplatníka uvedeného v § 18a odst. 5, pokud není obecně prospěšnou společností, ústavem nebo sociálním družstvem, a poplatníka, který z hlediska své formy může získat status veřejné prospěšnosti, ale tento status na konci zdaňovacího období nemá, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V případě, že 30% snížení činí méně než Kč, lze odečíst částku ve výši Kč, maximálně však do výše základu daně.

19 Novela zákona o daních z příjmů
Modifikace podmínek pro daňovou uplatnitelnost poskytnutých darů Poplatníci daně z příjmů budou moci od základu daně odečíst bezúplatná plnění poskytnutá veřejně prospěšným poplatníkům – s výjimkou poplatníků, kteří z hlediska své formy mohou získat status veřejné prospěšnosti, ale tento status nemají - na veřejně prospěšnou činnost. Pro účely odečítání od základu daně se bezúplatné plnění, které bylo poskytnuto osobě se statusem veřejné prospěšnosti, považuje za poskytnuté na veřejně prospěšnou činnost; to neplatí, pokud poplatník věděl nebo vědět měl a mohl, že plnění na veřejně prospěšnou činnost nebude použito. Od základu daně nelze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, které je poskytnuto osobě, na základě jejíž činnosti plyne poplatníkovi nebo osobě jemu blízké prospěch bez poskytnutí odpovídajícího protiplnění.

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO SPORTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google