Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku Jiří Kšica Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost, o.p.s., Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku Jiří Kšica Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost, o.p.s., Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,"— Transkript prezentace:

1 Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku Jiří Kšica Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost, o.p.s., Českomoravská myslivecká jednota, z.s., 1

2 Nový občanský zákoník (NOZ)  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (3 081 §, zákon pro život inspirovaný životem)  Převratná změna (rekodifikace) soukromého práva po padesáti letech - zrušení více jak 280 právních předpisů  Nová právní úprava spolkového práva ( 220 § z toho 90 § ryze spolky) - zrušen z.č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 2

3 NOZ – podstatné změny  Občanské sdružení nahrazen pojmem SPOLEK  Právnická osoba korporátního typu  Každý spolek je jedinečnou entitou - členstvím, orgány 3

4 NOZ – nový přístup  V oblasti právnických osob NOZ nenařizuje jediné správné řešení - variabilita cest  Občanská sdružení – automatická transformace do právní formy spolku (§ 3045/1 sdružení podle 83 se považují za spolky)  Spolek - závazek mezi členem a spolkem 4

5 Spolek  do 3 let přizpůsobit vnitřní předpisy, která odporují donucujícím ustanovením NOZ  tato ustanovení pozbývají závaznosti  upravit vnitřní dokumentaci do podoby, která bude spolku vyhovovat  nespadnout do dispozitivních ustanovení NOZ (neotálet, ale neukvapovat se)  do 2 let upravit odporující název ustanovení NOZ (spolek, zapsaný spolek, z.s.) 5

6 Veřejné rejstříky  z.č. 304/2012 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  spolkový rejstřík vedený rejstříkovými soudy  návrhy na zápis pouze na předepsaných formulářích  ať je návrh podáván v listinné nebo elektronické podobě, musí být elektr. vyplněn na stránkách min. spravedlnosti  soudní poplatek 6

7 Charakteristika spolku  alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm  spolky mohou k uplatňování společného zájmu vytvořit nový spolek -svaz 7

8 Dobrovolnost členství, ručení  Nikdo nesmí být nucen k účasti na spolku a nikomu nemůže být bráněno vystoupit  Členové spolku neručí za jeho dluhy - princip oddělení majetku spolku od majetku jeho členů ( § 52/2 ZoM x § 215/2 NOZ) 8

9 Název spolku  Název musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí zkratka z.s.  „spolek” jako součást kmene názvu, tak nemusí být dodatečná identifikace 9

10 Činnost spolku, zisk  Hlavní činnost - uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen  Vedlejší hospodářská činnost - podnikání nebo jiná výdělečná činnost  Zisk – pouze pro spolkovou činnost 10

11 Stanovy spolku  musí obsahovat - název a sídlo spolku - účel spolku - práva a povinnosti členů - určení statutárního orgánu  uloženy v sídle spolku 11

12 Veřejná prospěšnost  Status veřejné prospěšnosti - uvedení veřejné prospěšnosti v zakladatelském jednání - vlastní činností přispívat k veřejnému blahu - na rozhodování mají vliv pouze bezúhonné osoby - nabytí majetku z poctivých zdrojů - hospodárné využívání svého jmění k obecnému blahu - zápis do veřejného rejstříku 12

13 Práva a povinnosti člena § 212  Přijetím členství přijímá člen zákonnou povinnost chovat se čestně a zachovávat vnitřní řád spolku  Spolek nesmí člena bezdůvodně zvýhodňovat nebo naopak  Musí šetřit jeho čl. práva i oprávněné zájmy  Zakazuje se zneužití hlasovacího práva k újmě celku 13

14 Regresní náhrada § 213  Poškodí-li člen spolku nebo člen jeho orgánu protiprávním činem tento spolek, je možné požadovat náhradu 14

15 Druhy členství  Členství různého druhu – vymezeno stanovami (řádné, mimořádné, čestné, přidružené apod.)  Vymezit práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhy členství  Omezit práva nebo rozšířit povinnosti lze jen za předem určených podmínek (contra spravedlivý důvod) 15

16 Seznam členů  není obligatorní povinností  vede-li spolek seznam - stanovy určí základní zásady (způsob vedení, zapisované skutečnosti, veřejnost) - práce s osobními údaji 16

17 Členský příspěvek  Nezávazná povinnost  Stanovy – výše, splatnost a způsob hrazení  Rozdílnost podle jednotlivých druhů členství  Vymahatelné jako každý jiný závazek  Za nesplnění lze uložit sankci 17

18 Zánik členství  Vystoupením  Vyloučením – specifikace ve stanovách ( contr. § 239 až 242 NOZ)  Další způsoby uvedené ve stanovách nebo zákoně (např. pro neplacení příspěvků § 238, vzdělání, výkon specifických činností) 18

19 Vyloučení člena  Základní úprava ve stanovách  Pouze z důvodů závažného porušení povinností  Nejdříve výzva k nápravě  Možnost člena se s návrhem na vyloučení seznámit a vyjádřit se k němu  Písemné rozhodnutí a doručení  Přezkoumání rozhodnutí (15 dnů k RozKom, do 3 měsíců/1 rok soud) 19

20 Orgány spolku  Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách.  Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li klamný dojem o jejich povaze. 20

21 Statutární orgán  Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda).  Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku 21

22 Povinnosti člena voleného orgánu §159  Kdo přijme funkci se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí  Jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit, a nevyvodí z toho důsledky 22

23 Funkční období  Neurčí-li stanovy jinak, je funkční období pětileté  Možnost kooptace náhradních členů  Opakované ustanovení 23

24 Nejvyšší orgán spolku  Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku (čl.sch.)  Působnost tohoto orgánu (hlavní zaměření činnosti spolku, změna stanov, schvalovat výsledek hospodaření apod.)  Kombinace stat.org. a nejv.org. a jeho nečinnost delší než 1 měsíc – 1/5 členů shromáždění členů 24

25 Členská schůze  Obvykle svolává statutární orgán – ve stanovách četnost, podmínky, pravidla apod.  Svolání z podnětu 1/3 členů nebo kontrolní komise  Náhradní svolání pro 30 denní nečinnost 25

26 Lhůty svolání  Vhodným způsobem dle stanov nebo nejméně 30 dnů předem  Pozvánka - místo, čas, pořad jednání  Místo a čas, aby co nejméně omezovaly možnosti členů  Odvolání, odložení čl.sch. stejným způsobem jako svolání (méně než týden) 26

27 Dílčí členská schůze  Zasedání čl. schůze formou dílčí čl. schůze  Stanovy určí, o kterých záležitostech nelze takto rozhodovat  Stanovy určí období konání  Členové a hlasy se sčítají 27

28 Shromáždění delegátů  Působnost členské schůze plní shromáždění delegátů  Každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů, není-li to možné, mohou stanovy určit rozumnou odchylku 28

29 Náhradní zasedání členské schůze  Členská schůze není schopna se usnášet, může být svolána náhradní schůze ve lhůtě 15 dnů  Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání  Lze jednat jen o záležitostech zařazených na předchozí zasedání  Usnesení lze přijmout za účasti libovolného počtu členů 29

30 Kontrolní komise  Kontrolní komise alespoň 3 členové  Dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a další působnost podle stanov  Neslučitelnost členství  Člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů 30

31 Rozhodčí komise  Sporné záležitosti patřící do spolkové samosprávy  Neurčí-li stanovy, tak spory o placení členských příspěvků a přezkoumání vyloučení člena  Členem jen bezúhonná osoba  Nepodjatost  Řízení upravuje zvláštní předpis 31

32 Doporučení  Změnit ve stanovách ta ustanovení, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ  Stanovy upravit co nejdřív, ale vědět, co chceme – znát záměr  Přizpůsobit terminologii  Podnikání nebo jiná výdělečná činnost může být jen vedlejší činností 32

33 Doporučení  Možnost získat status veřejné prospěšnosti  Spolkové záležitosti patří pod ministerstvo spravedlnosti a rejstříkové pod příslušný soud  Orgány spolku mohou být pojmenovány libovolně  Soudní ochrana člena, ale i spolku 33

34 Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku Děkuji za pozornost 34


Stáhnout ppt "Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku Jiří Kšica Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost, o.p.s., Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google