Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanovy Pionýra změny pro PS od 1.1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanovy Pionýra změny pro PS od 1.1."— Transkript prezentace:

1 Stanovy Pionýra změny pro PS od 1.1.
Materiál pro jednání oblastních porad 2014

2 Obecné principy, dané NOZ
NOZ chápe spolek jako celek, který může (ale nemusí) zřizovat pobočné spolky. Jejich existence se tak odvíjí od hlavního spolku, samy o sobě nemohou existovat (§219, § 228, § 230)! Spolek je chápán jako dvoustupňová struktura Statutární orgán spolku (pobočného spolku) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou Stanovami přiřčeny jinému orgánu Odpovědnost funkcionáře je vázána na jeho dobrovolné rozhodnutí o přijetí funkce – odpovídá i za svoji odbornou způsobilost funkci vykonávat.

3 Název spolku, názvy pobočných spolků
Název spolku je Pionýr, z. s. Název pobočných spolků, musí obsahovat: - Pionýr, z. s. - vyjádření typu pobočného spolku (pionýrská skupina) - vlastní - rozlišovací název pobočného spolku

4 Postavení PS v organizační struktuře Pionýra
Pionýrská skupina je pobočným spolkem. NOZ rozeznává: - hlavní spolek (Pionýr), - pobočné spolky (skupiny, centra, KOP) Pionýrská skupina je zřizována hlavním spolkem.

5 Činnost pionýrské skupiny
Veškerá činnosti Pionýrské skupiny musí směřovat k naplnění účelu spolku. Činnosti lze rozdělit na: - hlavní činnost spolku (bod II.10), - nahodilá výdělečná činnost (bod II.11) - vedlejší hospodářská činnost (bod II.12) Za podnikání se považuje jakákoliv opakovaná, pravidelná činnost za účelem zisku. Podléhá pak ŽZ. Rozšíření zřizovací listiny o činnosti podléhající ŽZ schvaluje Pionýr (VV ČRP).

6 Členství Je zrušen institut kolektivního členství.
U čestných členů osvobození od čl. příspěvků – osvobozuje ten, kdo uděluje. Zakotvena povinnost člena aktivně obnovit každoročně členství (zaplacením čl. přísp.). Ochranná lhůta do násl. roku pro obnovení členství v hlavním nebo pobočném spolku.

7 Práva členů Práva členů rozčleněna na 2 kategorie:
– obecně všichni členové spolku (V.4.a) – pionýrští pracovníci, členové nad 15 let ve jmenované funkci u oddílu nebo ve volené funkci (V.4.b)

8 Oddíly a družiny, kluby Oddíl je „základní výchovná jednotka“ (VI.D.1)
V rámci členských práv doplněna možnost oddílových rad, kde členové oddílu realizují (mj.) právo spolurozhodovat a právo být volen. Nově kodifikována možnost členění oddílu na družiny, včetně jmenování zodpovědného vedoucího družiny a jeho povinné kvalifikace. Klub neregistruje členy spolku; pokud v rámci klubu vyvíjí činnost člen, neregistrovaný v některém oddíle, registruje se přímo u subjektu.

9 Pionýrská skupina jako pobočný spolek
Zřizuje ji spolek k zajištění své činnosti, její existence je odvozena od hlavního spolku. Zapisují se do veřejného rejstříku spolků, včetně údaje o sídle a statutárního orgánu (vedoucí PS). Má právní osobnost (dříve právní subjektivitu),rozsah je určen Stanovami a zřizovací listinou. O zřízení rozhoduje VV ČRP, o rušení ČRP, návrh na zrušení musí schválit nadpoloviční většina všech členů Rady PS. Omezení pro nakládání s majetkem – nově přidáno omezení i pro movitý majetek – má zamezit vyvádění majetku ze spolku. Pro běžný provoz PS nevytváří překážky.

10 Hospodaření, ručení za závazky
Hlavní i pobočné spolky hospodaří samostatně, vzájemně neručí za své závazky (ALE!) Pobočné spolky hospodaří na základě rozpočtu, v rozsahu dle Stanov a své zřizovací listiny. P. s. předkládají účetní závěrku či výkaz o hospodaření cestou KOP do daného roku! Jakýkoliv případný „zisk“ je nutno využít pouze ve prospěch hlavní činnosti.

11 Orgány pionýrské skupiny
Funkční období je 5 let. Je třeba písemný souhlas s volbou či jmenováním. Nově: vedoucí družiny, delegát PS do krajského shromáždění delegátů Dobrovolně: revizor PS, kontrolní komise PS, vedoucí družiny. Právní účinky volby statutárního orgánu nastávají nejdříve dnem doručení protokolu o volbě do sídla Pionýra, z. s. Dvouměsíční ochranná lhůta pro ukončení výkonu funkce. Volení funkcionáři musí prohlásit že nejsou v úpadku, nebo jsou-li, pak to musí uvést. Statutární orgány, ekonomové a hospodáři, předsedové, místopředsedové a členové kontrolních komisí musí být bezúhonní. Možnost kooptace člena kolektivního orgánu.

12 Usnášeníschopnost, náhradní schůze
Jednání orgánů jsou usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů orgánu, u schůzí delegátů za účasti delegátů zastupujících nadpoloviční většinu členů. Je možno jednat a rozhodovat písemně nebo elektronicky, podrobnosti určí jednací řády Je možno svolat náhradní shromáždění delegátů ve lhůtě do 15 dní, musí se konat nejdéle do 6 týdnů, program pouze v rozsahu původního programu jednání, nicméně za účasti libovolného počtu osob.

13 Pionýrská centra - změny
Změna názvu stejně jako u PS Působnost Rady PC vykonávají statutární orgány subjektů, jež centrum navrhly, tito jmenují vedoucího pionýrského centra. Pokud centrum přímo registruje členy a jejich počet dosáhne stavu, nutného pro existenci PS, je povinno zvolit orgány jako PS a k 1.1. následujícího roku se transformovat na PS. Povinnost transformace je založena na nutnosti respektovat práva individuálních členů PC.

14 Vazby v Pionýru Maximální zachování stávajících postupů a servisního zázemí v rámci KOP KOP je zřizována Pionýrem jako pobočný spolek, jsou na ni přeneseny některé kontrolní, organizační, evidenční a servisní činnosti. Současně má i samosprávnou část – v rámci činnosti kraje. PS v této části řídí KOP prostřednictvím KRP. PS se podílí na řízení Pionýra prostřednictvím krajského shromáždění delegátů a přímou účastí na VZP. O vzniku, nečinnosti a zániku PS rozhoduje Pionýr jako zřizovatel.

15 Funkce KOP KOP má vlastní a přenesené pravomoci. Vlastní:
stanovuje výši odvodu z ČP na úroveň KOP; schvaluje ČP pro členy registrované KOP; zřizuje oddíly, kluby a registruje individuální členy; zastupuje organizační jednotky při jednání na úrovni kraje; pořádá a spolupořádá akce pro členy i veřejnost; zajišťuje propagaci spolku v rámci své působnosti; spravuje majetek ve vlastnictví KOP a majetek svěřený; rozhoduje o postupech, termínech a podmínkách účasti, které jsou závazné pro pobočné spolky a jejich individuální členy v rámci působnosti KOP v rámci její činnosti.

16 Funkce KOP přenesenou: organizační zajištění dílčích členských schůzí
evidence pobočných spolků v rámci působnosti KOP; výběr odvodu z členského příspěvku; kontrola „registrace“ vzdělávání – pokud je PVC; další činnosti a jednorázové úkony, kterými byla pověřena orgány Pionýra, z. s.;


Stáhnout ppt "Stanovy Pionýra změny pro PS od 1.1."

Podobné prezentace


Reklamy Google