Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh úprav (Statutu) Stanov Pionýra pro VZP 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh úprav (Statutu) Stanov Pionýra pro VZP 2013"— Transkript prezentace:

1 Návrh úprav (Statutu) Stanov Pionýra pro VZP 2013
Materiál pro jednání oblastních porad – únor až květen 2013

2 NEPROPADEJTE PANICE

3 Základní východiska Nutnost úpravy v návaznosti na nový Občanský zákoník (dále OZ) Převzetí „standardních řešení“ obsažených v OZ tam, kde nejdou proti naší dlouhodobé praxi, zejména na úrovni PS Převzetí „názvosloví“ OZ tam, kde je to vhodné (Stanovy, Kontrolní komise, …)

4 Název a označení Pojem „sdružení“ je nahrazen pojmem „spolek“.
Úplný název zní Pionýr, z. s. (tj. zapsaný spolek) - u doplňku k názvu navrhujeme použít zkratku, což zákon umožňuje.

5 Vymezení a účel Bude doplněno deklarativní vymezení Pionýra jako veřejně prospěšného spolku, text bude navržen po schválení zákona o veřejné prospěšnosti. Podmínky veřejné prospěšnosti se budou vztahovat na Pionýr jako celek i na všechny jeho dílčí části (pobočné spolky). Rozšíření činností, které může Pionýr provozovat k zajištění svých cílů. Program Pionýra bude samostatným dokumentem, nebude nedílnou součástí Statutu. Postup jeho schvalování a úprav se nemění. Veřejná prospěšnost – jediná možnost jak zachovat benefity pro neziskovky, možnost odpočtu darů ze základu, osvobození od daní. Naopak asi povinnost podvojného účta, nutnost výročních zpráv a jejich vkládání do registru.

6 Členství Je navrženo zrušení kolektivního členství.
U čestného členství určuje podmínky rada, která členství uděluje, pokud neplatí ČP není započítáván do evidence členů. Členství vzniká na dobu jednoho kalendářního roku a neuhrazením členského příspěvku k následujícího kalendářního roku automaticky zaniká. Nově možnost členství přímo u hlavního spolku. Členství u Pionýra – nikoliv jako standard, ale jako nouzové řešení pro případ potřeby

7 Práva členů Práva všech členů:
Vybrat si kolektiv, podílet se na činnosti, používat jednotící prvky Pionýra, podílet se na řízení své výchovné jednotky (oddílu), odvolat se k vyšším orgánům, využívat výhod spolku, hmotně podporovat spolek, vystoupit ze spolku. Spolurozhodovat o přijetí nových členů oddílu a o návrhu na vyloučení člena oddílu z Pionýra, volit oddílovou radu a být do ní volen. Navržená práva členů umožňují zejména dětem být členem rady oddílu a do tohoto orgánu volit. Práva člena nad 15 let, vykonávajícího volenou či jmenovanou funkci: Volit své zástupce - delegáty a být volen; spolurozhodovat o činnosti a podílet se na řízení. Možnost volby členů starších 15 let do kolektivních orgánů pobočných spolků a Pionýra je navržena v souladu s OZ. Hledáme nějaké jednodušší použitelné označení pro „bafuňáře“!

8 Organizační výstavba - obecně
Organizační struktura je ve Stanovách nově popisována v odlišném pořadí. Nejprve hovoří o pobočných spolcích. V závěru hovoří o oddílech a volnočasových klubech, které může zřizovat jak Pionýr, tak pobočné spolky. Pionýr zřizuje všechny pobočné spolky (tj. KOP, PS i PC) - OZ zná pouze dvoustupňovou strukturu. Rozsah způsobilosti všech pobočných spolků určuje spolek (Pionýr) ve stanovách a zřizovacích listinách. Zřizovací listiny se budou řešit hned po registraci 2014, jakmile budou schválené Stanovy na MV, registrace se již bude dělat dle nového (názvy subjektů), je nutno se na to začít hned po výročce připravovat. Zvlášť PC s individ. členy (u nás není).

9 Organizační výstavba – obecně I.
PS, PC, KOP jsou pobočným spolkem podle § 219 OZ. Nově navrženo omezení nakládání s movitým majetkem - převod movitého majetku za cenu jinou než obvyklou v rozsahu překračujícím např. 10% z celkové hodnoty majetku p.s. a poskytování darů subjektům mimo Pionýr ve stejném objemu souhrnně za rok bez souhlasu zřizovatele. Pokud p. s. pro plnění účelu, ke kterému byl zřízen, není schopen užívat s řádnou péčí dlouhodobý movitý či nemovitý majetek, je povinen ho nabídnout přednostně k bezplatnému převodu jinému pobočnému spolku nebo Pionýru. Pokud využití takového majetku v souladu s účelem spolku není možné, lze rozhodnout o jeho prodeji. Je velmi pravděpodobné, že nám toto v nějaké formě uloží zákon o veřejné prospěšnosti! Nejde o žádné novinky, již nyní dle stávajících předpisů obecných a interních je možno postupovat proti subjektům, které by chtěly vyvést majetek ze spolku.

10 Organizační výstavba – obecně II.
Pobočný spolek používá vlastní název doplněný jednoznačným určením druhu pobočného spolku a dodatek k názvu ve zkratce p.s. (vyjadřující „pobočný spolek“ dle požadavku OZ), a to ve variantách: Pionýrská skupina Lvíčata, p. s., Lvíčata – pionýrská skupina, p. s., 44. pionýrská skupina Lvíčata, p. s. Pionýrské centrum Lvíčata, p. s., Lvíčata – pionýrské centrum, p. s. Krajská organizace Pionýra Libereckého kraje, p. s., Liberecká krajská organizace Pionýra, p. s. Zkratka p. s. může být nahrazena souslovím pobočný spolek. OZ klade velký důraz na jistotu třetích osob v jednání – subjekt je čitelný a identifikovatelný.

11 Organizační výstavba – obecně III.
Funkční období je 5 let, příslušný orgán může navrhnout zkrácení období. Rada pobočného spolku: volí a odvolává statutární orgán (vedoucího, předsedu), hospodáře/ekonoma, přičemž právní účinky volby nastávají nejdříve dnem doručení protokolu o volbě do sídla Pionýra, z. s. volí a odvolává delegáty; schvaluje návrh na prodej nemovitého majetku, prodej movitého majetku a poskytnuté dary; schvaluje návrh na zrušení pobočného spolku; má působnost členské schůze. V registru spolků budou zavedeny i pobočné spolky se svými údaji a s údaji statutára!

12 Organizační výstavba – obecně IV.
Vedení / VV pobočného spolku: schvaluje návrh POZ akcí včetně jejich rozpočtu; rozhoduje o zřízení oddílů a volnočasových klubů a o jejich případném zrušení nebo sloučení; jmenuje a odvolává jmenované funkcionáře p. s. Vedoucí / předseda pobočného spolku: je statutárním orgánem, zastupuje p. s. v celém rozsahu jeho způsobilosti k právním úkonům; může rozhodovat o všech věcech, které nejsou stanovami svěřeny jiným orgánům.

13 Organizační výstavba – pionýrská skupina
O zřízení nové PS rozhoduje VV ČRP na návrh minimálně dvou fyzických osob, s přihlédnutím k vyjádření předsedy příslušné KOP, zřizovací listinou může omezit právní způsobilost PS. PS vzniká dnem zápisu do rejstříku (cestou MV ČR - rejstříkový soud). O zrušení PS rozhoduje ČRP na návrh rady PS, předsedy KOP, předsedy Pionýra nebo správce PS v nečinnosti. O naložení s likvidačním zůstatkem rozhoduje ČRP. Rejstřík (jak se nyní jeví) poveden min. spravedlnosti, zápisy budou cestou přes Ústředí a MV.

14 Organizační výstavba – pionýrské centrum
Zřizovatelem Pionýrských center je Pionýr. Pro maximální zjednodušení současného stavu navrhujeme sjednocení pravidel pro činnost a zánik PC tak, aby neexistovala řada různých úprav pro jednotlivé subjekty. Nejjednodušším se jeví zrušení center, a to sloučením s některým ze zakladatelů. V některých případech PC drží společný majetek nebo užívací práva, jejichž převod by mohl být problematický. Z tohoto důvodu je PC, jako specifický pobočný spolek, v návrhu zachován.

15 Organizační výstavba – pionýrské centrum
O zřízení rozhoduje VV ČRP na základě písemného návrhu minimálně dvou pobočných spolků – dále je postup jako u PS. Radu PC tvoří statutární orgány navrhovatelů. Volen je pouze vedoucí PC, jako statutární orgán zastupující PC v rozsahu jeho způsobilosti k právním úkonům. (Pokud chce mít hospodáře, pak ho Vedoucí PC jmenuje.) Rada PC má pravomoci jako rada PS + vedení PS. Pokud PC splní podmínky pro vznik PS, nejpozději k následujícího kalendářního roku bude provedena jeho transformace na PS. PC a jejich původní zakladatelé upraví poměry PC nejpozději ke dni registrace , v opačném případě se má za to, že PC vstupuje k tomuto datu do likvidace – likvidátorem bude poslední vedoucí PC. Zkrácení termínu na datum registrace u KOP – změna oproti písemnému materiálu.

16 Organizační výstavba - KOP
KOP má vlastní a přenesené pravomoci. Vlastní: stanovuje výši odvodu z ČP na úroveň KOP; schvaluje ČP pro členy registrované KOP; zřizuje oddíly, kluby a registruje individuální členy; zastupuje organizační jednotky při jednání na úrovni kraje; pořádá a spolupořádá akce pro členy i veřejnost; zajišťuje propagaci spolku v rámci své působnosti; spravuje majetek ve vlastnictví KOP a majetek svěřený; rozhoduje o postupech, termínech a podmínkách účasti, které jsou závazné pro pobočné spolky a jejich individuální členy v působnosti KOP, v rámci její činnosti. „Vlastní“ – tj. vycházející z potřeb PS a PC, které se v KOP sdružují.

17 Organizační výstavba KOP
přenesené: organizační zajištění schůze delegátů na úrovni KOP; evidence pobočných spolků v rámci působnosti KOP; výběr odvodu z členského příspěvku; kontrola „registrace“ (evidence členů a pob. spolků ve své působnosti); vzdělávání – pokud je na KOP ustaveno PVC; další činnosti a jednorázové úkony, kterými byla pověřena orgány Pionýra, z. s. Úkony dané shora, od hlavního spolku.

18 Organizační výstavba KOP – orgány KOP
Krajská rada Pionýra je složena z delegátů PS. PS volí delegáta na každých 30 započatých členů. Může vyslat více delegátů, nejvýše do počtu hlasů, které mu přísluší; pokud jich vyšle méně, určí kolik hlasů komu přináleží. Kontrolní komise KOP má stanovami určené kontrolní pravomoci, a to jak vůči KOP, tak vůči PS a PC v působnosti příslušné KOP. Navrhujeme zrušení Výročního zasedání KOP. Nově diskutována možnost že KRP nebude na členském principu, ale složena ze statutárů subjektů do KOP přináležících. Otázku nutno vyřešit co nejdříve, aby se příslušně upravil návrh změn. Záleží na potřebě vykazování „členské základny KOP“.

19 Organizační výstavba - KOP
Stanovy musí řešit, kdo a do jaké výše ponese riziko ztrát, které z hospodaření KOP případně vzniknou, jsou 2 varianty: Stanovit omezení pro hospodaření KOP tak, aby hospodařila na základě přebytkového nebo nulového rozpočtu s tím, že ztrátový rozpočet je možné realizovat pouze se souhlasem zřizovatele – tedy Pionýra. Taková úprava v praxi znamená, že za realizovanou ztrátu oproti schválenému rozpočtu zodpovídá statutární orgán KOP, který o nekrytých nákladech v rozporu se schváleným rozpočtem rozhodl. Ručí pobočné spolky v působnosti KOP. Ručení za matku – pobočné spolky ručí vždy a nemohou se z toho vyvinit!

20 Organizační výstavba – celostátní úroveň
Na celostátní úrovni je zachováno Výroční zasedání Pionýra jako nejvyšší orgán sdružení. Delegáty volí pionýrské skupiny a to jednoho na každých započatých 150 členů PS. Volí předsedu, dva místopředsedy v pořadí, ekonoma, členy VV, členy a předsedu Kontrolní komise Pionýra, členy Rozhodčí komise Pionýra. Rozhoduje o změnách Stanov, Programu Pionýra a Řádu pro přípravu a jednání VZP. Doplněn ekonom do volby VZP, z textu vypadl omylem.

21 Organizační výstavba – celostátní úroveň
Ve sdružení se uskutečňují dvě členské schůze – na úrovni PS a na úrovni Pionýra (s postupnou volbou delegátů na úrovni PS a KOP). Na úrovni KOP se schází schůze delegátů, kteří volí delegáty na ČRP. Česká rada Pionýra se schází zpravidla na dvou zasedáních ročně – je třeba vnímat rozdíl mezi jednáním a zasedáním. Pro jednání se delegáti volí vždy znovu, jednání může mít několik dílčích zasedání. Česká rada Pionýra Potvrzuje ve funkci předsedy Pionýra 1. místopředsedu, pokud zanikl výkon funkce předsedy, na jeho návrh volí nového místopředsedu na uvolněné místo. Potvrzuje kooptaci člena VV ČRP, KKP a RKP. Dle výsledku otázky na potřeby vykazování čl. zákl. KOP se tato část upraví – mohla by vypadnout čl. schůze KOP. Kooptace – je zavedena dle OZ. Každý orgán, pokud neklesne jeho obsazení pod polovinu členů, může na uvolněná místa kooptovat nové členy.

22 Organizační výstavba – oddíl
Na všech úrovních je možné zřizovat oddíly a kluby a registrovat členy. Na řízení oddílu se aktivně podílí jeho členové (oddílové rady). Toto neplatí pro klub, kde nepředpokládáme možnost členství – je určen pro práci s neorganizovanou mládeží. Oddíly se mohou dále dělit na družiny, vedením družiny může být pověřen člen družiny starší 15 let s odpovídající kvalifikací (Instruktor). Oddíl není definován jako organizační jednotka (tou je pobočný spolek), ale jako tzv. základní výchovná jednotka.

23 Řešení sporů v Pionýru Ze stanov jsou vyjmuty rozhodčí komise ad hoc, bude ustavena pouze Rozhodčí komise Pionýra. Je doplněno omezení nakládání s majetkem v případě odkladného účinku u odvolání proti rozhodnutí o zrušení pobočného spolku. Zesílená ochrana k již uvedeným pravidlům omezení nakládání s majetkem.

24 Evidence členské základny
Bude definována jako neveřejný seznam, vedený elektronicky a písemně na úrovni PS, KOP a Pionýra. Stanovy určí způsob zapisování a osoby oprávněné a povinné k provedení záznamu, změny, výmazu a výpisu z evidence – bude se jednat o popis procesů nového RISPU. Je předběžně chystáno k umožnění čistě elektronické registrace s použitím elektronického podpisu.

25 Rozhodování orgánů Pro přijetí usnesení je potřebný počet delegátů zastupujících více než 50% dotčené členské základny. V případě, že není zasedání usnášeníschopné, svolává svolavatel náhradní jednání ve lhůtě do 15 dní. Náhradní jednání se musí sejít nejpozději do 6 týdnů od původního termínu a může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího jednání. Usnesení jsou poté platná za účasti libovolného počtu členů či delegátů. Nové stanovy nepoužijí možnost (dle OZ) rozhodujícího hlasu předsedajícího při rovnosti hlasování.

26 Naložení s likvidačním zůstatkem Pionýra
Stanovy určí, jakým způsobem bude naloženo s likvidačním zůstatkem Pionýra. Je tedy možné rozhodnout např. o zřízení nadačního fondu nebo např. o převodu tohoto zůstatku některému z existujících subjektů – třeba nadace Dětem 3. tisíciletí. Pionýr může zaniknout teprve po ukončení činnosti posledního svého pobočného spolku. O likvidačním zůstatku tak nemůže rozhodnout VZP. Stejně tak ustanovení o ukončení činnosti na VZP je zřejmě nadbytečné.

27 Další postup: Sekce Obsahové komise pro úpravy Statutu (nově Stanov) pokračuje v tvorbě paragrafového znění. Na základě obecné diskuse ve sdružení může dojít k dílčím korekcím některých návrhů, s výjimkou korekcí vynucených zněním OZ. V termínech dle Řádu pro přípravu VZP je možno předkládat další návrhy na změny, vzhledem k obrovskému rozsahu úprav, apelujeme na minimalizaci takovýchto návrhů. Výsledný návrh Obsahové komise nebude připraven ve variantách, ale v jednom uceleném a komplexním materiálu. Možné varianty tam kde to půjde budou diskutovány a rozhodnuty před vlastním schválením o Stanovách jako celku.

28 NEPROPADEJTE PANICE Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh úprav (Statutu) Stanov Pionýra pro VZP 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google