Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh úprav (Statutu) Stanov Pionýra pro VZP 2013 Materiál pro jednání oblastních porad – únor až květen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh úprav (Statutu) Stanov Pionýra pro VZP 2013 Materiál pro jednání oblastních porad – únor až květen 2013."— Transkript prezentace:

1 Návrh úprav (Statutu) Stanov Pionýra pro VZP 2013 Materiál pro jednání oblastních porad – únor až květen 2013

2 NEPROPADEJTE PANICE

3 Základní východiska  Nutnost úpravy v návaznosti na nový Občanský zákoník (dále OZ)  Převzetí „standardních řešení“ obsažených v OZ tam, kde nejdou proti naší dlouhodobé praxi, zejména na úrovni PS  Převzetí „názvosloví“ OZ tam, kde je to vhodné (Stanovy, Kontrolní komise, …)

4 Název a označení  Pojem „sdružení“ je nahrazen pojmem „spolek“.  Úplný název zní Pionýr, z. s. (tj. zapsaný spolek) - u doplňku k názvu navrhujeme použít zkratku, což zákon umožňuje.

5 Vymezení a účel  Bude doplněno deklarativní vymezení Pionýra jako veřejně prospěšného spolku, text bude navržen po schválení zákona o veřejné prospěšnosti.  Podmínky veřejné prospěšnosti se budou vztahovat na Pionýr jako celek i na všechny jeho dílčí části (pobočné spolky).  Rozšíření činností, které může Pionýr provozovat k zajištění svých cílů.  Program Pionýra bude samostatným dokumentem, nebude nedílnou součástí Statutu. Postup jeho schvalování a úprav se nemění.

6 Členství  Je navrženo zrušení kolektivního členství.  U čestného členství určuje podmínky rada, která členství uděluje, pokud neplatí ČP není započítáván do evidence členů.  Členství vzniká na dobu jednoho kalendářního roku a neuhrazením členského příspěvku k 31.1. následujícího kalendářního roku automaticky zaniká.  Nově možnost členství přímo u hlavního spolku.

7 Práva členů  Práva všech členů:  Vybrat si kolektiv, podílet se na činnosti, používat jednotící prvky Pionýra, podílet se na řízení své výchovné jednotky (oddílu), odvolat se k vyšším orgánům, využívat výhod spolku, hmotně podporovat spolek, vystoupit ze spolku.  Spolurozhodovat o přijetí nových členů oddílu a o návrhu na vyloučení člena oddílu z Pionýra, volit oddílovou radu a být do ní volen. Navržená práva členů umožňují zejména dětem být členem rady oddílu a do tohoto orgánu volit.  Práva člena nad 15 let, vykonávajícího volenou či jmenovanou funkci:  Volit své zástupce - delegáty a být volen; spolurozhodovat o činnosti a podílet se na řízení. Možnost volby členů starších 15 let do kolektivních orgánů pobočných spolků a Pionýra je navržena v souladu s OZ.

8 Organizační výstavba - obecně Organizační struktura je ve Stanovách nově popisována v odlišném pořadí.  Nejprve hovoří o pobočných spolcích.  V závěru hovoří o oddílech a volnočasových klubech, které může zřizovat jak Pionýr, tak pobočné spolky.  Pionýr zřizuje všechny pobočné spolky (tj. KOP, PS i PC) - OZ zná pouze dvoustupňovou strukturu.  Rozsah způsobilosti všech pobočných spolků určuje spolek (Pionýr) ve stanovách a zřizovacích listinách.

9 Organizační výstavba – obecně I.  PS, PC, KOP jsou pobočným spolkem podle § 219 OZ.  Nově navrženo omezení nakládání s movitým majetkem - převod movitého majetku za cenu jinou než obvyklou v rozsahu překračujícím např. 10% z celkové hodnoty majetku p.s. a poskytování darů subjektům mimo Pionýr ve stejném objemu souhrnně za rok bez souhlasu zřizovatele.  Pokud p. s. pro plnění účelu, ke kterému byl zřízen, není schopen užívat s řádnou péčí dlouhodobý movitý či nemovitý majetek, je povinen ho nabídnout přednostně k bezplatnému převodu jinému pobočnému spolku nebo Pionýru. Pokud využití takového majetku v souladu s účelem spolku není možné, lze rozhodnout o jeho prodeji.

10 Organizační výstavba – obecně II.  Pobočný spolek používá vlastní název doplněný jednoznačným určením druhu pobočného spolku a dodatek k názvu ve zkratce p.s. (vyjadřující „pobočný spolek“ dle požadavku OZ), a to ve variantách:  Pionýrská skupina Lvíčata, p. s., Lvíčata – pionýrská skupina, p. s., 44. pionýrská skupina Lvíčata, p. s.  Pionýrské centrum Lvíčata, p. s., Lvíčata – pionýrské centrum, p. s.  Krajská organizace Pionýra Libereckého kraje, p. s., Liberecká krajská organizace Pionýra, p. s.  Zkratka p. s. může být nahrazena souslovím pobočný spolek.

11 Organizační výstavba – obecně III.  Funkční období je 5 let, příslušný orgán může navrhnout zkrácení období.  Rada pobočného spolku:  volí a odvolává statutární orgán (vedoucího, předsedu), hospodáře/ekonoma, přičemž právní účinky volby nastávají nejdříve dnem doručení protokolu o volbě do sídla Pionýra, z. s.  volí a odvolává delegáty;  schvaluje návrh na prodej nemovitého majetku, prodej movitého majetku a poskytnuté dary;  schvaluje návrh na zrušení pobočného spolku;  má působnost členské schůze.

12 Organizační výstavba – obecně IV.  Vedení / VV pobočného spolku:  schvaluje návrh POZ akcí včetně jejich rozpočtu;  rozhoduje o zřízení oddílů a volnočasových klubů a o jejich případném zrušení nebo sloučení;  jmenuje a odvolává jmenované funkcionáře p. s.  Vedoucí / předseda pobočného spolku:  je statutárním orgánem, zastupuje p. s. v celém rozsahu jeho způsobilosti k právním úkonům;  může rozhodovat o všech věcech, které nejsou stanovami svěřeny jiným orgánům.

13 Organizační výstavba – pionýrská skupina  O zřízení nové PS rozhoduje VV ČRP na návrh minimálně dvou fyzických osob, s přihlédnutím k vyjádření předsedy příslušné KOP, zřizovací listinou může omezit právní způsobilost PS.  PS vzniká dnem zápisu do rejstříku (cestou MV ČR - rejstříkový soud).  O zrušení PS rozhoduje ČRP na návrh rady PS, předsedy KOP, předsedy Pionýra nebo správce PS v nečinnosti.  O naložení s likvidačním zůstatkem rozhoduje ČRP.

14 Organizační výstavba – pionýrské centrum  Zřizovatelem Pionýrských center je Pionýr. Pro maximální zjednodušení současného stavu navrhujeme sjednocení pravidel pro činnost a zánik PC tak, aby neexistovala řada různých úprav pro jednotlivé subjekty.  Nejjednodušším se jeví zrušení center, a to sloučením s některým ze zakladatelů.  V některých případech PC drží společný majetek nebo užívací práva, jejichž převod by mohl být problematický. Z tohoto důvodu je PC, jako specifický pobočný spolek, v návrhu zachován.

15 Organizační výstavba – pionýrské centrum  O zřízení rozhoduje VV ČRP na základě písemného návrhu minimálně dvou pobočných spolků – dále je postup jako u PS.  Radu PC tvoří statutární orgány navrhovatelů. Volen je pouze vedoucí PC, jako statutární orgán zastupující PC v rozsahu jeho způsobilosti k právním úkonům. (Pokud chce mít hospodáře, pak ho Vedoucí PC jmenuje.)  Rada PC má pravomoci jako rada PS + vedení PS.  Pokud PC splní podmínky pro vznik PS, nejpozději k 1. 1. následujícího kalendářního roku bude provedena jeho transformace na PS.  PC a jejich původní zakladatelé upraví poměry PC nejpozději ke dni registrace - 31. 1. 2014, v opačném případě se má za to, že PC vstupuje k tomuto datu do likvidace – likvidátorem bude poslední vedoucí PC.

16 Organizační výstavba - KOP  KOP má vlastní a přenesené pravomoci.  Vlastní:  stanovuje výši odvodu z ČP na úroveň KOP;  schvaluje ČP pro členy registrované KOP;  zřizuje oddíly, kluby a registruje individuální členy;  zastupuje organizační jednotky při jednání na úrovni kraje;  pořádá a spolupořádá akce pro členy i veřejnost;  zajišťuje propagaci spolku v rámci své působnosti;  spravuje majetek ve vlastnictví KOP a majetek svěřený;  rozhoduje o postupech, termínech a podmínkách účasti, které jsou závazné pro pobočné spolky a jejich individuální členy v působnosti KOP, v rámci její činnosti.

17 Organizační výstavba KOP  přenesené:  organizační zajištění schůze delegátů na úrovni KOP;  evidence pobočných spolků v rámci působnosti KOP;  výběr odvodu z členského příspěvku;  kontrola „registrace“ (evidence členů a pob. spolků ve své působnosti);  vzdělávání – pokud je na KOP ustaveno PVC;  další činnosti a jednorázové úkony, kterými byla pověřena orgány Pionýra, z. s.

18 Organizační výstavba KOP – orgány KOP  Krajská rada Pionýra je složena z delegátů PS.  PS volí delegáta na každých 30 započatých členů. Může vyslat více delegátů, nejvýše do počtu hlasů, které mu přísluší; pokud jich vyšle méně, určí kolik hlasů komu přináleží.  Kontrolní komise KOP má stanovami určené kontrolní pravomoci, a to jak vůči KOP, tak vůči PS a PC v působnosti příslušné KOP.  Navrhujeme zrušení Výročního zasedání KOP.

19 Organizační výstavba - KOP Stanovy musí řešit, kdo a do jaké výše ponese riziko ztrát, které z hospodaření KOP případně vzniknou, jsou 2 varianty:  Stanovit omezení pro hospodaření KOP tak, aby hospodařila na základě přebytkového nebo nulového rozpočtu s tím, že ztrátový rozpočet je možné realizovat pouze se souhlasem zřizovatele – tedy Pionýra. Taková úprava v praxi znamená, že za realizovanou ztrátu oproti schválenému rozpočtu zodpovídá statutární orgán KOP, který o nekrytých nákladech v rozporu se schváleným rozpočtem rozhodl.  Ručí pobočné spolky v působnosti KOP.

20 Organizační výstavba – celostátní úroveň  Na celostátní úrovni je zachováno Výroční zasedání Pionýra jako nejvyšší orgán sdružení. Delegáty volí pionýrské skupiny a to jednoho na každých započatých 150 členů PS.  Volí předsedu, dva místopředsedy v pořadí, ekonoma, členy VV, členy a předsedu Kontrolní komise Pionýra, členy Rozhodčí komise Pionýra.  Rozhoduje o změnách Stanov, Programu Pionýra a Řádu pro přípravu a jednání VZP.

21 Organizační výstavba – celostátní úroveň  Ve sdružení se uskutečňují dvě členské schůze – na úrovni PS a na úrovni Pionýra (s postupnou volbou delegátů na úrovni PS a KOP). Na úrovni KOP se schází schůze delegátů, kteří volí delegáty na ČRP.  Česká rada Pionýra se schází zpravidla na dvou zasedáních ročně – je třeba vnímat rozdíl mezi jednáním a zasedáním. Pro jednání se delegáti volí vždy znovu, jednání může mít několik dílčích zasedání. Česká rada Pionýra  Potvrzuje ve funkci předsedy Pionýra 1. místopředsedu, pokud zanikl výkon funkce předsedy, na jeho návrh volí nového místopředsedu na uvolněné místo.  Potvrzuje kooptaci člena VV ČRP, KKP a RKP.

22 Organizační výstavba – oddíl  Na všech úrovních je možné zřizovat oddíly a kluby a registrovat členy.  Na řízení oddílu se aktivně podílí jeho členové (oddílové rady). Toto neplatí pro klub, kde nepředpokládáme možnost členství – je určen pro práci s neorganizovanou mládeží.  Oddíly se mohou dále dělit na družiny, vedením družiny může být pověřen člen družiny starší 15 let s odpovídající kvalifikací (Instruktor).  Oddíl není definován jako organizační jednotka (tou je pobočný spolek), ale jako tzv. základní výchovná jednotka.

23 Řešení sporů v Pionýru  Ze stanov jsou vyjmuty rozhodčí komise ad hoc, bude ustavena pouze Rozhodčí komise Pionýra.  Je doplněno omezení nakládání s majetkem v případě odkladného účinku u odvolání proti rozhodnutí o zrušení pobočného spolku.

24 Evidence členské základny  Bude definována jako neveřejný seznam, vedený elektronicky a písemně na úrovni PS, KOP a Pionýra.  Stanovy určí způsob zapisování a osoby oprávněné a povinné k provedení záznamu, změny, výmazu a výpisu z evidence – bude se jednat o popis procesů nového RISPU.

25 Rozhodování orgánů  Pro přijetí usnesení je potřebný počet delegátů zastupujících více než 50% dotčené členské základny.  V případě, že není zasedání usnášeníschopné, svolává svolavatel náhradní jednání ve lhůtě do 15 dní. Náhradní jednání se musí sejít nejpozději do 6 týdnů od původního termínu a může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího jednání. Usnesení jsou poté platná za účasti libovolného počtu členů či delegátů.  Nové stanovy nepoužijí možnost (dle OZ) rozhodujícího hlasu předsedajícího při rovnosti hlasování.

26 Naložení s likvidačním zůstatkem Pionýra  Stanovy určí, jakým způsobem bude naloženo s likvidačním zůstatkem Pionýra. Je tedy možné rozhodnout např. o zřízení nadačního fondu nebo např. o převodu tohoto zůstatku některému z existujících subjektů – třeba nadace Dětem 3. tisíciletí.  Pionýr může zaniknout teprve po ukončení činnosti posledního svého pobočného spolku. O likvidačním zůstatku tak nemůže rozhodnout VZP. Stejně tak ustanovení o ukončení činnosti na VZP je zřejmě nadbytečné.

27 Další postup:  Sekce Obsahové komise pro úpravy Statutu (nově Stanov) pokračuje v tvorbě paragrafového znění.  Na základě obecné diskuse ve sdružení může dojít k dílčím korekcím některých návrhů, s výjimkou korekcí vynucených zněním OZ.  V termínech dle Řádu pro přípravu VZP je možno předkládat další návrhy na změny, vzhledem k obrovskému rozsahu úprav, apelujeme na minimalizaci takovýchto návrhů.  Výsledný návrh Obsahové komise nebude připraven ve variantách, ale v jednom uceleném a komplexním materiálu.

28 NEPROPADEJTE PANICE Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh úprav (Statutu) Stanov Pionýra pro VZP 2013 Materiál pro jednání oblastních porad – únor až květen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google