Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ MATURITA JAKO CÍL Model maturitní zkoušky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ MATURITA JAKO CÍL Model maturitní zkoušky"— Transkript prezentace:

1 NOVÁ MATURITA JAKO CÍL www.novamaturita.cz Model maturitní zkoušky
Model logistického zajištění Technologická a personální infrastruktura MZ Maturitní generálka Související problematiky (výzvy a rizika) Projekt PRO.MZ

2 MODEL NOVÉ MATURITY ROK 2012 2010 3 1 – 2 . POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA
S P O L E Č N Á T M A U R I Í Z K Š Y F V 1 NEPOVINNÁ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší 2 PŘEDMĚTY stanoví ředitel školy ( S VOLBOU ) CIZÍ JAZYK komplexní zkouška MATEMATIKA OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD INFORMATIKA , Zkoušky z českého jazyka literatury a z cizího jazyka jsou vždy zkouškami komplexními a obsahují tyto dílčí zkoušky didaktický test v cizím jazyce vč poslechového subtestu písemnou práci a dílčí ústní zkoušku MODEL NOVÉ MATURITY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROK 2012 2010 Ředitel školy rozhodne zda se profilová část MZ bude skládat ze či povinných zkoušek BEZ VOLBY / FYZIKA CHEMIE BIOLOGIE DĚJEPIS ZEMĚPIS OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD DĚJINY UMĚNÍ, ČJL DĚJINY UMĚNÍ

3 SPOLEČNÁ ČÁST MZ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY A CIZÍCH JAZYKŮ
CO JE KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA? sestává ze 3 dílčích zkoušek: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška u zkoušky z cizích jazyků je součástí didaktického testu tzv. poslechový subtest PROČ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA? nutno ověřit všechny složky jazykových dovedností, a tím omezit riziko, že se výuka zaměří pouze na některé složky jazykových dovedností

4 SPOLEČNÁ ČÁST MZ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY A CIZÍCH JAZYKŮ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA didaktický test – 60 (Z) / 90 (V) min, jednotné zadání písemná práce – (Z) / (V) min, výběr z nabídky 10 zadání ústní zkouška – 20 min příprava + 15 minut, losuje pracovní list (ke svému seznamu literárních děl) CIZÍ JAZYK didaktický test má 2 části (poslechový subtest a gramatiku) – (Z) /40+60 (V) min písemná práce – 60 (Z) / 90 (V) min, jednotné zadání ústní zkouška – 20 min příprava + 15 minut; losuje z pracovních listů (unikátních kombinací třech úloh) + jedna profilově orientovaná – tvoří škola U písemky: výběr z nabídky 10 zadání

5 SPOLEČNÁ ČÁST MZ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY A CIZÍCH JAZYKŮ
KDO HODNOTÍ ZKOUŠKY DIDAKTICKÝ TEST: plně automatizované hodnocení uzavřených úloh, úzce otevřené úlohy – dvěma hodnotiteli (RATER) PÍSEMNÉ PRÁCE: každou práci hodnotí na škole 2 hodnotitelé, hodnotitele (písemných prací) jmenuje ředitel školy hodnotitel musí být vyškolen a certifikován požadována je shoda hodnotitelů ÚSTNÍ ZKOUŠKA: před zkušební maturitní komisí, členem komise je zkoušející hodnotitel a přísedící hodnotitel hodnotitele (dílčí ústní zkoušky) jmenuje ředitel školy hodnotitelé připravují podklady, komise rozhoduje hlasováním 2 rateři OU

6 „MATURITNÍ KALENDÁŘ“ PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE
K jarnímu zkušebnímu období: Termín podání přihlášky žákem: listopadu Termín podání přihlášek za školu: listopadu K podzimnímu zkušebnímu období: Termín podání přihlášky žákem: června Termín podání přihlášek za školu: června Konání SPOLEČNÉ ČÁSTI Didaktické testy a písemné práce termín: od do (7 pracovních dní) Konkrétní termín stanoví MŠMT do školního roku předcházejícího Ústní dílčí zkoušky (ČJL a CJ) termín: třetí týden května až druhý týden června (v termínu společně s ústními profilovými zkouškami) Konkrétní termíny stanoví ředitel

7

8 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ opravné a náhradní zkoušky
OPRAVNÉ ZKOUŠKY žák má možnost konat až 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (žák si může zvolit jinou úroveň obtížnosti) opravné zkoušky se konají pouze v případě povinných zkoušek nepovinné zkoušky se neopakují (žák má možnost konat tzv. jednotlivou zkoušku) opravné zkoušky je možné konat v období do 5 let od ukončení studia SŠ NÁHRADNÍ ZKOUŠKY koná žák v případě, že se ke zkoušce nedostavil, řádně se omluvil a ředitel školy omluvu přijal konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo konat až 2 opravné zkoušky

9 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ opravné a náhradní zkoušky
testy a písemné práce společné části MZ se konají na vybraných středních školách; žák koná tyto zkoušky na škole, kterou mu určí CERMAT dílčí ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka společné části MZ koná žák na své kmenové škole profilové zkoušky se konají na kmenové škole opravné a náhradní zkoušky možno konat v podzimním termínu nebo jarním termínu žák se musí k opravným a náhradním zkouškám přihlásit k podzimnímu termínu do 25. června k jarnímu termínu do 15. listopadu

10 TECHNOLOGICKÁ INFRASTRUKTURA MZ
INFORMAČNÍ SYSTÉM informační systém CERTIS dohledové a řídící centrum c) datové centrum INFORMAČNÍ SYSTÉM BANKY TESTOVÝCH ÚLOH (IS BTÚ) VÝROBNÍ A KOMPLETAČNÍ INFRASTRUKTURA TPKC TPKC (tisk, kompletace, balení, expedice) AVM (multiplikace datových nosičů) TDTP (tyflografické pracoviště)

11 PERSONÁLNÍ INFRASTRUKTURA MZ
VÝVOJ ZADÁNÍ Autoři testových úloh a zadání Revizoři testových úloh a zadání Autoři a revizoři modifikací ADMINISTRACE ZKOUŠEK Ředitelé škol Školní maturitní komisaři Zadavatelé zkoušek Předsedové maturitních komisí Hodnotitelé ústních zkoušek HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Hodnotitelé písemných prací Rateři OSTATNÍ SERVISNÍ FUNKCE Pracovníci veřejné správy – MŠMT, kraje Pracovníci České školní inspekce Pracovníci poradenských zařízení PŘÍPRAVA PERSONÁLNÍ INFRASTRUKTURY Lektoři PŘÍPRAVA ŽÁKŮ Třídní učitelé a výchovní poradci Učitelé českého jazyka a literatury Učitelé cizích jazyků Učitelé ostatních předmětů

12 PERSONÁLNÍ INFRASTRUKTURA MZ
VZDĚLÁVÁNÍ, INSTRUKTÁŽE, OVĚŘENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI, CERTIFIKACE (KROK + CISKOM) a) dáno přímo zákonem (komisař, hodnotitel, zadavatel) b) dáno nepřímo zákonem (ředitel, ČŠI, předseda ZMK) c) dáno reálnou potřebou (ATÚ, RTÚ, rater, PPP + SPC) INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ SERVIS (IKONA) ředitelé škol, třídní učitelé, výchovní poradci učitelé ČJL a CJ – konzultační semináře (KOS) žáci a rodiče

13 Organizace vzdělávání rolí

14 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ provedení zkoušek ve škole – personální zajištění
TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘ řídí průběh zkoušek ve škole je proškolen a pro výkon funkce certifikován CERMATem; funkci vykonává na jiné škole, než na které učí (v případě opravných a náhradní zkoušek nikoli) do funkce jmenován CERMATem na návrh ředitele školy ZADAVATEL řídí administraci zkoušek v učebně jde o učitele příslušné školy, který je pro výkon funkce vyškolen a certifikován CZVV; jmenován ředitelem školy administruje zkoušky z předmětů, na které nemá aprobaci a které neučí HODNOTITEL (PÍSEMNÉ PRÁCE) – český jazyk a literatura / cizí jazyk plně kvalifikovaný učitel pro příslušný předmět každá práce hodnocena 2 hodnotiteli dle metodiky

15 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ provedení zkoušek ve škole – personální zajištění
DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY (český jazyk a literatura, cizí jazyky) ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISE ústní dílčí zkouška se koná před zkušební maturitní komisí; předseda maturitní komise jmenován krajským úřadem členy komise jsou 2 hodnotitelé, zkoušející a přísedící podklady pro hodnocení připraveno těmito 2 hodnotiteli o výsledku rozhoduje komise hlasováním zkoušející i přísedící jmenováni ředitelem školy hodnotitel musí být pro tuto funkci proškolen a certifikován CERMATem podklady pro hodnocení připraveno těmito 2 hodnotiteli

16 Koncept nového logistického modelu MZ
16

17 LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ
ŠKOLSKÝ ZÁKON PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS nová „maturitní“ vyhláška METODIKY A NORMY (směrnice, manuály) procesní (např. manuál logistického zajištění MZ) bezpečnostní (směrnice pro řízení bezpečnostních rizik) funkční (metodiky pro výkon jednotlivých funkcí)

18 PŘÍPRAVA REFORMY MZ www.novamaturita.cz PRO.MZ
Projekt přípravy reformované maturitní zkoušky Financování – ESF OP VK

19 Na co projekt navazuje? Cyklus programů MATURITA NANEČISTO
Projekt KVALITA I zejména v oblasti evaluačních nástrojů aktivity ÁMOS, BTÚ, MAHEN Projekt zpracovaný v roce 2008 s výjimkou aktivit STEP a LEXUS 19

20 V čem je projekt nový? Řeší absenci technologické infrastruktury MZ
KISS náhrada postupným rozvojem SW CERTIS Stal se scénářem přípravy MZ v době, kdy technologické lhůty jsou na hranici únosnosti rizika neúspěšnosti se každým dne zvyšují Dělí kompetence na dva partnery Pro aktivitu CISKOM vstupuje do projektu další partner NIDV (od NPI) 20

21 V čem je projekt nový? Pokračování 1
Řeší transformaci logistických modelů Nový model Původní model skenování na škole tisk kompletní dokumentace v TPKC integrovaný komplexní informační systém MZ včetně dohledového centra časově konzistentní harmonogram vzdělávání skenování mimo školu nutná redistribuce tisk jedné varianty externím partnerem informační systém MZ zajišťovaný postupným rozvojem CERTIS a jeho integrací na samostatné datové centrum a další IS dělený harmonogram vzdělávání 21

22 MATURITNÍ GENERÁLKA – MAG09
CÍLE GENERÁLKY: ověřit obsahovou stránku zadání zkoušek, metodiku jejich konání a vyhodnocování ověřit funkčnost a spolehlivost logistické infrastruktury a systému řízení bezpečnostních rizik ověřit způsob organizace a řízení celé maturitní zkoušky příprava učitelů pro výkon funkce komisař, zadavatel a hodnotitel informace a přímá zkušenost pro žáky, učitele i školu – podklad pro školu, jak se vyhnout rizikům, pro žáky, jako volit strategii 22

23 MATURITNÍ GENERÁLKA – MAG09
3 ETAPY GENERÁLKY: ETAPA – DUBEN 2009 metodika obsahu zkoušek a hodnocení na vybraných školách ETAPA – ZÁŘÍ až ŘÍJEN 2009 testy na všech školách a všech žácích posledních ročníků ETAPA – LEDEN 2010 písemné práce na všech školách a všech žácích posledních ročníků 2. a 3. ETAPA - MŠMT - VYHLÁŠENÍ POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ NOVÉ FORMY UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDIA MZ 23

24 MATURITNÍ GENERÁLKA – MAG09: 1. etapa
ETAPA: DUBEN 2009 předpokládaná účast 70 škol, cca žáků, účastnit se budou žáci nynějších posledních ročníků všechny zkušební předměty a zkoušky, každý na vzorku žáků) zaměřeno na ověření metodik obsahu a hodnocení zkoušek specifická pozornost věnována žákům s přiznaným uzpůsobením pro vykonání MZ 2. a 3. etapa – upřesněny podle definitivní podoby logistického modelu 24

25 Stigmata projektu Projekt je příliš drahý! Koncept MZ je komplikovaný!
Objektivní, státní maturita je zbytečný luxus! Pedagogická veřejnost není připravena na nový koncept MZ! Projekt generuje extrémní náklady na vzdělání rolí! Projekt přináší nadměrnou zátěž pro pedagogickou zainteresovanou veřejnost! 25

26 Projekt je příliš drahý!
Kolik tedy stojí příprava? 416 mil. Kč na 4 roky 104 mil. Kč na průměrný rok cca 1000 Kč na maturujícího žáka Je to vysoká cena? 26

27 Projekt je příliš drahý! Pokračování 1
Co za tuto cenu nabízí (přináší): Garantovanou udržitelnost 36 tisíc vyškolených rolí Ověřenou architekturu (MAG09) Vybudovaný základ BTÚ Vybudovaný aparát HELP DESKu a CALL CENTRA MZ a vyškolený personál Ověřená technologie tisku a speciální technologie pro žáky s přiznaným uzpůsobením pro vykonání MZ Maximalizaci rovného přístupu Identifikovaná rizika segmentové neúspěšnosti Vybudovaná teoretická základna pro rozvoj modelu na úroveň 2012 Informovanou veřejnost Ověřené využití synergických efektů MZ 27

28 Koncept MZ je komplikovaný!
Žáci nebudou schopni se na MZ připravit Katalogy požadavků jsou známé od roku 2006, jejich aktualizace od března 2008 Handicap prvního maturitního ročníku bude eliminován praktickou zkušeností z MAG09-2 a MAG09-3 K dispozici je dvouúrovňová obtížnost Objektivní hodnocení ve srovnatelných podmínkách pro všechny a po dlouhou dobu není jednoduchým úkolem 28

29 Pedagogická veřejnost není připravena na nový koncept!
Učitelům zkušebních předmětů konaných formou komplexní zkoušky bude věnováno široké spektrum konzultačních seminářů Publicita témat je škálována podle obtížnosti Koncept vede k naplnění kurikulární reformy 29

30 Objektivní, státní maturita je zbytečný luxus!
Když to šlo dodnes, tak proč to nemůže pokračovat dál? Stát vynakládá nemalé prostředky na školství – jaký má prostředek pro ověření jejich návratnosti? Evaluaci v uzlových bodech k ověření kvality vzdělávání Každý dobrý hospodář pěstuje plodiny podle bonity půdy – stát se tedy MZ ptá, jaká je bonita škol? 30

31 Projekt generuje extrémní náklady na vzdělání rolí!
108 mil. Kč 36 tis. rolí v prvém roce 25% update ve druhém roce = 8 tis. rolí Z toho 13 tis. kvalifikovaných hodnotitelů PP 13 tis. kvalifikovaných hodnotitelů ÚZ cca 2,5 tis. Kč na roli infrastruktura, know-how zůstávají a zlevňují další rozvoj a obnovování 31

32 Projekt přináší nadměrnou zátěž pro pedagogickou zainteresovanou veřejnost!
Ano, ale: dává jí do ruky kvalitní a objektivizované nástroje hodnocení nabízí možnost aktivní spoluúčasti na tvorbě zadání – zejména ÚZ podporuje platformu rozvoje dalšího vzdělávání má pozitivní vliv na kvalitu výuky; zavádění nových forem 32

33 Rámec realizace projektu
Počáteční a okrajové podmínky 33

34 VÝZVY A RIZIKA MATURITA A VYSOKÉ ŠKOLY a) jednotlivá „maturitní“ zkouška (JAZZ) b) komunikace s VŠ (MATES) RIZIKO KONCENTROVANÉ SYSTÉMOVÉ NEÚSPĚŠNOSTI (HELP) MATURITA Z CIZÍHO JAZYKA - mezinárodně srovnatelné zkoušky (ÁMOS-CERT) SEKUNDÁRNÍ VYUŽITÍ KNOW-HOW A INFRASTRUKTURY PRO POTŘEBY ŠKOL ZAJIŠTĚNÍ SOULADU REFORMY MATURIT S POSTUPEM KURIKULÁRNÍ REFORMY (IKONA) RIZIKO PROLOMENÍ ZKUŠEBNÍHO TAJEMSTVÍ (zveřejnění informace neveřejné - §80b) SROVNATELNÉ PODMÍNKY 34

35 Architektura projektu PRO.MZ
Cesta k dosažení očekávaných výsledků 35

36 Prostředí – aktivity projektu
Aktuální stav Cíle Prostředí – aktivity projektu Očekávaný výsledek ALFA BETA GAMA DELTA Absence aplikovatelných standardů hodnocení kvality vzdělávání Vytvoření metodik hodnocení kvality vzdělávání ÁMOS Funkční , ověřené, objektivní metodiky hodnocení výsledků vzdělávání využitelné pro MZ Dosažení objektivního koordinovaného hodnocení BTÚ Dosažení vysoké míry odbornosti hodnocení ÁMOS-CERT CISKOM Vysoká míra korelace výsledků hodnocení Srovnatelné podmínky provádění MZ a identifikovaná rizika realizace MZ Nedostatečné zajištění rovných příležitostí a nízké povědomí o riziku plošného hodnocení Garance rovných příležitostí MAHEN Identifikace rizika segmentové neúspěšnosti HELP Plná informovanost cílových skupin IKONA Nedostatečná ochrana proti prozrazení Maximální míra ochrany neveřejných informací LOBSTR Bezpečně proveditelná MZ Proveditelnost KISS MAG09 TPKC Přímá využitelnost výstupů MATES JAZZ Efektivně využitelné výstupy MZ

37 STRUKTURA PROJEKTU Výstupy Informační podpora, publicita Ověření
MZ JAZZ MATES IKONA Informační podpora, publicita Ověření MAG09 Technologie (techn.infrastruktura) KISS BTÚ CISKOM TPKC Model (návrh řešení) LOBSTR Teoretická základna (rámec, požadavky) ÁMOS MAHEN HELP 37


Stáhnout ppt "NOVÁ MATURITA JAKO CÍL Model maturitní zkoušky"

Podobné prezentace


Reklamy Google