Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Vít Bárta.  Základní územní samosprávný celek  Ohraničen územím  Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek  V právních vztazích vystupuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Vít Bárta.  Základní územní samosprávný celek  Ohraničen územím  Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek  V právních vztazích vystupuje."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Vít Bárta

2  Základní územní samosprávný celek  Ohraničen územím  Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek  V právních vztazích vystupuje svým jménem  Upraven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3  Obec  Radě obce je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu  § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.  Hlavní město Praha  Radě městské části je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu.  § 94 odst. 2 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb.

4  Obec  Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce a závěrečný účet obce  § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb.  Hlavní město Praha  Zastupitelstvo schvaluje rozpočet a závěrečný účet městské části  § 89 odst. 1 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb.

5  Obec sama spravuje své záležitosti  Příklady:  Hospodaření obce včetně tvorby rozpočtu  Vydávání obecně závazných vyhlášek obce  Obecní policie  Zřizování a správa základních škol, zdravotnických zařízení  Místní referenda  Udělování pokut

6  Okruh záležitostí, které Obec vykonává jménem státu  Příklady:  Sociální dávky  Občanské průkazy  Rozhodování o místních komunikacích  Přestupky  Ochrana přírody

7  Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  Tvorba, obsah rozpočtu  Pravidla hospodaření  Pravidla založení právnických osob  č. 250/2000 Sb.  Zákon o Hlavním městě Praze  Praha je kvůli své velikosti kombinací obce a kraje  č. 131/2000 Sb.  Zákon o Obcích  č. 128/2000 Sb.

8  Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí financování činnosti obce.  Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním  Zpravidla je sestaven jako vyrovnaný  Pokud se schválí schodkový rozpočet, je třeba ho dofinancovat:  Finančními prostředky z minulých let  Půjčkou nebo úvěrem  Emisí komunálních dluhopisů

9  Bilance příjmů a výdajů  Finanční plán a nástroj prosazování regionálních a obecních politik.  Vychází z principu subsidiarity  Rozhodnutí musí být přijímána co nejblíže občanům  Občané musí mít možnost ovlivnit své bezprostřední okolí

10  přírůstková metoda  nejběžnější, vychází se z minulého období, rozpočet se navýší o určité procento  nevýhodou je zachování chyb z minulosti  přístup nulové základny  začíná se s čistým listem, sestaví se seznam činností, které chceme financovat, pak se upraví dle výše příjmů  programové rozpočtování  orientace na účel použití výdajů

11  Nastane, pokud není rozpočet schválen před 1. lednem  Podoba rozpočtového provizoria je plně v kompetenci zastupitelstva obce  Může být schváleno v různých podobách a s různou délkou trvání

12 1) Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu 2) Schválení rozpočtu 3) Upravený rozpočet 4) Závěrečný účet

13  Návrh podává ekonomický odbor a schvaluje zastupitelstvo  Návrh musí být nejméně po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce  Musí být také zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup  Občané mohou návrh připomínkovat 1) Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu

14  Rozpočtový výhled slouží pro dlouhodobé plánování  Sestavuje se na 2 – 5 let  Podkladem jsou dlouhodobé závazky obce, například ze smluv

15  Zastupitelstvo rozpočet projedná a schválí  Kontrolu jeho plnění zajišťuje finanční a kontrolní výbor, který zastupitelstvo povinně zřídí 2) Schválení rozpočtu

16  Do rozpočtu vstupují během roku nová data, proto se rozpočet několikrát (většinou 4x) znovu projedná a schválí. Poté se o něm mluví jako o upraveném rozpočtu.  Například o sociálních dávkách se jedná až v březnu, takže se v původním rozpočtu ani nemohou objevit. 3) Upravený rozpočet

17  Sestaví se na konci roku  Jde o přehled plnění rozpočtu, o jeho kontrolu a o zdůvodnění změn v jednotlivých kapitolách  Podrobně členěn do rozpočtových skladeb, aby bylo možné zkontrolovat hospodaření obce i právnických osob založených obcí  Závěrečný účet je vyvěšen na obecní nástěnce a je k dispozici i v elektronické podobě k připomínkování 4) Závěrečný účet

18  Obec uskutečňuje své hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem  Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními  Rozpočtové opatření  přesun rozpočtových prostředků  použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů  vázání rozpočtových výdajů

19  V průběhu celého roku plnění rozpočtu sleduje finanční a kontrolní výbor  Finanční výbor  kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.  Kontrolní výbor  kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce  Rada také může zřídit komise, které s kontrolou pomohou

20 Daňové 1) Nedaňové 2) Dotační 3) Ostatní 4)

21 Daňové příjmy Část výnosů celostátně uvalených daní Výlučné (např. daň z nemovitostí) Sdílené (např. DPH) Místní poplatky Daňové příjmy 1)

22 Část výnosů celostátně uvalených daní Daňové příjmy 1)

23  poplatek ze psů,  poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,  poplatek za užívání veřejného prostranství,  poplatek ze vstupného,  poplatek z ubytovací kapacity,  poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,  poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Místní poplatky Daňové příjmy 1)

24  Přijaté sankční platby  Např. pokuty od kontrolovaných živnostníků  Příjmy z poskytování služeb  Např. pronájem hřbitovů  Příjmy z úroků  Pojistné náhrady Nedaňové příjmy 2)2)

25  Příjmy z vlastního podnikání  Pronájem a privatizace  Je důležité vyvarovat se krytí běžných výdajů prodejem majetku !  Uživatelské poplatky  Pokuty Nedaňové příjmy 2)2)

26  Nárokové  Povinné platby centrální úrovně  Např. příspěvek na výkon státní správy  Nárokové účelové  Po ukončení rozpočtového období musí být vráceny zpět do státního rozpočtu  Např. dotace na dávky sociální péče  Nenárokové  Podpora investičních aktivit  Záleží na vyšší autoritě (Kraj, stát) Dotační příjmy 3)

27  Běžné výdaje  Každoročně opakující se výdaje  Nemají investiční povahu  Např. platy zaměstnanců, výdaje na materiál, výdaje na energie apod.  Kapitálové výdaje  Slouží k financování dlouhodobého majetku  Investiční akce  Např. stavba školy, nákup PC, rekonstrukce objektu radnice atd.

28  Obsahem rozpočtu - jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.  Rozpočtová skladba - systém kódů, které jsou přiřazovány jednotlivým transakcím, aby byl přehled o tocích peněz

29  Vyhláška MF č. 323/2002 Sb.  Člení rozpočet z hlediska:  Odpovědnostního  Druhového - nejčastější  Odvětvového  Konsolidačního

30  Odpovědnostní hledisko:  Členění podle správců kapitol  Druhové hledisko:  Členění dle skupin a paragrafů  Příklad:  5 - Běžné výdaje  50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné  Platy  Platy zaměstnanců v pracovním poměru

31  Konsolidační hledisko:  Členění dle záznamových jednotek  Druhové hledisko:  Rozpočtové třídy podle položek  Příklad:  3 - Služby pro obyvatelstvo  35 - Zdravotnictví  Ambulantní péče  Lékařská služba první pomoci

32

33 Vývoj celkových výdajů Městské části Praha 1 PoložkySkutečnost 2006Skutečnost 2007Skutečnost 2008Skutečnost 2009Rozpočet 2010Rozpočet 2011 Rozdíl v % (2011/2010) Územní rozvoj % Úklid a údržba zeleně % Doprava % Školství % Školství - investice a granty % Sociální oblast % Zdravotnictví % Zdrav. - Investice, prevence, granty % Kultura, sport a cestovní ruch % Vnější vztahy (PR) % Bezpečnost a veřejný pořádek % Bytové hospodářství % Mzdové prostředky % Informatika % Místní správa (provoz úřadu) % Pokladní správa (rezerva) % Celkem % Vývoj celkových příjmů Městské části Praha 1 PoložkySkutečnost 2006Skutečnost 2007Skutečnost 2008Skutečnost 2009Rozpočet 2010Rozpočet 2011 Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace Převody ze Zdaňované činnosti* Celkem * v rozpočtech také uváděno jako "Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti" Vývoj hospodaření Městské části Praha 1 PoložkySkutečnost 2006Skutečnost 2007Skutečnost 2008Skutečnost 2009Rozpočet 2010Rozpočet 2011 Rozdíl příjmů a výdajů Financování** Celkem ** zapojení finančních prostředků z minulých let / u rozpočtu 2010 a 2011 je rozdíl vyrovnán splátkou úvěru od MČ P8

34 Rokytnice nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou vydala obecní obligace za 120 milionů korun, dále převzala úvěr na stavbu lanovky na Lysou horu za dalších 155 milionů korun. Závazky, které díky vysokým úrokovým sazbám záhy dosáhly 430 miliónů korun, nebyla schopna hradit, stát (prostřednictvím ČKA) musel od České spořitelny dluh koupit a začít řešit. Obec musela prodat většinu svého majetku. Poslední splátku ve výši 6 miliónů korun obec uhradila státu v dubnu 2010.

35 JUDr. Vít Bárta


Stáhnout ppt "JUDr. Vít Bárta.  Základní územní samosprávný celek  Ohraničen územím  Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek  V právních vztazích vystupuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google