Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán rozvoje města Tišnov Úvodní prezentace 24. 4. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán rozvoje města Tišnov Úvodní prezentace 24. 4. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je."— Transkript prezentace:

1 Strategický plán rozvoje města Tišnov Úvodní prezentace 24. 4. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

2 Program 1.Představení SPF Group 2.Strategické plánování – metodika a přístupy 3.SP rozvoje města Tišnov – návrh postupu zpracování a podoby finálních výstupů 4.Diskuse

3 SPF Group, v.o.s. – představení  Poradenská společnost v oblasti místního a regionálního rozvoje a životního prostředí  Hlavní produkty strategické dokumenty a analýzy pro orgány státní správy a místní a regionální samosprávu příprava na období kohezní politiky 2014+ evaluace rozvojových dokumentů procesní a projektové řízení administrace projektů a žádosti o dotaci  Sídla: Praha, Ústí nad Labem

4 SPF Group, v.o.s. - reference  strategie/programy rozvoje krajů (Jihomoravský, Ústecký)  strategické plány (Semily, Mladá Boleslav, Praha-Libuš, Jesenice, Krkonoše...)  IPRM (Kladno, Ml. Boleslav, Ústí nad Labem, Opava)  koncepce rozvoje místní ekonomiky a cestovního ruchu (České Švýcarsko, Ústecký kraj)

5 SPF Group, v.o.s. - tým  Mgr. Josef Miškovský, Ph.D – vedoucí týmu  RNDr. Jan Srb  Mgr. Jakub Benda  Mgr. Gabriela Šulmanová  Mgr. Josef Mareš  Mgr. Iva Michalová

6 Strategické plánování  Nástroj řízení změn k dosažení (dlouhodobých) cílů -Nástroj managementu -Koncepční vs živelný rozvoj  Použití v různých sférách lidské činnosti (armáda, podnikání, politika)  Přístup managementu k řízení ovlivňuje míru i způsob využití (strategického) plánování

7 Co ovlivnilo používání SP na úrovni měst  Decentralizace veřejné správy  Změna funkcí veřejné správy  Aktivizace lokálních aktérů / různorodost zájmů  Regionální politika EU

8 Základní znaky SP na úrovni měst  Dosažení změn  Dlouhodobý výhled vs krátkodobá realizace  Komplexnost vs selektivnost plánu  Sladění různorodých zájmů – hledání kompromisů  Kreativita procesu  Stimulace vnitřních zdrojů Není důležitý jenom výsledek (plán), ale také proces!

9 Přístup měst v ČR ke SP po r. 1989  3 fáze: 1)Odmítnutí plánovacích přístupů 2)„Pionýrské“ období – externí stimulace 3)Různé přístupy ke SP

10 Co musí obsahovat strategický plán  Identifikace problémů  Formulace cílů a nástrojů k jejich dosažení  Indikátory a kvantifikace cílů  Harmonogram  Zdroje  Realizační plán

11 8 základních kroků při tvorbě SP 1.Příprava řízení a organizace plánovacího procesu 2.Analýza sociálně-ekonomické situace města 3.Návrh rozvojové vize 4.Analýza problémů 5.Návrh strategie 6.Návrh opatření/nástrojů (projekty/programy) 7.Návrh akčního plánu 8.Návrh implementačního systému

12 Plánovací/projektový cyklus Analýza Strategi e Projekt y Implementace EfektyEvaluace

13 Systém plánovacích dokumentů města Rozpočet města Strategický plán Marketingová koncepce rozvoje CR Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Územní plán Regulační plán

14 Předpoklady úspěšného strategického plánu  Reálné cíle  Provázanost cílů a zdrojů  Dosažení konsenzu k budoucnosti města a strategii  Formulace konkrétních záměrů  Kvalitní management veřejné správy

15 Role konzultanta v procesu SP  Organizátor  Facilitátor jednání  Analytik  Zpracovatel dokumentů

16 SP města Tišnova – východiska a příležitosti  Odpovědi na otázky: Jaká je výchozí situace a možnosti rozvoje města Co bude město, příp. další aktéři podporovat v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje Jakým způsobem je vhodné podporu realizovat Jaké nástroje k tomu budou využity  Limity: Nelze přeceňovat roli SP – jedná se „pouze“ o dokument, jehož hlavním přínosem může být teprve jeho realizace a využití Nutná shoda významných aktérů ve městě

17 SP města Tišnova – přístup SPF Group  7 principů: synergie a územní komplexita koncentrace zdrojů udržitelný rozvoj udržitelnost výstupů komunitní přístup expertní přístup hodnocení a monitoring

18 SP města Tišnova - výstupy  1. Analytická část Profil města Analýza připravenosti města na kohezní politiku 2014+ Analýza názorů významných subjektů Dílčí SWOT analýzy tematických okruhů Souhrnná SWOT analýza

19 SP města Tišnova - výstupy  2. Návrhová část Návrh rozvojové vize Identifikace problémových oblastí Stanovení cílů Návrh strategie (priorit a opatření)  3. Implementační část Akční plán Systém implementace strategického plánu

20 SP města Tišnova - výstupy Postup zpracování v čase Rozvojová vize Problémová oblast Hlavní problémy Priority OpatřeníSpecifické cíle Globální cíle Analytická část Návrhová část Kroky Výstupy Návrh rozvojové vize Identifikace problémových oblastí Stanovení cílů Návrh strategie Výstupy analytické části Implementační část Monitoring a hodnocení Indikátory dopadu Indikátory výsledku

21 Komunikace a organizace zpracování SP  ad hoc jednání mezi zpracovatelem a zadavatelem  jednání řídicí skupiny strategického plánu (tj. prezentace a projednání výstupů jednotlivých částí dokumentu se zástupci města, případně dalších obcí zapojených do tvorby tohoto strategického plánu)  jednání odborných pracovních skupin (projednání jednotlivých prioritních os z odborného hlediska)  informace na internetu, v tištěných periodikách apod  řízené rozhovory se zástupci významných subjektů (kvalitativní průzkum)  informativní semináře a prezentace

22 Informativní semináře a prezentace Profil města, analýza připravenosti města Návrh rozvojové vizeIdentifikace rozvojových problémů regionu Návrh strategie (priorit, opatření a aktivit) Návrhová část Dílčí SWOT analýzy a souhrnná SWOT analýza Analýza názorů významných subjektů Analytická část Akční plán Stanovení cílů Systém implementace a monitoringu Řízení a organizace přípravy Ad hoc jednání mezi zadavatelem a zpracovatelem Jednání řídicí skupiny strategického plánu Jednání odborných pracovních skupin Informace na internetu, v periodikách apod. Řízené rozhovory se zástupci význ. subjektů Implementační část

23 SP města Tišnova - harmonogram Měsíce od uzavření smlouvy123456789 Organizace a komunikace Ad hoc jednání mezi zpracovatelem a zadavatelem Jednání řídicí skupiny strategického plánu Jednání odborných pracovních skupin Informace na internetu, v tištěných periodikách apod. Řízené rozhovory se zástupci významných subjektů Informativní semináře a prezentace Analytická část Profil města Analýza připravenosti města na kohezní politiku 2014+ Analýza názorů významných subjektů Dílčí SWOT analýzy tematických okruhů Souhrnná SWOT analýza Návrhová část Návrh rozvojové vize Identifikace problémových oblastí Stanovení cílů Návrh strategie (priorit a opatření) Implementační část Akční plán Systém implementace strategického plánu

24 SP města Tišnova - zdroje  Všeobecně dostupné statistické údaje, analýzy, koncepce  Dostupná šetření, studie, generely, analýzy atd., které má k dispozici zadavatel  Vlastní šetření mezi vybranými aktéry  Projednání jednotlivých výstupů řídicí skupina pracovní skupiny

25 Součinnost zadavatele v úvodní fázi  složení řídicí skupiny a svolání jejího 1. jednání (červen)  výběr vhodných organizací pro řízené rozhovory (8- 12) a jejich oslovení  zveřejnění informace na internetu  zajištění dostupných podkladů (analýzy, GIS, studie, statistická data, šetření mezi obyvateli a návštěvníky...)

26 Součinnost zadavatele v dalších fázích  další jednání řídicí skupiny  zasílání podnětů a připomínek  složení odborných pracovních skupin a jejich jednání  zveřejňování informací a výstupů na internetu

27 Diskuse  Komentáře a dotazy k prezentaci  Očekávání zadavatele ohledně výstupů, zapojení místních aktérů, harmonogramu atd.  Součinnost zadavatele (zejména v úvodní fázi)  Podklady a data


Stáhnout ppt "Strategický plán rozvoje města Tišnov Úvodní prezentace 24. 4. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je."

Podobné prezentace


Reklamy Google