Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět: Provozní ekonomie Cvičící: Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět: Provozní ekonomie Cvičící: Ing. Jan Tichý, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Předmět: Provozní ekonomie Cvičící: Ing. Jan Tichý, Ph.D.
KALKULACE NÁKLADŮ 3. cvičení Předmět: Provozní ekonomie Cvičící: Ing. Jan Tichý, Ph.D.

2 NÁKLADY KALKULACE NÁKLADŮ
- v peněžní formě vypočítaný a normalizovaný vklad faktorů dopravní a přepravní produkce vložený pro vytváření provozních výkonů - rozdělení nákladů: druhové účelové kalkulační podle závislosti na objemu výroby podle místa vzniku (středisek) KALKULACE NÁKLADŮ - stanovení struktury a výpočet nákladů, tj. na zvolené měrné jednotky výkonů, služeb a výrobků - výpočet množství nákladů nezbytně nutných pro zajištění dopravy (resp. výroby)

3 Pravidla pro kalkulace
Pravidla pro účtování - uvedeny v zákoně o účetnictví (dle účetních standardů EU) Pravidla pro kalkulace – před 1990 – MF vyhlašovalo výnosem „směrnici pro kalkulaci nákladů a dalších složek ceny výkonů“ – 1990 – vyhláška 21 / 1990 Sb., o kalkulaci – uvedená oblast poprvé uvedena vyhláškou ve Sbírce zákonů – po 1991 – zákon č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví – zrušeny předpisy o kalkulaci nákladů a dalších složek ceny výkonů Současnost: - metodiku kalkulace si určují samotné firmy - projevuje se však snaha mít organizovány postupy tak, aby bylo možné předložit detaily o hospodaření státním orgánům se zachováním zřetelných vazeb na finanční plán a základní účetnictví - zvláštní pozornost je věnována oblastem, kde dochází k dotaci v rámci veřejných rozpočtů

4 Účel kalkulování nákladů:
zjištění a kontrola množství nákladů výpočet nákladů pro cenové kalkulace pro ocenění výroby pro zákazníka Kritické body kalkulace nákladů: zvolené postupy kalkulace musí být kompatibilní s činnostmi podniku cenové kalkulace musí být propojeny s vnitropodnikovými procesy Pozn.: Zásady kalkulace nejsou uvedeny v samostatném právním předpisu, většina nejdůležitějších zásad a principů je vkomponována do zákona o účetnictví a účtové osnovy pro podnikatele. Společně s obecnými prvky účetnictví vytvářejí obecně uznávané účetní zásady, tzv. „obecné účetní prostředí“ (důležité při zpracování kalkulačních technik a metodik)

5 KALKULAČNÍ VZOREC - upravuje kalkulační členění nákladů tak, aby bylo možné v rámci podniku transformovat náklady všech činností na kalkulační vzorec hlavní činnosti podniku KALKULACE NÁKLADŮ NÁKLADY Informace o nákladech pro tvorbu nákladově orientovaných cen kontrola správnosti sjednaných cen (sjednané ceny limitem nákladů)

6 Náklady: přímé a nepřímé (kalkulační členění) fixní a variabilní (dělení podle závislosti na objemu výroby) Hlavním kriteriem pro výběr vhodné kalkulační metody je: přímá a nepřímá přiřaditelnost nákladů absorpční kalkulace - používá se při předávání nedokončené výroby či nedokončených výkonů mezi středisky (Problém: složitá orientace v již započítaných nákladech) dynamické kalkulace zohledňuje dynamiku objemu výroby, důležitá přímá přiřaditelnost nákladů N (celkem) = N fixní + N variabilní n (celkem) = n (fixní) + zisk + n (variabilní) n (celkem) = příspěvek na úhradu + n (var.) …. n (celkem) je jednotková cena

7 kalkulace předběžná ( = plánová) navazuje na roční rozpočty sestavené na základě uvažované technologie přeprav a ostatních podmínek sestavují se před zahájením plánované výroby Propočtová Plánová (na základě plánovaných norem spotřeby) Operativní (na základě operativních běžných norem platných v době sestavování kalkulace) vychází z účetnictví; jde o zjištění skutečných nákladů (podniky se sdruženou výrobou, ČD .. ) slouží následně k výpočtům příštího období jako kalkulace předběžné kalkulace výsledná Kalkulace nákladů dle: času – dlouhodobá a krátkodobá cíle - na výkon, na organizační jednotku, kombinované kvality vstupů – propočtové (ukaz.), rozpočtové (rozp. pol.) Vnitropodnikovými směrnicemi musí vedení firmy stanovit převodové můstky účetních položek (syntetické příp. analytické účty) na kalkulační položky.

8 KALKULACE NÁKLADŮ NA ŽELEZNICI
trakční palivo (pevná, tekutá paliva a mazací oleje ..) trakční energie (el. trakční energie, energie pro vytápění, osvětlování ..) N přímé – položky, které jsou nositeli nákladů bezprostředně rozpočítávány N nepřímé (režijní) – náklady připadající na vytvoření více dopr. a přepr. výkonů (počítá se pomocí přirážky)

9 KALKULACE DRUHOVÝCH NÁKLADŮ: N PHM = norma spotřeby materiálu x pořizovací cena (tj. cena pořízení a přemístění) N STROJE = počet strojohodin x sazba strojohodiny N MZDY = výkonová norma x mzdový tarif (Pozor: Zákoník práce - základní mzdový tarif, smluvní mzdy, mzdy za přesčas, svátky, výkonové příplatky, příplatky za odpracovaná léta, funkční příplatky, noční příplatky, ztížené pracovní prostředí …) Příklad výpočtu mzdy zaměstnance: Tržby – Náklady = Zisk (firma zaplatí daň ze zisku PO) Nmzdy = Kč (hrubá mzda – ze smlouvy) Firma vyplatí: 1350 = x 1,35 (35 % ..SZP PO) Vyplacená mzda: Kč Kč (12,5 % SZP FO) 875 Kč Kč (15 % daň z př. FO) 744 Kč (čistá mzda) Povinné odvody tvoří 45 %. Pozor: „Švarc systém“

10 Do kalkulací se nezahrnují: škody ze živelných pohrom
odpisy promlčených a nedobytných pohledávek platby za promlčené dluhy náklady na zastavenou přípr. a záběh dopr. provozu Náklady obecně: N celkové = N přímé + N nepřímé + N na marketing a odbyt + N na VaV KALKULAČNÍ TECHNIKY: způsob výpočtu nákladů na jednotlivé druhy produkce volba závisí na podmínkách, pro něž se má uplatnit: kalkulace dělením prostá kalkulace s poměrovými čísly kalkulace přirážková KALKULAČNÍ JEDNICE: konkrétní dopravní nebo jiné výkony definované jako předmět kalkulace, k nimž je zároveň vymezena konkrétní měrná jednotka těchto výkonů

11 a) KALKULACE DĚLENÍM S POMĚROVÝMI ČÍSLY:
převádí výrobky resp. výkony různých charakteristik (hmotnost, jakost, velikost) na jednotný výrobek (kalkulační jednici) poměrová čísla jsou odvozována zpravidla od poměrů naturálních ukazatelů, kterými je vyjadřována dopravní produkce (určení dle pracnosti nebo technologické náročnosti) ki = vi / vi` poměrové číslo ni = (Nc x vi) / (V` x vi`) ni .. Nepřímé náklady na 1 výrobek Nc .. celkové náklady V` .. součet kalkulačních jednic V` = Σ vi` Vi .. výroba jednotlivých provedení výrobku Vi` .. přepočtená výroba jednotlivých provedení výrobku

12 b) KALKULACE PŘIRÁŽKOVÁ:
- nepřímé náklady jsou na jednotlivé výrobky převáděny pomocí tzv. rozvrhových základen, což může být: přímý materiál přímé mzdy součet přímých mezd a materiálu počet strojohodin apod. Postup výpočtu: 1) Výpočet koeficientu kalkulační přirážky kpř: Kpř = Nr / Zr Nr .. rozvrhované náklady Zr .. rozvrhová základna Vi .. množství i-tého výrobku Xi .. veličina zvolená k výpočtu rozvrhové základny Zr = Σ vi . xi ni = xi . kpř 2) Vypočítat nepřímé náklady na 1 výrobek ni:

13 b) KALKULACE PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍRŮSTKOVÝCH NÁKLADŮ:
používá se při zavádění nové výroby, uvažuje pouze přírůstkové náklady (dodatečné) vzniklé rozšířením výroby může srovnávat náklady např. při otázce, zda nějaký náhradní díl kupovat či začít s jeho výrobou (potom srovnává cenu při koupi výrobku s nově vzniklými náklady


Stáhnout ppt "Předmět: Provozní ekonomie Cvičící: Ing. Jan Tichý, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google