Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo. - člověk jako bytost společenská může žít pouze a jen ve společnosti, společenství -společnost je tvořena jednotlivci a řadou vztahů mezi nimi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo. - člověk jako bytost společenská může žít pouze a jen ve společnosti, společenství -společnost je tvořena jednotlivci a řadou vztahů mezi nimi."— Transkript prezentace:

1 Právo

2 - člověk jako bytost společenská může žít pouze a jen ve společnosti, společenství -společnost je tvořena jednotlivci a řadou vztahů mezi nimi i jejich skupinami -fungování těchto vztahů je dáno pravidly -vytvářejí se spontánně -jsou vytvářeny společenstvím - pravidla (normy) -psaná pravidla -zvyková, obyčejová pravidla -norma = výpověď o tom, že něco má být

3 -společenské normy jsou trojí -morální -mravní -právní -morální – shoda jednání jednotlivce s obsahem jeho svědomí -mravní – shoda jednání jednotlivce s obsahem požadavku určité sociální skupiny -právní – shoda jednání jednotlivce s obsahem požadavku celku společnosti, nejčastěji státu Dodržení právní normy je vynutitelné (sankce)!

4 Zdroje norem: -svědomí – morální a mravní normy -vůle zákonodárce – právní normy Jednotlivé zdroje se překrývají (právní normy by měly být závazně i mravně i morálně) Vůle zákonodárce se nemusí krýt se svědomím jednotlivce i se svědomím každé sociální skupiny Spravedlnost – takový stav věcí, který je žádoucí (ne vždy panuje shoda) Legalita – shoda jednání s právním řádem

5 Základní členění práva subjektivní právo - oprávnění jedince chovat se určitým způsobem (konat, nekonat, obdržet, požadovat) objektivní právo - soupis pravidel chování závazných pro všechny členy společnosti, je obsažen v právních normách, spolu s pravidly jsou stanoveny i sankce hmotné právo - předpisy, které stanovují pravidla a sankce procesní právo - pravidla, co může nositel subjektivního práva dělat, nerespektuje-li někdo subjektivní právo, a kdo vykoná sankci

6 PRÁVNÍ NORMA – závazné obecné pravidlo chování, které je vyjádřeno zvláštní formou a jehož zachování je vynutitelné státní mocí Chování - aktivní činnost/nečinnost; pravidlo stanoví, že určité chování smí, nebo nesmí být Právní normu tvoří - hypotéza – stanoví podmínky, za nichž se má pravidlo chování realizovat - dispozice – vlastní pravidlo chování, stanoví, komu a jaká oprávnění a povinnosti vznikají - sankce – následky porušení normy

7 PRÁVNÍ SÍLA PRÁVNÍ NORMY -vlastnost právní normy, jež jí činí nadřazenou jiné právní normě -prvotní právní předpisy (primární) – ústavní zákony a zákony -druhotné právní předpisy (sekundární) – nařízení vlády, prováděcí vyhlášky ministerstev, vyhlášky obcí apod. (podzákonné předpisy) -Descendenční teorie právního řádu

8 DESCENDENČNÍ TEORIE PRÁVNÍHO ŘÁDU - ústava, ústavní zákony a mezinárodní smlouvy - zákony a zákonná opatření - nařízení vlády - vyhlášky ministerstev - nařízení správních úřadů - delegovaná působnost - vyhlášky zastupitelstev - samostatná působnost

9 působnost právní normy - vymezuje rozsah použití normy na konkrétní případ (věcná – co, v čase – odkdy dokdy, prostorová – na jakém území, osobní) platnost právní normy - norma je platná, byla-li vytvořena předepsaným způsobem, vydána příslušným orgánem v mezích jeho pravomoci a byla řádným způsobem vyhlášena (Sbírka zákonů, úřední deska) účinnost právní normy -teprve nabytím účinnosti jsou práva a povinnosti stanovené normou závazné; den nabytí účinnosti je buď v normě výslovně uveden, nebo je pravidlo účinné 15. den po vyhlášení -(retroaktivita, imunita)

10 Právní řád -souhrn všech pramenů práva, které platí v určitém státě Prameny práva -formy, v nichž je obsaženo objektivní právo - normativní právní akty – všeobecně závazný právní předpis charakteru zákona, zákonného opatření, vyhlášky, vládního nařízení -právní obyčeje -soudní precedenty -normativní smlouvy

11 Právní řád České republiky -pramenem práva jsou výhradně obecně závazné normativní právní akty a ratifikované mezinárodní smlouvy -pravomoc vydávat normativní právní akty mají - Parlament (ústavní a běžné zákony, zákonná opatření Senátu) - výkonné státní orgány (vláda – nařízení vlády, ministerstva a správní orgány – vyhlášky, opatření) - orgány územní samosprávy –obecně závazné vyhlášky, nařízení

12 Nabytí platnosti normativního právní aktu -veřejné vyhlášení (Sbírka zákonů, zkratka Sb.) -odkazy na jiný právní předpis se uvádějí číslem cíle odkazu (číslo zákona, na který se odkazuje) lomeným ročníkem (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) -aproximace práva ČR s právem ES -jedna z povinností členského státu EU

13 SOUSTAVA SOUDŮ -soudy jsou zřízeny státem jako nestranné a nezávislé instituce -při rozhodování se soudci řídí výhradně platným zákonem -soudcem smí být pouze bezúhonný občan starší třiceti let s vysokoškolským právnickým vzděláním a justiční zkouškou; je jmenován doživotně prezidentem republiky, funkce se ujímá složením slibu -rozhoduje jako samosoudce (civilní záležitosti), nebo v senátu (předseda senátu a tři, pět přísedících)

14 - okresní soudy – občanskoprávní, pracovní, rodinné, obchodní - krajské soudy – druhý stupeň pro kauzy projednávané okresními soudy, prvním stupněm pro společensky významné kauzy (ochrana osobnosti, autorské právo) -vrchní soud – druhý stupeň pro kauzy projednávané krajskými soudy -Nejvyšší soud – vrcholný soudní orgán, sleduje rozhodnutí vrchních soudů -samostatně postavený Ústavní soud -Podle povahy věcí, které jsou před soudem projednávány, se rozlišují tři typy soudů: -civilní -správní - přestupky -trestní – trestné činy

15 Státní zastupitelství -státní orgán, upozorňuje na nezákonnosti, stíhá trestné činy, dohlíží na zachovávání zákonů -má stěžejní úlohu v přípravě trestního řízení, podává jménem státu obžalobu, u soudu zastupuje stát -v občanskoprávních věcech vystupuje pouze okrajově Soustava úřadů státního zastupitelství nejvyšší SZ vrchní SZ krajské SZ okresní SZ

16 Další orgány právní ochrany -advokáti – poskytují právní pomoc, zastupují klienty před soudy i ostatními orgány -notáři – významné postavení v soukromém právu, sepisují veřejné listiny, osvědčují významné skutečnosti (vidimace – ověřování shody opisů, legalizace podpisů, osvědčování průběhu) - notářské úřady zřizuje ministr spravedlnosti v obvodech okresních soudů a jmenuje notáře -daňoví poradci – zastupují klienta v jednání s FÚ -exekutoři – zajišťují nucený výkon soudního rozhodnutí -veřejný ochránce práv - ombudsman

17 Právní vztahy -vztahy mezi subjekty práva -subjektem právního vztahu jsou ti, jimž v určitém právním vztahu vznikají práva a povinnosti -subjektem právních vztahů mohou být -fyzické osoby (jednotlivci) mají právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům -právnické osoby (uměle vytvořená sdružení osob nebo majetku) -orgány veřejné správy, stát, státní orgány -právní subjektivita způsobilost vystupovat v právních vztazích vlastním jménem a nést za ne odpovědnost, vzniká dosažením věku, u právnických osob jejich založením nebo registrací

18 Právní způsobilost -způsobilost k právům a povinnostem -způsobilost nést povinnosti a mít práva, v občanském právu vzniká narozením (nasciturus) a zaniká smrtí nebo prohlášením za mrtvého -způsobilost k právním úkonům -způsobilost svým jednáním zakládat, menit nebo rušit právní vztahy, závisí na věků -v občanském právu - starší 18 let -v pracovním právu – starší 15 let -soud může fyzickou osobu zbavit této způsobilosti, nebo ji omezit -způsobilost k protiprávnímu jednání -způsobilost nést odpovědnost za vlastní protiprávní jednání

19 SYSTÉM PRÁVA - právo mezinárodní a vnitrostátní - právo veřejné a soukromé – vztahy mezi státem a občany a mezi občany navzájem - právo hmotné – stanoví státem závazná a vynutitelná pravidla chování, právo procesní – určuje postup jednotlivce a státních orgánů při porušení práva a způsob sakcionování

20 Veřejné právo -vztahy mezi státem jako nositelem státní moci a fyzickými nebo právnickými osobami, stát prosazuje veřejný zájem, a proto vystupuje jako nadřazený subjekt - ústavní právo – Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a ústavní zákony - trestní právo – souhrn norem, které vymezují trestné činy a tresty, pramenem je trestní zákon (právo hmotné) a trestní řád (právo procesní) - správní právo – soubor norem, které upravují veřejnou správu – neexistuje jediný pramen - finanční právo – normy, které upravují finančně právní vztahy, pokud se jich účastní stát (daňové, rozpočtové), základní soubor norem neexistuje

21 Soukromé právo -založeno na rovnosti a nezávislosti subjektů, vztahy těchto subjektů vznikají na základě svobodné vůle projevené prostřednictvím smlouvy - rodinné právo – právní normy, které upravují osobní vztahy v rodině, pramenem je zákon o rodině - občanské právo – právní normy, které řeší majetkové vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami, mezi nimi a státem; práva na ochranu osobnosti, autorské, vynálezecké, základním pramenem je občanský zákoník - obchodní právo – odvětví práva, které upravuje vztahy vznikající v souvislosti směny zboží a služeb, pramenem je obchodní zákoník - pracovní právo – je součástí jednak práva veřejného, jednak soukromého, základním pramenem je Zákoník práce


Stáhnout ppt "Právo. - člověk jako bytost společenská může žít pouze a jen ve společnosti, společenství -společnost je tvořena jednotlivci a řadou vztahů mezi nimi."

Podobné prezentace


Reklamy Google