Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva a právní předpisy související s oceňováním Mgr. Petra Malaníková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva a právní předpisy související s oceňováním Mgr. Petra Malaníková."— Transkript prezentace:

1 Základy práva a právní předpisy související s oceňováním Mgr. Petra Malaníková

2 Studijní literatura:  JANKŮ M. a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 4., přepracované a doplněné vydání, Praha: C.H. Beck, 2010, 521 s. • SPIRIT, M. a kol. Základy práva pro neprávníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.264s. • PLECITÝ, V.;VRABEC J.;SALAČ, J. Základy občanského práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 297 s. • ŠVARC, Z. Základy obchodního práva. Plzeň: AleŠ Čeněk, 2011, 426 s. • Zákon o oceňování majetku • Občanský zákoník • Občanský soudní řád • Obchodní zákoník • Katastrální zákon • Stavební zákon • Správní řád • Zákon o vlastnictví bytů • Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících • Zákon č. 360/1992 Sb. a prováděcí předpisy s tím související a prováděcí předpisy s tím související

3 ÚVOD DO PRÁVNÍ NAUKY • Právo, morálka, spravedlnost • Právní normy • Působnost právních norem • Prameny práva a prameny práva v ČR • Systém práva

4 1. Právo, morálka, spravedlnost Pravidla chování: • morální • právní

5 MORÁLKA, PRÁVO, SPRAVEDLNOST II. • MORÁLKA • PRÁVO – mnoho definic • SPRAVEDLNOST –spojena s normami morálky i práva

6 PRÁVO: • v objektivním smyslu • v subjektivním smyslu X výkon práva FUNKCE: a) Regulativní b) Výchovná c) Právní jistoty

7 PRÁVO: • pozitivní (ius positivum) • přirozené (ius naturale) PRÁVNÍ VĚDOMÍ: •de lege lata •de lege ferenda

8 2. PRÁVNÍ NORMY = pravidlo chování, které je vyjádřeno státem uznanou formou a jeho zachování je státní mocí vynutitelné Dělíme dle: • struktury • míry vázanosti adresátů pr. Norem • jazykového vyjádření dispozice

9 1. Dle struktury: a) Právní normy s klasickou strukturou - hypotéza - dispozice - sankce b) Pr. normy jiné - blanketové - odkazující - kolizní

10 • Př.: § 309 TZ – vlastizrada: „ Občan ČR, který ve spojení s cizí mocí nebo cizím činitelem spáchá TČ rozvracení republiky, teroristického útoku, teroru nebo sabotáže, bude potrestán na 15 až 20 let…“

11 2. Dle míry vázanosti: a) Dispozitivní normy b) Kogentní normy 3. Dle jazykového vyjádření dispozice: a) Opravňující b) Přikazující c) Zakazující

12 3. PLATNOST A PŮSOBNOST PRÁVNÍCH NOREM • PLATNOST • ÚČINNOST • Legisvakanční lhůta

13 a) Časová působnost: • retroaktivita- lex retro non agit • pravá • Nepravá b) Místní působnost: - celostátní působnost - lokální působnost • Exteritorialita c) Osobní působnost d) Věcná působnost

14 4.PRAMENY PRÁVA - ve formálním smyslu - v materiálním smyslu 3 hlavní systémy: • Kontinentální • Anglosaský • Islámský

15 PRAMENY: •normativní právní akty •normativní smlouvy •precedenty •právní obyčeje •obecné právní zásady

16 1.Normativní právní akty • Prvotní - ústava - ústavní zákony - zákony - obecně závazné vyhlášky obcí a krajů vydané v samostatné působnosti • Odvozené - vyhlášky ministerstev - nařízení vlády - někt.rozhodnutí prezidenta republiky (amnestie) - nařízení obcí a krajů vydaných v přenesené působnosti

17 2. Normativní právní smlouvy • shodné projevy vůle dvou či více stran • nejdůležitějším pramenem mezinárodního práva

18 3. Precedenty Prvky: • Originálnost • Formální obecná závaznost - Zásada stare decisis - Pravidlo rebus in stantibus

19 4. Právní obyčeje • pramenem práva za předpokladů: - dlouhotrvající faktické masové uskutečňování - určitý, konkrétně stanovený obsah

20 5. Právní zásady • chybí dlouhodobá praxe • např.: „pacta sunt servanda“ • pramenem práva v anglosaských systémech • někdy se na zásady odvolává zákon

21 5.PRAMENY PRÁVA V ČR 1) NPA 2) Mezinárodní smlouvy 3) Rozhodnutí Ústavních soudů 4) Prameny evropského komunitárního práva

22 6.SYSTÉM PRÁVA Nejznámější dělení práva: 1) mezinárodní (veřejné), evropské, vnitrostátní 1) mezinárodní (veřejné), evropské, vnitrostátní 2) soukromé a veřejné 2) soukromé a veřejné 3) hmotné a procesní 3) hmotné a procesní

23 1. Mezinárodní, evropské, vnitrostátní právo a) Mezinárodní právo (veřejné) X mezinárodní právo soukromé X mezinárodní právo soukromé b) Evropské právo 1. komunitární právo 1. komunitární právo 2. unijní právo 2. unijní právo c) Vnitrostátní právo c) Vnitrostátní právo

24 2. Právo soukromé a veřejné Veřejné právo • vztah nadřízenosti státu vůči jiným subjektům • princip legality • kogentnost norem Soukromé právo Soukromé právo • rovnost a nezávislost subjektů • smluvní princip • co není zakázáno, je dovoleno • dispozitivnost norem

25 2. Právo veřejné a soukromé 1) Veřejné právo a) správní právo a) správní právo b) finanční právo b) finanční právo c) trestní právo c) trestní právo d) ústavní právo d) ústavní právo 2) Soukromé právo a) Občanské právo b) Obchodní právo c) Rodinné právo d) Mezinárodní právo soukromé X Pracovní právo

26 3. Právo hmotné a procesní 1) Hmotné 2) Procesní

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základy práva a právní předpisy související s oceňováním Mgr. Petra Malaníková."

Podobné prezentace


Reklamy Google