Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIP - KM 2. Data, informace, znalosti. KIP/KM - 22 Definice znalosti - 1 Znalost je proměnlivou směsí uspořádaných zkušeností, hodnot, do souvislostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIP - KM 2. Data, informace, znalosti. KIP/KM - 22 Definice znalosti - 1 Znalost je proměnlivou směsí uspořádaných zkušeností, hodnot, do souvislostí."— Transkript prezentace:

1 KIP - KM 2. Data, informace, znalosti

2 KIP/KM - 22 Definice znalosti - 1 Znalost je proměnlivou směsí uspořádaných zkušeností, hodnot, do souvislostí zasazených informací, názorů expertů a podložené intuice, která vytváří prostředí a rámec pro vyhodnocování a začleňování nových zkušeností a informací. Vzniká a je používána v mysli znalostních pracovníků. V organizacích je často zabudována nejen v dokumentech a archivech, ale i v organizačních postupech, procesech, praktikách a normách. –P.R.Gamble, J.Blackwell: Knowledge manegement, Kogan Page, 2001

3 KIP/KM - 23 Definice znalosti - 2 Znalost je informace, která byla zorganizována a analyzována tak, aby byla srozumitelná a použitelná pro řešení problémů nebo rozhodování a učení Organizační znalost je zpracovaná informace začleněná do postupů a procesů. –Kap. 1 - Knowledge Management Handbook, ed.1 J.Liebowitz, CRC Press, 1999

4 KIP/KM - 24 Uložení znalostí paměťová média: –lidská mysl - často obtížný přístup –organizace - často rozptýlená –dokument - od volného textu až po strukturované tabulky a grafy –počítač - formalizovaná, lze sdílet, často dobře strukturovaná a organizovaná

5 KIP/KM - 25 Od dat k informacím ČSN 369001: Údaj (data): obraz vlastností objektu, vhodně formalizovaný pro přesnost, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace je význam, který příjemce přisuzuje údajům (datům) Zpráva je nositelem informace, pokud přináší něco nového Čím více zpráva snižuje nejistotu, tím silnější je korelace mezi vstupem a výstupem komunikačního kanálu.

6 KIP/KM - 26 Teorie informace Informace je mírou redukce nejistoty, k níž dojde při přijetí zprávy. Pojem přesně definoval Claude Shannon z Bell Labs roku 1950. Její jednotkou je jeden bit, což je snížení nejistoty, k němuž dojde, pokud zjistíte, že došlo k něčemu, co má pravděpodobnost 1/2. Měří se v jednotkách záporného logaritmu se základem 2: -log2(p). Podle této definice zpráva o události s pravděpodobností 1/4 přináší dva bity informace, událost s pravděpodobností 1/8 tři bity atd. Zvláštností informačních toků je to, že pouze informace mohou přejít z A do B a současně zůstat v A - informace zpracováním neubývá. (kopírka by nebyla k ničemu, kdybyste si nemohli nechat originál)

7 KIP/KM - 27 Hierarchie 1Datatext, fakta, obrazy, zvuk + význam + struktura = 2InformaceOrganizovaná, strukturovaná, interpretovaná a shrnutá data + zdůvodnění + abstrakce + vztahy + aplikace 3ZnalostiPřípad, pravidlo, proces, model + výběr + zkušenost + principy + omezení + učení se = 4OdbornostRychlá a přesná rada, vysvětlení a zdůvodnění výsledků a postupů + integrace + distribuce + navigace = 5ZpůsobilostOrganizační odbornost: sklady znalostí, integrovaný systém podpory výkonnosti, klíčové dovednosti

8 KIP/KM - 28 Informace Teprve v procesu interpretace získává informace hodnotu Kvalitní informace je: přesná - neobsahuje chyby, je jasná a reflektuje význam dat, na kterých je založena včasná: potřebná informace je k dispozici ve vhodném čase relevantní: odpovídá na otázky Co? Proč? Kde? Kdy? Kdo? Jak? přiměřená (s jistou mírou redundance) a srozumitelná

9 KIP/KM - 29 Znalosti Znalosti lze transformovat přechodem z nižšího stupně hierarchie na vyšší (i naopak, ale tím se zde nezabýváme :) jsou využívány v procesech výběru, interpretace a rozhodování v procesu učení se mění, přetvářejí a rozvíjejí jsou základem pro práci s informacemi, vyhledávání datových zdrojů a jejich využívání.

10 KIP/KM - 210 Principy práce se znalostmi 1 sdílené a formalizované znalosti jsou klíčem k výkonnosti, aktivitě a úspěchu organizace aby měly znalosti pro organizaci velký význam, musejí být formalizovány; pouze formalizované informace lze reprezentovat digitálně, přenášet, sdílet a efektivně používat mít znalosti jak získané zkušeností, tak metodologické, je cennější než mít pouze jedny; praxi je nutné integrovat s metodami a modely učit se ze zkušenosti je živější (vivid), ale není příliš efektivní. Lidé mají rovněž tendenci nadměrně zobecňovat na základě jedné nebo několika málo zkušeností. Pokud je to možné, může být výhodnější učit se od expertů, z knih a v kursech. Často je efektivnější učit se ze zkušenosti a z chyb jiných.

11 KIP/KM - 211 Principy práce se znalostmi 2 Je třeba vyvážit sběr a organizaci dostupných znalostí s učením se a vytvářením nových znalostí. Abyste vytvořili pro organizaci přidanou hodnotu, integrujte management znalostí a organizační učení Znalost je aplikace informací a dat za účelem vytvoření správných závěrů. Odbornost znamená velkou schopnost uvažovat s využitím znalostí za účelem provádění úkolů, řešení problémů, rozhodování a učení se novým znalostem.

12 KIP/KM - 212 Management znalostí (MZ, KM) Termín MZ zavedl Karl Wiig v r. 1986. MZ používá systematické přístupy k vyhledávání, porozumění a užití znalostí za účelem tvorby hodnot. MZ je formalizací přístupu ke zkušenostem a znalostem, vytváří nové schopnosti, umožňuje skvělé výkony, podporuje inovace a zvyšuje hodnotu pro zákazníka.

13 KIP/KM - 213 Hnací síly MZ Získání konkurenční výhody a/nebo zvýšení efektivity díky lepšímu a rychlejšímu učení se a tvorby nových znalostí Zvýšení inovačního potenciálu Zlepšení vztahů se zákazníky Sdílení „good practice“

14 KIP/KM - 214 Některé důvody pro zavedení KM Zpřístupnění znalostí při vývoji a produkci nových výrobků a služeb Zkrácení cyklu vývoje nových výrobků Podpora a řízení organizační inovace a učení se Využití zkušeností lidí v celé organizaci Výhoda „síťového efektu“, větší spokojenost jednotlivců i týmů Řízení toků dat a informací v komplexním prostředí, umožnění rychlého přístupu Správa intelektuálního kapitálu a aktiv Přenos znalostí, zkušeností, know-how klíčových pracovníků při jejich odchodu z organizace Rychlejší výcvik nově příchozích zaměstnanců

15 KIP/KM - 215 Management znalostí vs. znalostní management Někdy rozdíl v českém překladu Knowledge Management Znalostní management – management založený na znalostech Management znalostí – metody, techniky, nástroje práce se znalostmi srv. Project Management – projektové řízení vs. řízení projektů

16 KIP/KM - 216 Principy MZ 1.MZ je drahý (ale nevědomost také!) 2.Efektivní MZ vyžaduje řešení, která zahrnují jak lidi, tak technologie. 3.MZ je strategickou záležitostí. 4.Pro MZ jsou třeba manažeři znalostí. 5.MZ staví více na mapách než modelech, více na trzích než na hierarchiích. 6.Sdílení a užívání znalostí často nejsou přirozenými činnostmi. 7.MZ znamená zdokonalování pracovních procesů. 8.Přístup ke znalostem je pouze začátkem. 9.MZ nikdy nekončí. 10.MZ vyžaduje ochranu znalostí (např. ochranu duševních práv).

17 KIP/KM - 217 Typy znalostí - 1 Tacitní (implicit, embodied, tacit): vnitřní znalost, převážně v hlavách lidí; intuice – „víme víc, než dokážeme říci“ Explicitní –Representovaná, kodifikovaná: dokumenty, databáze, záznamy –Embedded: zabudovaná v procesech, produktech, postupech

18 KIP/KM - 218 Víme, co víme (nevíme)? Stav znalosti Co vímeCo nevíme Stav poznání VímeExplicitní znalost Vědomá neznalost NevímeTacitní znalost Neuvědomělá neznalost

19 KIP/KM - 219 Příklad: hudba Před vynálezem notace se bylo možné naučit hrát jen odposloucháním od mistra Středověká notace umožnila záznam, který bylo možné reprodukovat Od vynálezu fonografu, gramofonu až k CD je možné hudbu „zabudovat“ do nosiče, někdo ji poslouchá a začne si broukat melodii a kruh se uzavírá.

20 KIP/KM - 220 Příklad: regulace průtoku Mládková

21 KIP/KM - 221 Transformace znalostí SECI NA TacitníExplicitní Z Tacitní Socializace (individuální  skupinová) Externalizace ExplicitníInternalizace Kombinace (dílčí  systematická)

22 KIP/KM - 222 Spirála znalostí (Nonaka)

23 KIP/KM - 223 Socializace: vytváření skupinové tacitní znalosti sdílenou zkušeností. Podmínka – prostředí, v němž jednotlivci sdílejí zkušenosti a prostor ve stejnou dobu a tak se vytváří nevyslovené poznání nebo „vestavěné“ dovednosti. Příklad – učedník, chirurg, architekt Externalizace: vyjádření tacitních znalostí v explicitní formě (koncepty, diagramy); časté použití metafor, analogií, náčrtků. Podmínka – dialog zaměření na tvorbu konceptů. Příklad – vytvoření konceptu nového výrobku.

24 KIP/KM - 224 Kombinace: „skládání“ nových a stávajících tacitních znalostí a vytváření systemizovaných znalostí. Příklad: soubor specifikací prototypu nového výrobku Internalizace: „vestavění“ tacitní znalosti do formy tacitní, operativní znalosti (know-how) – učit se děláním. Dokumentované explicitní znalosti (text, zvuk, video, manuály) podporují internalizaci.

25 KIP/KM - 225 Ba Nonaka: Ba je místo, kde dochází k dynamické konverzi znalostí a vytváření vztahů Originating Ba: prostor, v němž jednotlivci sdílejí pocity, emoce, zkušenosti, mentální modely Interacting Ba: Prostor, v němž se tacitní znalost pžetváří na explicitní; klíčovými faktory jsou dialog a metafory Cyber Ba: Prostor interakce ve virtuálním světě; kombinace nových a stávajících explicitních znalostí za účelem vytváření nových explicitních znalostí na úrovni organizace Exercising Ba: Prostor, který usnadňuje konverzi explicitních znalostí na tacitní

26 KIP/KM - 226 SECI a Ba Socializace Face-to-face Externalizace Peer-to-peer Internalizace On-the-site Kombinace Group-to-group Originating BaInteracting Ba Exercising BaCyber Ba

27 KIP/KM - 227 Důležitost Ba Znalost je závislá na kontextu Každý proces tvory znalostí vyžaduje odpovídající Ba – prostředí, organizace si toho musí být vědoma a věnovat pozornost vytváření Ba (fyzický – virtuální prostor)

28 KIP/KM - 228 Typy znalostí - 2 Procedurální: vědět jak Deklarativní: vědět co Individuální Kolektivní

29

30 KIP/KM - 230 Individuální znalostní schopnosti a)ambice; b)dovednosti; c)chování; d)metody, nástroje a techniky; e)management času; f)osobní znalosti.

31 KIP/KM - 231 Co a jak Ambice je nutnou podmínkou motivace k účasti na znalostních procesech. Většina sdílení znalostí probíhá na dobrovolném základě! Vědět, jak transformovat tacitní znalosti na explicitní Posilovat sdílení znalostí – aktivní naslouchání Opakovat, co jsme slyšeli – kontrola správného porozumění Jak sdělovat své znalosti ostatním Jak znalosti strukturovat a srozumitelně dokumentovat Jak formulovat efektivní strategie vyhledávání a správně interpretovat výsledky hledání Jak vybírat a používat externí znalosti

32 KIP/KM - 232 Organizační znalostní schopnosti a)Mise, vize, strategie; b)Kultura; c)Procesy & organizace; d)Měření; e)Technologie & Infrastructura; f)Znalostní aktiva.

33 KIP/KM - 233 Řízení znalostních procesů Vnímání Poslech Zachycení Internalizace Porozumění Tvorba nových znalostí Organizování Kategorizace Personalizace Socializace Sdílení Spolupráce

34 KIP/KM - 234 Matice KM VnitřníKodifikovanáZabudovaná VnímáníPozorováníSběr Vytváření hypotéz Organizace Vyhledávání souvislostí KategorizaceMapování SocializaceSdíleníŠířeníSimulace InternalizaceRozhodnutí jak a kdy použít - použití

35 KIP/KM - 235 Vnímání Vnitřní - Pozorování –Přehledy znalostí –Workshopy/interview –Analýza sítí Kodifikovaná - Sběr –Business Intelligence –Data mining –Inteligentní agenti Zabudovaná - Vytváření hypotéz –Analýza trhu/zákazníků/konkurence –Nástroje modelování/odvozování –Reverse engineering

36 KIP/KM - 236 Organizace Vnitřní - Vyhledávání souvislostí –Focus groups –Expertní průvodci –Koordinátoři znalostí Kodifikovaná - Kategorizace –Taxonomie znalostí –Knihovny –Datová tržiště (Data Marts) Zabudovaná - Mapování –Návrh pracovních míst (jobs, workplace) –Analýza pracovních toků –Míry výkonnosti

37 KIP/KM - 237 Socializace Vnitřní - Sdílení –Mentorování, koučování –CoP (Communities of Practice) –Konferenční nástroje, groupware Kodifikovaná - Šíření, diseminace –Internet/intranet/e-mail –Distanční učení, e-learning –Aplikační systémy Zabudovaná - Simulace –Plánování scénářů –Kontrola po provedení činnosti –Řízení výcviku/kvalifikace

38 KIP/KM - 238 Proces MZ 1IdentifikaceUrčení klíčových oblastí 2SběrFormalizace existujících znalostí 3VýběrHodnocení relevance, hodnoty a přesnosti znalostí 4UloženíReprezentace znalostí organizace v archívu znalostí 5SdíleníAutomatická distribuce znalostí k uživatelům. Spolupráce virtuálních týmů 6AplikaceVyhledání a použití znalostí při rozhodování, řešení problémů, automatizaci nebo podpoře pracovních činností, výcvik 7VytvořeníObjevy nových znalostí výzkumem, experimenty a kreativním myšlením 8ProdejVývoj a uvedení na trh nových výrobků a služeb založených na znalostech

39 KIP/KM - 239 Reprezentace znalostí Expertní systémy: případy, pravidla, modely –Dedukce založená na případech: reprezentace znalostí získaných zkušeností(události, specifické případové studie a řešení. –Dedukce založená na pravidlech: znalosti přeložené do pravidel, která experti často používají při řešení složitých problémů –Dedukce založená na modelech: objektová technologie reprezentace a organizace znalostí, používající atributů, chování a vztahů objektů a simulaci procesů předmětné oblasti

40 KIP/KM - 240 Archiv znalostí on-line sklad zkušeností, znalostí, dokumentace o určité předmětné oblasti při vytváření archivu znalostí jsou znalosti sbírány, sumarizovány a integrovány.

41 KIP/KM - 241 Typy znalostních struktur Obrazy: obrázky a video Zvuky a signály Text: normální nebo hypertext Data: relační databáze Dokumenty: formuláře/šablony/zprávy/grafy/interfejsy Případové studie Pravidla Objekty Procesy: hierarchie, zdroje, výkonové charakteristiky Modely

42 KIP/KM - 242 Charakteristiky znalostní organizace Vysoce výkonná Orientovaná na zákazníka, zdokonalování a prvotřídnost Vysoká pružnost a přizpůsobivost Vysoká úroveň zkušeností a znalostí Vysoká rychlost učení se a inovací Proaktivní a futuristická Oceňuje zkušenosti a sdílení znalostí

43 KIP/KM - 243 KM a organizační kultura Zdravá organizační kultura je podmínkou úspěchu MZ. Byrokratické kultury trpí nedostatkem důvěry a neschopností odměňovat a prosazovat spolupráci. Bez důvěry a správně motivované pracovní síly se znalosti zřídka sdílejí nebo používají, zastaví se inovace a riskování, neexistuje spolupráce. Většina byrokratických organizací není schopna agilního, inovačního chování, které by vedlo k budoucímu úspěchu

44 KIP/KM - 244 Inovace a motivace Ačkoliv chování, které je podporováno, bývá následováno, často systémy odměňování spíše než individualistické, riziko podstupující charakteristiky inovátorů podporují bezpečné, byrokratické chování. Inovátoři nejlépe reagují na směs finančních a nefinančních pobídek. Většina talentovaných lidí potřebuje mít pocit dobrodružství, uznání tvrdé práce a dosažených úspěchů. Chtějí být hodnoceni, aby mohli prokázat to, čeho dosáhli. Inovátoři jsou nejvíce motivováni následujícími faktory: –Výzva –Osobní uznání –Svoboda činnosti –Finanční odměna –Je třeba vytvořit systém odměňování, který, v němž úspěch jedince či skupiny znamená i úspěch jejich kolegů.

45 KIP/KM - 245 KM a odměňování Organizace by měla odměňovat: Uspokojení zákazníka Vysoký výkon Osobní znalosti a zkušenosti Týmovou práci, sdílení znalostí a zkušeností Vytváření nových a rozvíjení existujících znalostí a zkušeností Používání znalostí z archívu znalostí Proaktivní řešení problémů a prevence vzniku problémů Organizace by neměla odměňovat: Svalování odpovědnosti na jiné Loajalitu k šéfovi Konformitu a servilnost, pasivní rezistenci Vnitřní konkurenci Byrokratické chování Touhu po moci, honbu za postavením

46 “Managing the Knowledge Assets into the 21 st Century” (USA) ‘Knowledge for Development‘ – The World Bank (Washington, DC) “Knowledge Wave Initiative” (New Zealand) 19872001+1996 “Human Capital Reporting for the Knowledge Economy -OECD Observor” (Paris, France) “European Union Knowledge Conference (Utrecht, The Netherlands) ‘Study Commission on the Implications of the Knowledge Economy (Beijing, China) Evolution of Knowledge Economies 2000 19971998 Global Knowledge Partnership I (Toronto, Canada) Global Knowledge Partnership II (Kuala Lumpur, Malaysia,) Knowledge Park – The World’s Fair (Hannover, Germany) IC Report for the Nation:Welfare and Security” (Stockholm, Sweden,) “The IC State of Israel – Hidden Values of the Desert” (Israel,) “IC Statements: Towards a Guideline” (Copenhagen, Denmark,) “National Conference on IC” (Lima, Peru) 1999 “FASB Guidelines” (USA) “Brookings Institute Report on Intangibles” (USA) “Enterprise Value in the Knowledge Economy” (Paris) “Indicators – The World Bank” (Washington, DC) “Poland Prime Minister & Cabinet Visit” (New York, NY) 19941991 “Grande Collogue de Perspective” (Lyons, France) “Western Hemisphere Knowledge Partnership” (Boston, MA) “US State Dept Briefing on Russia” (Washington, DC - USA) “The Innovation Nation” by the Prime Minister (Singapore) “National Intellectual Capital Index TM ” (UNOPS/ McMaster) “E100: Building Collaborative Advantage” (NY City, NY) For further information, contact Debra M. Amidon (978-988-7995) and/or visit the website: http://www.entovation.comhttp://www.entovation.com “KnowledgeBoard” (European Union) “PDVSA Conference” (Caracas,)


Stáhnout ppt "KIP - KM 2. Data, informace, znalosti. KIP/KM - 22 Definice znalosti - 1 Znalost je proměnlivou směsí uspořádaných zkušeností, hodnot, do souvislostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google