Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní vzdělávací program Gymnázium Rokycany. Proč tvořit vlastní ŠVP? Možnost ovlivnění časových dotací Možnost ovlivnění časových dotací Společnou prací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní vzdělávací program Gymnázium Rokycany. Proč tvořit vlastní ŠVP? Možnost ovlivnění časových dotací Možnost ovlivnění časových dotací Společnou prací."— Transkript prezentace:

1 Školní vzdělávací program Gymnázium Rokycany

2 Proč tvořit vlastní ŠVP? Možnost ovlivnění časových dotací Možnost ovlivnění časových dotací Společnou prací lze profilovat školu Společnou prací lze profilovat školu Odbourání zdvojeného učiva Odbourání zdvojeného učiva Vytvoření vlastní koncepce Vytvoření vlastní koncepce Využití předností školy Využití předností školy Využití učitelského potenciálu Využití učitelského potenciálu Minimalizace paměťového učení Minimalizace paměťového učení Prostor pro nápady Prostor pro nápady Možnost redukce Možnost redukce Možnost změn Možnost změn Propojení s praxí Propojení s praxí Zvýšení prestiže školy Zvýšení prestiže školy Volnost při způsobu hodnocení Volnost při způsobu hodnocení Větší zodpovědnost učitelů....... Větší zodpovědnost učitelů.......

3 Negativa naší práce Nejistý výhled do politické budoucnosti Nejistý výhled do politické budoucnosti Nezájem zřizovatele Nezájem zřizovatele Finanční náročnost změn Finanční náročnost změn Svázanost vedoucích pracovníků školy Svázanost vedoucích pracovníků školy Není RVP pro osmiletá gymnázia Není RVP pro osmiletá gymnázia Nelze zaplatit ochotu a nadšení učitelů Nelze zaplatit ochotu a nadšení učitelů

4 Postup při tvorbě ŠVP Analýza školy Analýza školy Rozdělení úkolů – realizační tým Rozdělení úkolů – realizační tým Příprava úvodních kapitol Příprava úvodních kapitol Příprava učebního plánu NG Příprava učebního plánu NG Příprava učebních osnov NG Příprava učebních osnov NG Příprava učebního plánu VG Příprava učebního plánu VG Diskuse nad RVP G v sekcích Diskuse nad RVP G v sekcích

5 Analýza školy Dotazník pro rodiče Dotazník pro rodiče Dotazník pro žáky Dotazník pro žáky SWOT analýza - učitelé SWOT analýza - učitelé SWOT analýza - žáci SWOT analýza - žáci SWOT analýza – rodiče SWOT analýza – rodičeVyhodnocení

6 Dotazník pro rodiče 1. Jsem rád/ráda, že si mé dítě vybralo právě toto gymnázium. 2. Mám přehled o prospěchu svého dítěte. 3. Počet rodičovských schůzek je dostatečný. 4. Mám přehled o chování svého dítěte. 5. Jsem dostatečně informován/a o dění ve škole. 6. Přivítal/a bych více informací na webových stránkách školy. 7. Nabídka volitelných předmětů odpovídá našim představám. 8. Škola je pro mé dítě prostředím, ve kterém se cítí dobře. 9. Studenti jsou učením přetěžováni. 10. Mám zájem pracovat v Radě rodičů. 11. Na nadstandardní aktivity školy jsem ochoten připlatit 12. Mé dítě pravidelně používá k domácí přípravě do školy PC. 13. Všechny „výchovy“ (hudební,výtvarná, tělesná) by měly být hodnoceny slovně. 14. Mezi nižším a vyšším stupněm gymnázia by měly být postupové zkoušky. 15. Druhým cizím vyučovaným jazykem (po angličtině) by měla být v Plzeňském kraji němčina. v Plzeňském kraji němčina.

7 Vyhodnocení

8 Výsledky analýzy školy Gymnázium –nejlepší příprava na VŠ Gymnázium –nejlepší příprava na VŠ Příjemné prostředí okresní školy Příjemné prostředí okresní školy Moderní vybavenost Moderní vybavenost Sportovní zázemí Sportovní zázemí Jazyková a počítačová gramotnost Jazyková a počítačová gramotnost

9

10

11

12 KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, VAZBY, PŘESAHY HODNOCENÍ Rozliší pojmy látka, těleso, atom, molekula, prvek, sloučenina. Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látky neustále a neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe působí. Orientuje se ve vlastnostech těles a látek ( co je a co není fyzikální veličina ). Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem pomůcek. Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa. Využívá s porozuměním vztah mezi , m, V, dále vztah mezi s, v, t. Předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při změně jeho teploty, změří velikost působící síly. Pozná metody indikace el. náboje, pochopí a umí předvést vzájemné silové působení mezi různě zelektrovanými tělesy, pochopí činnost Van de Graafova generátoru, dokáže vyjmenovat typické vodiče a izolanty, rozliší je. Pochopí podstatu blesku. Pochopí podstatu blesku. Využívá prakticky poznatky o působení mag. pole na magnet, rozlišuje části magnetu,navrhne jak experimentem rozdělit látky na feromagnetické a nemagnetické. Sestaví podle náčrtku jednoduchý pokus Látka a těleso – složení těles, skupenství látek, atomy a molekuly, Brownův pohyb, difúze. Měřené veličiny – délka, hmotnost, čas, rychlost, objem, teplota, hustota, síla a jejich změny. Vlastnosti materiálů, užití v praxi Elektromagnetické děje- dva druhy el. náboje, složení atomu, elektroskop, elektrometr, vodiče, izolanty, el. pole, el. siločáry, el. síla, výboje. Elektromagnetické děje –magnety přírodní a umělé, póly magnetu, netečné pásmo, magnetická indukce, magnetické pole, síla, magnetické indukční čára, magnetka, kompas, magnetické pole Země. Elektromagnetické děje – el. proud, napětí, zdroje el. napětí, účinky el. proudu, jednoduchý a rozvětvený obvod, schéma, ampérmetr, voltmetr, ionty, volné elektrony, zásady bezpečnosti, zkrat, mag. vlastnosti el. proudu, magnetické pole cívky, elektromagnet. Významní fyzikové Ch – sekunda, Bi – prima Osobnostní a sociální výchova -rozvoj schopností a poznávání -seberegulace a sebeorganizace -komunikace a kooperace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech -díla významných Evropanů Ch – sekunda, Z – průběžně, Tv – průběžně, M – průběžně Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana -asertivní jednání -schopnost kompromisu, ohleduplnost a ochota pomoci -rozvoj disciplinovanosti a sebekritiky -kritické myšlení Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova -globální problémy Země -lidské aktivity a problémy životního prostředí -vztah člověka k prostředí Člověk a svět práce -práce s technickými materiály Během celého roku se operativně s ohledem na charakter učiva prolíná hodnocení ústního a písemného zkoušení, skupinových a laboratorních prací, referátů a jiných prezentací.


Stáhnout ppt "Školní vzdělávací program Gymnázium Rokycany. Proč tvořit vlastní ŠVP? Možnost ovlivnění časových dotací Možnost ovlivnění časových dotací Společnou prací."

Podobné prezentace


Reklamy Google