Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní vzdělávací program

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní vzdělávací program"— Transkript prezentace:

1 Školní vzdělávací program
Gymnázium Rokycany

2 Proč tvořit vlastní ŠVP?
Možnost ovlivnění časových dotací Společnou prací lze profilovat školu Odbourání zdvojeného učiva Vytvoření vlastní koncepce Využití předností školy Využití učitelského potenciálu Minimalizace paměťového učení Prostor pro nápady Možnost redukce Možnost změn Propojení s praxí Zvýšení prestiže školy Volnost při způsobu hodnocení Větší zodpovědnost učitelů

3 Negativa naší práce Nejistý výhled do politické budoucnosti
Nezájem zřizovatele Finanční náročnost změn Svázanost vedoucích pracovníků školy Není RVP pro osmiletá gymnázia Nelze zaplatit ochotu a nadšení učitelů

4 Postup při tvorbě ŠVP Analýza školy Rozdělení úkolů – realizační tým
Příprava úvodních kapitol Příprava učebního plánu NG Příprava učebních osnov NG Příprava učebního plánu VG Diskuse nad RVP G v sekcích

5 Analýza školy Dotazník pro rodiče Dotazník pro žáky
SWOT analýza - učitelé SWOT analýza - žáci SWOT analýza – rodiče Vyhodnocení

6 Dotazník pro rodiče Jsem rád/ráda, že si mé dítě vybralo právě toto gymnázium. Mám přehled o prospěchu svého dítěte. Počet rodičovských schůzek je dostatečný. Mám přehled o chování svého dítěte. Jsem dostatečně informován/a o dění ve škole. Přivítal/a bych více informací na webových stránkách školy. Nabídka volitelných předmětů odpovídá našim představám. Škola je pro mé dítě prostředím, ve kterém se cítí dobře. Studenti jsou učením přetěžováni. Mám zájem pracovat v Radě rodičů. Na nadstandardní aktivity školy jsem ochoten připlatit Mé dítě pravidelně používá k domácí přípravě do školy PC. Všechny „výchovy“ (hudební,výtvarná, tělesná) by měly být hodnoceny slovně. Mezi nižším a vyšším stupněm gymnázia by měly být postupové zkoušky. Druhým cizím vyučovaným jazykem (po angličtině) by měla být v Plzeňském kraji němčina.

7 Vyhodnocení

8 Výsledky analýzy školy
Gymnázium –nejlepší příprava na VŠ Příjemné prostředí okresní školy Moderní vybavenost Sportovní zázemí Jazyková a počítačová gramotnost

9

10

11

12 KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, VAZBY, PŘESAHY HODNOCENÍ Rozliší pojmy látka, těleso, atom, molekula, prvek, sloučenina. Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látky neustále a neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe působí. Orientuje se ve vlastnostech těles a látek ( co je a co není fyzikální veličina ). Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem pomůcek. Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa. Využívá s porozuměním vztah mezi  , m, V, dále vztah mezi s, v, t. Předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při změně jeho teploty, změří velikost působící síly. Pozná metody indikace el. náboje, pochopí a umí předvést vzájemné silové působení mezi různě zelektrovanými tělesy, pochopí činnost Van de Graafova generátoru, dokáže vyjmenovat typické vodiče a izolanty, rozliší je. Pochopí podstatu blesku. Využívá prakticky poznatky o působení mag. pole na magnet, rozlišuje části magnetu,navrhne jak experimentem rozdělit látky na feromagnetické a nemagnetické. Sestaví podle náčrtku jednoduchý pokus Látka a těleso – složení těles, skupenství látek, atomy a molekuly, Brownův pohyb, difúze. Měřené veličiny – délka, hmotnost, čas, rychlost, objem, teplota, hustota, síla a jejich změny. Vlastnosti materiálů, užití v praxi Elektromagnetické děje- dva druhy el. náboje, složení atomu, elektroskop, elektrometr, vodiče, izolanty, el. pole, el. siločáry, el. síla, výboje. Elektromagnetické děje –magnety přírodní a umělé, póly magnetu, netečné pásmo, magnetická indukce, magnetické pole, síla, magnetické indukční čára, magnetka, kompas, magnetické pole Země. Elektromagnetické děje – el. proud, napětí, zdroje el. napětí, účinky el. proudu, jednoduchý a rozvětvený obvod, schéma, ampérmetr, voltmetr, ionty, volné elektrony, zásady bezpečnosti, zkrat, mag. vlastnosti el. proudu, magnetické pole cívky, elektromagnet. Významní fyzikové Ch – sekunda, Bi – prima Osobnostní a sociální výchova -rozvoj schopností a poznávání -seberegulace a sebeorganizace -komunikace a kooperace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech -díla významných Evropanů Ch – sekunda, Z – průběžně, Tv – průběžně, M – průběžně Výchova demokratického občana -asertivní jednání -schopnost kompromisu, ohleduplnost a ochota pomoci -rozvoj disciplinovanosti a sebekritiky -kritické myšlení Environmentální výchova -globální problémy Země -lidské aktivity a problémy životního prostředí -vztah člověka k prostředí Člověk a svět práce -práce s technickými materiály Během celého roku se operativně s ohledem na charakter učiva prolíná hodnocení ústního a písemného zkoušení, skupinových a laboratorních prací, referátů a jiných prezentací.


Stáhnout ppt "Školní vzdělávací program"

Podobné prezentace


Reklamy Google