Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magnetické pole. Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magnetické pole. Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole."— Transkript prezentace:

1 Magnetické pole

2 Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

3 Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu

4 Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu

5 Stacionární magnetické pole Magnetické indukční čáry tyčového magnetu

6 Magnetická indukční čára  Je prostorová orientovaná křivka.  Její tečna v daném bodě má směr osy velmi malé magnetky umístěné v tomto bodě.  Směr od jižního k severnímu pólu magnetky určuje orientaci indukční čáry.  Je uzavřená křivka. Magnetické pole je pole vírové

7 Magnetické pole přímého vodiče s proudem V okolí vodiče s proudem je magnetické pole.

8 Magnetické pole cívky s proudem

9 Magnetické pole

10 Ampérovo pravidlo pravé ruky (pro přímý vodič) Naznačíme uchopení vodiče do prvé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, prsty pak ukazují orientaci magnetických indukčních čar.

11 Magnetické síla F m Projevem pole je silové působení na vodič, kterým prochází elektrický proud.

12 Vzájemné působení magnetických polí magnetu a vodiče s proudem

13 Vodič ve tvaru smyčky v magnetickém poli

14 Magnetická síla Velikost magnetické síly je přímo úměrná proudu I, délce vodiče l. B je magnetická indukce a charakterizuje magnetické pole. α je úhel mezi vodičem a indukčními čarami.

15 Magnetická indukce Jednotkou magnetické indukce je tesla, značka T.

16 Flemingovo pravidlo levé ruky  Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.

17 Flemingovo pravidlo levé ruky

18 Magnetická indukce pole přímého vodiče Veličina μ je permeabilita prostředí -charakterizuje prostředí, v němž elektrický proud vytváří magnetické pole. Veličina d je poloměr příslušné magnetické indukční čáry.

19 Permeabilita Konstanta  uvedená ve vzorcích se nazývá permeabilita prostředí a charakterizuje magnetické vlastnosti prostředí. Permeabilita vakua  0 = 4   10 –7 N  A –2. Pro srovnání různých látkových prostředí využíváme relativní permeabilitu  r  =  0   r

20 Vzájemné působení rovnoběžných vodičů s proudem

21 Magnetická síla při vzájemném působení rovnoběžných vodičů s proudem

22 Směry magnetických sil, kterými na sebe působí rovnoběžné vodiče s proudem, závisí na směrech proudů ve vodičích. Při souhlasných směrech proudů se vodiče přitahují a při nesouhlasných směrech proudů se odpuzují.

23 Magnetická síla při vzájemném působení rovnoběžných vodičů s proudem I 1 a I 2 jsou proudy ve vodičích, l je délka vodiče, d je vzdálenost vodičů.

24 Definice jednotky proudu ampér (A) Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2  10 –7 N na 1 m délky vodiče.

25 Magnetické pole vodičů ve tvaru závitu

26 Magnetické pole vodičů ve tvaru cívky

27 Pravidlo pravé ruky pro cívku Pravou ruku položíme na cívku (závit) tak, aby pokrčené prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu v závitech cívky. Palec ukazuje orientaci magnetických indukčních čar v dutině cívky.

28 Částice s nábojem v magnetickém poli Na částici s nábojem, která se pohybuje v magnetickém poli, působí magnetická síla F m, která je v každém okamžiku kolmá k magnetické indukci B i k rychlosti částice v.

29 Částice s nábojem v magnetickém poli se pohybuje po kruhové trajektorii

30 Demonstrace pohybu elektronu v magnetickém poli

31 Lorentzova síla Jestliže se částice s nábojem pohybuje současně v elektrickém a v magnetickém poli, působí na ni jak síla elektrická F e, tak síla magnetická F m. Výslednicí obou těchto sil je Lorentzova síla.

32 Lorentzova síla Jestliže se částice s nábojem pohybuje současně v elektrickém a v magnetickém poli, působí na ni jak síla elektrická F e, tak síla magnetická F m. Výslednicí obou těchto sil je Lorentzova síla.

33 Využití v praxi (televizní obrazovka)

34 Hallův jev

35 Podle chování látek v magnet. poli rozdělujeme látky do tří základních skupin: 1) látky diamagnetické -  r nepatrně menší než 1 (mírně zeslabují magnetické pole) 2) látky paramagnetické -  r nepatrně větší než 1 (mírně zesilují magnetické pole) Atomy paramagnetických látek mají vlastní magnetické pole. 3) látky feromagnetické -  r má velkou hodnotu (10 2 - 10 5 ) (značně zesilují magnetické pole) - ferimagnetické látky - ferity (sloučeniny oxidů železa s oxidy jiných prvků)

36 Magnetické materiály v technické praxi Elektromagnetické relé Magnetický záznam signálů

37 Nestacionární magnetické pole je charakterizováno magnetickou indukcí B, která nemá stálý směr nebo velikost. Zdrojem může být: a) pohybující se permanentní magnet nebo elektromagnet b) pohybující se vodič s elektrickým proudem c) nepohybující se vodič s proměnným proudem

38 Elektromagnetická indukce

39 Nestacionární magnetické pole je příčinou vzniku indukovaného elektrického pole a tento jev nazýváme elektromagnetická indukce. Na koncích cívky vzniká elektromotorické napětí U i a uzavřeným obvodem prochází indukovaný proud I i.

40 Elektromagnetická indukce

41 Magnetický indukční tok

42 B je magnetická indukce S je obsah rovinné plochy α je úhel, který svírá normála na plochu a magnetická indukce B

43 Magnetický indukční tok Jednotkou indukčního toku je weber.

44 Magnetický indukční tok

45 Faradayův zákon elektromagnetická indukce Jestliže magnetický indukční tok plochou ohraničenou vodičem se za dobu ∆t změní o ∆Φ, indukuje se ve vodiči elektromotorické napětí.

46 Indukovaný proud Lenzův zákon Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která je jeho příčinou.

47 Indukovaný proud Volný pád magnetu Indukovaný proud

48 Vlastní indukce Indukované elektrické pole vzniká ve vodiči i při změnách magnetického pole, které vytváří proud procházející vlastním vodičem.

49 Vlastní indukce L závisí na vlastnostech cívky a nazývá se indukčnost cívky.

50 Přechodný děj Při přechodném ději se proud v obvodu s cívkou zvětšuje pomaleji než v obvodu bez cívky. Příčinou je vznik indukovaného napětí opačné polarity, než je napětí zdroje. Při přerušení proudu se indukuje napětí stejné polarity, jako má zdroj, ale značně větší velikosti.

51 Energie magnetického pole

52 Solenoid

53 Magnetické pole Země


Stáhnout ppt "Magnetické pole. Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole."

Podobné prezentace


Reklamy Google