Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typologie armád, armáda ČR, profesionalizace OS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typologie armád, armáda ČR, profesionalizace OS"— Transkript prezentace:

1 Typologie armád, armáda ČR, profesionalizace OS
Přednáška (osnova): Typologie armád Reforma a Profesionalizace OS Transformace OS, II fáze reformy

2 Formy armády Add, 1 Formy armády Používají se nejčastěji členění:
A, Z hlediska postavení armády ve společnosti a jejího řízení: existuje civilní řízení a kontrola armády armáda je mocenský nástroj jedné pol. Strany armáda má neomezenou, nekontrolovatelnou moc - diktátorské režimy B, Z hlediska branného systému státu: armáda s dobrovolným či povinným braným systémem, poloprofesionální a profesionální armáda C, Z hlediska charakteru samotné vojenské organizace (Ch. Moskos – jaké rysy převažují – přechod od vojenské organizace vysoce divergentní k vojenské organizaci vysoce konvergentní s občanskými strukturami): - institucionální ( vojenská služba s převažujícími institucionálními rysy) - zaměstnanecká ( zaměstnanecký vojenský model je založen na tržních principech)

3 Formy armády Add, Formy armády
Ozbrojené síly jsou termín, označující obvykle soubor všech státních nebo státem podprovaných organizací, jejichž součástí jsou ozbrojené jednotky, které mají za úkol podílet se na obraně státu a zajišťovat dodržování zákonů na jeho výsostném území. (pozemní síly, letectvo, námořnictvo, domobrana, policie) Domobrana neboli reservní armáda (armáda reservistů – záložníků), Zeměbrana neboli hotovost, označující součást vojska (armády) skládající se ze stálé armády odvedených branců, kteří jsou dnes označováni jako základní (presenční) služba, a aktivních záložníků. Milice, více výrazů, domobrana, dobrovolnické ozbrojené složky, ale i policejní složky Všeobecná branná povinnost je oficiální nařízení, podle kterého musí jedinci nastupovat na vojenskou službu. Podle současné právní úpravy může být branná povinnost vyžadována pouze v případě ohrožení státu či za válečného stavu.

4 Formy armády Add, 1 Formy armády
Používají se další členění – hlavně z hlediska vojenských parametrů: A, strategických záměrů: obranná útočná B, velikosti a složení: všeobecně a poměrem k počtu obyvatel Pozemní síly, letectvo, voj. Námořnictvo, strategické síly Chápání pojmů armáda a ozbrojené síly: Armáda: Veškeré ozbrojené síly státu Ozbrojené síly kromě voj. námořnictva Válečné operační uskupení Ozbrojené síly bojující proti státu - různé osvobozenecké armády Ozbrojené síly (práv.). Souhrn všech ozbrojených složek státu, do nichž občané vstupují na základě branného zákona nebo dobrovolnosti: Vojsko + další veřejné ozbrojené sbory + dobrovolnické sbory

5 Formy armády Add, 1 Terminologie
Armáda se stará o vnější bezpečnost země, policie obvykle o vnitřní bezpečnost Armáda, nicméně, může poskytnout technické a lidské zdroje své zemi, a to například v případě nějaké živelné katastrofy, nehody nebo jiné závažné události, která svým rozsahem znemožňuje, aby byla zvládnuta s použitím prostředků na místní úrovni, nebo pokud povaha této události znamená vážné ohrožení fungování země Ozbrojené síly bez vazby na konkrétní území se nazývají např. „legie“ a jejich členové nejsou vojáci, ale žoldáci. Termín „Milice“ může vyjadřovat více významů, např. domobranu, dobrovolnické ozbrojené složky, policejní složky, v bývalém ČR – ozbrojená moc dělnické třídy.

6 Moderní armády Add, 1 Moderní armády
Profesionální armády, v rámci NATO k tomu směřuje většina zemí. Původně měly profesionální armády jen USA, Kanada a Velká Británie. Postupně se připojila řada dalších západoevropských zemí. Pokud chceme budovat co největší armádu, k obraně území, potom je nutné mít všeobecnou brannou povinnost. Pokud však chceme mít armádu, která má působit v různých misích v zahraničí, je lepší zvolit armádu profesionální. Dochází k razantnímu posunu od ochrany nebo obrany území k obraně zájmů. Obranou těchto zájmů je často i naše účast v různých operacích na podporu a vynucování míru. Obranou našich zájmů je i obrana našich spojenců. Všechny tyto operace budou s největší pravděpodobností probíhat mimo naše území. V Evropě: Beneluxový systém – malá, mobilní, dobře vyzbrojená, mobilní, plně profesionální, mobilizující poloprofesionální zálohy Skandinávský systém: např. Norská, založena na branné povinnosti, vojenském výcviku, pravidelný výcvik záloh, určena k obraně teritoria. Z 28 členských států NATO dosud branná povinnost platí v pěti. Kromě Německa jsou to Řecko, Turecko, Estonsko a Norsko. Německo je jednou z mála západních zemí, v nichž je stále ještě uplatňována všeobecná branná povinnost. Od července však byla zkrácena povinná vojenská služba z devíti měsíců na půl roku. Vojenský výcvik by měli absolvovat všichni mladí muži, vlastní armádu by ale měli tvořit dobrovolníci.

7 Typologie válek Prostor: Čas: Intenzita:
Lokální války Regionální války Globální válka Čas: Krátké války Vleklé války Intenzita: Omezené války Totální války Pravidelná válka - válka je formálně vyhlášena subjektem mezinárodního práva (státem) je vedena a ukončena v souladu s právními konvencemi. Boje se účastní pravidelná armáda, tedy hierarchicky strukturovaná a disciplinovaná skupina vycvičených a jednotně označených (uniformovaných) odborníků, kteří dodržují normy válečného práva ohledně zacházení se zajatci a civilním obyvatelstvem. Válčící strany používají přiměřené prostředky (neužívají zakázané druhy zbraní). Nepravidelná válka - uchyluje se k ní slabší protivník v asymetrické situaci - tedy v boji se silnější stranou. Metody nepravidelné války užívají především národně-osvobozenecká hnutí, revoluční skupiny, mohou však být i doplněním tradičních konvenčních postupů. Nepravidelné válka je zřejmě nejobtížněji zachytitelná forma válečnictví. Jejím prototypem byla španělská guerrilla (ve španělštině doslova „malá válka“), Název guerrilla se obecně vžil pro označování nejrůznějších druhů nepravidelného vedení války.

8 Není rozdíl mezi civilní a vojenskou sférou
Typologie válek Postmoderní válka: Není rozdíl mezi civilní a vojenskou sférou Není oddělena od občanské společnosti Boj, útoky jsou součástí každodenního života Zbraň je pro část civilních obyvatel nezbytný předmět denní potřeby Probíhá v geografickém prostoru a i společenském Je krutá, záludná, nelze rozlišit síly dobra a zla Využívá terorismus, což znamená, že: využívá sebevražedných útoků, což přináší spoustu „nových výhod“: odpadá problém únikových cest, odpadá riziko odhalení, chycení, výslechů, zvyšuje se přesnost a účinnost útoku a dále i psychologický účinek aktu

9

10 Reforma a profesionalizace ozbrojených sil
DEMOKRATIZACE A ROZDĚLENÍ INTEGRACE (legislativa, redukce, NATO) REFORMA – PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE – EXPEDIČNÍ SÍLY DEMOKRATIZACE INTEGRACE REFORMA PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE EXPEDIČNÍ SÍLY 1989 1993 1999 2005 2007

11   Vývojové etapy 227 106 Supersonic 12+2 Subsonic 18+6 1 617 298 30 700 2 315 1200 52 913 38 000

12 K 1.1. 1993, rozdělení republiky a armády,
  Změny v armádě ČR po r. 93 K , rozdělení republiky a armády, Zahájení budování moderní armády, připravené bránit suverenitu ČR Orientace na již existující bezpečnostní struktury – NATO, vstup v r 1999 Hlavní princip tehdejší vojenské strategie „Čelit jakémukoli napadení, jakýmkoli protivníkem“ Reorganizace a redislokace v armádě Obrana teritoria Početní stavy – předimenzované (32 brigád) vzhledem k zaostávání zbraňových systémů a ceně nové vojenské techniky

13 2. Reforma - Profesionalizace armády
BALANCOVÁNÍ ZDROJŮ A ÚKOLŮ MALÁ, MODERNÍ, MOBILNÍ, MLADÁ PROFESIONÁLNÍ SÍLY Proč reforma: Stav a požadavky OS Proč profesionalizace: Moderní a kvalitně vycvičené OS I. FÁZE – reforma, profesionalizace II.FÁZE (2012) - transformace

14   Změny v armádě ČR Proč reforma OS – rozpor mezi požadavkem doby a stavem ozbrojených sil – rok 2000/2001 Změnil se charakter vojenských operací, změnily se požadavky na potřebné schopnosti armády, na nutné počty nasazených sil – NATO, 11/11/2001 Pro většinu zemí aliance se zvyšuje potřeba vybudování moderních mobilních sil, moderně vyzbrojených a princip kolektivního zajištění obrany umožňuje, aby armády byly méně početné Nový návrh na profesionalizaci – až s tzv. reformou ozbrojených sil Koncepce profesionální armády: - První návrhy k výrazné reformě ozbrojených sil a profesionalizaci vzešly již v roce 1992 Tehdy se navrhovalo výrazné snížení počtů armády (na 0,3-0,5% populace), struktura byla koncipována jako systém malých jednotek obrany teritoria s odpovídající vazbou na speciální síly s možností vyžití v zahraničních misích. Na profesionalizaci se mělo přecházet postupně.

15 Reforma ozbrojených sil ČR
A dále je to schopnost ozbrojených, aby byly schopny uskutečnit kromě vojenských operací též – opera jiné tzn. mírové a humanitární Při operacích vojenského či nevojenského charakteru se snižuje význam množství na sazených lidí, na druhé straně jsou kladeny mnohem vyšší nároky na odborné schopnosti vojenského profesionálu Reforma byla připravená již v roce ( /11), dokonce schválena vládou, byla správná, odpovídala změněným podmínkám bezpečnosti ČR, avšak stát si nemohl dovolit vyčlenit předpokládané finanční prostředky na tuto reformu OS – takže původní reforma byla přepracována na nový zdrojový rámec Nová, stávající reforma ozbrojených sil – přepracovaná v druhé polovině roku 2003 a schválena vládou 12/11/2003 – „Koncepce výstavby profesionální armády ČR a mobilizace OS ČR přepracovaná na nový zdrojový rámec“ Otázka, proč přišlo toto strategické rozhodnutí v r ???

16 Reforma ozbrojených sil ČR
Proč revize? Nesoulad záměrů se zdroji Redukce struktury sil (ze 3 na 2 brigády) Redukce velitelské struktury (z 5 na 2) Redukce personálu (o vojáků a civilistů), Optimalizace dislokace Snížení úrovně ambicí (brigáda z na osob)

17

18 2. Profesionalizace armády
Základní způsoby profesionalizace jsou: A, plošná, (po jednotlivých funkcích v celé armádě) b, bodová, (budování jednotek a útvarů sestavených jen z profesionálů) c, jejich kombinace Proces profesionalizace: Rekrutace (tj. získávání dobrovolníků ke službě v potřebných počtech,složení, kvalitě a v délce závazku Retenci (tj. udržení kvalitních lidí v armádě, jejich motivace a zvyšování kvalifikace) Migraci (tj. vytvoření předpokladů pro obousměrný snadný přechod mezi vojenskou a civilní kariérou) Při profesionalizaci je třeba řešit problémy: Rekrutační (zajištění kvalitního výběru) Legislativní ( výběr, přijímaní průběh služby, propouštění) Ekonomické (největší náklady na profesionalizaci jsou na začátku, návratnost dlouhodobá)

19 Profesionalizace v armádách demokratických států
Profesionalizace armád Mnoho armád demokratických států upouští od principu všeobecné branné povinnosti, v 90 letech tento proces proběhl ve Francii, Belgii a Holandsku, v r vyhlásilo profesionalizaci Portugalsko a Španělsko, v roce 1999 se odhodlala k zahájení profesionalizace Itálie. Naopak, všeobecnou brannou povinnost se zemí NATO má Norsko (blízkost Ruska) a SRN (demokratický význam branné povinnosti, ale vedou se intenzivní diskuse), z nečlenských zemí NATO – Švédsko, Rakousko, Švýcarsko se svým tradičním miličním systémem. Celkově lze konstatovat, že vývoj směřuje k profesionálním armádám, případně k zvětšování podílu profesionálů v konskripčně budovaných ozbrojených silách

20 2. Profesionalizace armády
Přechod k profesionální armádě je přirozeným důsledkem probíhajících změn v bezpečnostním prostředí a ve vojenství Platí to jak pro velké, tak i malé státy, evropské a mimoevropské, K vedení operací (OSN, NATO, EU aj.), je zapotřebí: akceschopná bojová uskupení, moderně vyzbrojená, zasahovat v co nejkratším čase, ve vzdálených regionech, po dobu dosažení operačních a politických cílů. Česká veřejnost a profesionalizace: Přijala s nadšením informace o zkrácení a nakonec i o skončení vojenské základní služby a civilní služby Většině vyhovuje sejmutí vlastní odpovědnosti za bezpečnost státu a přesun na specifickou úzkou skupinu občanů – vojenských profesionálů Profesionalizaci de facto napomáhal, urychlil – aktivní podíl AČR na mezinárodních mírových operacích všeho druhu, kde byli a jsou nasazeni profesionálové S pochopením veřejnosti se setkávaly změny profesionalizace - zejména u jednotek, které směřují k vyšší specializaci (chemici) a u jednotek vybavených nejmodernější bojovou technikou (letectvo)

21 2. Profesionalizace armády (3)
Důsledky profesionalizace: Profesionalizace vytváří lepší předpoklady pro plnění úkolů armády v nových podmínkách mezinárodních vztahů, rizik a ohrožení Profesionalizace zvýšila schopnost armády plnit úkoly ve vyšší kvalitě v rámci aliance NATO a EU, v rámci společných mírových operací Profesionalizace umožnila posílit bezpečnost státu a občanů při nevojenském ohrožení, zejména proti terorismu, přírodním a technologickým katastrofám Profesionalizace umožňuje lepší využívaní sofistikovaných zbraní a zbraňových systémů Profesionalizace vytváří předpoklady pro racionálnější využití finančních prostředků na obranu, dosahuje se vyšší efektivnosti při jejich užití Úskalí, která nelze přehlédnout: Zmizí jeden z kanálů civilní kontroly armády společností Izolace profesionální složky od společnosti Nižší počet rychle použitelných a vycvičených záloh Změny v systému výcviku, výchovy a cyklického nasazení v operacích

22

23 Výsledky reformy I fáze
Vycvičeno a certifikováno brigádní úkolové uskupeníI Plná profesionalizace OS Vytvoření plánované velitelské struktury a struktury sil – 2004 Operace Specializace Dislokace a modernizace Koncepce výstavby profesionální armády a mobilizace ozbrojených sil , 2003 Začlenění do EU 2004

24 Reforma ozbrojených sil
Ambice ozbrojených sil – nevojenské hrozby a jejich eliminace Ve prospěch policie ČR 1000 vojáků na dobu 3 měsíce Ve prospěch Integrovaného záchranného systému 1200 vojáků na dobu 1 měsíce Reforma ozbrojených sil: Nová struktura MO a vojsk Dislokační změny Transformace personálu MO Společné síly (pozemní síly, vzdušné síly, specializované síly) Síly podpory a výcviku (logistická a zdravotnická podpora, výcvik a doktríny) Vojenská policie Vojenské zpravodajství Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž

25 Reforma ozbrojených sil
Nová struktura MO a vojsk Společné síly (pozemní síly, vzdušné síly, specializované síly) budou tvořit: 2 mechanizované brigády, 1 dělostřelecká brigáda, průzkumný prapor, vzdušné síly – základny taktického letectva, vrtulníkového letectva, dopravního letectva protiletadlová raketová brigáda, dále pak brigáda chemické a biologické ochrany a některé další menší jednotky pro podporu a zabezpečení vojsk. Pro plnění úkolů na území ČR i mimo něj. Cílový stav k roku 2008 má být osob, z toho vojáků a občanských zaměstnanců. Dislokační změny: Rok 2004 – armáda působí v 65 posádkách a 67 dislokačních místech Během 3 let (2004-6) dojde ke zrušení 38 vojenských posádek a 19 dislokačních míst V roce 2006 to bude již jen 27 posádek a 47 dislokačních míst V souvislosti s reformou byla: zrušena 3 operačně taktická velitelství, Rok 2003 – např. zrušeno 8 vojenských posádek, 4 dislokační místa, vyřazeno položek z používání AČR

26 Reforma ozbrojených sil rotmistři (poddůstojníci)
Transformace personálu: V letech 2004 – 2006 dojde k razantnímu snižování personálu Podrobnější pohled na redukce stavu ozbrojených sil poskytuje následující tabulka: V souvislosti s realizací reformu dojde ke strukturální změně ve složení profesionálů, konkrétně ke snížení počtu důstojníků a občanských pracovníků a k nárůstu počtů praporčicského a rotmistrovského sboru: k 1.1. roku 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 rotmistři (poddůstojníci) 4600 8100 9800 11500 12500 praporčíci 7700 7500 důstojníci 8300 6600 5000 civilní osoby 20000 16200 14600 10700 8800 personál celkem 50470 40070 38510 36210 35000

27 Reforma ozbrojených sil
Změna vojenských hodností: Dnem nabývá účinnosti část novely zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, provedená zákonem č. 272/2009 Sb. Jedná se o změnu v hodnostních sborech a hodnostech. Vzhledem k tomu, že se rozšiřují hodnostní sbory o mužstvo a poddůstojníky a naopak zaniká hodnostní sbor rotmistrů, někteří vojáci budou mít od hodnost nižší a někteří naopak hodnost vyšší. Jmenování do vyšší či nižší hodnosti bude ze zákona, tedy bez souhlasu vojáka. Jde o sladění s hodnostmi používanými v NATO,: Poddůstojnický sbor se proto od příštího roku do české armády vrátí, a to v rámci hodností desátník, četař a rotný. Opět bude také zavedena hodnost vojín pro vojáky vykonávající základní výcvik. Zaniknou naopak pozice podpraporčík, štábní rotmistr a podporučík. Změna se dotkne v nejvyšší míře zejména vojáků v základních funkcích. Zatímco nyní jsou vojáci ve funkci střelec, kulometník nebo pancéřovník zařazeni v hodnosti rotný, po zavedení novely budou svobodníky.

28 Reforma ozbrojených sil
Hodnostní sbory a hodnosti Armády ČR Hodnostní sbor mužstvo s hodnostmi vojín a svobodník. Hodnostní sbor poddůstojníci s hodnostmi desátník, četař a rotný. Hodnostní sbor praporčíci s hodnostmi rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík a štábní praporčík. Hodnostní sbor nižší důstojníci s hodnostmi poručík, nadporučík a kapitán. Hodnostní sbor vyšší důstojníci s hodnostmi major, podplukovník a plukovník. Hodnostní sbor generálové s hodnostmi brigádní generál, generálmajor, generálporučík a armádní generál.

29 Výsledky reformy I fáze
Co se nepodařilo: Schopnosti neodpovídají rychlé změně požadavků (Afganistan, Irák), Neefektivní systém velení a řízení Obranné plánování nekonsolidované Zpoždění modernizace a likvidace materiálu Vzdělávání, řízení kariér, hodnocení Neexistence poddůstojnického sboru Struktura personálu, hodností

30 Reforma ozbrojených sil(1)
4 Základní úkoly ozbrojených sil: Obrana území ČR v systému kolektivní obrany Účast v operacích mimo území ČR silami předurčenými pro operace pod vedením NATO, EU Přijetí sil NATO v případě vojenského hrožení teritoria ČR nebo bezpečnosti aliance Plnění úkolů při nevojenských ohroženích ČR Pozn. – patrný odklon od priority obrany území ČR k expedičním silám, Zdrojový rámec: Ambice ozbrojených sil – obrana území ČR V úvahu připadají nejrůznější formy a intenzita, předpokládá se bez mobilizace nasazení brigádního uskupení v síle 3000 vojáků Ambice ozbrojených sil – mírové operace Účast v jedné operaci na prosazení míru (3000 osob po dobu max. 6 měsíců) nebo) Nebo 1000 osob s rotací po 6 měsících + druhá operace o síle 250 bez rotace (6 měsíců) rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mld. CZK 52,3 58,4 55,4 54,9 49,8 51,8 48,8

31 Trendy v návrzích na rozpočet AČR

32 Filosofie 2. kroku Reformy AČR v rámci dalšího postupu transformace rezortu MO
OPTIMALIZACE FUNKCÍ REZORTU MO GŠ - STRUKTURY SIL - NASADITELNOST SCHOPNOSTI – MNOHONÁRODNÍ, NATO A EU DOKONČENÍ DISLOKACE DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH POČTU A STRUKTUR SCHOPNOSTI PŘEPRAVY A NASAZENÍ Reforma Armády České republiky byla zahájena v roce s hlavním cílem prvního kroku dosáhnout počáteční operační schopnosti a cílové operační schopnosti v roce 2010 až v závislosti na dostupných zdrojích. V roce 2006 AČR dosáhla stanoveného cíle 1. kroku Reformy a v souladu se zněním Reformy zahájila rozpracování 2. kroku. Vzhledem k tomu, že v průběhu 1. kroku Reformy se zásadním způsobem změnily zdrojové podmínky, rovněž byly změněny požadavky na síly, jak v kvalitě, tak i v kvantitě, je nezbytné přehodnotit obsah a délku celého 2. kroku Reformy. Základní myšlenka 2. kroku reformy AČR je zvýrazněna na snímku. Koncepcí výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace OS ČR přepracované na změněný zdrojový rámec bylo předpokládáno, v závislosti na vývoji zdrojových možností po roce 2006 bylo stanoveno dosáhnout cílových operačních schopností v horizontu let 2010 až Na základě několikanásobné úpravy finančních zdrojů a predikce dostupných zdrojů, především finančních, predikcí vývoje těchto zdrojů a upřesněných požadavcích na schopnosti nasaditelných sil AČR se dostupným milníkem 2. kroku Reformy jeví rok V případě dalších změn v zdrojích, ambicích nebo požadavcích na schopnosti se tento termín může posunout na období po roce 2020.

33 Reforma resortu MO ČR 2009-2018 2007-2008 2005-2006 2002-2004
Pokračování transformace, dosažení cílových struktur a počtu resortu MO Fáze vyhodnocení a přípravy dalšího postupu po dosažení počátečních operačních schopností Stabilizační fáze s důrazem na zabezpečení personálu Fáze radikálních změn, rušení posádek, snižování počtů osob a VTM

34 Reforma ozbrojených sil
NÁBOR VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ Nábor pro rok 2010 stanoven cca 1150 nových vojáků V polovině roku 2010 – přísahu 260 nových vojáků. Byli poslední, kteří nastoupili do armády ještě před zastavením náboru. Předtím nábor cca 250 vojáků každé čtvrtletí. V resortu ministerstva obrany nyní pracuje asi lidí, z toho 24 tisíc z nich tvoří vojáci. Armáda v souvislosti s krizí počítá se zrušením celkem míst. Propuštěním se ušetří cca 2 mld. Kč Aktuálně v armádě slouží 13% žen.

35 Vývoj skutečných počtů osob v ozbrojených silách 1993 - 2010
KE DNI VZP VZS VZP + VZS O.Z CELKEM Legenda: KE DNI - stav k prvnímu lednu příslušného roku VZP - vojáci z povolání VZS - vojáci v základní (náhradní) službě VZS + VZP - vojáci v činné službě O.Z. - občanští zaměstnanci CELKEM - resort MO

36 Jak se měnila česká armáda
 (rok, vojáci z povolání, občanští zaměstnanci, resort obrany celkem, vojáci povinné služby) 1993                                                                                                                                                                                        43 924                 41 863                                                                        (ZDROJ: Ministerstvo obrany ČR)

37 Podle materiálu Transformace resortu Ministerstva
obrany České republiky z roku 2007 mělo být na konci roku 2010 dosaženo počtu osob ( vojáků, občanských zaměstnanců a čekatelů). Ve skutečnosti bylo k 1. lednu 2011 v působnosti MO ČR vojáků, 8 011 občanských zaměstnanců a 937 vojáků-čekatelů. Jedním z důvodů, proč není možné cílových stavů dosáhnout, je nedostatečný rozpočet. K tomu se ovšem budou v příštích letech přidávat i další faktory, například demografický.

38

39 Přehledy počtu zbraní a vojenské techniky
Ve skutečnosti – u vojsk/skladem , nadbytečné počty Reálně (ve výzbroji vojsk) 1 tankový prapor (30) 2 smíšené dělostřelecké oddíly. OBRNĚNÁ TECHNIKA Počet 1. Bojové tanky (všechny verze typu T-72) 174 2. Bojová obrněná vozidla 513 DĚLOSTŘELECKÁ TECHNIKA 3. Dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více 258 LETECKÁ TECHNIKA 4. Všechny verze typů letadel JAS-39 a L-159 42 5. Všechny verze vrtulníku typu Mi-24 (i exportní Mi-35) 26

40 Struktura AČR Společné síly:
Pozemní síly – 2 mechanizované brigády, 1 dělostřelecká brigáda, 1 Průzkumný prapor Vzdušné síly – základna taktického letectva Čáslav, základna letectva Náměšť, Základna vrtulníkového letectva Přerov, základna dopravního letectva Kbely, Protiraketová brigáda Strakonice Síly podpory – zabezpečovací jednotky, opravny a jiná podpůrná zařízení, vojenská zdravotnická zařízení a krajská vojenská velitelství

41 Transformace ozbrojených sil
Koncepční rámec další transformaci resortu: Vychází z aliančních (NATO) požadavků, posílení operačních schopností AČR v zahraničních operacích 8% pro okamžité nasazení, 40% vyzbrojeno a vycvičeno pro nasazení v zahraničních operacích) Cíl je vytvoření armády s expedičními schopnostmi Změna ve struktuře hodnostních sborů (15-25% důstojníků, 25-35% praporčíků a zbytek poddůstojníci a mužstvo) Reorganizace záchranných praporů, 1 předán HZS, 2 záchranné prapory reorganizovány (na ženijní prapory) a jeden zrušen). Uvolněné zdroje budou využity ve prospěch výstavby 2 lehkých motorizovaných praporů. Bude vytvořen Národní úřad pro vyzbrojování Nasazení dalších sil (síly rychlé reakce NATO a EU Battle Group) mimo rámec rozpočtu MO

42 Politicko – vojenské ambice
Obrana území ČR je realizována v rámci NATO. Zapojení ČR do mezinárodních projektů obrany proti nosičům ZHN, zejména proti balistickým raketám. Účast v integrovaném systému protivzdušné obrany NATO (NATINADS ) Přijetí aliančních sil na vlastním území (HNS ) Plnění asistenčních, záchranných a humanitárních úkolů Operace při ohrožení svrchova-nosti ČR a kolektiv-ní obrana podle čl. 5 WS plná účast včetně všeobecné mobilizace Operace kolektivní obrany podle čl. 5 WS, kdy nebude bezpros-tředně ohrožena ČR brigádní úkolové uskupení na bázi brigády středního typu bez rotace Operace CRO mimo čl. 5 WS (operace k udržení a posilování mezinárodní bezpečnosti a stability) brigáda bez rotace prapor s rotací po šesti měsících v rámci nasazení praporního úkolového uskupení-velitelství pro mnohonárodní brigádní úkolové uskupení-jeden rok Stupeň ohrožení rota s rotací po šesti měsících nebo ekvivalentní uskupení letectva po dobu tří měsíců bez rotace uskupeními do výše praporu určenými do pohotovosti v rámci sil rychlé reakce NATO (NRF) nebo EU (BG) v době kdy nebude nasazeno brigádní úkolové uskupení Pravděpodobnost operace 100%

43 1 / 1 zavřít fotogalerii sdílet
                                                   zavřít fotogalerii sdílet 1 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                            Přehled výdajů na obranu v jednotlivých zemích NATO Autor: natoaktual.cz

44


Stáhnout ppt "Typologie armád, armáda ČR, profesionalizace OS"

Podobné prezentace


Reklamy Google