Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DS Semin á ř I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DS Semin á ř I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže."— Transkript prezentace:

1 DS Semin á ř I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže Zpracoval: Petr Háva Téma: Aktéři veřejné politiky 30.9.2009

2 Aktéři veřejné a sociální politiky Pojem aktér tradičně používá veřejná politika. Veřejná a sociální politika, resp. politické procesy, se bez aktérů neobejdou. Otázkou je, jak pojem aktér sám o sobě vytváří naší představu, jak event. modifikuje náš výzkumný či analytický pohled. Pojem aktér ve veřejné politice je totiž často více vztahován k jeho zájmům, participaci v politických procesech, aniž by přitom byl kladen systematický důraz na charakter jednání těchto aktérů, jejich odpovědnost, či jinými slovy na vztah k platné právní úpravě. Z aktéra se pak snadno stává „stakeholder“. Odhlédneme-li od diskutabilního přenášení anglických pojmů do češtiny, pak si musíme být vědomi, že v angličtině představuje obsah tohoto pojmu spíše důraz na aktéry v soukromých korporacích, s důrazem na prosazování jejich vlastního zájmu. Právní vědy používají ve stejném případě pojem subjekt (právnická či fyzická osoba) a v této souvislosti je předmětem jejich studia jednání takových subjektů, otázka práv a povinností (právní subjektivita), tedy vztah k existujícím institucím. Kontinentální právo také důsledně rozlišuje mezi subjekty veřejného a soukromého práva. Sociální politika jako vědní disciplína dává před aktérem přednost pojmu subjekt.

3 Právní subjektivita aktéra Role aktéra ve veřejné politice je však komplikovanější než pokud bychom jej vnímali s důrazem na dimenzi zájmu Již ze základní typologie aktérů veřejné politiky vyplývá, že někteří z aktérů mají právně svou roli zřetelně vymezenu, z hlediska jejich odpovědnosti jednání (volení zástupci lidu ve veřejných funkcích, pracovníci veřejné správy)

4 Typologie aktérů Volení představitelé –Poslanci, senátoři na národní úrovni, zastupitelé na regionální a lokální politické úrovni, volení představitelé na nadnárodní úrovni politické reprezentace (např. EU) Zaměstnanci a jmenovaní pracovníci ve veřejné správě, veřejném sektoru –Pracovníci státní správy, ministerstev, Představitelé a členové zájmových a profesních skupin –Patrně nejširší skupina, představující aktéry ve vztahu k jejich profesi, zájmům, pracovníci různých nestátních organizací, aktéři občanské společnosti Média –Pracovníci médií, jejich vlastníci Pracovníci výzkumu –Výzkum představuje nezávislý přístup k rozvoji našich poznatků, na výzkum se vztahuje v rámci základních práv a svobod zaručená svoboda vědeckého bádání, jako významný faktor rozvoje demokracie

5 Příklady aktérů Veřejný sektor –ministři a jejich poradci –ministerstva a úředníci –zákonodárci –Soudy –Veřejné školy a univerzity –politické strany –kraje (zastupitelé, rady, hejtmani, úřady) –obce (zastupitelé, rady, starostové, úřady) –armáda –mezivládní organizace (OECD) Soukromý sektor –Soukromá média –církve –odbory –Soukromé školy a univerzity –sociální hnutí a zájmové skupiny –NNO (nestátní neziskové organizace) –Jednotlivci (fyzické osoby) –firmy, asociace firem (soukromé korporace) –manažeři firem –banky –nadnárodní obchodní organizace

6 Jaký význam má analýza a výzkum aktérů pro veřejnou a sociální politiku? V první řadě jde o základní výčet zúčastněných aktérů na dané politice, jejich klasifikace (typologie) Klíčovým bodem je výzkum, či analýza jednání aktérů ve vztahu k jejich vzdělání, zájmům a cílům, hodnotám, platným formálním institucím, jimi akceptovanými neformálními institucemi Politologie studuje mocenské vztahy, vlivy Veřejná a sociální politika se zaměřuje na věcnou stránku, na obsahové-cílové zaměření politik Pro bližší pochopení jednání aktérů jsou předmětem studia jejich komunikační postupy včetně obsahu komunikace (snahy o manipulace, ideologické zaměření, vystupování na veřejnosti, projevy jejich jednání v dalších veřejných doménách jako jsou internet, tisk, politické dokumenty) Dynamicky rozvíjejícím výzkumným přístupem jsou metody pro sledování vzájemných vztahů mezi aktéry (policy network analysis) Důležitým hlediskem je charakter formalizace různých typů aktérů: formální a neformální sítě aktérů (formalizované sítě či skupiny aktérů mají formálně/právně upravená pravidla pro jejich jednání)

7 Jaké metody výzkumu aktérů ve veřejné a sociální politice máme k dispozici Volba metod se vztahuje k jednotlivým fázím politického procesu (nastolení agendy, formulace cílů, programů, legislativní návrhy, implementace a hodnocení politik) Přehled základních zájmů, cílů, právní subjektivity, skupin podle základní typologie aktérů, dosahované výsledky a jejich legitimita (obvykle je zpracováno formou tabulky, doplněno podrobnějšími textově zpracovanými údaji) Pro analýzu vztahů používáme síťové diagramy, policy network Pro zdůraznění časové dimenze studovaného procesu je základní matice pro zpracování dat členěna podle dimenzí či skupin aktérů a ve sloupcích jsou pak časové dimenze (morfologická analýza) Diagram rybí kost, ve vztahu k vybraným událostem veřejné politiky Influenční diagram (je možné kombinovat se síťovým diagramem aktérů)

8 Jaké máme k dispozici zdroje dat? Jde skoro o detektivní pátrání Dokumenty politické praxe –Volební programy, strategie, koncepce, dokumenty z legislativního procesu Veřejné domény –Internet, média, veřejné diskuse na internetu Rozhovory –Rozhovory přímo s aktéry, s experty, občany Výsledky výzkumu –Odborné publikace (knihy, časopisy), internetové zdroje Veřejné mínění –Vhodné v kombinaci pro posouzení legitimity jednání politických představitelů nebo tvůrců politik

9 Jak můžeme získané údaje zpracovat Cílem zpracování dat je obvykle jejich redukce, nalezení klíčových aspektů Grafy, tabulky, diagramy Myšlenkové a konceptuální mapy, zachycující např. nejdůležitější koncepty/ideologie s nimiž aktéři pracují (např. srovnání argumentace zastánců a odpůrců kouření tabáku) Textová forma, analýza diskurzu – práce s texty Srovnávací metody (např. porovnání volebních programů, cílů, východisek, zdůvodnění, očekávaných výsledků)

10 Cvičení ve skupinách Pokuste se provést vstupní/orientační analýzu aktérů k některé z uvedených (nebo vašich vlastních návrhů) agend veřejné nebo sociální politiky –Zdravotně-sociální péče o starší osoby –Nezaměstnanost –Finanční krize –Vzdělávací politika Identifikujte alespoň 5 významných aktérů a posuďte jejich právní subjektivitu, roli z hlediska vertikálního členění politiky (lokální, regionální, národní, nadnárodní), zájmy/cíle, postoje, vystupování na veřejnosti, způsoby ospravedlnění jejich jednání a rozhodování, moc, vztahy s jinými aktéry (síť vztahů), legitimita jejich jednání ve vztahu k veřejným zájmům, existujícím společenským problémům, …..

11 Literatura Veselý, A., Nekola, M. (Ed.) Analýza a tvorba veřejných politik. P ř ístupy, metody a praxe. Praha: SLON. 2007. Dick, B. (1997) Stakeholder analysis (http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/stake.h tml)http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/stake.h tml Šubrt, J., Balon, J. (eds.) Teorie jednání. Jeden koncept, mnoho koncepcí. Sborník, Praha 2008 Související hesla na wikipedii: Action theory, Monografie veřejné politiky

12 Ukázky aplikace metod pro analýzu jednání aktérů Durda, Lukáš. 2003. Analýza procesu tvorby a realizace lékové politiky v Č eské republice. Praha:IZPE. (http://www.izpe.cz/files/vysledky/82.pdf) Montgomery, Richard. Short Guidance Note on How to do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes,1996. (http://www.swan.ac.uk/cds/devres/pubs/rsdp3.htm) Projects And Programmes Overseas Development Administration. (http://www.euforic.org/gb/stake1.htm) Varvasovszky, Z.; Brugha, R. How to do (or not to do)... A stakeholder analysis. Health Policy and Planning. 15(3): 338–345, 2000. (http://heapol.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/15/3/338)http://heapol.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/15/3/338 Mašková, P., Háva, P. Zdravotní politika visegrádských zemí v éře globalizace. Seminář Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví. středa 25. ledna 2009 v 9,30 hod., v sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 Háva, P. Proč je snaha o pochopení společensko-ekonomického vývoje významná pro tvorbu zdravotní politiky? Seminář Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví. středa 25. ledna 2009 v 9,30 hod., v sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31

13 Inspirativní bakalářské práce vašich kolegů Krejčová Homosexualita Franková Analýza porotidrogové politiky Dražďáková Paliativní péče Karadžosová Chronicky nemocní


Stáhnout ppt "DS Semin á ř I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže."

Podobné prezentace


Reklamy Google