Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza událostí veřejné politiky (AUVP) Háva 2003

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza událostí veřejné politiky (AUVP) Háva 2003"— Transkript prezentace:

1 Analýza událostí veřejné politiky (AUVP) Háva 2003
DS 10 ZS 2009 KOMBI Struktura prezentace: Výchozí předpoklady metodického přístupu Hlediska analýzy veřejně politických událostí Základní dimenze veřejné politiky Celková struktura analýzy událostí Diskuse jednotlivých kroků Diskuse a poznámky k aplikaci AUVP Praktické ukázky analýzy vybraných událostí

2 Analýza událostí veřejné politiky (AUVP)
Analýzu událostí ve veřejné politice jsme začali používat jako jednu z metod analýzy veřejné politiky v r při řešení grantového úkolu „Analýza procesu formování a realizace veřejné politiky v České republice.„ Navazuje na americké metodologické poznatky o „policy analysis „ - autoři D.L. Weimer a A. R. Vining: Policy analysis. Concepts and Practice. Prentice Hall. Engelwood Cliffs, New Yersey, 1992.

3 Analýza událostí veřejné politiky (AUVP)
Posun pojmu na analýzu událostí veřejné politiky má svůj kořen v metodě analýzy událostí (event history analysis) skupiny anglických a amerických výzkumníků, kteří se zabývali předpovídáním výskytu drogově závislých na základě statistik o vývoji podmínek v jednotlivých ohrožených lokalitách. Literatura: Yamaguchi, K. (1991) Event history analysis. Sage Publicatons, Newbury Park, London Kandel D.B., Yamaguchi, K. (1987) Job mobility and drug use: An event history analysis, American Journal of Sociology 92:

4 Analýza událostí veřejné politiky (AUVP)
Proč nestačila analýza veřejné politiky? Proč jsme do ní vložili analýzu událostí? Veřejná politika jako celek, i jednotlivé její oblasti, je příliš komplexní a také vzájemně příliš provázaná ( např. aktivní politika zaměstnanosti aj.) - má své teorie středního dosahu, které již lze operacionalizovat a empiricky analyzovat. Je tedy složena z řady událostí – budˇ globálního charakteru, nebo se vztahem k specifickému cíli/efektu veřejné politiky (např. vstup do EU) anebo představuje událost veřejné politiky jako určitého instrumentálního procesu ( např. privatizace zdravotnických služeb, profesionalizaci armády, tvorba nové právní normy aj. ) Může to být analýza nějakého klíčového procesu nebo problému (např. rozhodování, financování nebo komunikace aj.).

5 Příklad aplikace analýzy událostí veřejné politiky
Analýza formování a realizace veřejné politiky v ČR po roce 1989 Výzkumný grant GA ČR Katedra veřejné a sociální politiky, FSV UK Praha Kombinace Kvalitativních analýz v rámci vybraných veřejných a sociálních politik (expertní analýzy) Sociologického dotazníkového šetření u občanů, poslanců PS PČR a představitelů veřejné správy

6 Příklad kvalitativních analýz (z výzkumu Analýzy udál
Příklad kvalitativních analýz (z výzkumu Analýzy udál. veřejné politiky v ČR, , katedra veřejné a soc. politiky FSV UK, Purkrábek, M. a spol.) Veřejná politika jako proud praxe a poznání Analýza událostí – pokus o poznání kvalitativních rysů veřejné politiky Faktory, kritéria a problémy sociální reformy Reforma sféry péče o veřejné zdraví Průběh privatizace v českém zdravotnictví Hlavní problémy vzdělávací politiky ČR v transformačním období Profesionalizace armády jako problém veřejného zájmu Vývojové tendence svazu ochránců přírody Obnova neziskových organizací církví a náboženských společenství v ČR Kriminalita v ČR po roce 1989 Transformace personální struktury armády Veřejnoprávní zdravotní pojištění v Ř v letech Politika bydlení v ČR v období Vývoj sociální politiky ve vztahu k rodině Proměna mediální krajiny Lokální elity, problémy, vliv, hodnotové preference Veřejná politika v poznatcích analýz veřejně-politických událostí

7 Výchozí předpoklady metodického přístupu analýza událostí veřejné politiky
Výzkum veřejné politiky je multidisciplinární (analýza událostí je syntézou metod několika různých disciplín, navíc s důrazem na časovou dimenzi – vývoj analyzované události) Závislost tohoto metodického přístupu na povaze zkoumaného předmětu – veřejné politiky. Možnosti na straně výzkumného týmu. Množství sledovaných dimenzí a problémů veřejné politiky vyžaduje kombinaci metod při zachování určité vnitřní vazby, jež je dána samotnými politickými procesy. Potřebné zjednodušení spočívá ve vymezení základních dimenzi veřejné politiky Kombinace celostního a detailního pohledu ve veřejné politice

8 Hlediska analýzy veřejně politických událostí
1. Iniciální fáze 2. Povaha rozhodování 3. Stupeň a způsob využití nástrojů 4. Vliv zájmu aktérů na vývoj událostí 5. Průběžné a konečné efekty událostí

9 Základní dimenze veřejné politiky
Veřejné zájmy (identifikace, uznávání, prezentace, řešení) Politická kultura Analytická báze přijímání a realizace rozhodnutí Převod politických rozhodnutí do věcných řešení a naopak Interakce státu a samořídících aktivit občanské společnosti

10 Celková struktura analýzy událostí
Jednotlivé kroky analýzy Operacionalizace analyzovaných procesů Výběr událostí Vyjadřuje veřejný zájem, společenský problém, podstatnost pro veřejnou politiku v dané oblasti, transformační procesy, souvislé programy Analýza cílů veřejných politik Úroveň formulace cílů (kvalita analýzy veřejných zájmů, situace, zdrojů), hodnotová analýza cílů, sociální aktéři a jejich podíl na formulaci cílů a souvisejících východisek. Politické programy, programové prohlášení vlády, skupinové zájmy, opoziční programy. Analýza tvorby politik Programová a koncepční fáze, věcné návrhy právních norem a veřejných programů, legislativní proces, politické rozhodovací procesy a jejich účastníci Skutečná realizace politik Využití kapacit implementace, příprava implementace, využití zdrojů, selhání v průběhu implementace politik, analýza aplikace právních norem, realizace veřejných programů Analýza ekvifinality realizace veřejně politických programů Hodnocení dosažených výsledků (efektů) ve vztahu k: (1) formulovaným cílům,(2) zaměření programů politických stran, (3) programového prohlášení vlády, (4) koncepčním materiálům, (5) legislativním plánům, (6) cílům veřejných programů, (7) existujícím společenským problémům

11

12 Diskuse jednotlivých kroků AUVP
Charakteristika řešeného veřejného zájmu Úroveň formulace cílů a koncepcí veřejné události Analýza vývoje veřejně politických událostí Dosažený stupeň řešení daného veřejného zájmu a jeho hlavních problémů Celkové poznatky a návrhy

13 Druh a závažnost, společenská působnost
JEDNOTLIVÉ KROKY ANALÝZY UDÁLOSTÍ: 1.Charakteristika řešeného veřejného zájmu Druh a závažnost, společenská působnost Jak byl identifikován (na základě analýzy společenské situace,strategického prognózování, politické doktríny, popř. kombinace těchto hledisek) Způsob prezentace veřejného zájmu, včetně boje o jeho uznání, kompromisů v důsledku omezených zdrojů či rozporných politických interpretací Specifické charakteristiky řešeného veřejného zájmu

14 Političtí a odborní aktéři formulace cílů a koncepcí
JEDNOTLIVÉ KROKY ANALÝZY UDÁLOSTÍ: 2. Úroveň formulace cílů a koncepcí veřejné události Političtí a odborní aktéři formulace cílů a koncepcí Kvalita procesu rozhodování o cílech, koncepcích, programech (analytická příprava, převod politických východisek do věcných opatření, laicismus versus profesionalita, participační podpora Hodnotová orientace cílů, zájmové pozadí cílů Do jaké míry cíle, koncepce, atd. odpovídají řešeným veřejným zájmům (jak odpovídají potřebám a podmínkám jejich řešení)

15 Jak byly (ne)dosahovány cíle řešení veřejného zájmu
JEDNOTLIVÉ KROKY ANALÝZY UDÁLOSTI: 3. Analýza vývoje veřejně politické událostí Jak byly (ne)dosahovány cíle řešení veřejného zájmu Jaké byly použity metody, prostředky a jaká opatření byla podniknuta (politická, komunikační, legislativní, participační, personální, ekonomická aj. Jakých efektů bylo dosaženo v realizaci cílů, jaké nežádoucí efekty vznikly a co je způsobilo, resp. provázelo)

16 Které problémy zůstaly neřešeny a které z nich jsou kritické
JEDNOTLIVÉ KROKY´ANALÝZY UDÁLOSTÍ: 4. Dosažený stupeň řešení daného veřejného zájmu a jeho hlavních problémů EKVIFINALITA- do jaké míry realizace naplnila cíle, co nebylo splněno a z jakých příčin Které problémy zůstaly neřešeny a které z nich jsou kritické

17 JEDNOTLIVÉ KROKY ANALÝZY UDÁLOSTÍ: 5.Celkové poznatky a návrhy
Tendence ve vývoji dané veřejně politické události Podíl řízení dané oblasti veřejné politiky (resortu) na sledovaném vývoji Podíl ostatních faktorů Předpoklady budoucího vývoje dané veřejně politické události Rozvojové příležitosti a potenciály Limity a ohrožující faktory Stupeň připravenosti veřejné politiky na daném úseku vývoj události ovlivňovat

18 Závěry, poznámky k aplikaci metody
Předmětem AUVP jsou vybrané události, reprezentující významné veřejné problémy, veřejné zájmy AUVP má díky důrazu na časovou dimenzi určitou blízkost k historické metodě. Podobný přístup sledující časovou dimenzi využívá také neo-institucionální ekonomie (D.C.North, instituce, aktéři, efekty), u nás L.Mlčoch Pro hlubší poznání společenského vývoje, určitých trendů, přístupů k veřejné politice, lze s výhodou využít kombinace několika dílčích AUVP (10 až 20) a jejich syntézy. Tento přístup byl zvolen v Analýze událostí veřejné politiky ČR (FSV UK , GAČR). Syntéza této AUVP se stala důležitým východiskem publikace M.Potůčka: Nejen trh.

19 Závěry, poznámky k aplikaci metody a k vývoji v rámci katedry veřejné a sociální politiky
V době „zrodu teorie veřejné politiky“ v ČR v roce 1994 byl na katedře veřejné a sociální politiky FSV formulován metodický přístup k AUVP. Již tehdy se zřetelně projevila jeho orientace na časovou dimenzi. Ta byla později potvrzena rozvojem našeho poznání různých konceptů veřejné politiky (politický proces; politický cyklus; institucionální přístup; sítě a skupiny aktérů; sociální a ekonomické aspekty) Třetí krok AUV (3. Analýza vývoje veřejně politické události) byl postupně v některých analýzách rozpracován do velmi podrobných detailů legislativního procesu. Další cesty vývoje našich analytických a dalších přístupů v rámci oboru veřejné politiky se následně poměrně bohatě rozvětvili (CESES, IZPE, MAP-MTP)

20 Vývoj v rámci katedry veřejné a sociální politiky
Zrod oboru VP a jeho teorie v ČR AUVP (grant GAČR, 4 sborníky) Vznik předmětu Analýza a tvorba politik, později přejmenován na MAP a MTP (grant GAČR Analýza rozhodovacích procesů veřejné politiky na centrální úrovni) Studenti v rámci MAP a MTP převzali roli analytiků a výsledkem tohoto předmětu jsou nyní některé zdařilé dílčí AUVP. V roce 2002 byly práce studentů poprvé prezentovány na celofakultní konferenci FSV a budou publikovány ve sborníku (v tisku).

21 Praktické ukázky analýzy vybraných událostí
Příklady aplikace AUVP: Analýza událostí veřejné politiky v ČR (FSV UK) Slovensko (Inštitút pre verejné otázky) Velká Británie EU USA Pro srovnání: Analýzy transformace v ČR (Tuček, Machonin) Analýzy společenského vývoje v ČR (Večerník a spol)

22 Diskuse dalších souvisejících přístupů
Analýza vybrané politiky Jejím předmětem není jen vybraná událost politiky, ale systémově pojatá celá vybraná veřejná politika v daném časovém období Rapid Appraisal (používá OECD) jako „zkrácená verze AUVP“ Analýza vybrané politiky se zaměřením na vývoj právního rámce (institucionální aspekty) a hodnocení dosažených efektů na základě rozhovorů s vybranými aktéry této politiky

23 Literatura Purkrábek, M. K metodologii výzkumu formování a realizace veřejné politiky. In: Potůček,M., Purkrábek, M., Vavroušek, J. Zrod teorie veřejné politiky v České republice. Úvodní studie k analýze formování a realizace veřejné politiky v České republice po r Fakulta sociálních věd UK, Praha. Sborník řady Veřejná a sociální politika 1/1994 Další sborníky v řadě veřejná a sociální politika až do čísla 10. FSV UK, Praha (dostupné v knihovně FSV v Jinonicích nebo na KVSP) Bútora, M., Skladony, T.W. (edit.) Slovakia A Global Report on the State of Society. Institute for Public Affairs, Bratislava 1998 (

24 Literatura Mesežnikov, G., Ivantyšyn, M., Nicholson, T. Slovakia A Global Report on the State of Society. Institute for Public Affairs, Bratislava 1999 Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Centrum pro sociální a ekonomické strategie. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Praha 2002 Kabele, J., Mlčoch, L. (edit) Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy. Přelom druhého a třetího tisíciletí z pohledu společenských věd. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2001

25 Literatura Abercromble, N., Warde, A.et al. Contemporary British Society.Polity Press, Cambridge 1995 John, P. Analysing Public Policy.Pinter, London 1998 Parsons, W. Public Policy. An Instroduction fo the Theory and Practice of Policy Analysis Longest, B.B. Health Policymaking in the United States. AUPHA 2002 Logest, B.B. Contemporary Health Policy. AUPHA 2001 McKay, D. American Politics and Society. Blackwell, Cambridge 1993

26 Literatura – jen pro zajímavost
Yamaguchi, K. Event History Analysis. Sage Publications 1991 Klíčová slova pro další vyhledávání Event history analysis Time series analysis Sequence of events Techniques for event history modeling

27

28 Literatura k dimenzi času
Šubrt J. Čas a společnost. K otázce temporalizované sociologie. ISV nakladatelství, Praha 2002 Šubrt, J. Problém času v sociologické teorii. Karolinum, Praha 2000


Stáhnout ppt "Analýza událostí veřejné politiky (AUVP) Háva 2003"

Podobné prezentace


Reklamy Google