Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum v oblasti kultury Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumu prováděného v roce 2010 katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace 6. října 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum v oblasti kultury Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumu prováděného v roce 2010 katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace 6. října 2011."— Transkript prezentace:

1 Výzkum v oblasti kultury Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumu prováděného v roce 2010 katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace 6. října 2011

2 Informace o výzkumu Projekty: VZ MŠMT MSM0021620841 „Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy“ (2006 až 2010) Mechanismus evaluace nabídky veřejných kulturních služeb. Analýza současného stavu podpory a evaluace kulturních služeb a specifikace konceptu dalšího řešení úkolu - pro MK ČR (2010) Pilotní studie vyhodnocování přínosů veřejných kulturních služeb pro MK ČR (2010) cca 200 měst a obcí ČR případové studie: Velké Meziříčí, Český Krumlov a Blatná

3 Informace o výzkumu - techniky Reprezentativní šetření dospělých obyvatel vybraných měst vzorek 400 respondentů v každém městě řízené standardizované rozhovory Rešerše webových stránek měst a obcí, kulturních institucí a dalších organizací Hloubkové rozhovory s vybranými lidmi ve městech reprezentanti vedení měst poskytovatelé veřejných kulturních služeb významných skupin uživatelů veřejných kulturních služeb Dotazníkové šetření (distribuce e-mailem) organizací poskytujících veřejné kulturní služby výkony poskytovatelů kulturních služeb, orientace na cílové skupiny, jejich ekonomické situace a užívaných způsobů evaluace poskytovaných služeb pasport budov a prostor užívaných kulturními institucemi Analýza dokumentů dotýkajících se veřejných kulturních služeb

4 Výzkum obyvatel – Zájem o oblasti kultury Relativně velký zájem o památky, popkulturu a četbu Výrazně menší zájem o umění, z něho nejvíce o divadlo (více ženy a vzdělanější lidé) Stejné rozložení zájmů i v dalších městech

5 Výzkum obyvatel – Zájem o oblasti kultury Ve všech oblastech stoupá zájem lineárně s rostoucím vzděláním

6 Výzkum obyvatel – Motivace kult. aktivit Hlavní funkcí kulturních aktivit jsou zábava, relaxace a sociální kontakty Umělecký zážitek a rozšiřování poznání jsou jen vedlejšími funkcemi (více u žen a vzdělanějších lidí) Stejné výsledky jsou i v dalších městech

7 Výzkum obyvatel – Kulturní aktivity Kulturní aktivity nepatří k rozšířenějším činnostem ve volném čase (těmi jsou sociální kontakty, domácí práce, sledování televize a záliby) Z nich se lidé nejvíce věnují aktivitám odpovídajícím preferovaným oblastem (památky, populární kultura, koncerty a festivaly) V poměrně velké míře se také věnují kulturně vzdělávacím aktivitám (divadla, knihovny, muzea a výstavy) Umění, vzdělávání a spolková činnost jsou jen okrajové Podobné výsledky jsou i v dalších městech

8 Výzkum obyvatel – Kulturní aktivity Frekvence kulturních aktivit lineárně stoupá s rostoucím vzděláním

9 Výzkum obyvatel – Účast na kult. akcích Poměrně vysoká účast je na akcích pro širokou veřejnost Specifických akcí se zúčastňují jen okrajové skupiny obyvatel

10 Výzkum obyvatel – Hodnocení kult. akcí Hodnocení přínosu akcí odpovídá účasti na nich Největší podporu mají nejnavštěvovanější akce Poměrně velkou podporu mají i specifické akce

11 Výzkum obyvatel – Hodnocení kult. zařízení Nejlépe hodnocenými zařízeními jsou Jupiter Club, zámek a knihovna Zámek a knihovna jsou nejlépe hodnoceny i v dalších městech

12 Výzkum obyvatel – Hodnocení kult. zařízení S rostoucím vzděláním stoupá spokojenost se všemi zařízeními

13 Výzkum obyvatel – Hodnocení kult. služeb Množství a rozsahu nabídky nejlepší: kino, pop music, koncerty v rámci festivalů a divadlo v JC, památky nejhorší: pop music Kvalita nabídky nejlepší: kino, pop music, koncerty v rámci festivalů a divadlo v JC, památky nejhorší: (kino) Pohodlí, péče o návštěvníky nejlepší: (knihovna, kino) nejhorší: (divadlo v JC, kino) Stav a vzhled prostředí nejlepší: památky nejhorší: památky, kino, divadlo v JC Přiměřenost ceny nejlepší: kino nejhorší: (kino, pop music) Celkově (ve všech hlediscích dohromady) nejvíce vyhovují památky, knihovna, muzea, koncerty v rámci festivalů Jupiter Club je hodnocen: nejlépe z hlediska nabídky akcí nejhůře z hlediska prostředí a komfortu pro návštěvníky Hodnocení odráží i zájem o akce

14 Výzkum obyvatel – Hodnocení podpory kult. služeb Podle velké většiny je podpory kultury dostatečná

15 Kultura v koncepčních materiálech Města Město nemá zpracován programový dokument zabývající se kulturou ve městě. Jediným koncepčním materiálem zmiňujícím kulturu je Integrovaný plán rozvoje města na léta 2007-2013, který se však otázkami kultury zabývá jen velmi obecně, s výjimkou záměru modernizace budovy a instalace muzea, přebudování Jupiter Clubu na moderní kulturní centrum s regionálním dosahem, modernizace vybavení a aktivit Městské knihovny, podpory významných kulturních a sportovních akcí s nadregionálním významem a vybudování koncertního sálu Základní umělecké školy. Kultura v tomto dokumentu není chápána jako významný faktor dalšího rozvoje města, ale spíše jako předpoklad zachování současné úrovně. Příčinou tohoto stavu může být přesvědčení projevené v hloubkových rozhovorech, že město nemá dostatečný kulturní potenciál jehož využití by se mohlo výrazněji projevit v ekonomice města.

16 Vztah města k veřejným kulturním službám Kulturní služby tvoří ve Velkém Meziříčí pevnou a významnou část veřejných služeb a jejichž zajištění považuje vedení města za základní povinnost vůči občanům. Rozhodující podíl na jejich zajištění mají organizace založené a financované městem, tj. Jupiter Club, s.r.o., Městská knihovna a Městské muzeum. Jejich aktivity jsou doplňovány dalšími subjekty především občanskými sdruženími, ale také institucemi zřizovanými Jihomoravským krajem (ZUŠ, archiv). Podstatnou část služeb tyto instituce zajišťují vlastní produkcí z místních zdrojů a pouze menší (ale většinou atraktivnější) část služeb nakupují mimo město a dovážejí. Nákup a dovoz kulturních akcí je považován za nezbytnost, protože město nemůže být v oblasti kultury soběstačné. Koordinační a spolupořadatelská role Jupiter Clubu z něj činí úhelný kámen kulturního života ve městě. Ovlivňuje řadu dalších kulturních aktivit. Část poskytovatelů kulturních služeb a část návštěvnické veřejnosti se kriticky vyjadřuje k preferenci podpory sportu a podcenění podpory kulturních služeb ve městě. Názory odborné veřejnosti na to, zda se vedení města zajímá dostatečně o kulturní potřeby občanů se pohybují od příznivého až po zcela negativní hodnocení.

17 Preferované funkce veřejných kulturních služeb Z širokého spektra funkcí veřejných kulturních služeb respondenti reprezentující město zdůrazňují především vzdělávací, poznávací, zábavné a relaxační funkce. Oceňován je také jejich podíl při prevenci negativních společenských jevů a příznivý vliv na utváření pozitivního vztahu k městu. Poskytovatelé a účastníci kulturních aktivit sice tyto funkce také považují za důležité, ale více oceňují jejich význam pro obohacení vnitřního života, rozvoj osobnosti, prostor pro navazování a udržování kultivovaných společenských kontaktů. Minimálně je zmiňováno využití kulturní nabídky pro rozvoj cestovního ruchu a ekonomické využití kulturního potenciálu města.

18 Nabídka a podpora veřejných kulturních služeb Nabídka veřejných kulturních služeb je považována všemi skupinami dotázaných převážně za přiměřenou potřebám a zájmům obyvatel a návštěvníků města, ovšem s přihlédnutím k daným možnostem. Objektivní důvod k nespokojenosti mají podle názoru dotazovaných zejména příznivci menšinových uměleckých žánrů, mládež a stoupenci alternativních subkultur. Část poskytovatelů a účastníků kulturních příležitostí považuje nespokojenost některých skupin účastníků kulturního života za přirozenou, protože město velikosti Velkého Meziříčí nemůže mít dostatečně bohatou a různorodou nabídku. Rozšíření a zkvalitnění nabídky kulturních služeb je omezeno početností publika, ekonomickými možnostmi pořadatelů i návštěvníků, kvalitou a vybavením prostor v nichž jsou kulturní služby poskytovány, minimálním personálním vybavením kulturních institucí, ale také obavami jejich vedení z neúspěchu. Vysoce ceněna je soustavná činnost občanských sdružení v oblasti kultury a jejich podíl na kulturním životě města. Zásadním problémem zájmových uměleckých činností je nedostatek osobností, které by jejich práci iniciovaly a vedly. Většina nabídky je soustředěna do kulturní sezony – tj. od září do června. V době vrcholné turistické sezony je nabídka minimální. Město postrádá až na ojedinělé výjimky kulturní akce, kterými by žilo celé město a které by přilákaly návštěvníky z širšího okolí. Kulturní scéna města je přehledná a diferencovaná podpora je poskytována přímo nebo zprostředkovaně všem subjektům nabízejícím veřejné kulturní služby. Město nerozděluje podporu v rámci grantového systému, který považuje vzhledem podmínkám za neúčelný.

19 Obraz veřejných kulturních služeb Jednotliví pořadatelé mají definovaný okruh nabídky typů kulturních služeb, který odpovídá jejich poslání. Tomu odpovídá i frekvence pořádání různých typů kulturních akcí. Všechny kulturní instituce pracují především pro občany města, návštěvníci města představují cílovou skupinu okrajového významu. Jupiter Club definuje jako svoji cílovou skupinu především dospělou populaci města, seniory a hendikepované, méně již děti a mládež. Městské muzeum a Městská knihovna považují za cílovou skupinu celou populaci, ale větší význam přikládají právě dětem a mládeži. Základní umělecká škola pracuje především pro děti a mládež. Občanská sdružení vymezují cílové skupiny ještě úžeji. V počtu uspořádaných kulturních akcí a počtu návštěvníků dominuje ve městě Jupiter Club, podle otvírací doby pro veřejnost a počtu návštěvníků Městská knihovna. Rozhodující podíl nákladů na zajištění veřejných kulturních služeb nesou město a stát (financuje ZUŠ). Podíl dalších zdrojů s výjimkou vlastních příjmů (tj. např.grantů, sponzorských darů) je zanedbatelný. To svědčí o nízké aktivitě jejich managementu v oblasti fundreisingu. Prostory v nichž kulturní instituce působí a jejich technické vybavení je hodnoceno až na malé výjimky jako uspokojivé, tj. není nejlepší, ale zároveň aktuálně neohrožuje, ale pouze limituje jejich funkčnost. Na druhé straně není předpokladem zkvalitnění a rozšíření služeb. Kapacita, tj. nabídka míst a velikost prostor odpovídá (patrně s výjimkou Městské knihovny) potřebám. Městu chybí otevřený klub pro mládež podporující její kreativní a diskusní aktivity.

20 Zájem veřejnosti o nabízené kulturní služby Naprostá většina poskytovatelů je s ohlasem své nabídky kulturních služeb u veřejnosti spokojena. Je si však vědoma značných rozdílů v zájmu o různé typy nabídky, které však považuje ve většině případů za přirozené a odpovídající diferencovanému zájmu veřejnosti o různé druhy a žánry nabídky. Návštěvnost akcí je výrazně ovlivňována popularitou účinkujících. Zhoršení ekonomické situace se začíná projevovat v poklesu počtu návštěv u pravidelných či stálých návštěvníků kulturních akcí. Zájem o kulturní služby je také ovlivňován módními trendy. Pořadatelé a organizátoři kulturních příležitostí mají zájem o názory a přání veřejnosti a podle možností jim vycházejí vstříc.

21 Hodnocení veřejných kulturních služeb ve městě Hodnocením kulturních služeb se vedení města zabývá převážně nebo téměř výhradně v souvislosti s poskytnutím podpory, méně již s jejím využitím. To znamená, že jsou posuzovány připravované akce, do jisté míry v kontextu s aktivitami realizovanými stejnými subjekty v minulosti. Podklady pro hodnocení připravují žadatelé sami. Činnost vlastních organizací města je hodnocena pravidelně Radou města, za účasti vedoucích těchto organizací. Podklady pro hodnocení nejsou s výjimkou ekonomické části vyžadovány v pevně dané struktuře. V jednom případě byl k ověření výsledků práce proveden audit organizace. Základním kritériem hodnocení je pro vedení města i pro pořadatele kulturních akcí dodržení rozpočtové kázně, počet a spokojenost návštěvníků či účastníků podporovaných aktivit a jejich ohlas. Návštěvnost je hodnocena na základě statistických dat, spokojenost a ohlas převážně z přímého kontaktu s občany. Náročnější metody sloužící k posouzení kvalitativní stránky kulturního života jsou užívány jen ojediněle.

22 Diskuse Děkujeme za pozornost. Prosíme o dotazy, připomínky a náměty.


Stáhnout ppt "Výzkum v oblasti kultury Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumu prováděného v roce 2010 katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace 6. října 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google