Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚZEMNÍ PLÁN – PRŮZKUMY A ROZBORY část A1. Průzkumy a rozbory cílem je cílem je vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území vyhodnotit současný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚZEMNÍ PLÁN – PRŮZKUMY A ROZBORY část A1. Průzkumy a rozbory cílem je cílem je vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území vyhodnotit současný."— Transkript prezentace:

1 ÚZEMNÍ PLÁN – PRŮZKUMY A ROZBORY část A1

2 Průzkumy a rozbory cílem je cílem je vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území zjistit hodnoty území, rozvojové tendence, problémy a střety zájmů zjistit hodnoty území, rozvojové tendence, problémy a střety zájmů jsou podkladem pro zpracování zadání a pro řešení ÚP jsou podkladem pro zpracování zadání a pro řešení ÚP zpracovávají se na základě přípravných prací pořizovatele zpracovávají se na základě přípravných prací pořizovatele obsahují obsahují textovou část, včetně doplňujících tabulek a grafů textovou část, včetně doplňujících tabulek a grafů grafickou část – výkres limitů využití území a problémový výkres grafickou část – výkres limitů využití území a problémový výkres

3 nemusí být součástí každého návrhu ÚP nemusí být součástí každého návrhu ÚP používají se tam, kde je v území mnoho změn používají se tam, kde je v území mnoho změn např. při ukončení činnosti dolů např. při ukončení činnosti dolů je doporučené je provádět je doporučené je provádět v P+R není nutné se při návrzích řešení držet jediného řešení a zůstávat při zemi (brát velké ohledy na finance např.) – možno uplatnit různé návrhy i považované za nerealizovatelné v P+R není nutné se při návrzích řešení držet jediného řešení a zůstávat při zemi (brát velké ohledy na finance např.) – možno uplatnit různé návrhy i považované za nerealizovatelné jejich obsah není stabilizován vyhláškou jejich obsah není stabilizován vyhláškou

4 Vlastní průzkumy a rozbory představují terénní průzkum terénní průzkum základem je území vnímat a pochopit základem je území vnímat a pochopit nalézt problematická místa nalézt problematická místa zamyslet se nad možnými řešeními zamyslet se nad možnými řešeními průzkum mapových podkladů (klasická mapa + ortofotomapa) průzkum mapových podkladů (klasická mapa + ortofotomapa) průzkum dokumentů souvisejících s rozvojem (např. budoucí záměry, plánované stavby ŘSD, výsledky CSD, …) průzkum dokumentů souvisejících s rozvojem (např. budoucí záměry, plánované stavby ŘSD, výsledky CSD, …) vlastní tvorba P + R vlastní tvorba P + R

5 Podklady pro průzkumy a rozbory katastrální mapa katastrální mapa vlastní terénní průzkum a fotodokumentace vlastní terénní průzkum a fotodokumentace průzkum mapy a ortofotomapy průzkum mapy a ortofotomapy CSD (http://scitani2010.rsd.cz) CSD (http://scitani2010.rsd.cz) PÚR (zda-li sídlo neleží na rozvojové ose či specifické oblasti, …) PÚR (zda-li sídlo neleží na rozvojové ose či specifické oblasti, …) ZÚR (mohou zde být už problémy vytipované), ÚAP ZÚR (mohou zde být už problémy vytipované), ÚAP

6 Zpracování části A1 – průzkumy a rozbory v semestrální práci Poster  nad katastrální mapou  vyznačení funkčních tříd místních komunikací  vyznačení problematických míst s krátkým popisem a fotodokumentací  formát – min A1, vytisknout na odevzdání  CAD/GIS  prezentace 3.4. (10.4.)

7 Postup práce 1. Prozkoumání mapy města, ortofotomapy 2. Zjištění, kam město spáduje, kam má vazby 3. Prozkoumání pentlogramů z CSD 4. Prozkoumání úkolů z PÚR a ZÚR pro město a okolí 5. Terénní průzkum, fotodokumentace 6. Případné dohledání materiálů (ÚP) 7. Formulování průzkumů a rozborů 8. Případně opakování celého procesu Najít minimálně 8 problémů, alespoň 4 musí být z různých subsystémů!

8 Poster Na katastrální mapu vyznačit: funkční třídy místních komunikací funkční třídy místních komunikací směry širších vztahů, důležitá místa směry širších vztahů, důležitá místa problémová místa (očíslovat) s krátkým popisem a fotodokumentací problémová místa (očíslovat) s krátkým popisem a fotodokumentací zatím nezobrazovat funkční členění území zatím nezobrazovat funkční členění území

9 problém

10 Funkční skupiny MK dle ČSN 73 6110 A – rychlostní s funkcí dopravní B – sběrná s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, funkce dopravně obslužná C – obslužná, s funkcí obslužnou C – zóna 30, zóna s dopravním omezením D – se smíšeným provozem a komunikace s vyloučením motorového provozu (zklidněné) D1 - se smíšeným provozem (obytné a pěší zóny) D2 - komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (komunikace pro pěší a cyklisty)

11 Problémová místa Urbanistické problémy důležité je propojení urbanismu a dopravy, odstranění zbytné dopravy (3 stupně) důležité je propojení urbanismu a dopravy, odstranění zbytné dopravy (3 stupně) např. pokud je továrna v centru města, generuje zbytnou dopravu a zatěžuje město např. pokud je továrna v centru města, generuje zbytnou dopravu a zatěžuje město brownfieldy v obytné zóně aj. brownfieldy v obytné zóně aj. vyhledání z výkresu (hledat nehomogenity v území, území zanedbaná, území generující dopravu, kde nemá být-typicky průtah přes náměstí, vjezd do garáží přes pěší zónu apod.) vyhledání z výkresu (hledat nehomogenity v území, území zanedbaná, území generující dopravu, kde nemá být-typicky průtah přes náměstí, vjezd do garáží přes pěší zónu apod.) Dopravní problémy stěžejní!!! stěžejní!!! urbanismus slouží pro pochopení dopravy urbanismus slouží pro pochopení dopravy

12 Dopravní problémy zjistit dopravní zátěže z CSD, podíly NA a zda-li nejsou někde překračovány kapacity (orientačně) zjistit dopravní zátěže z CSD, podíly NA a zda-li nejsou někde překračovány kapacity (orientačně) zjistit záměry ze ZÚR na prověření (obchvaty, nové komunikace, napojení průmyslových zón) – už předpřipravené problémy k řešení zjistit záměry ze ZÚR na prověření (obchvaty, nové komunikace, napojení průmyslových zón) – už předpřipravené problémy k řešení prozkoumat na místě jednotlivé subsystémy: prozkoumat na místě jednotlivé subsystémy: silniční silniční železniční železniční veřejná doprava osob veřejná doprava osob doprava v klidu doprava v klidu cyklistická cyklistická pěší pěší vodní vodní letecká letecká průmyslová (lanopásová, potrubní) průmyslová (lanopásová, potrubní)

13 u každého subsystému sledovat: u každého subsystému sledovat: stávající stav stávající stav cíle do budoucna (nové rozvojové plochy, opuštění provozu podniku apod.), tj. výhled na rozvoj města – ze stávajícího ÚP cíle do budoucna (nové rozvojové plochy, opuštění provozu podniku apod.), tj. výhled na rozvoj města – ze stávajícího ÚP popsat problémy současné a očekávané ve výhledu popsat problémy současné a očekávané ve výhledu vytipovat si lokalitu vytipovat si lokalitu pro zpracování části B1 (řešení dopravy v klidu) semestrální práce pro zpracování části B1 (řešení dopravy v klidu) semestrální práce pro výstavbu OZ a zóny 30 pro část B2 semestrální práce pro výstavbu OZ a zóny 30 pro část B2 semestrální práce

14 Na co se při sledování zaměřit? SLEDOVAT KONCEPČNÍ PROBLÉMY SLEDOVAT KONCEPČNÍ PROBLÉMY zbytná doprava všech 3 stupňů zbytná doprava všech 3 stupňů kapacitní problémy na komunikační síti kapacitní problémy na komunikační síti chybějící hierarchizace uliční sítě (zejména chybějící obytné zóny) chybějící hierarchizace uliční sítě (zejména chybějící obytné zóny) nedostatek parkovacích míst nedostatek parkovacích míst špatně umístěné zastávky MHD špatně umístěné zastávky MHD špatně vyřešený přestup mezi jednotlivými dopravními prostředky (chybějící parkování typu P+R) špatně vyřešený přestup mezi jednotlivými dopravními prostředky (chybějící parkování typu P+R) chybějící infrastruktura pro cyklisty chybějící infrastruktura pro cyklisty špatně vyřešené křižovatky (nekanalizované, příliš malé okružní křižovatky) špatně vyřešené křižovatky (nekanalizované, příliš malé okružní křižovatky)

15 Nebezpečný přechod a chybějící zastávkový záliv „Parkoviště“ u státního zámku Kongesce na průtahu Silné zatížení průtahu

16 Nepřehledná křižovatka Možný tangenciální průjezd přes OK

17 Přeštice – přestup IAD - VHD

18 Nevyužité plochy u nádraží ČD – možno využít pro zřízení přestupního terminálu + parkoviště P+R „autobusové zastávky“ nevhodný přestup bus - vlak

19 Profesionální příklad - Ledvice

20 Příklad - Ledvice Lokalita D03 - Požadavek na prověření přebudování křižovatky Mírová, Jiráskova a Polní cesta včetně odstranění nevhodných oblouků na vjezdu do této křižovatky. Cílem je především zvýšení bezpečnosti a dále estetické úrovně. Křižovatku lze buď kanalizovat pomocí směrovacích ostrůvků s obrubníkem, případně pomocí pojížditelných ostrůvků (zpravidla vydlážděné místo vyvýšené pouze o několik cm, jež umožňuje pojíždění rozměrnými vozidly), nebo přebudovat v okružní křižovatku (miniokružní, nebo malou okružní) dle dispozic. Miniokružní křižovatka se hodí zejména do stísněného prostoru intravilánu.


Stáhnout ppt "ÚZEMNÍ PLÁN – PRŮZKUMY A ROZBORY část A1. Průzkumy a rozbory cílem je cílem je vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území vyhodnotit současný."

Podobné prezentace


Reklamy Google