Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚZEMNÍ PLÁN – PRŮZKUMY A ROZBORY část A1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚZEMNÍ PLÁN – PRŮZKUMY A ROZBORY část A1"— Transkript prezentace:

1 ÚZEMNÍ PLÁN – PRŮZKUMY A ROZBORY část A1

2 Průzkumy a rozbory cílem je
vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území zjistit hodnoty území, rozvojové tendence, problémy a střety zájmů jsou podkladem pro zpracování zadání a pro řešení ÚP zpracovávají se na základě přípravných prací pořizovatele obsahují textovou část, včetně doplňujících tabulek a grafů grafickou část – výkres limitů využití území a problémový výkres

3 nemusí být součástí každého návrhu ÚP
používají se tam, kde je v území mnoho změn např. při ukončení činnosti dolů je doporučené je provádět v P+R není nutné se při návrzích řešení držet jediného řešení a zůstávat při zemi (brát velké ohledy na finance např.) – možno uplatnit různé návrhy i považované za nerealizovatelné jejich obsah není stabilizován vyhláškou

4 Vlastní průzkumy a rozbory představují
terénní průzkum základem je území vnímat a pochopit nalézt problematická místa zamyslet se nad možnými řešeními průzkum mapových podkladů (klasická mapa + ortofotomapa) průzkum dokumentů souvisejících s rozvojem (např. budoucí záměry, plánované stavby ŘSD, výsledky CSD, …) vlastní tvorba P + R

5 Podklady pro průzkumy a rozbory
katastrální mapa vlastní terénní průzkum a fotodokumentace průzkum mapy a ortofotomapy CSD ( PÚR (zda-li sídlo neleží na rozvojové ose či specifické oblasti, …) ZÚR (mohou zde být už problémy vytipované), ÚAP

6 Zpracování části A1 – průzkumy a rozbory v semestrální práci
Poster nad katastrální mapou vyznačení funkčních tříd místních komunikací vyznačení problematických míst s krátkým popisem a fotodokumentací formát – min A1, vytisknout na odevzdání CAD/GIS prezentace 3.4. (10.4.)

7 Postup práce Prozkoumání mapy města, ortofotomapy
Zjištění, kam město spáduje, kam má vazby Prozkoumání pentlogramů z CSD Prozkoumání úkolů z PÚR a ZÚR pro město a okolí Terénní průzkum, fotodokumentace Případné dohledání materiálů (ÚP) Formulování průzkumů a rozborů Případně opakování celého procesu Najít minimálně 8 problémů, alespoň 4 musí být z různých subsystémů!

8 Poster Na katastrální mapu vyznačit: funkční třídy místních komunikací
směry širších vztahů, důležitá místa problémová místa (očíslovat) s krátkým popisem a fotodokumentací zatím nezobrazovat funkční členění území

9 problém

10 Funkční skupiny MK dle ČSN 73 6110
A – rychlostní s funkcí dopravní B – sběrná s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, funkce dopravně obslužná C – obslužná, s funkcí obslužnou C – zóna 30, zóna s dopravním omezením D – se smíšeným provozem a komunikace s vyloučením motorového provozu (zklidněné) D1 - se smíšeným provozem (obytné a pěší zóny) D2 - komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (komunikace pro pěší a cyklisty)

11 Problémová místa Urbanistické problémy
důležité je propojení urbanismu a dopravy, odstranění zbytné dopravy (3 stupně) např. pokud je továrna v centru města, generuje zbytnou dopravu a zatěžuje město brownfieldy v obytné zóně aj. vyhledání z výkresu (hledat nehomogenity v území, území zanedbaná, území generující dopravu, kde nemá být-typicky průtah přes náměstí, vjezd do garáží přes pěší zónu apod.) Dopravní problémy stěžejní!!! urbanismus slouží pro pochopení dopravy

12 Dopravní problémy zjistit dopravní zátěže z CSD, podíly NA a zda-li nejsou někde překračovány kapacity (orientačně) zjistit záměry ze ZÚR na prověření (obchvaty, nové komunikace, napojení průmyslových zón) – už předpřipravené problémy k řešení prozkoumat na místě jednotlivé subsystémy: silniční železniční veřejná doprava osob doprava v klidu cyklistická pěší vodní letecká průmyslová (lanopásová, potrubní)

13 u každého subsystému sledovat:
stávající stav cíle do budoucna (nové rozvojové plochy, opuštění provozu podniku apod.), tj. výhled na rozvoj města – ze stávajícího ÚP popsat problémy současné a očekávané ve výhledu vytipovat si lokalitu pro zpracování části B1 (řešení dopravy v klidu) semestrální práce pro výstavbu OZ a zóny 30 pro část B2 semestrální práce

14 Na co se při sledování zaměřit?
SLEDOVAT KONCEPČNÍ PROBLÉMY zbytná doprava všech 3 stupňů kapacitní problémy na komunikační síti chybějící hierarchizace uliční sítě (zejména chybějící obytné zóny) nedostatek parkovacích míst špatně umístěné zastávky MHD špatně vyřešený přestup mezi jednotlivými dopravními prostředky (chybějící parkování typu P+R) chybějící infrastruktura pro cyklisty špatně vyřešené křižovatky (nekanalizované, příliš malé okružní křižovatky)

15 Silné zatížení průtahu
Nebezpečný přechod a chybějící zastávkový záliv „Parkoviště“ u státního zámku Kongesce na průtahu

16 Nepřehledná křižovatka
Možný tangenciální průjezd přes OK

17 Přeštice – přestup IAD - VHD

18 Nevyužité plochy u nádraží ČD – možno využít pro zřízení přestupního terminálu + parkoviště P+R
nevhodný přestup bus - vlak „autobusové zastávky“

19 Profesionální příklad - Ledvice

20 Příklad - Ledvice Lokalita D03 - Požadavek na prověření přebudování křižovatky Mírová, Jiráskova a Polní cesta včetně odstranění nevhodných oblouků na vjezdu do této křižovatky. Cílem je především zvýšení bezpečnosti a dále estetické úrovně. Křižovatku lze buď kanalizovat pomocí směrovacích ostrůvků s obrubníkem, případně pomocí pojížditelných ostrůvků (zpravidla vydlážděné místo vyvýšené pouze o několik cm, jež umožňuje pojíždění rozměrnými vozidly), nebo přebudovat v okružní křižovatku (miniokružní, nebo malou okružní) dle dispozic. Miniokružní křižovatka se hodí zejména do stísněného prostoru intravilánu.


Stáhnout ppt "ÚZEMNÍ PLÁN – PRŮZKUMY A ROZBORY část A1"

Podobné prezentace


Reklamy Google