Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích"— Transkript prezentace:

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Areál s budovou rektorátu a vysokoškolskými kolejemi na Branišovské ulici od r zde bude v provozu nová budova Filozofické fakulty, kde sídlí i Archeologický ústav

2 Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Založen v r Pedagogický sbor pro obor archeologie: doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. – ředitel Archeologického ústavu PhDr. Jaromír Beneš, PhD. – zaměstnanec JU Mgr. Ondřej Chvojka, PhD. – zaměstnanec JU PhDr. Miloš Drda, CSc. – externí přednášející RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D. – externí přednášející PhDr. Petr. Zavřel – externí přednášející PhDr. Jan Michálek – externí přednášející PhDr. Pavel Břicháček – externí přednášející Jiří Šindelář – externí přednášející a další specialisté (zvl. z oblasti přírodních věd) pro navazující magisterské studium enviromentální archeologie

3 Stávající typy studia archeologie.
Archeologie bakalářská (jedno- i dvouoborová – s historií) Studium je zaměřeno na zvládnutí základní teoretické a praktické oborové metodiky a její aplikace při výkonu archeologické památkové péče v praxi. Vedle výuky slouží k naplnění tohoto programu i seminární příprava (specializované exkurze, práce s materiálem a odbornou literaturou) a terénní praxe, kde se studenti učí základním postupům při záchraně a ochraně archeologických lokalit a movitých nálezů. Studium se zaměřuje též na detailnější znalost hmotné kultury z historicky mladších (zvláště středověkých a postmedieválních) období tak, jak to vyžaduje současná potřeba na záchranných archeologických výzkumech. S ohledem na potřeby státní správy a samosprávy by měl být absolvent schopen v základních bodech znát a interpretovat legislativu v oblasti archeologie a památkové péče. Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky se zaměřením na archeologickou památkovou péči a využít jejich znalostí z oboru archeologie v oblastech vědy a výzkumu (terénní technik, asistent vedoucího archeologického výzkumu, dokumentační pracoviště), státní správy a samosprávy (příprava podkladů z oblasti archeologie pro potřeby památkové péče) a muzejnictví (základní způsoby třídění, dokumentace a evidence archeologických sbírek). 2. Archeologie magisterská (jednooborová) Studium je zaměřeno na specializace: a/ dějiny hmotné kulutry středověku a novověku – středověká a postmedievální archeologie b/ enviromentální archeologie – archeologie proměn historické krajiny Cílem je připravit absolventa (magistra) pro plnohodnotný profesionální výkon v oboru archeologie

4 Současnost a budoucnost archeologie na FF JU v Českých Budějovicích
1/ studium jedno- i dvouoborové archeologie bakalářské 2/ studium magisterské archeologie ve dvou specializacích středověká a postmedievální arecheologie enviromentální archeologie 3/ každoroční exkurze – v r do jižních Čech a Rakouska 4/ každoroční praxe na archeologických výzkumech – v r v Březnici a Táboře 5/ od podzimu r studium v nové budově FF JU na Branišovské ulici – archeologie s vlastními učebnami, laboratořemi i depozitáři 6/ od r bude Archeologický ústav FF JU provádět vlastní terénní archeologické výzkumy 7/ během studia je možnost semestrálního pobytu na zahraničích univerzitách 8/ studenti archeologie se účastní studentských i vědeckých konferencí v průběhu roku i výuky 9/ seminární výjezdy na specializovaná pracoviště – muzea, hrnčíři, sklářské huti ad.

5 Praxe studentů archeologie na terénních výzkumech
Březnice 2006 a 2007 – pravěké sídliště z mladší doby bronzové Studenti prvního ročníku archeologie absolvují terénní praxi na výzkumu pravěkého sídliště nedaleko obce Březnice na Táborsku. Na rozloze větší než 1 ha zde byla detekována lokalita z mladší doby bronzové.

6 Archeologická terénní praxe na sídlišti z doby bronzové
v Březnici u Týna nad Vltavou

7 Březnice

8 Hrad Šelmberk 2006 V r vykonali studenti kulturní historie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích praxi na archeologickém výzkumu hradu Šelmberk u Mladé Vožice. Terénní akce, provedená na žádost Města Mladá Vožice a vyvolaná plánovanými konzervačními a památkovými úpravami hradu, se zaměřila na sondáž podél hradebních zdí a na plošný odkryv v okolí tzv. hradní kaple.

9 z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Netolice Na místě původního přemyslovského kastelánského hradu, zmiňovaného v Kosmově kronice již k roku 981, postupně vzniká archeopark, zaměřený na období vzniku českého státu v  století. Jde o první jihočeskou archeologickou památku, prezentovanou metodou přímé rekonstrukce, doplněnou o prvky skanzenu. Všechny práce jsou prováděny dobovými technikami, tj. s ověřováním původních technologií, materiálů a nástrojů. V roce 2007 byl v rámci první etapy dokončen první objekt - ukázka opevnění se strážní věží jako rozhlednou. Součástí projektu je archeol. výzkum v těch místech slovanského hradiště, která budou výstavbou archeoparku dotčena. Na výzkumu se podílejí studenti archeologie z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

10 Archeologická terénní praxe – slovanské hradiště v Netolicích na sv
Archeologická terénní praxe – slovanské hradiště v Netolicích na sv. Jánu

11 Tábor 2008 V r proběhla vysokoškolská praxe studentů kulturní historie Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v oboru archeologie. Byla realizována na Táborsku. Během pěti pracovních dnů se studenti seznámili se způsoby evidence, dokumentace a konzervace archeologického materiálu, při čemž vedle teoretické přípravy absolvovali i práci s nálezovým fondem (umývání a lepení keramiky, třídění nálezů, evidenční a databázové systémy, kreslení ad.). Kromě toho se studenti zapojili do terénního archeologického výzkumu, který v současné době provádí HM Tábor na trase budoucí dálnice D3 v úseku Soběslav – Veselí nad Lužnicí.

12 Enviromenální archeologie
Odběr environmentálního vzorku ze studny z doby římské v Dražkovicích na Pardubicku (výzkum Východočeského muzea v Pardubicích ve spolupráci s LAPE PřF JU).  Výzkum krajiny pyramidových polí v Abusíru, Egypt. Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie PřF JU zde zajišťuje pro Český egyptologický ústav komplexní analýzy z vrstev starověkého jezera. V pozadí Džoserova pyramida. Základem environmentální archeologie je laboratorní práce. Na snímku jsou studentky archeobotaniky při analýze rostlinných makrozbytků. Plavení archeobotanických vzorků na raněslovanském sídlišti v Roztokách u Prahy (výzkum Archeologického ústavu AV ČR Praha, práce zajišťovala LAPE PřF JU)

13 Zahraniční exkurze V r se pod názvem „Itálie 2007“ uskutečnila první zahraniční exkurze studentů archeologie. Odborný program byl zaměřen na poznání středověkých měst Orvieta a Assisi, zaniklého antického přístavu Ostia antica a Říma i Vatikánu. Postupně studenti shlédli chrám sv. Petra, Vatikán a jeho proslulá muzea, římské baziliky a množství dalších kostelů, Andělský hrad, nejvýznamnější antické památky včetně Kolosea, Fora Romana, opevnění, aquadukty, vítězné oblouky a obelisky, Kapitol a Kapitolská muzea, Pantheon, římské katakomby ad. Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva zaniklého rozlehlého přístavu Ostia antica. K zajímavostem patřila i jednodenní exkurze, kdy nám archeobotanička Dr. Laura Sadori (Dipartimento di Biologia Vegetale,Universita La Sapienza Roma) a archeolog Dr. Carlo Persiani (Ufficio di Preistoria e Protoistoria, Sovraintendenza ai Beni Culturali, Comune di Roma) umožnili navštívit archeologické naleziště v severní části velkého Říma: Fidene, protohistorické sídliště z 8. století z doby těsně před založením Říma a Casal de Pazzi, konzervované pleistocénní koryto s bohatými nálezy fauny, flóry a artefaktů z období starého paleolitu.

14 Zahraniční exkurze – Itálie (Řím, Orvieto, Ostie, Asissi)
Ubytování a stavování v českém poutním středisku ve Vatikánu 300 m od Svatopetrského náměstí – Velehrad.

15 Řím katakomby návštěva na Lateránské univerzitě

16 Ostia antiqua – zaniklý římský přístav

17 místo, spojené s životem a působením sv. Františka
Assisi místo, spojené s životem a působením sv. Františka

18 V dubnu 2009 se uskuteční exkurze
po pravěkých lokalitách a středověkých památkách jižních Čech a Horního Rakouska Tvrz Cuknštejn Hrad a klášter Kuklov Hrad Landštejn Hlavní město Horního Rakouska - Linec

19 „OŽIVENÁ MINULOST“ PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU FF
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tématické okruhy: 1/ monografické zpracování gotických a renesančních skel z jižních Čech 2/ lokalizace a podrobná geodetická dokumentace středověkých a raně novověkých skláren 3/ v rámci uvedeného projektu povrchovými průzkumy a vzorkováním lokalit získat nový materiálový fond 4/ nové poznatky o sklárnách i materiálu zpracovávat v rámci bakalářských, diplomových a doktorských prací na JU v Českých Budějovicích 5/ příprava univerzitního archeologického výzkumu vybrané zaniklé šumavské sklárny (v navazujícím projektu odkryv)

20 Téma: V Ý R O B A (hutě, pece, související objekty a sídla)
Oblast: jižní Čechy (s přesahem – Šumava, Novohradské hory) Období: středověk, novověk Fondy: terénní průzkumy a sběry archeologické výzkumy SOUČASNÝ STAV ARCHEOLOGICKÉHO POZNÁNÍ

21 Identifikace skláren - povrchové průzkumy, sběry
Prameny a informace: archivní prameny historické studie regionální bádání umělecko-historické studie a sbírkové fondy archeologické bádání studium technik a technologií jižní Šumava – sklárny před r. 1600

22 Archeologický průzkum a lokalizace hutí
Stará huť

23 Archeologický průzkum a sběry
Stará huť u Dobré Vody

24 Zahraniční spolupráce v rámci projektu
SOKRATES - ERASMUS Studenti mají možnost absolvovat část svého studia v některých zemích EU. TF JU má uzavřeny smlouvy s fakultami v Německu, Irsku, Rakousku, Holandsku, Belgii, Španělsku, Itálii apod.

25 Mimostudijní aktivity
Dobrovolnická činnost Studentské divadlo Studentský klub

26 Fakulta studentům dále nabízí
ubytování na studentských kolejích v areálu JU stravování v menze v budově fakulty

27 V budově nové Filozofické fakulty JU přivítáme studenty archeologie
v zimním semestru r

28 Filozofická fakulta s rektorátem
(pohled z kampusu)


Stáhnout ppt "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google