Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 První zkušenosti z operačních programů SF EU s důrazem na regionální operační programy Regionální operační program Střední Morava 1.10.2008, Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 První zkušenosti z operačních programů SF EU s důrazem na regionální operační programy Regionální operační program Střední Morava 1.10.2008, Olomouc."— Transkript prezentace:

1 1 První zkušenosti z operačních programů SF EU s důrazem na regionální operační programy Regionální operační program Střední Morava 1.10.2008, Olomouc Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail: milan.pucek@mmr.czmilan.pucek@mmr.cz

2 2 Obsah prezentace: 1.Úvod 2.Národní strategický referenční rámec 3.Regionální operační programy 4.IOP – IPRM, tvorba územních politik 5.Závěr

3 3 1. Úvod Působení na ministerstvu pro místní rozvoj Náměstek odpovědný za: 2007: vyjednávání operačních programů s EK, rozpočet ministerstva, řízení úřadu od 1.5.2008: regionální, bytová a územní politika (včetně operačních programů přeshraniční a mezinárodní spolupráce, IOP – IPRM, IOP – tvorba územních politik) Působení v samosprávách - 2001-2007 tajemník městského úřadu - disertační práce na téma „Inovativní přístupy environmentální řízení územních celků“- obhájena v listopadu 2006 v rámci oboru Environmentální geografie na Ostravské univerzitě - řada případových studií

4 4 Zkušenosti ze samosprávy: odkazy na texty Přístup radnice k šetrnému využívání zdrojů, Přístup radnice k životnímu prostředí, Přístup radnice k NNO, další texty: http://www.spkp.cz/dokumenty/brozura_LCO_bez_obr.pdf, http://www.spkp.cz/dokumenty/NNO_web.pdf nebo http://www.mestovsetin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18676&id_ktg=16 405&archiv=0&p1=6528 http://www.spkp.cz/dokumenty/brozura_LCO_bez_obr.pdf http://www.spkp.cz/dokumenty/NNO_web.pdf http://www.mestovsetin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18676&id_ktg=16 405&archiv=0&p1=6528

5 5 Zkušenosti ze samosprávy: odkazy na texty Řízení rizik a financí http://www.mepco.cz/projekt_vystup3.html,http://www.mepco.cz/projekt_vystup3.html Udržitelná rozvoj, environmentální řízení a audity http://www.mepco.cz/projekt_vystup5.html http://www.mepco.cz/projekt_vystup5.html Text o strategickém řízení pomocí Balanced Scorecard, text o modelu zlepšování CAF pro samosprávy: http://www.npj.cz/publikace_list.asp?hledej= P%C5%AF%C4%8Dek&dostupne=&orderby= nazev http://www.npj.cz/publikace_list.asp?hledej= P%C5%AF%C4%8Dek&dostupne=&orderby= nazev Řízení procesů výkonu státní správy: http://web.mvcr.cz/sprava/moderniz/vyk_sts pr.pdf http://web.mvcr.cz/sprava/moderniz/vyk_sts pr.pdf Měření spokojenosti v organizacích veřejné správy: http://web.mvcr.cz/odbor/moderniz/spokojen ost_final.pdf http://web.mvcr.cz/odbor/moderniz/spokojen ost_final.pdf

6 6 2. Národní strategický referenční rámec - přehled operačních programů Pro využití zdrojů fondů EU v letech 2007 – 2013 bylo v ČR určeno celkem 24 operačních programů (7 regionálních, 8 tématických, 2 pražské, 9 programů přeshraniční spolupráce). Operační programy realizované v období 2007 – 2013 se zavázaly k naplňování čtyř strategických cílů NSRR:  Konkurenceschopná česká ekonomika  Otevřená, flexibilní a soudržná společnost  Atraktivní prostředí  Vyvážený rozvoj území

7 7 PRIORITY NSRR ČR 2007-2013 STRATEGICKÉ CÍLE NSRR ČR 2007-2013 Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředí Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Region soudržnosti hl.m. Praha Evropská územní spolupráce Konkurenceschopný podnikatelský sektor Podpora kapacit V&V pro inovace Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálů kulturního bohatství Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou Rozvoj informační společnosti Smart administration Národní strategický referenční rámec

8 8

9 9 Dotační management Cyklus projektového řízení 4. Vyhodnocení, ukončení doúčtování, následné kontroly 1. Plánování, zpracování a podání žádosti (co, proč, jak, kdy, kde, za co, s kým provádět) 3. Realizace: řízení a kontrola projektu (splnit cíle, dodržet harmonogram a rozpočet) 2. Čekání na rozhodnutí (schvální/neschválení/ odmítnutí/úprava podmínek) Fáze dotačního projektu Jednotlivé fáze řízení projektu financovaného ze strukturálních fondů

10 10 Národní strategický referenční rámec - údaje o projektech podle jednotlivých TOP OP Alokace na výzvy v mil. Kč Podané žádosti o podporu Projekty vyřazené z administrace Projekty ve schvalovacím procesu Schválené projekty početv mil. Kčpočetv mil. Kčpočetv mil. Kčpočetv mil. Kč OP D133 591,17876 666,7561,23653 910,23722 695,2 OP ŽP22 000,0 1 2 26860 556,783024 596,323121 575,41 20714 385,1 OP PI18 338,0 2 2 30415 110,900,01 98513 439,43191 671,4 OP VaVpI 0,00 0 0 0 OP VK13 598,32 02713 116,28395 173,51 1527 289,036653,8 OP LZZ24 017,9 3 18314 476,614900,816913 575,800,0 Pozn.: 1) a 3) – Řídící orgán neuvedl alokace u všech dosud vyhlášených výzev. Pozn.: 2) – Finanční částka zahrnuje pouze alokaci na projektové žádosti, nejsou zde započítány alokace na úvěry programů PROGRES, START a ZÁRUKA Zdroj: MMZ k 5.9.2008

11 11 K administračně nejvíce vytíženým OP patří OP Podnikání a inovace (nejvíce předložených žádostí o dotaci – 2304), OP Životní prostředí (2268 předložených žádostí) a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2027 předložených žádostí). Naopak nejméně přijatých žádostí o podporu v současnosti vykazují OP Technická pomoc (16 žádostí) a OP Doprava (78 žádostí).

12 12 Národní strategický referenční rámec - údaje o projektech podle jednotlivých TOP OP Alokace na výzvy v mil. Kč Podané žádosti o podporu Projekty vyřazené z administrace Projekty ve schvalovacím procesu Schválené projekty početv mil. Kčpočetv mil. Kčpočetv mil. Kčpočetv mil. Kč IOP5 578,01523 546,4289,31503 457,100,0 OP TP3 733,016264,010,515263,500,0 OP PA840,01 1816 892,51811 032,01 0005 860,500,0 OP PK2 288,01863 349,540513,91462 835,600,0 Zdroj: MMZ k 5.9.2008

13 13 Projekty z Olomouckého a Zlínského kraje Olomoucký kraj: 946 Dosud bylo podáno 946 projektů v rámci všech OP, které mají dopad na území Olomouckého kraje. Zlínský kraj: 748 Dosud podáno 748 projektů v rámci všech OP, které mají dopad na území Zlínského kraje.

14 14 3. Přehled regionálních operačních programů - územní zaměření  ROP Jihovýchod (Vysočina, Jihomoravský kraj)  ROP Jihozápad (Plzeňský a Jihočeský kraj)  ROP Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj)  ROP Severovýchod (Liberecký, Královehradecký, Pardubický kraj)  ROP Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj)  ROP Střední Čechy (Středočeský kraj)  ROP Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj)

15 15

16 16 Regionální operační programy - alokace na programové období 2007 - 2013 Název ROP Alokace na programové období (příspěvek Společenství a národní zdroje) ROP Jihovýchod 828 759 572 EUR ROP Jihozápad 729 001 477 EUR ROP Moravskoslezsko 842 462 611 EUR ROP Severovýchod 772 303 069 EUR ROP Severozápad 877 542 381 EUR ROP Střední Čechy 657 745 699 EUR ROP Střední Morava 773 399 310 EUR

17 17 Údaje o projektech podle jednotlivých ROP ROP Alokace na výzvy v mil. Kč Podané žádosti o podporu Projekty vyřazené z administrace Projekty ve schvalovacím procesu Schválené projekty počet v mil. Kčpočetv mil. Kčpočetv mil. Kčpočetv mil. Kč ROP SZ10 355,827713 310,11565 510,61116 842,310957,2 ROP MSK6 376,82175 898,773892,61414 582,23423,9 ROP JV14 882,160413 632,62154 202,93718 391,2181 038,5 ROP SM6 987,959411 507,4591 048,45209 757,315701,8 ROP SV7 935,842313 256,02106 391,41745 552,0391 312,6 ROP JZ9 933,4 1 331 21 573,64826 819,583713 813,412940,6 ROP SČ5 777,53807 576,21863 330,51453 016,2491 229,5 Zdroj: MMZ k 5.9.2008

18 18 Regionální operační programy - přehled o stavech Podané žádosti  podané žádosti o podporu jsou všechny žádosti o dotaci, které byly podány od počátku programového období (k 5.9.2008 nejvíce ROP JZ) Vyřazené žádosti  projekty, které nesplnily formální podmínky nebo kritéria přijatelnosti pro čerpání finančních zdrojů ze SF EU anebo projekty, které nebyly Výborem regionální rady doporučeny k financování Z hlediska počtu projektů vyřazených z administrace vynikají s 56,3 procenty ROP Severozápad a s 49,6 procenty ROP Severovýchod. Příčiny takto vysokého procenta vyřazování se dají obecně zdůvodnit přetlakem zájemců o podporu v některých oblastech podpory (k 5.9.2008 nejvíce ROP JZ). Schválené projekty  zde se jedná o projekty s vydanou Smlouvou o poskytnutí dotace a také o projekty, které se nacházejí ve fázi realizace  zde se jedná o projekty s vydanou Smlouvou o poskytnutí dotace a také o projekty, které se nacházejí ve fázi realizace (k 5.9.2008 nejvíce ROP SČ)

19 19 Regionální operační programy - počet žádostí k 5. září 2008 Zdroj: MMZ k 5.9.2008

20 20 Regionální operační programy - počet žádostí k 5. září 2008 (v mil. Kč) Zdroj: MMZ k 5.9.2008

21 21 Regionální operační programy - podíl alokace na vyhlášené výzvy k celkové alokaci období 2007 - 2013 k 5. září 2008 Zdroj: MMZ k 5.9.2008, pro přepočet alokací byl použit kurz: 1EUR = 24,703 CZK

22 22 Regionální operační programy - přehled IPRM v ROP Název ROP AlokacePodané IPRM Schválené IPRM Projekty do TOP ROP SZ 2007 – 2012, poslední rok na vyrovnání kurzových rozdílů 6 (Ústí n. L, Děčín, Most, Chomutov, Karlovy Vary, Teplice) 4 (Ústí n. L, Děčín, Karlovy Vary, Chomutov) ANO (OPŽP, OPPI, OPVK, OP VaVpI, IOP) ROP SČ celá oblast podpory 2 (Kladno, Mladá Boleslav) 2NE ROP SM ½ alokace oblasti podpory 0 (Zlín a Olomouc podají po jednom IPRM – září) 0ANO (OPŽP)

23 23 Regionální operační programy - přehled IPRM v ROP Název ROP AlokacePodané IPRM Schválené IPRM Projekty do TOP ROP JV 2/3 oblasti podpory 3 (2 Brno, 1 Jihlava)1 (Jihlava) ANO (OPŽP, IOP, OPVK) ROP JZ celá oblast podpory 4 (2 Plzeň, 2 České Budějovice) 2ANO (OP VaVpI, OPPI) ROP MSK celá oblast podpory 5 (Ostrava, Havířov, Opava, Karviná, Frýdek – Místek) 0 ANO (OPŽP, OPVK, OP VaVpI) ROP SV celá oblast podpory 3 (Liberec, Pardubice, Hradec Králové) 0 ANO (OPŽP, OP VaVpI, OPVK, OPD)

24 24 4. IOP - IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst) Schválený IPRM je podmínkou pro čerpání z Integrovaného operačního programu (IOP) oblasti intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Oblast intervence přispěje ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení a zaměří se na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť měst nad 20 tisíc obyvatel. Pro tuto oblast intervence je na období 2007-2013 alokována částka 192 573 322 EUR. Podporované aktivity 5.2.a) Revitalizace veřejného prostranství 5.2.b) Regenerace bytových domů 5.2.c) Pilotní projekty

25 25 Minimální finanční objem pro IPRM  měst nad 50 000 obyvatel je stanoven na 3 mil. EUR;  měst od 20 000 do 50 000 obyvatel je stanoven na 2 mil. EUR. Předpokládaný průměrný finanční limit na jeden IPRM 11 mil.EUR Předpokládaný průměrný finanční limit na jeden IPRM 7,3 mil.EUR Města způsobilá k přípravě IPRM – NUTS Střední Morava Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Kroměříž, Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherské Hradiště, Zlín.

26 26 Aktuální informace o přípravě IPRM Seminář pro předkladatele IPRM se bude konat v Olomouci dne 6.10.2008. Informace : http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/akcehttp://www.strukturalni-fondy.cz/iop/akce http://www.mmr.cz/integrovane-plany-rozvoje-mest Dne 6.8.2008 MMR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o schválení INTEGROVANÝCH PLÁNŮ ROZVOJE MĚST Česká republika NUTSII Střední Morava Olomoucký kraj Města způsobilá k přípravě6294 IPRM v přípravě3763 Města nepřipravující IPRM810 Nemáme informace1721

27 27 IOP - Oblast intervence 5.3 – modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik Podporovaná aktivita 5.3 b) podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území od 30. června 2008 běží výzva s alokací 35,84 mil. Kč pro: obce od 500 obyvatel do 4999 obyvatel, které nemají územní plán nebo obce od 500 obyvatel, jejichž územní plán sídelního útvaru je schválený před 1. červencem 1992 a které zároveň musí do nového územního plánu zapracovat rozvojový záměr nadmístního významu! Příjem žádostí je do 31.12.2008, přílohou žádosti je zadání ÚP Více informací na www.strukturalni-fondy.cz/IOP/dokumentywww.strukturalni-fondy.cz/IOP/dokumenty

28 28 Další výzva: - počátkem roku 2009, cca 90 mil. Kč. - podpora se týká obcí nad 500 obyvatel, které: leží v rozvojových oblastech a osách nebo ve specifických oblastech vymezených v Politice územního rozvoje ČR, případně zpřesněných v zásadách územního rozvoje kraje, nebo obce ohrožené potenciálními riziky a přírodními katastrofami (povodně) nebo vytváří předpoklady k naplňování rozvojových záměrů kraje Kontaktní osoba k intervenci 5.3 IOP: Ing. Eva Fialová, e-mail: fiaeva@mmr.czfiaeva@mmr.cz

29 29 Děkuji Všechno, co je dobré vědět o životě, jsem se naučil z Noemovy archy… Za prvé: nezmeškat loď. Za druhé: pamatovat, že jsme všichni na jedné lodi. Za třetí: plánovat dopředu. Když Noe stavěl archu, nepršelo. Za čtvrté: udržet se fit. Když vám bude 600 let, někdo vás může požádat, abyste udělali něco opravdu velkého. Za páté: neposlouchejte kritiky; prostě pokračujte v práci, která se musí udělat. Za šesté: postavte svou budoucnost na vysokém základu. Za sedmé: z bezpečnostních důvodů cestujte v párech. Za osmé: rychlost není vždy výhodou. Šneci byli na palubě s gepardy. Za deváté: když jste ve stresu, chvilku se plavte. Za desáté: pamatujte, archu stavěli amatéři, Titanic profesionálové. Za jedenácté: bouřka nevadí, když jste s Bohem, vždy na vás čeká duha.

30 30 Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Milan Půček, MBA, PhD. 1. náměstek ministra pro místní rozvoj E-mail: milan.pucek@mmr.cz


Stáhnout ppt "1 První zkušenosti z operačních programů SF EU s důrazem na regionální operační programy Regionální operační program Střední Morava 1.10.2008, Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google