Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otevíráme nový bakalářský studijní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otevíráme nový bakalářský studijní"— Transkript prezentace:

1 Otevíráme nový bakalářský studijní
program a obor APLIKOVANÁ GEOLOGIE

2 Studijní obor aplikovaná geologie (AG)
AG spadá do kategorie přírodovědných disciplín jako součást komplexu geologických nauk. Společenský význam tohoto vědního oboru v posledních desetiletích nepřetržitě roste. Obor využívá poznatků širokého spektra geověd pro potřeby praxe v různých sférách lidské činnosti. Opírá se o ložiskovou geologii, hydrogeologii, geochemii, environmentální geologii, geofyziku a inženýrskou geologii.

3 V praxi i v aplikovaném výzkumu využívá také tradiční geovědní disciplíny:
regionální a strukturní geologie, mineralogie s petrologií, geochemie, pedologie, historické geologie a paleontologie, archeologie a petroarcheologie atd. Je zřejmé, že rostoucí význam sehrávají v rámci řešení výzkumných témat i praktických úkolů programy zaměřené na ochranu složek životního prostředí a v rámci nich zejména horninového prostředí malých hloubek.

4 Součástí horninového prostředí jsou vedle zemské kůry a zejména její nejsvrchnější části cíleně využívané člověkem také podzemní vody. Ty spolu s povrchovými vodami, půdami a atmosférou determinují podmínky pro udržení původních rostlinných a živočišných společenstev v rámci územního systému ekologické stability (ÚSES). Uvést tyto fenomény do souladu s teorií trvale udržitelného rozvoje znamená stanovit geologické limity prostředí a zakotvit je do systému územního plánování na všech úrovních. I proto považujeme za důležitý cíl studijního programu aplikované geologie výchovu absolventů k vědomému prosazování geologických parametrů do platné legislativy.

5 Za významnou součást studijního programu považujeme povinný kurz geologického mapování a exkurze na specializovaná odborná pracoviště, řešící konkrétní geologické úkoly. Velký důraz je i ve výuce aplikované geologii kladen na získávání kvalitních dat pomocí moderních geofyzikálních a geochemických metod a na jejich zakomponování do informačních systémů (GIS). Pozornost při výuce je věnována i výchově studentů k objektivizaci přístupu při výběru a posuzování vstupních dat na základě matematické statistiky.

6 V rámci současné globalizace a stále širšího zapojení výzkumné sféry do mezinárodních vědeckých projektů a projektů EU rostou i požadavky na všestranné komunikační schopnosti pracovníků. Do studijního programu je proto začleněna rozšířená výuka jazyků (angličtina a alternativně španělština nebo ruština), studium IT a také profesní etiky. Povinné předměty bakalářského studia jsou kompatibilní s látkou probíranou v prvních třech ročnících na ostatních vysokých školách s výukou geologie. Absolvování oboru je vázáno na splnění požadavků v každém z postupných ročníků (počty kreditů), na složení státní závěrečné zkoušky a na sestavení a obhájení bakalářské práce

7 ▼ klasifikovaný zápočet
1. ročník ZS LS POVINNÉ PŘEDMĚTY Přednášky Cvičení Klasifikace Kredit Základy geologie 2 ●u 5 Mineralogie Petrologie Paleontologie Geofyzikální metody pro geologii malých hloubek Základy matematiky a statistiky pro geology 1 Geochemie Historická a stratigrafická geologie Strukturní geologie DPZ a GIS Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů Cizí jazyk I - angličtina ●u zápočet a zkouška ● zápočet ▼ klasifikovaný zápočet

8 2.ročník ZS LS Metody praktické geologie a geologického mapování 2 ●u 5 Inženýrská geologie Hydrogeologie Základy archeologie Geotektonika 3 Regionální geologie světa Ložisková geologie Environmentální geologie Vývoj cen komodit na světových trzích 1 Profesní etika Cizí jazyk I - angličtina Cizí jazyk II -španělština Cizí jazyk II - ruština Ročníkový projekt Mapovací kurz 14 dnů 8

9 3. ročník ZS LS Regionální geologie ČR 2 ●u 5 Pedologie Kvartérní geologie Moderní metody ve vědách o Zemi I 1 IS státní správy Ztráta vody v krajině 3 Moderní metody ve vědách o Zemi II Organizace zahraničních geologických expedic (v angličtině) Aspekty využívání krajiny (v angličtině) Staré ekologické zátěže a odpadové hospodářství Bakalářský seminář Bakalářská práce 10

10 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.ročník 2.ročník 3.ročník ZS LS Ochrana životního prostředí 1 2 Rétorika Hlubinná stavba a petrologie Informatika Základy technické mineralogie a petrografie Tvorba WWW stránek Sanační technologie Průmyslové havárie Petroarcheologie Aplikace geochemického modelování v magmatické petrologii Prezentační techniky Degradace půd

11 Rozpis vzorového studijního plánu I. ročníku
předměty odborný garant jména vyučujících P % C% Základy geologie Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. 100 Mineralogie Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. Petrologie Prof. RNDr. Miloslav Suk, DrSc. 75 Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. 25 Paleontologie Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. 65 50 Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. 35 Geofyzikální metody pro geologii malých hloubek Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 40 20 RNDr. Čestmír Tomek, CSc. 30 Ing. Roman Duras Základy matematiky a statistiky pro geology Prof. Ing. Milan J. Golian, CSc. 80 Doc. RNDr. Pavel Kovařík, CSc. 60 Geochemie Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. Doc. RNDr. Pavel Müller, CSc. Historická a stratigrafická geologie Mgr. Jana Šušolová 70 Strukturní geologie DPZ a GIS Doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů Cizí jazyk I - angličtina PhDr. Marta Koldová, CSc.

12 Rozpis vzorového studijního plánu II. ročníku
předměty odborný garant jména vyučujících P% C% Metody praktické geologie a geologického mapování RNDr. Jiří Otava, CSc. 80 50 Mgr. Michaela Krmíčková, Ph.D. 20 Inženýrská geologie Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. 100 Hydrogeologie Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 40 RNDr. Jitka Novotná 60 Základy archeologie Mgr. Eva Čermáková, Ph.D. Geotektonika RNDr. Čestmír Tomek, CSc. Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. Prof. RNDr. Miloslav Suk, DrSc. 25 55 Regionální geologie světa 45 RNDr. Jiří Otava, Csc. Ložisková geologie Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. Environmentální geologie Doc. RNDr. Pavel Müller, CSc. Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. Vývoj cen komodit na světových trzích Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D. Profesní etika Doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. Cizí jazyk I - angličtina PhDr. Marta Koldová, CSc. Cizí jazyk II - španělština Mgr. Eva Jagelská Cizí jazyk II - ruština PhDr. Hana Čermáková, CSc. Ročníkový projekt Mapovací kurz 90 10

13 Rozpis vzorového studijního plánu III. ročníku
předměty odborný garant jména vyučujících P% C% Regionální geologie ČR Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. 100 Mgr. Michaela Krmíčková, Ph.D. Pedologie Doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. 60 20 Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D. Ing. Martin Brtnický 80 Kvartérní geologie Mgr. Jana Šušolová Moderní metody ve vědách o Zemi I 40 Mgr. Dalibor Všianský IS státní správy Doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc. Ztráta vody v krajině RNDr. Jitka Novotná Moderní metody ve vědách o Zemi II Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. Organizace zahraničních geologických expedic/ Organization of foreign geological expeditions RNDr. Jiří Otava, CSc. Doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc. Aspekty využívání krajiny/Aspects of landscape exploitation Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. Doc. RNDr. Pavel Müller, CSc. 30 Staré ekologické zátěže a odpadové hospodářství 50 Mgr. Vojtěch Dvořák Bakalářský seminář Doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc. Bakalářská práce Vedoucí práce

14 Volitelné předměty I. ročník
Ochrana životního prostředí Ing. Miroslav Zabadal, CSc. 80 20 Mgr. Vojtěch Dvořák Rétorika Doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. 90 Mgr. Vladimíra Ressová 10 Hlubinná stavba a petrologie Prof. RNDr. Miloslav Suk, DrSc. 100 Informatika Doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc. 70 Ing. Ladislav Dobrovolský 30 Volitelné předměty 2. ročník Základy technické mineralogie a petrografie Mgr. Dalibor Všianský Tvorba www stránek Sanační technologie Průmyslové havárie Volitelné předměty 3. ročník Petroarcheologie Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. Aplikace geochemického modelování v magmatické petrologii Mgr. Michaela Krmíčková, Ph.D. Prezentační techniky Degradace půd Doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. Ing. Martin Brtnický

15 Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia
Absolvent studijního oboru aplikované geologie bude seznámen se základy většiny obvykle přednášených geologických disciplín. Mezi ně patří petrologie, mineralogie, regionální a strukturní geologie, paleontologie a historická geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, ložisková geologie, environmentální geologie, geochemie, geofyzika, pedologie atd. Část ze získaných poznatků z těchto disciplín uplatní již v rámci mapovacího kurzu a při řešení ročníkových projektů a bakalářské práce.

16 Za významné osvojené dovednosti pokládáme zvládání terénních prací včetně metodik způsobů specializovaných odběrů vzorků. Studenti budou mít po ukončení studia základní poznatky o moderních instrumentálních metodách a možnostech jejich uplatnění v praxi. Naučí se rovněž základům moderních technologií třídění a zpracování dat do vrstevních informací (základy statistiky, IT, GIS). Budou přiměřeně jazykově vybaveni (angličtina, španělština, ruština). Získají poznatky o ekonomických aspektech těžby a využívání surovin. Seznámí se i se způsoby posuzování geologických limitů využívání surovinové základny (včetně zdrojů vod) a se zapracováním těchto parametrů do plánů regionálního rozvoje.

17 Uplatnění absolventů v rámci průzkumně a výzkumně zaměřených geologických organizacích (MND, Geotest, Geosan, Unigeo Ostrava, RD Rožínka, Geomin Jihlava, Georadis Brno atd.), při řešení výzkumných programů a při zajištění výuky na vysokých i středních odborných školách, ve státních a správních organizacích (ČGS, muzea, AOPK, inspekce ŽP, referáty ŽP na magistrátech, KHS, útvary územního plánování a stavební úřady měst a obcí, báňské úřady atd.), ve specializovaných geochemických a geofyzikálních laboratořích.


Stáhnout ppt "Otevíráme nový bakalářský studijní"

Podobné prezentace


Reklamy Google