Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otevíráme nový bakalářský studijní program a obor APLIKOVANÁ GEOLOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otevíráme nový bakalářský studijní program a obor APLIKOVANÁ GEOLOGIE."— Transkript prezentace:

1 Otevíráme nový bakalářský studijní program a obor APLIKOVANÁ GEOLOGIE

2 Studijní obor aplikovaná geologie (AG) AG spadá do kategorie přírodovědných disciplín jako součást komplexu geologických nauk. Společenský význam tohoto vědního oboru v posledních desetiletích nepřetržitě roste. Obor využívá poznatků širokého spektra geověd pro potřeby praxe v různých sférách lidské činnosti. Opírá se o ložiskovou geologii, hydrogeologii, geochemii, environmentální geologii, geofyziku a inženýrskou geologii.

3 regionální a strukturní geologie, mineralogie s petrologií, geochemie, pedologie, historické geologie a paleontologie, archeologie a petroarcheologie atd. Je zřejmé, že rostoucí význam sehrávají v rámci řešení výzkumných témat i praktických úkolů programy zaměřené na ochranu složek životního prostředí a v rámci nich zejména horninového prostředí malých hloubek. V praxi i v aplikovaném výzkumu využívá také tradiční geovědní disciplíny:

4 Součástí horninového prostředí jsou vedle zemské kůry a zejména její nejsvrchnější části cíleně využívané člověkem také podzemní vody. Ty spolu s povrchovými vodami, půdami a atmosférou determinují podmínky pro udržení původních rostlinných a živočišných společenstev v rámci územního systému ekologické stability (ÚSES). Uvést tyto fenomény do souladu s teorií trvale udržitelného rozvoje znamená stanovit geologické limity prostředí a zakotvit je do systému územního plánování na všech úrovních. I proto považujeme za důležitý cíl studijního programu aplikované geologie výchovu absolventů k vědomému prosazování geologických parametrů do platné legislativy.

5 Za významnou součást studijního programu považujeme povinný kurz geologického mapování a exkurze na specializovaná odborná pracoviště, řešící konkrétní geologické úkoly. Velký důraz je i ve výuce aplikované geologii kladen na získávání kvalitních dat pomocí moderních geofyzikálních a geochemických metod a na jejich zakomponování do informačních systémů (GIS). Pozornost při výuce je věnována i výchově studentů k objektivizaci přístupu při výběru a posuzování vstupních dat na základě matematické statistiky.

6 V rámci současné globalizace a stále širšího zapojení výzkumné sféry do mezinárodních vědeckých projektů a projektů EU rostou i požadavky na všestranné komunikační schopnosti pracovníků. Do studijního programu je proto začleněna rozšířená výuka jazyků (angličtina a alternativně španělština nebo ruština), studium IT a také profesní etiky. Povinné předměty bakalářského studia jsou kompatibilní s látkou probíranou v prvních třech ročnících na ostatních vysokých školách s výukou geologie. Absolvování oboru je vázáno na splnění požadavků v každém z postupných ročníků (počty kreditů), na složení státní závěrečné zkoušky a na sestavení a obhájení bakalářské práce

7 1. ročník ZSLS POVINNÉ PŘEDMĚTYPřednáškyCvičeníKlasifikaceKreditPřednáškyCvičeníKlasifikaceKredit Základy geologie22●● 5 Mineralogie22●● 5 Petrologie22●● 5 Paleontologie22●● 5 Geofyzikální metody pro geologii malých hloubek 22●● 5 Základy matematiky a statistiky pro geology 11●2 Geochemie 22●● 5 Historická a stratigrafická geologie 22●● 5 Strukturní geologie 22●● 5 DPZ a GIS 22●● 5 Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů 22●● 5 Cizí jazyk I - angličtina02●202●2 ●  zápočet a zkouška ● zápočet ▼ klasifikovaný zápočet

8 2.ročník ZSLS Metody praktické geologie a geologického mapování 22●● 5 Inženýrská geologie22●● 5 Hydrogeologie22●● 5 Základy archeologie22●● 5 Geotektonika20●● 3 Regionální geologie světa 22●● 5 Ložisková geologie 22●● 5 Environmentální geologie 20●● 3 Vývoj cen komodit na světových trzích 11●2 Profesní etika 11●2 Cizí jazyk I - angličtina02●202●● 3 Cizí jazyk II -španělština02●202●● 3 Cizí jazyk II - ruština02●202●● 3 Ročníkový projekt11●211●2 Mapovací kurz 14 dnů▼8

9 3. ročník ZSLS Regionální geologie ČR22●● 5 Pedologie22●● 5 Kvartérní geologie22●● 5 Moderní metody ve vědách o Zemi I11●2 IS státní správy02●2 Ztráta vody v krajině11●● 3 Moderní metody ve vědách o Zemi II 22●● 5 Organizace zahraničních geologických expedic (v angličtině) 20●● 3 Aspekty využívání krajiny (v angličtině) 20●● 3 Staré ekologické zátěže a odpadové hospodářství 11●● 3 Bakalářský seminář02●202●2 Bakalářská práce 10

10 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.ročník2.ročník3.ročník ZSLSZSLSZSLS Ochrana životního prostředí 11●2 Rétorika11●2 Hlubinná stavba a petrologie 20●2 Informatika 11●2 Základy technické mineralogie a petrografie 11●2 Tvorba WWW stránek 11●2 Sanační technologie 11●2 Průmyslové havárie 11●2 Petroarcheologie 20●2 Aplikace geochemického modelování v magmatické petrologii 11●2 Prezentační techniky 11●2 Degradace půd 11●2

11 Rozpis vzorového studijního plánu I. ročníku předmětyodborný garantjména vyučujícíchP %C% Základy geologieProf. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. 100 MineralogieProf. RNDr. Martin Chovan, CSc. 100 PetrologieProf. RNDr. Miloslav Suk, DrSc. 750 Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.25100 PaleontologieMgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. 6550 Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.3550 Geofyzikální metody pro geologii malých hloubek Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 4020 RNDr. Čestmír Tomek, CSc.3040 Ing. Roman Duras3040 Základy matematiky a statistiky pro geologyProf. Ing. Milan J. Golian, CSc. 8040 Doc. RNDr. Pavel Kovařík, CSc.2060 GeochemieDoc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. Doc. RNDr. Pavel Müller, CSc.4060 Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.6040 Historická a stratigrafická geologieMgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. 5030 Mgr. Jana Šušolová5070 Strukturní geologieDoc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 100 DPZ a GISDoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc. 100 Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. 100 Cizí jazyk I - angličtinaPhDr. Marta Koldová, CSc. 0100

12 Rozpis vzorového studijního plánu II. ročníku předmětyodborný garantjména vyučujícíchP%C% Metody praktické geologie a geologického mapování RNDr. Jiří Otava, CSc. 8050 Mgr. Michaela Krmíčková, Ph.D.2050 Inženýrská geologieDoc. Ing. Vladislav Horák, CSc. 100 HydrogeologieDoc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 40 RNDr. Jitka Novotná60 Základy archeologieMgr. Eva Čermáková, Ph.D. 100 GeotektonikaRNDr. Čestmír Tomek, CSc. Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.20 Prof. RNDr. Miloslav Suk, DrSc.25 RNDr. Čestmír Tomek, CSc.55 Regionální geologie světaProf. RNDr. Miloslav Suk, DrSc. 5545 RNDr. Jiří Otava, Csc.4555 Ložisková geologieProf. RNDr. Martin Chovan, CSc. 8040 RNDr. Čestmír Tomek, CSc.2060 Environmentální geologieDoc. RNDr. Pavel Müller, CSc. 60 Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.40 Vývoj cen komodit na světových trzíchMgr. Jindřich Kynický, Ph.D. 100 Profesní etikaDoc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. 100 Cizí jazyk I - angličtinaPhDr. Marta Koldová, CSc. 100 Cizí jazyk II - španělštinaMgr. Eva Jagelská 100 Cizí jazyk II - ruštinaPhDr. Hana Čermáková, CSc. 100 Ročníkový projektDoc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. 100 Mapovací kurzRNDr. Jiří Otava, CSc. 90 Mgr. Michaela Krmíčková, Ph.D. 10

13 Rozpis vzorového studijního plánu III. ročníku předmětyodborný garantjména vyučujícíchP%C% Regionální geologie ČRProf. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. 1000 Mgr. Michaela Krmíčková, Ph.D.0100 PedologieDoc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. 6020 Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.200 Ing. Martin Brtnický2080 Kvartérní geologieDoc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. 8020 Mgr. Jana Šušolová2080 Moderní metody ve vědách o Zemi IMgr. Jindřich Kynický, Ph.D. 6040 Mgr. Dalibor Všianský4060 IS státní správyDoc. Ing. Luděk Lukáš, CSc. 100 Ztráta vody v krajiněRNDr. Jitka Novotná 100 Moderní metody ve vědách o Zemi IIDoc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. 4020 Mgr. Dalibor Všianský6080 Organizace zahraničních geologických expedic/ Organization of foreign geological expeditions RNDr. Jiří Otava, CSc. Doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.40 RNDr. Jiří Otava, CSc.60 Aspekty využívání krajiny/Aspects of landscape exploitation Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. Doc. RNDr. Pavel Müller, CSc.30 Doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.30 Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.40 Staré ekologické zátěže a odpadové hospodářství Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D. 5020 Mgr. Vojtěch Dvořák5080 Bakalářský seminářDoc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc. 100 Bakalářská práceVedoucí práce 100

14 Volitelné předměty I. ročník Ochrana životního prostředíIng. Miroslav Zabadal, CSc. 8020 Mgr. Vojtěch Dvořák2080 RétorikaDoc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. 9020 Mgr. Vladimíra Ressová1080 Hlubinná stavba a petrologieProf. RNDr. Miloslav Suk, DrSc. 1000 InformatikaDoc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc. 7020 Ing. Ladislav Dobrovolský3080 Volitelné předměty 2. ročník Základy technické mineralogie a petrografieMgr. Dalibor Všianský 100 Tvorba www stránekDoc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc. 10020 Ing. Ladislav Dobrovolský080 Sanační technologieMgr. Vojtěch Dvořák 100 Průmyslové havárieIng. Miroslav Zabadal, CSc. 100 Volitelné předměty 3. ročník PetroarcheologieProf. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. 100 Aplikace geochemického modelování v magmatické petrologii Mgr. Michaela Krmíčková, Ph.D. 100 Prezentační technikyDoc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc. 100 Degradace půdDoc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. 7010 Ing. Martin Brtnický3090

15 Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Absolvent studijního oboru aplikované geologie bude seznámen se základy většiny obvykle přednášených geologických disciplín. Mezi ně patří petrologie, mineralogie, regionální a strukturní geologie, paleontologie a historická geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, ložisková geologie, environmentální geologie, geochemie, geofyzika, pedologie atd. Část ze získaných poznatků z těchto disciplín uplatní již v rámci mapovacího kurzu a při řešení ročníkových projektů a bakalářské práce.

16 Za významné osvojené dovednosti pokládáme zvládání terénních prací včetně metodik způsobů specializovaných odběrů vzorků. Studenti budou mít po ukončení studia základní poznatky o moderních instrumentálních metodách a možnostech jejich uplatnění v praxi. Naučí se rovněž základům moderních technologií třídění a zpracování dat do vrstevních informací (základy statistiky, IT, GIS). Budou přiměřeně jazykově vybaveni (angličtina, španělština, ruština). Získají poznatky o ekonomických aspektech těžby a využívání surovin. Seznámí se i se způsoby posuzování geologických limitů využívání surovinové základny (včetně zdrojů vod) a se zapracováním těchto parametrů do plánů regionálního rozvoje.

17 Uplatnění absolventů v rámci průzkumně a výzkumně zaměřených geologických organizacích (MND, Geotest, Geosan, Unigeo Ostrava, RD Rožínka, Geomin Jihlava, Georadis Brno atd.), při řešení výzkumných programů a při zajištění výuky na vysokých i středních odborných školách, ve státních a správních organizacích (ČGS, muzea, AOPK, inspekce ŽP, referáty ŽP na magistrátech, KHS, útvary územního plánování a stavební úřady měst a obcí, báňské úřady atd.), ve specializovaných geochemických a geofyzikálních laboratořích.


Stáhnout ppt "Otevíráme nový bakalářský studijní program a obor APLIKOVANÁ GEOLOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google