Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

APLIKOVANÁ GEOLOGIE Anotace předmětů (volitelné předměty)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "APLIKOVANÁ GEOLOGIE Anotace předmětů (volitelné předměty)"— Transkript prezentace:

1 APLIKOVANÁ GEOLOGIE Anotace předmětů (volitelné předměty)

2 Ochrana životního prostředí Cílem předmětu je seznámit studenty se základy fungování a mechanizmy znečišťování biosféry, požadavky a možnosti na její ochranu. Důraz je kladen na objasnění úlohy člověka v tomto procesu, na profesní znalosti a schopnosti nezbytné k řešení reálných problémů stavu a ochrany životního prostředí v každodenní praxi. Hlavní témata Globální problémy lidstva. Změny životního prostředí středoevropského regionu. Cíle ochrany životního prostředí. Aspekty trvale udržitelného rozvoje. Stav životního prostředí v ČR. Zákonodárství v ČR v ochraně životního prostředí a environmentální politika ČR. Mezinárodní závazky ČR v ochraně životního prostředí. Environmentální politika a zákonodárství EU.

3 Rétorika  Předmět podává základní informace o významu, místu a fungování rétorických dovedností v práci manažerů a dalších pracovníků.  Samostatná část je věnována tréninku rétorických dovedností a návykům a základům hlasové hygieny.  Analyzovány jsou základní druhy slovních projevů a jejich výstavba.  Pozornost je věnována chybám ve verbálním a neverbálním projevu a jejich odstraňování.

4 Hlubinná stavba a petrologie  Definice litosféry a jejich částí. Plášť, kůra, astenosféra  Oceánská a kontinentální kůra, litosférické desky  Geofyzikální metody výzkumu, hlubinné stavby a jejich výsledky  Vrty a důlní díla - vrty v oceánské kůře  Vrty v kontinentální kůře  Hluboké vrty v ČR a jejich výsledek  Příspěvky petrologie a geochemie, petrologické modely litosféry  Srovnávání hlubinné stavby Země s jinými kosmickými tělesy  Petrologie hornin hlubinného původu I. Exotické uzavřeniny  Petrologie hornin hlubinného původu II. Bazalty, ultrabazika atd.  Interpretace procesů probíhajících v litosféře  Litosféra střední Evropy

5 Informatika  Cílem výuky je poskytnout studentům sjednocující základní pojmový aparát o informačních systémech a technologiích, vymezit funkci osobního počítače a dát návod k využívání PC pro další vzdělávání v této oblasti.  Současně získat přehled o trendech technického a programového vybavení počítačů a umět na počítači nastavit jeho základní funkce a využívat jej pro svoji každodenní činnost v dalších předmětech studia. Hlavní témata: Základní pojmy z oblasti VT, Technické vybavení počítačů, Programové vybavení počítačů, Práce s PC, Základní typy a funkce programového vybavení PC, OS MS Windows, Počítačové sítě, Počítačové vybavení školy a jeho možnosti.

6 Základy technické mineralogie a petrografie Cílem předmětu je podat ucelený přehled o minerálním a petrografickém složení základních technických materiálů tak, aby posluchač byl schopen samostatně pomocí klasických mineralogických metodik pracovat s hodnocenými materiály. Hlavní témata: mineralogie a petrografie obecná a technická, systematický přehled technických minerálů, experimentální mineralogie, mineralogie technická, krystalochemie a geochemie syntetických krystalů, struktura a mikrostruktury polykrystalických minerálních surovin, mineralogicko-petrografické zhodnocení anorganických materiálů, mineralogie a petrografie slínků a cementů, mineralogie a petrografie cementových past a betonů.

7 Tvorba www stránek Cílem výuky je poskytnout studentům základní orientaci ve využívání počítačů v elektronickém podnikání. Získat přehled o tvorbě www stránek. Naučit studenty prakticky využívat počítačové prostředí k moderním obchodním aktivitám na internetu. Hlavní témata: Příklady portálů na Internetu Tvorba zadaných www stránek Tvorba reklamy na Internetu Zpracování protokolu laboratorního cvičení Prezentace www stránky

8 Sanační technologie Účelem náplně předmětu je seznámit studenty se základními typy technologií, používaných při sanaci kontaminované nesaturované i saturované zóny horninového prostředí: Technologie pro ošetřování nesaturované zóny Technologie čištění podzemní vody Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin Biologické metody Chemické a fyzikální postupy Nanotechnologie pro sanaci ekologických zátěží Inovační technologie Ekonomika sanačních technologií Legislativní rámec sanačních prací

9 Průmyslové havárie Cílem předmětu je rozšíření všeobecných znalostí studentů o možném negativním vlivu průmyslu na své okolí, s důrazem na průmyslové havárie a následné úniky průmyslových nebezpečných látek. Studenti získají informace o základních vlastnostech nebezpečných látek, jejich vlivu na člověka a životní prostředí, způsobech predikce následků havárií průmyslových zařízení, organizaci ochranných a sanačních opatření.

10 Petroarcheologie Definice petroarcheologie. Tradice tohoto studia v Brně. Podobné výzkumy v dalších zemích střední Evropy. Srovnávací sbírky nerostných surovin – litotéky. Metody určování surovin v terénu a v laboratořích. Charakteristika laboratorních metod, jejich možnosti a finanční náročnost. Přehled vyvřelých hornin se zřetelem na jejich využívání v pravěku. Přehled sedimentárních hornin se zřetelem na jejich využívání v pravěku. Přehled metamorfovaných hornin se zřetelem na jejich využívání v pravěku. Suroviny štípaných a broušených artefaktů ve východní části střední Evropy. Suroviny brousků, žernovů a kamenných přeslenů, suroviny k výrobě keramiky. Základní minerální zdroje k výrobě bronzu, železa, stříbra, zlata, olova. Stavební kamenné suroviny, výroba vápna.

11 Aplikace geochemického modelování v magmatické petrologii Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy užívanými ke geochemickému modelování v magmatické petrologii. Z hlediska modelování procesů vedoucích k magmatické diferenciaci bude výuka členěna do následujících částí: a)rozdílný stupeň tavení stejného zdroje b)rozdílné tavení odlišných zdrojů c)frakční krystalizace d)míšení magmat e)asimilace/kontaminace taveniny korovým materiálem f)nemísivost tavenin Modelování bude prováděno pomocí hlavních oxidů, stopových prvků a prvků vzácných zemin. Studenti budou seznámeni s dostupným geochemickým softwarem.

12 Prezentační techniky Cílem výuky je poskytnout studentům základní orientaci ve využívání počítačů při prezentaci firem v elektronickém podnikání, tvorby informačních letáků, reklamy na Internetu. Rozšířit dovednosti v tvorbě WWW stránek. Naučit studenty prakticky využívat počítačové prostředí k moderním obchodním aktivitám na internetu. Hlavní témata Příklady dynamických Power Pointových projektů Tvorba zadaných www stránek Tvorba reklamy na Internetu Využití digitální fotografie pro prezentaci firmy Prezentace zpracovaných materiálů.

13 Degradace půd Cílem předmětu je objasnit posluchačům problematiku degradačních procesů v antropogenně využívaných půdách, péči o půdní úrodnost z pohledu ekologické funkčnosti v krajině a trvale udržitelného zemědělství. Naučit je způsobům diagnostiky degradačních procesů a rekultivací a sanací půd antropogenně a přírodně poškozených tak, aby byla obnovena jejich ekologická a produkční funkce.


Stáhnout ppt "APLIKOVANÁ GEOLOGIE Anotace předmětů (volitelné předměty)"

Podobné prezentace


Reklamy Google