Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR 2007 - 2013 Ing. Vladimír Šprincl Regionální koordinátor OP AT-CZ Krajský úřad kraje Vysočina Setkání pracovníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR 2007 - 2013 Ing. Vladimír Šprincl Regionální koordinátor OP AT-CZ Krajský úřad kraje Vysočina Setkání pracovníků."— Transkript prezentace:

1 OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR 2007 - 2013 Ing. Vladimír Šprincl Regionální koordinátor OP AT-CZ Krajský úřad kraje Vysočina Setkání pracovníků samosprávy

2 OP AT-CZ 2007-2013 Specifika programu Projekty podporují rozvoj česko-rakouského pohraničí rozvíjí partnerskou spolupráci mezi obyvateli v pohraničí jsou realizované společně neziskové OP ČR-Rakousko 2007 – 2013 je programem spolupráce

3 OP AT-CZ 2007-2013 Vymezené území v ČR kraje:  Jihočeský  Vysočina  Jihomoravský v Rakousku:  Waldviertel  Weinviertel  Wiener Umland Nordteil  Mühlviertel  Vídeň území s omezeným čerpáním:  Mostviertel-Eisenwurzen, St. Pölten, Linz- Wels, Innviertel, Steyer-Kirchdorf

4 OP AT-CZ 2007-2013 Vhodní čeští příjemci Veřejnoprávní instituce jako jsou např.: organizační složka státu, územní samospráva a její organizační složka, příspěvková organizace, školská právnická osoba, veřejná a státní vysoká škola, Neziskové organizace jako jsou např.: občanské sdružení obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fond, církve,

5 OP AT-CZ 2007-2013 Projektoví partneři  Na projektu se musí podílet min. 2 partneři: 1 z Rakouska 1 z České republiky  Princip vedoucího partnera: Vedoucí partner projektu Partner projektu

6 OP AT-CZ 2007-2013 Prioritní osy a oblasti podpory Prioritní osaOblast podpory Prioritní osa 1 Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Prioritní osa 2 Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Doprava a regionální dostupnost Životní prostředí a prevence rizik Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce

7 OP AT-CZ 2007-2013 Oblasti podpory OP 1: Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi:  Kvalitativní zlepšení podnikatelského prostředí (poradenství pro začínající podnikatele, přenos technologií, opatření ke stimulaci výzkumu a inovací a podnikání v MSP, služby a aplikace pro občany/MSP)  Posílení inovativního potenciálu příhraniční oblasti výměnou know-how a dobré praxe  společná propagace  spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje  spolupráce institucí na trhu práce

8 OP 2: Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času  Rozvíjení nabídek pro turistiku/kulturní akce  Přeshraniční koordinace a marketing nabídek  Zlepšení kvality služeb (společná informační centra, společné turistické produkty, společná propagace, atd.), spolupráce turistických/kulturních aj. organizací  Společné strategie turistického rozvoje, konference, setkání zaměřená na ochranu a podporu přírodního a kulturního dědictví  podpora venkovské turistiky, značení turistických cest a zajímavostí, příprava map, publikací nebo databází, tvorba udržitelných produktů OP AT-CZ 2007-2013

9 OP 3: Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace  Posílení spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti vzdělávání, na trhu práce  Vylepšení know-how v procesu přípravy při vzdělávání mladé generace na ZŠ, SŠ  Společné učební programy, didaktická výpomoc, zvyšování profesní kvalifikace, výměna personálu  Další vzdělávání a kvalifikační programy  Zavedení vztahů přeshraničního trhu práce, zlepšení přeshraniční informovanosti o nabídce a poptávce trhu práce  Tvorba společných poradenských struktur  Spolupráce v přeshraničním výkumu a vzdělávání  Spolupráce mezi knihovnami (výměna literatury, nové trendy aj.) OP AT-CZ 2007-2013

10 OP 4: Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace  Integrované záchranné systémy  Zlepšení společenského života  Společné programy aktivit na prevenci sociálních rizik a podpora sociálního začlenění  Organizace volnočasových aktivit pro soc. znevýhodněné skupiny  Prevence zdravotních a sociálních rizik s přeshraničním významem (veřejné nemocnice, mládežnické organizace)  Aktivní propagace „zdravého životního stylu“  Vypracování studií, přeshraniční výměna zkušeností, propagace aktivit mezi institucemi

11 OP 5: Doprava a regionální dostupnost  Výstavba a modernizace dopravní infrastruktury (místní a regionální sítě, cyklistické a turistické stezky),  Vytvoření integrovaných komunálních systémů  Rozvoj informačních a telekomunikačních technologií OP AT-CZ 2007-2013

12 OP 6: Životní prostředí a prevence rizik  Modernizace environmentální infrastruktury (nakládání s odpady!, městské ekologické technologie s nízkým využíváním zdrojů)  Posílení využívání obnovitelné energie, opatření na úsporu energií  Biodiverzita, revitalizace lokálního významu, trvalá péče a prevence ekologických škod, zlepšení stavu ovzduší, prevence rizik, sanace lesních půd  Vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická stabilita  Vzdělávání, výzkum a ochrana životního prostředí, propagace ochrany přírodních hodnot a krajiny  Společné studie, koncepty, projekty na ochranu ŽP, integrované projekty pro obnovu měst a venkova  Aktivity na podporu zachování místních a regionálních specifik OP AT-CZ 2007-2013

13 OP 7: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce  Posílení institucionálních sítí partnerů v příhraniční oblasti, spolupráce územních samospráv, jimi řízených organizací  Společné rozvojové koncepce, územní plánování  Podpora regionální politiky (zvyšování povědomí, informovanosti, získávání nových kontaktů)  Aktivity související s EGTC – Evropské seskupení pro územní spolupráci)  Tematické sítě ve všech oblastech společenského života  Zavádění struktur jako je např. Agenda 21

14 OP AT-CZ 2007-2013 Financování  Maximální dotaze z ERDF85%  Maximální dotace ze SR 5% celkem dotace:90%  Maximální výše podpory z ERDFnení určena  Minimální výše projektu (podpora z ERDF) 20 000 EUR  Menší projekty (< 20.000 EUR)Fond malých projektů (RRAV)  Podpora z ERDF – vyplácena zpětně – průběžné financování (musí být zajištěno spolufinancování projektu, tj. 10%)

15 OP AT-CZ 2007-2013 Přijímání žádostí Předkládání žádostí:Průběžně (bez výzev – jen indikativní termín) Příjem žádostí:Krajský úřad kraje Vysočina odd. regionalní rozvoje Kontaktní osoby:Ing. Vladimír Šprincl (konzultace projektů)tel. 564 602 551 email: sprincl.v@kr-vysocina.czsprincl.v@kr-vysocina.cz Mgr. Gabriela Grycová tel. 564 602 550 email: grycova.g@kr-vysocina.czgrycova.g@kr-vysocina.cz

16 OP AT-CZ 2007-2013 Aktuální harmonogram  Indikativní termín pro odevzdání žádosti 22. 9. 2009  6. Monitorovací výbor pro schvalování projektů 1. 12. 2009  Další termín pro odevzdávání žádostíúnor - březen 2010 Informace Veškeré informace o programu včetně příslušné dokumentace (žádost, pokyny pro žadatele, přílohy, programový dokument aj.) naleznete na:  www.at-cz.eu www.at-cz.eu  www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-rakousko www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-rakousko  www.kr-vysocina.cz/finance www.kr-vysocina.cz/finance

17 OP AT-CZ 2007-2013 Fond malých projektů  Pokračuje i v období 2007 – 2013  Administrován RRA Vysočina (www.rrav.cz)  Omezení projektu – od 2 000 do 20 000 Euro příspěvku z ERDF (podpora „jen“ 85%)  Proplacení až po ukončení projektu (nejsou zálohové platby)  FMP Vysočina – D. Rakousko disponuje pro roky 2007 – 2013 částkou 945.000 Euro (vyčerpáno 170.000 Euro)  Výzva je průběžná, nejbližší termín pro podání žádosti je začátek září 2009  Informace k FMP: Ing. Tomáš Dvořák (tel. 567 578 506)

18 OP AT-CZ 2007-2013 Konzultační a poradenský servis  Partner Regionální management Dolní Rakousko (Regionalmanagement NÖ)  Konzultace projektových záměrů  Poradenství při přípravě žádosti  Vyhledávání vhodných partnerů v Rakousku +=  €

19 Děkuji za pozornost! SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍCE GEMEINSAM MEHR ERREICHEN


Stáhnout ppt "OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR 2007 - 2013 Ing. Vladimír Šprincl Regionální koordinátor OP AT-CZ Krajský úřad kraje Vysočina Setkání pracovníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google