Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR"— Transkript prezentace:

1 OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR 2007 - 2013
Setkání pracovníků samosprávy Ing. Vladimír Šprincl Regionální koordinátor OP AT-CZ Krajský úřad kraje Vysočina

2 OP AT-CZ 2007-2013 Specifika programu
Projekty podporují rozvoj česko-rakouského pohraničí rozvíjí partnerskou spolupráci mezi obyvateli v pohraničí jsou realizované společně neziskové OP ČR-Rakousko 2007 – 2013 je programem spolupráce Cílem OP je podporovat společné projekty v příhraničních regionech, kdy se sejdou CZ a AT partneři a společně z realizují nějakou myšlenku (projekt). Tento projekt by měl mít dopad na obě strany hranice a měli by v něm být aktivně zapojeni subjekty jak z AT, tak i z CZ

3 OP AT-CZ 2007-2013 Vymezené území v ČR kraje: v Rakousku: Jihočeský
Vysočina Jihomoravský v Rakousku: Waldviertel Weinviertel Wiener Umland Nordteil Mühlviertel Vídeň území s omezeným čerpáním: Mostviertel-Eisenwurzen, St. Pölten, Linz-Wels, Innviertel, Steyer-Kirchdorf Do OP programu jsou zapojeny 3 české kraje a příhraniční oblasti spolkové země Dolní Rakousko, Horní Rakousko a město Vídeň – v tomto území musí být realizace projektu.

4 OP AT-CZ 2007-2013 Vhodní čeští příjemci
Veřejnoprávní instituce jako jsou např.: organizační složka státu, územní samospráva a její organizační složka, příspěvková organizace, školská právnická osoba, veřejná a státní vysoká škola, Neziskové organizace jako jsou např.: občanské sdružení obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fond, církve, Možné příklady těch, pro které je OP AT-CZ určen. 2 skupiny: veřejnoprávní instituce a neziskové instituce.

5 OP AT-CZ 2007-2013 Projektoví partneři 1 z Rakouska
Na projektu se musí podílet min. 2 partneři: 1 z Rakouska 1 z České republiky Princip vedoucího partnera: Vedoucí partner projektu Partner projektu Základním parametrem OP je, že v projektu musí být minimálně zapojeni 2 partneři a to jeden z CZ a druhý z AT, kdy se musí dohodnout, kdo bude tahounem projektu „ Vedoucím partnerem“ a kdo bude v roli projektového partnera (což sebou nese např. nižší administrativní zátěž)

6 OP AT-CZ 2007-2013 Prioritní osy a oblasti podpory Prioritní osa
Oblast podpory Prioritní osa 1 Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Prioritní osa 2 Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Doprava a regionální dostupnost Životní prostředí a prevence rizik Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce

7 Oblasti podpory OP AT-CZ 2007-2013
OP 1: Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi: Kvalitativní zlepšení podnikatelského prostředí (poradenství pro začínající podnikatele, přenos technologií, opatření ke stimulaci výzkumu a inovací a podnikání v MSP, služby a aplikace pro občany/MSP) Posílení inovativního potenciálu příhraniční oblasti výměnou know-how a dobré praxe společná propagace spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje spolupráce institucí na trhu práce

8 OP 2: Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
OP AT-CZ OP 2: Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času Rozvíjení nabídek pro turistiku/kulturní akce Přeshraniční koordinace a marketing nabídek Zlepšení kvality služeb (společná informační centra, společné turistické produkty, společná propagace, atd.), spolupráce turistických/kulturních aj. organizací Společné strategie turistického rozvoje, konference, setkání zaměřená na ochranu a podporu přírodního a kulturního dědictví podpora venkovské turistiky, značení turistických cest a zajímavostí, příprava map, publikací nebo databází, tvorba udržitelných produktů

9 OP AT-CZ OP 3: Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace Posílení spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti vzdělávání, na trhu práce Vylepšení know-how v procesu přípravy při vzdělávání mladé generace na ZŠ, SŠ Společné učební programy, didaktická výpomoc, zvyšování profesní kvalifikace, výměna personálu Další vzdělávání a kvalifikační programy Zavedení vztahů přeshraničního trhu práce, zlepšení přeshraniční informovanosti o nabídce a poptávce trhu práce Tvorba společných poradenských struktur Spolupráce v přeshraničním výkumu a vzdělávání Spolupráce mezi knihovnami (výměna literatury, nové trendy aj.)

10 OP AT-CZ OP 4: Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Integrované záchranné systémy Zlepšení společenského života Společné programy aktivit na prevenci sociálních rizik a podpora sociálního začlenění Organizace volnočasových aktivit pro soc. znevýhodněné skupiny Prevence zdravotních a sociálních rizik s přeshraničním významem (veřejné nemocnice, mládežnické organizace) Aktivní propagace „zdravého životního stylu“ Vypracování studií, přeshraniční výměna zkušeností, propagace aktivit mezi institucemi

11 OP AT-CZ 2007-2013 OP 5: Doprava a regionální dostupnost
Výstavba a modernizace dopravní infrastruktury (místní a regionální sítě, cyklistické a turistické stezky), Vytvoření integrovaných komunálních systémů Rozvoj informačních a telekomunikačních technologií

12 OP AT-CZ 2007-2013 OP 6: Životní prostředí a prevence rizik
Modernizace environmentální infrastruktury (nakládání s odpady!, městské ekologické technologie s nízkým využíváním zdrojů) Posílení využívání obnovitelné energie, opatření na úsporu energií Biodiverzita, revitalizace lokálního významu, trvalá péče a prevence ekologických škod, zlepšení stavu ovzduší, prevence rizik, sanace lesních půd Vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická stabilita Vzdělávání, výzkum a ochrana životního prostředí, propagace ochrany přírodních hodnot a krajiny Společné studie, koncepty, projekty na ochranu ŽP, integrované projekty pro obnovu měst a venkova Aktivity na podporu zachování místních a regionálních specifik

13 OP 7: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
OP AT-CZ OP 7: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce Posílení institucionálních sítí partnerů v příhraniční oblasti, spolupráce územních samospráv, jimi řízených organizací Společné rozvojové koncepce, územní plánování Podpora regionální politiky (zvyšování povědomí, informovanosti, získávání nových kontaktů) Aktivity související s EGTC – Evropské seskupení pro územní spolupráci) Tematické sítě ve všech oblastech společenského života Zavádění struktur jako je např. Agenda 21

14 OP AT-CZ 2007-2013 Financování Maximální dotaze z ERDF 85%
Maximální dotace ze SR % celkem dotace: % Maximální výše podpory z ERDF není určena Minimální výše projektu (podpora z ERDF) EUR Menší projekty (< EUR) Fond malých projektů (RRAV) Podpora z ERDF – vyplácena zpětně – průběžné financování (musí být zajištěno spolufinancování projektu, tj. 10%) Shrnutí: OP AT-CZ je určen pro větší projekty a to jak tvrdé – investiční, tak i měkké – neinvestiční aktivity, OP podporuje projekty od Eur podpory z Evropských fondů. Horní hranice není určena, a výše podpory činí 90 % uznatelných výdajů, tzn. 1Oti procentní spolufinancování, průběžné financování.

15 OP AT-CZ 2007-2013 Přijímání žádostí
Předkládání žádostí: Průběžně (bez výzev – jen indikativní termín) Příjem žádostí: Krajský úřad kraje Vysočina odd. regionalní rozvoje Kontaktní osoby: Ing. Vladimír Šprincl (konzultace projektů) tel Mgr. Gabriela Grycová tel Žádosti jsou předkládány průběžně, pouze je stanoven indikativní termín, který určuje na kterém Výboru budou projekty schvalovány. Žádosti je možno odevzdat na Kr. Ú kr. Vysočina, kde kontaktní osoby jsou VŠ a GG

16 OP AT-CZ 2007-2013 Aktuální harmonogram Informace
Indikativní termín pro odevzdání žádosti 6. Monitorovací výbor pro schvalování projektů Další termín pro odevzdávání žádostí únor - březen 2010 Informace Veškeré informace o programu včetně příslušné dokumentace (žádost, pokyny pro žadatele, přílohy, programový dokument aj.) naleznete na: Nejbližší termín do kterého musí být žádosti předloženy, aby byly schvalovány na 4. Monitorovacím výboru v květnu je , další je začátkem záři.

17 OP AT-CZ 2007-2013 Fond malých projektů
Pokračuje i v období 2007 – 2013 Administrován RRA Vysočina ( Omezení projektu – od do Euro příspěvku z ERDF (podpora „jen“ 85%) Proplacení až po ukončení projektu (nejsou zálohové platby) FMP Vysočina – D. Rakousko disponuje pro roky 2007 – 2013 částkou Euro (vyčerpáno Euro) Výzva je průběžná, nejbližší termín pro podání žádosti je začátek září 2009 Informace k FMP: Ing. Tomáš Dvořák (tel ) K financování projektových záměrů, které nepřekročí částku 20 tis. Eur je určen Fond malých projektů, který je spravován Regionální rozvojovou agenturou Vysočina. Z fondu malých projektů jsou podporovány měkké aktivity, např. na setkávání, učení se od sousedů, společné kulturní projekty, návštěvy škol atd.

18 € OP AT-CZ 2007-2013 Konzultační a poradenský servis + = 
Partner Regionální management Dolní Rakousko (Regionalmanagement NÖ) Konzultace projektových záměrů Poradenství při přípravě žádosti Vyhledávání vhodných partnerů v Rakousku + =

19 Děkuji za pozornost! SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍCE GEMEINSAM MEHR ERREICHEN


Stáhnout ppt "OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google