Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předběžná studie proveditelnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předběžná studie proveditelnosti"— Transkript prezentace:

1

2 Předběžná studie proveditelnosti
Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu

3 Stručná historie projektu
Integrovaný projekt „Partnerství pro Žďársko“ IP Partnerství pro Žďársko vznikl na podzim roku 2005 Partnerství obcí, měst, svazků obcí, NNS a soukromého sektoru 32 projektů a projektových záměrů v oblasti rozvoje cestovního ruchu záměry budou realizovány v letech 2007 – 2013 umístění - obvod obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou několik projektů mimo tento obvod, aktivity však odpovídají cílům IP

4 Technika zpracování Předběžné studie proveditelnosti
Harmonogram činností při zpracování PSP Aktualizace projektových záměrů Analýza poptávky po IP v obecné rovině Analýza jednotlivých konkrétních žadatelů a jejich záměrů, analýza poptávky - dílčí projekty Zpracování Předběžných studií proveditelnosti pro jednotlivé záměry Zpracování Předběžné studie proveditelnosti pro celý IP

5 Identifikační údaje předkladatele projektu
Nositel Integrovaného projektu Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, Nositelem partnerství je Koordinační skupina IP v tomto složení: Havlík Jan, tajemník Město Žďár nad Sázavou – zástupce nositele Jonák Ivo, starosta Nové Veselí - zástupce obcí Ledvinka František, zástupce Svazku obcí Pod Peperkem Hořínek Ivan, zástupce Subregionu Velké Dářko Kuba Zdeněk, jednatel Truhlářství Jámy, zástupce podnikatelů Kamp Tomáš, Erteple & Hmla, o.s., zástupce NNO Čejka Jaromír, zástupce CHKO Žďárské vrchy

6 Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu
Sociálně ekonomické prostředí lokality Žďárska: Žďársko je venkovský region s výjimkou Žďáru nad Sázavou Celkový počet obyvatel: obyvatel; 49,5% mužů, 50,5 % žen Region kombinuje převážně zemědělský charakter s průmyslovým Míra nezaměstnanosti zde v současné době činí 7,1%, Jedná se o jeden z nejčistších a nejzdravějších regionů pro život Má relativně špatnou dopravní dostupnost (především silniční) Od začátku 20. století je široce využíván k rekreaci

7 Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu
Z hlediska vnitřní logiky lze projekt rozdělit na tři skupiny: Aktivity v cestovním ruchu („měkké“ projekty, budou zajišťovat vlastní náplň IP) B. Infrastruktura v CR / trasy (cyklistické, pěší a zimní běžecké trasy, sportovní a relaxační centra, ubytování pro aktivity ve sportu a CR, aquacentrum) C. Koordinace IP (koordinační, marketingové a servisní aktivity pro IP)

8 A. Aktivity v cestovním ruchu
1. Muzeum uhlířství (Škrdlovice) 2. Sklářská expozice (Škrdlovice) 4. Původní řemesla (Velká Losenice) 5. Miniskansen (Sázava u Žďáru) 6. Přeměna bývalé přádelny na rekr. centrum (Alecra, s.r.o, N.Jimramov) 10. Mikroregionální muzeum vesnických řemesel (Nížkov) 11. Selský dvůr (Zahrada Vysočina EC, Žďár nad Sázavou) 12. Rozhledna Sklenné (Subregion VD) 13. IPC (Škrdlovice) 17. Naučné stezky CHKO Žďárské vrchy 20. Poznej okolí Žďáru nad Sázavou (Zahrada Vysočina EC, Žďár n. S.) 21. Centrum české barokní gotiky (ITC ŽDAS Žďár nad Sázavou) 22. Naučná stezka na Zelené Hoře (Město Žďár nad Sázavou) 24. Rozvoj kultury v regionu Žďárska (Erteple & Hmla, o.s.) 25. Volnočasový program - chata Sklené (DDM Žďár nad Sázavou) 26. Volnočasové centrum (Žďár n. Sáz.) 28. Rozvoj SKI areálu Martina Koukala (TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou) 29. SKI areál (Ski Nový Jimramov,s.r.o) 31. Aktivity kempu Pilská nádrž (CERUM Žďár nad Sázavou)

9 Aktivity v cestovním ruchu (podle programů)
Oblast tradičních řemesel a zemědělství (sklářství, truhlářství, dřevovýroba, kovářství, zpracování železa, atd.) 2. Oblast přírodních krás a ekologické programy (naučné stezky, CHKO Žďárské vrchy, přírodní rezervace, enviromentální výchova, atd.) 3. Oblast historických památek (služby, které propagují a zpřístupňují historické památky) 4. Rozvoj kultury a volnočasových aktivit v regionu

10 B. Infrastruktura v CR / trasy
15. Ubytování pro sport a volný čas (TJ Žďas Žďár nad Sázavou) 16. Sportovní, relaxační a ubytovací centrum (TJ OREL Žďár n. S.) 32. Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou (Obec Nové Veselí) 33. Cyklostezky Subregionu Velké Dářko (Subregion Velké Dářko) 35. Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 (Obec Nové Dvory) 36. Cyklotrasy Nížkovského okruhu (Obec Nížkov) Cyklotrasy a cyklostezky (Město Žďár nad Sázavou) Zkvalitnění cyklotras Velká Losenice (Obec Velká Losenice) Zkvalitnění cyklotras v Sázavě (Obec Sázava u Žďáru) Cyklo-haťová stezka Radostín u VD (Obec Radostín u Velkého Dářka) Zkvalitnění zimní turistiky v okolí Velkého Dářka (Subregion Velké Dářko) Letní aquacentrum Žďár n. S. (Město Žďár nad Sázavou)

11 B. Infrastruktura v CR / trasy (podle zaměření)
Cyklistické trasy Turistické trasy Běžecké lyžařské trasy Ubytovací příležitosti pro aktivity v CR Ostatní infrastruktura v CR

12 C. Koordinace IP Velmi důležitou aktivitou, která bude realizována paralelně s dalšími aktivitami tohoto integrovaného projektu, avšak není přímou jeho součástí, bude vznik či delegování pravomocí pro organizaci, jejímž cílem bude plánování, koordinace a propagace společných aktivit Integrovaného projektu „Partnerství pro Žďársko“. 23. Servis a koordinace projektu Partnerství pro Žďársko (Erteple & Hmla, o.s.)

13 Integrační roviny IP tématická rovina
Rozvoj kultury a volnočasových aktivit v regionu Oblast historických památek Oblast přírodních krás a ekologické programy Oblast tradičních řemesel a zemědělství B. integrační rovina z hlediska umístění projektu (tzv. projektová hnízda) Oblast Města Žďár nad Sázavou a jejího bezprostředního okolí Oblast Subregionu Velké Dářko Oblast Svazku obcí Pod Peperkem Ostatní projekty C. společné aktivity Zajištění a koordinaci IP Partnerství pro Žďársko (projekt č. 23)

14 Mapka dílčích záměrů a místa jejich realizace _____________ Modře Aktivity v CR Žlutě Infrastruktura CR Červeně Koordinace IP

15 Analýza trhu a koncepce marketingu
Cílové skupiny Návštěvníci regionu Jde jak o návštěvníky z České republiky, tak o návštěvníky ze zahraničí. Zacílení se týká všech věkových skupin. Jde o to, aby návštěvníci měli důvod do regionu přicestovat a strávit zde více než jednodenní pobyt. Obyvatelé regionu Jedná se o lidi, kteří v regionu přímo bydlí. Této skupině projekt nabízí možnost aktivního trávení volného času. Projekt rovněž vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele. Zacílení se týká všech věkových skupin. Podnikatelé regionu Zvýšením návštěvnosti regionu a využíváním služeb v CR dojde k zvýšení obratu podnikatelských subjektů, možnost investic do nových záměrů.

16 Analýza trhu a koncepce marketingu
Analýza a výzkum trhu byly v rámci IP realizovány v několika rovinách a několika způsoby: připomínky přes internetové stránky měst a obcí veřejné projednání a usnesení samospráv ankety mezi občany analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism analýza poptávky formou dotazníkového šetření srovnání vývoje návštěvnosti obcí a okolí v posledních 5 letech

17 Analýza trhu a koncepce marketingu
A. Připomínky přes internetové stránky, podněty občanů: Realizován především mezi obyvateli a podnikateli v regionu. Tito přispěli především dobrou znalostí potřeb návštěvníků regionu. Takto získané poznatky byly zapracovány do připravovaných dílčích projektových záměrů. B. Veřejné projednání a usnesení samospráv, str. dokumenty: Kladný přístup samospráv jednotlivých obcí, měst a svazku obcí k dílčím projektům připravovaným na jejich území. Soulad na úrovni stanovených prioritních oblastí rozvoje jednotlivých mikroregionů či kraje. Program rozvoje kraje Vysočina Program rozvoje Mikroregionu Žďársko Strategii Subregionu Velké Dářko

18 Analýza trhu a koncepce marketingu
C. Ankety mezi občany : Touto formou byla ověřena nejen dostatečně velká poptávka po projektu, ale rovněž získána celá škála názorů na jeho náplň, obsah, formu, atd. Pozn.: Tato forma analýzy poptávky byla realizována u projektů č.42 Letní aquacentrum Žďár n.S., č. 37 Cyklostezky a cyklotrasy ve Žďáře n.S., č.33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko. D. Analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty: Realizována prostřednictvím pracovníků dílčích žadatelů a IC v regionu, kteří byly instruováni v otázkách, které analýza projektu vyžaduje. Do této formy analýzy poptávky lze zahrnout i neformální rozhovory žadatelů s návštěvníky a obyvateli regionu.

19 Analýza trhu a koncepce marketingu
Analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism: K ověření analýzy poptávky po výstupech projektu bylo využito srovnání výsledků z průzkumu provedeného agenturou Czechtourism se zaměřením IP. Řada výsledků průzkumu dobře ověřuje poptávku po aktivitách dílčích projektů. Podle této formy analýzy trhu a poptávky po projektu je tedy IP Partnerství pro Žďársko dobře nastaven a odpovídá zájmu a prioritám návštěvníků regionu. Na tomto místě uvádíme shrnutí hlavních výsledků tohoto průzkumu, který byl realizován ve dvou etapách, a to v období léto 2005 a zima 2005/2006.

20

21

22 Analýza trhu a koncepce marketingu
F. Analýza poptávky formou dotazníkového šetření Dotazníky byly distribuovány v existujících informačních centrech, na obecních úřadech a v hotelích a turistických ubytovnách. Celkem se zpět vrátilo 50 dotazníků, ze kterých byla provedena analýza získaných statistických dat. Výsledky dotazníkového šetření v mnoha ohledech kopírovaly výsledky průzkumu agentury Czechtourism a potvrdily poptávku po aktivitách IP. Srovnání vývoje návštěvnosti měst a obcí v posledních 5 letech Porovnání počtu obsloužených klientů IC Porovnání výběru správních poplatků za ubytování od hotelů Porovnání návštěvnosti vybrané památky v obci (dle vstupného) Porovnání návštěvnosti kulturních či společenských akcí Expertní odhady využití cyklotras a dopravní průzkumy

23 Analýza trhu a koncepce marketingu
Analýza ukázala, že další návazné aktivity v oblasti CR by pomohly návštěvníky v regionu udržet delší dobu. Jedná se hlavně o aktivity, kterým by se návštěvníci věnovali mimo sezónu či v případě nepříznivého počasí. Výsledky ukázaly, že je třeba především v očích domácího návštěvníka změnit vnímání Žďárska jako regionu, který stojí spíše za jednodenní pobyt, ale nabídnout návazné aktivity, které by jej v regionu udržely delší dobu. Ve spolupráci s dílčími žadateli byly určeny expertní odhady počtu klientů připravovaných aktivit v CR. Součet pro veškeré aktivity je tisíc klientů služeb ročně. Vzhledem k tomu, že někteří klienti využijí více než jednu aktivitu, ale v průměru 3, vychází, že aktivity projektu by mohly ročně oslovit na 335 tis. konkrétních návštěvníků či obyvatel regionu.

24 Analýza trhu a koncepce marketingu
Základní údaje o cenách Služby zdarma Do této skupiny patří především dílčí projekty, které nepředpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o trasy (cyklostezky, cyklotrasy, pěší trasy, naučné a poznávací stezky, zimní běžecké trasy či vstup na rozhlednu). Hlavním cílem těchto projektů je přilákat cílové skupiny ke konkrétním aktivitám. Zpoplatněné služby Projekty v této oblasti jsou většinou konkrétní dílčí projekty, které předpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o nejrůznější aktivity s měkkou náplní (muzea, expozice řemesel, barokní gotiky, sklářství, kovářství, atd.) a projekty infrastrukturní ve své provozní fázi (vstupné do aquacentra, poplatky za ubytování, atd.).

25 Analýza trhu a koncepce marketingu
Vymezení marketingové strategie Důležitým předpokladem pro úspěšnou marketingovou strategii nebudou pouze propagační aktivity jednotlivých dílčích projektů, ale ucelená strategie na úrovni regionu, která by měla být zajištěna v rámci projektu „Koordinace IP Partnerství pro Vysočinu“. Propagace IP lze z hlediska formy rozdělit: Propagace produktů CR v rámci IP Partnerství pro Žďársko Propagace v nadregionálních materiálech (mapy, Kraj Vysočina, apod.) Vlastní propagační materiály dílčích žadatelů; internetové stránky Prezentace v rámci veletrhů cestovního ruchu Systém IC v České republice Rezervační systém ATIS Napojení a komunikace s tour operátory

26 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci
V rovině dílčích projektů bude o organizační, odborné zabezpečení projektů a zabezpečení projektů lidskými zdroji postaráno konkrétními žadateli. Z hlediska specifikace funkcí lze lidské zdroje rozdělit na dvě skupiny: lidské zdroje nutné k zajištění aktivit v CR Lze odhadnout zajištění vlastní náplně jednotlivých dílčích projektů lidskými zdroji a kvalifikační předpoklady pracovníků pro nová pracovní místa. Celkově by dílčí projekty měly vytvořit cca 60 nových pracovních míst. lidské zdroje nutné k přípravě, řízení a realizaci projektů Sem řadíme manažery dílčích projektů, ekonomy dílčích projektů a další pracovníky nutné ke správné administraci připravovaných dílčích projektů. Zajištění těchto zdrojů se odehraje na úrovni žadatelů a dodavatelsky.

27 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci
Požadavky na kvalifikaci, charakteristiky zaměstnanců: Obecně lze v tuto chvíli říci, že pro většinu pracovních míst bude vyžadovat celou škálu kvalifikačních předpokladů. Např. pro administraci projektů lze v některých pozicích vyžadovat vysokoškolsky vzdělané pracovníky, a to nejlépe v ekonomickém směru. Pro vlastní zajištění aktivit projektu pak bude obecně požadováno středoškolské vzdělání, nejlépe všeobecného rázu (zaměření na CR, znalost cizích jazyků). Některá zřizovaná místa mohou vyžadovat i nižší kvalifikaci. Jedná se především o pracovníky údržby, technické pracovníky či sezónní pracovníky pro obsluhu některých aktivit CR - průvodcovská služba (brigádníci – studenti, senioři). Pozn.: Projekt chce kladně působit na snižování míry nezaměstnanosti přímo v obcích, kde budou dílčí projekty realizovány.

28 Realizace projektu, časový plán
V dílčích projektech se všeobecně bude jednat v první fázi o zajištění stavebních částí, rekonstrukcí či přípravy expozice, půjde tedy o investiční fázi projektů, která je náročnější na finance. V další etapě jde o vlastní zabezpečení „měkké“ části projektů, jejich chodu, mzdových nákladů, nájmů atd. Z podkladů získaných od jednotlivých dílčích žadatelů byly sestaveny Časový harmonogram IP Partnerství pro Žďársko (v letech) Finanční harmonogram IP Partnerství pro Žďársko (v mil. Kč)

29 Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech) Aktivity v CR
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Aktivity v CR 1 Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 2 Sklářská expozice ve Škrdlovicích 3 Kovářská dílna v Herálci 4 Původní řemesla v obci Velká Losenice a jejím okolí 5 Obnova původních řemesel – miniskansen v Sázavě 6 Rekonstrukce býv. přádelny na rekr. Centrum NJ 8 Muzeum lesních železniček na Cikháji 9 Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; Vojnův Městec 10 Mikroregionální muzeum vesnických řemesel;  Nížkov 11 Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sázavou 12 Rozhledna Sklené u Fryšavy 13 Informační a průvodcovské centrum ve Škrdlovicích 14 Zpět k pramenům 17 Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 20 Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 21 Centrum české barokní gotiky - Santini Žďár n. S. 22 Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 24 Rozvoj kultury v regionu Vysočina 25 Volnočasový program na Turistické chatě Sklené 26 Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR 28 Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR 29 Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 31 Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum

30 Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Infrastruktura v CR / trasy 15 Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 16 Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR 32 Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV 33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko 34 Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O. 35 Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory 36 Cyklotrasy Nížkovského okruhu 37 Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou 38 Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 39 Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 40 Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 41 Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 42 Letní aquacentrum Žďár nad Sázavou Koordinace IP 23 Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko

31

32 Finanční analýza žadatele
Obecně lze říci, že z tohoto hlediska je situace konkrétních žadatelů značně rozdílná, a to především v závislosti na typu žadatele. Podle této situace lze jednotlivé dílčí projekty rozdělit do několika skupin: žadatelé, kteří jsou schopni projekt financovat celý z vlastních zdrojů (obce, města a částečně podnikatelé) žadatelé, kteří budou financovat projekt částečně ze svých zdrojů (menší obce, svazky obcí, částečně podnikatelé, částečně NNO) žadatelé, kteří budou na financování projektu hledat cizí zdroje (především NNO)

33 Finanční analýza žadatele
Vyhodnocení finančních podmínek a dostupnosti zdrojů dílčí projekty jsou součástí středně a dlouhodobých plánů žadatelů odpovídají hlavním str. plánům a připravovaným programům podpory projekty by vznikly i v případě, že by nebyly podpořeny mají většinou zajištěno spolufinancování ze strany realizátorů po ukončení podpory i nadále zaručují svoji životaschopnost - udržitelnost projekty mají ambici být solventní ze svých přirozených, komerčních příjmů. údržbu a opravy sítí tras budou žadatelé (obce) zajišťovat po uplynutí podpory z vlastních prostředků či z návazných programů financování

34 Analýza dílčích záměrů IP Partnesrství pro ZR Aktivity v CR
v tis.Kč PM Majetkově LZ Dokumentace Koofinancování Nosný MP Aktivity v CR 1 Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 400 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje NE 70% 2 Sklářská expozice ve Škrdlovicích 4000 vlastní zdroje/úvěr 3 Kovářská dílna v Herálci 2000 40% 4 Původní řemesla v obci Velká Losenice a okolí ANO 5 Miniskansen v Sázavě 2500 60% 6 Rekonstrukce bývalé přádelny na rekr. centrum 30000 8 Muzeum lesních železniček na Cikháji 50% 9 Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; V. Městec 15000 30% 10 Mikroreg. muzeum vesnických řemesel;  Nížkov 12000 11 Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sáz. stavební dok. 12 Rozhledna Sklené u Fryšavy smluvně 13 Informační a průvodcovské centrum Škrdlovice 3000 90% 14 Zpět k pramenům 17 Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 8300 úvěr 20 Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 21 Centrum č. barokní gotiky - Santini Žďár n. S. 9000 80% 22 Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 5000 24 Rozvoj kultury v regionu Vysočina 25 Volnočasový program Turistické chata Sklené 3750 26 Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR 10000 28 Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR 14000 žadat/sml zám/ st. dok. 29 Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 9700 31 Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum 3250 Aktivity v CR celkem 38 54%

35 Infrastruktura v CR / trasy Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR
Infrastruktura v CR / trasy 15 Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 3000 1 žadatel Ano stavební dok. vlastní zdroje/úvěr NE 90% 16 Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR 10000 3 proj.záměr 50% 32 Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV žadat/sml ANO 33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko 45000 studie rozvoje 70% 34 Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O. 80% 35 Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory Žadatel 36 Cyklotrasy Nížkovského okruhu 3600 vlastní zdroje 37 Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou zám/ st. dok. 38 Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 5000 39 Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 6600 60% 40 Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 41 Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 6000 42 Aquapark Žďár nad Sázavou 100000 12 Infrastruktura v CR / trasy celkem 17 Koordinace IP 23 Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko 2 Koordinace IP celkem 6 000 CELKEM 57 58%

36 Závěr a zhodnocení Míra připravenosti projektů:
Aktivity v cestovním ruchu 54% Infrastruktura v CR / trasy % C. Koordinace IP %

37 Předpoklady realizace projektu
Kvalitní koordinace integrovaného projektu Výběr kvalitního týmu pro přípravu a realizaci dílčích projektů. Správná komunikace mezi jednotlivými subjekty Dostatečný čas na přípravu dílčích projektů i společných aktivit Ošetřené vztahy s institucemi (stavební úřady, CHKO, banky, apod.) Kvalitní výběr dodavatelů a zpracování řízení při zadávání veřejných zakázek Kvalitní příprava projektu v „terénu“ - minimalizace nákladů Nastavit služby dobře na konkrétní cílové skupiny Pružně reagovat na trendy v oblasti CR Kvalitně zpracovaná marketingová kampaň

38 Rizika, identifikovaná při přípravě IP
Chybí konkrétně definovaný koordinátor Projekt nebude realizován z důvodů formální nepřipravenosti (financování, vlastnické vztahy, atd.) Neschopnost předfinancování projektu Projekty nezískají podporu z důvodu neodborného řízení a vyúčtování Nesprávně nastavené smluvní vztahy (krach dodavatele, apod.) Komplikace přírodního rázu, živelná pohroma Klienti vzniklých služeb nebudou mít o tyto produkty zájem Nedostatečná propagace aktivit projektu, špatné povědomí o projektu Pozastavení či ukončení podpory na centrální úrovni


Stáhnout ppt "Předběžná studie proveditelnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google