Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko  realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu Předběžná studie proveditelnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko  realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu Předběžná studie proveditelnosti."— Transkript prezentace:

1

2 Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko  realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu Předběžná studie proveditelnosti

3 Stručná historie projektu Integrovaný projekt „Partnerství pro Žďársko“  IP Partnerství pro Žďársko vznikl na podzim roku 2005  Partnerství obcí, měst, svazků obcí, NNS a soukromého sektoru  32 projektů a projektových záměrů v oblasti rozvoje cestovního ruchu  záměry budou realizovány v letech 2007 – 2013  umístění - obvod obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou  několik projektů mimo tento obvod, aktivity však odpovídají cílům IP

4 Technika zpracování Předběžné studie proveditelnosti Harmonogram činností při zpracování PSP  Aktualizace projektových záměrů  Analýza poptávky po IP v obecné rovině  Analýza jednotlivých konkrétních žadatelů a jejich záměrů, analýza poptávky - dílčí projekty  Zpracování Předběžných studií proveditelnosti pro jednotlivé záměry  Zpracování Předběžné studie proveditelnosti pro celý IP

5 Identifikační údaje předkladatele projektu Nositel Integrovaného projektu Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 591 31 Nositelem partnerství je Koordinační skupina IP v tomto složení: Havlík Jan, tajemník Město Žďár nad Sázavou – zástupce nositele Jonák Ivo, starosta Nové Veselí - zástupce obcí Ledvinka František, zástupce Svazku obcí Pod Peperkem Hořínek Ivan, zástupce Subregionu Velké Dářko Kuba Zdeněk, jednatel Truhlářství Jámy, zástupce podnikatelů Kamp Tomáš, Erteple & Hmla, o.s., zástupce NNO Čejka Jaromír, zástupce CHKO Žďárské vrchy

6 Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu Sociálně ekonomické prostředí lokality Žďárska:  Žďársko je venkovský region s výjimkou Žďáru nad Sázavou  Celkový počet obyvatel: 43700 obyvatel; 49,5% mužů, 50,5 % žen  Region kombinuje převážně zemědělský charakter s průmyslovým  Míra nezaměstnanosti zde v současné době činí 7,1%,  Jedná se o jeden z nejčistších a nejzdravějších regionů pro život  Má relativně špatnou dopravní dostupnost (především silniční)  Od začátku 20. století je široce využíván k rekreaci

7 Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu Z hlediska vnitřní logiky lze projekt rozdělit na tři skupiny: A.Aktivity v cestovním ruchu („měkké“ projekty, budou zajišťovat vlastní náplň IP) B.Infrastruktura v CR / trasy (cyklistické, pěší a zimní běžecké trasy, sportovní a relaxační centra, ubytování pro aktivity ve sportu a CR, aquacentrum) C.Koordinace IP (koordinační, marketingové a servisní aktivity pro IP)

8 A. Aktivity v cestovním ruchu 1. Muzeum uhlířství (Škrdlovice) 2. Sklářská expozice (Škrdlovice) 4. Původní řemesla (Velká Losenice) 5. Miniskansen (Sázava u Žďáru) 6. Přeměna bývalé přádelny na rekr. centrum (Alecra, s.r.o, N.Jimramov) 10. Mikroregionální muzeum vesnických řemesel (Nížkov) 11. Selský dvůr (Zahrada Vysočina EC, Žďár nad Sázavou) 12. Rozhledna Sklenné (Subregion VD) 13.IPC (Škrdlovice) 17. Naučné stezky CHKO Žďárské vrchy 20. Poznej okolí Žďáru nad Sázavou (Zahrada Vysočina EC, Žďár n. S.) 21. Centrum české barokní gotiky (ITC ŽDAS Žďár nad Sázavou) 22. Naučná stezka na Zelené Hoře (Město Žďár nad Sázavou) 24. Rozvoj kultury v regionu Žďárska (Erteple & Hmla, o.s.) 25. Volnočasový program - chata Sklené (DDM Žďár nad Sázavou) 26. Volnočasové centrum (Žďár n. Sáz.) 28. Rozvoj SKI areálu Martina Koukala (TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou) 29. SKI areál (Ski Nový Jimramov,s.r.o) 31. Aktivity kempu Pilská nádrž (CERUM Žďár nad Sázavou)

9 A.Aktivity v cestovním ruchu (podle programů) 1.Oblast tradičních řemesel a zemědělství (sklářství, truhlářství, dřevovýroba, kovářství, zpracování železa, atd.) 2.Oblast přírodních krás a ekologické programy (naučné stezky, CHKO Žďárské vrchy, přírodní rezervace, enviromentální výchova, atd.) 3.Oblast historických památek (služby, které propagují a zpřístupňují historické památky) 4.Rozvoj kultury a volnočasových aktivit v regionu

10 B. Infrastruktura v CR / trasy 15.Ubytování pro sport a volný čas (TJ Žďas Žďár nad Sázavou) 16.Sportovní, relaxační a ubytovací centrum (TJ OREL Žďár n. S.) 32.Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou (Obec Nové Veselí) 33.Cyklostezky Subregionu Velké Dářko (Subregion Velké Dářko) 35.Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 (Obec Nové Dvory) 36.Cyklotrasy Nížkovského okruhu (Obec Nížkov) 37. Cyklotrasy a cyklostezky (Město Žďár nad Sázavou) 38. Zkvalitnění cyklotras Velká Losenice (Obec Velká Losenice) 39. Zkvalitnění cyklotras v Sázavě (Obec Sázava u Žďáru) 40. Cyklo-haťová stezka Radostín u VD (Obec Radostín u Velkého Dářka) 41. Zkvalitnění zimní turistiky v okolí Velkého Dářka (Subregion Velké Dářko) 42. Letní aquacentrum Žďár n. S. (Město Žďár nad Sázavou)

11 B. Infrastruktura v CR / trasy (podle zaměření)  Cyklistické trasy  Turistické trasy  Běžecké lyžařské trasy  Ubytovací příležitosti pro aktivity v CR  Ostatní infrastruktura v CR

12 C. Koordinace IP Velmi důležitou aktivitou, která bude realizována paralelně s dalšími aktivitami tohoto integrovaného projektu, avšak není přímou jeho součástí, bude vznik či delegování pravomocí pro organizaci, jejímž cílem bude plánování, koordinace a propagace společných aktivit Integrovaného projektu „Partnerství pro Žďársko“. 23. Servis a koordinace projektu Partnerství pro Žďársko (Erteple & Hmla, o.s.)

13 Integrační roviny IP A.tématická rovina Rozvoj kultury a volnočasových aktivit v regionu Oblast historických památek Oblast přírodních krás a ekologické programy Oblast tradičních řemesel a zemědělství B. integrační rovina z hlediska umístění projektu (tzv. projektová hnízda) Oblast Města Žďár nad Sázavou a jejího bezprostředního okolí Oblast Subregionu Velké Dářko Oblast Svazku obcí Pod Peperkem Ostatní projekty C. společné aktivity Zajištění a koordinaci IP Partnerství pro Žďársko (projekt č. 23)

14 Mapka dílčích záměrů a místa jejich realizace _____________ Modře Aktivity v CR Žlutě Infrastruktura CR Červeně Koordinace IP

15 Analýza trhu a koncepce marketingu Cílové skupiny  Návštěvníci regionu Jde jak o návštěvníky z České republiky, tak o návštěvníky ze zahraničí. Zacílení se týká všech věkových skupin. Jde o to, aby návštěvníci měli důvod do regionu přicestovat a strávit zde více než jednodenní pobyt.  Obyvatelé regionu Jedná se o lidi, kteří v regionu přímo bydlí. Této skupině projekt nabízí možnost aktivního trávení volného času. Projekt rovněž vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele. Zacílení se týká všech věkových skupin.  Podnikatelé regionu Zvýšením návštěvnosti regionu a využíváním služeb v CR dojde k zvýšení obratu podnikatelských subjektů, možnost investic do nových záměrů.

16 Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza a výzkum trhu byly v rámci IP realizovány v několika rovinách a několika způsoby: A.připomínky přes internetové stránky měst a obcí B.veřejné projednání a usnesení samospráv C.ankety mezi občany D.analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty E.analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism F.analýza poptávky formou dotazníkového šetření G.srovnání vývoje návštěvnosti obcí a okolí v posledních 5 letech

17 Analýza trhu a koncepce marketingu A. Připomínky přes internetové stránky, podněty občanů: Realizován především mezi obyvateli a podnikateli v regionu. Tito přispěli především dobrou znalostí potřeb návštěvníků regionu. Takto získané poznatky byly zapracovány do připravovaných dílčích projektových záměrů. B. Veřejné projednání a usnesení samospráv, str. dokumenty: Kladný přístup samospráv jednotlivých obcí, měst a svazku obcí k dílčím projektům připravovaným na jejich území. Soulad na úrovni stanovených prioritních oblastí rozvoje jednotlivých mikroregionů či kraje.  Program rozvoje kraje Vysočina  Program rozvoje Mikroregionu Žďársko  Strategii Subregionu Velké Dářko

18 Analýza trhu a koncepce marketingu C. Ankety mezi občany : Touto formou byla ověřena nejen dostatečně velká poptávka po projektu, ale rovněž získána celá škála názorů na jeho náplň, obsah, formu, atd. Pozn.: Tato forma analýzy poptávky byla realizována u projektů č.42 Letní aquacentrum Žďár n.S., č. 37 Cyklostezky a cyklotrasy ve Žďáře n.S., č.33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko. D. Analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty: Realizována prostřednictvím pracovníků dílčích žadatelů a IC v regionu, kteří byly instruováni v otázkách, které analýza projektu vyžaduje. Do této formy analýzy poptávky lze zahrnout i neformální rozhovory žadatelů s návštěvníky a obyvateli regionu.

19 Analýza trhu a koncepce marketingu E.Analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism:  K ověření analýzy poptávky po výstupech projektu bylo využito srovnání výsledků z průzkumu provedeného agenturou Czechtourism se zaměřením IP. Řada výsledků průzkumu dobře ověřuje poptávku po aktivitách dílčích projektů. Podle této formy analýzy trhu a poptávky po projektu je tedy IP Partnerství pro Žďársko dobře nastaven a odpovídá zájmu a prioritám návštěvníků regionu.  Na tomto místě uvádíme shrnutí hlavních výsledků tohoto průzkumu, který byl realizován ve dvou etapách, a to v období léto 2005 a zima 2005/2006.

20

21

22 Analýza trhu a koncepce marketingu F.Analýza poptávky formou dotazníkového šetření  Dotazníky byly distribuovány v existujících informačních centrech, na obecních úřadech a v hotelích a turistických ubytovnách.  Celkem se zpět vrátilo 50 dotazníků, ze kterých byla provedena analýza získaných statistických dat. Výsledky dotazníkového šetření v mnoha ohledech kopírovaly výsledky průzkumu agentury Czechtourism a potvrdily poptávku po aktivitách IP. G.Srovnání vývoje návštěvnosti měst a obcí v posledních 5 letech  Porovnání počtu obsloužených klientů IC  Porovnání výběru správních poplatků za ubytování od hotelů  Porovnání návštěvnosti vybrané památky v obci (dle vstupného)  Porovnání návštěvnosti kulturních či společenských akcí  Expertní odhady využití cyklotras a dopravní průzkumy

23 Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza ukázala, že další návazné aktivity v oblasti CR by pomohly návštěvníky v regionu udržet delší dobu. Jedná se hlavně o aktivity, kterým by se návštěvníci věnovali mimo sezónu či v případě nepříznivého počasí. Výsledky ukázaly, že je třeba především v očích domácího návštěvníka změnit vnímání Žďárska jako regionu, který stojí spíše za jednodenní pobyt, ale nabídnout návazné aktivity, které by jej v regionu udržely delší dobu. Ve spolupráci s dílčími žadateli byly určeny expertní odhady počtu klientů připravovaných aktivit v CR. Součet pro veškeré aktivity je 1.006 tisíc klientů služeb ročně. Vzhledem k tomu, že někteří klienti využijí více než jednu aktivitu, ale v průměru 3, vychází, že aktivity projektu by mohly ročně oslovit na 335 tis. konkrétních návštěvníků či obyvatel regionu.

24 Analýza trhu a koncepce marketingu Základní údaje o cenách  Služby zdarma Do této skupiny patří především dílčí projekty, které nepředpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o trasy (cyklostezky, cyklotrasy, pěší trasy, naučné a poznávací stezky, zimní běžecké trasy či vstup na rozhlednu). Hlavním cílem těchto projektů je přilákat cílové skupiny ke konkrétním aktivitám.  Zpoplatněné služby Projekty v této oblasti jsou většinou konkrétní dílčí projekty, které předpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o nejrůznější aktivity s měkkou náplní (muzea, expozice řemesel, barokní gotiky, sklářství, kovářství, atd.) a projekty infrastrukturní ve své provozní fázi (vstupné do aquacentra, poplatky za ubytování, atd.).

25 Analýza trhu a koncepce marketingu Vymezení marketingové strategie Důležitým předpokladem pro úspěšnou marketingovou strategii nebudou pouze propagační aktivity jednotlivých dílčích projektů, ale ucelená strategie na úrovni regionu, která by měla být zajištěna v rámci projektu „Koordinace IP Partnerství pro Vysočinu“. Propagace IP lze z hlediska formy rozdělit:  Propagace produktů CR v rámci IP Partnerství pro Žďársko  Propagace v nadregionálních materiálech (mapy, Kraj Vysočina, apod.)  Vlastní propagační materiály dílčích žadatelů; internetové stránky  Prezentace v rámci veletrhů cestovního ruchu  Systém IC v České republice  Rezervační systém ATIS  Napojení a komunikace s tour operátory

26 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci V rovině dílčích projektů bude o organizační, odborné zabezpečení projektů a zabezpečení projektů lidskými zdroji postaráno konkrétními žadateli. Z hlediska specifikace funkcí lze lidské zdroje rozdělit na dvě skupiny:  lidské zdroje nutné k zajištění aktivit v CR Lze odhadnout zajištění vlastní náplně jednotlivých dílčích projektů lidskými zdroji a kvalifikační předpoklady pracovníků pro nová pracovní místa. Celkově by dílčí projekty měly vytvořit cca 60 nových pracovních míst.  lidské zdroje nutné k přípravě, řízení a realizaci projektů Sem řadíme manažery dílčích projektů, ekonomy dílčích projektů a další pracovníky nutné ke správné administraci připravovaných dílčích projektů. Zajištění těchto zdrojů se odehraje na úrovni žadatelů a dodavatelsky.

27 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci Požadavky na kvalifikaci, charakteristiky zaměstnanců: Obecně lze v tuto chvíli říci, že pro většinu pracovních míst bude vyžadovat celou škálu kvalifikačních předpokladů. Např. pro administraci projektů lze v některých pozicích vyžadovat vysokoškolsky vzdělané pracovníky, a to nejlépe v ekonomickém směru. Pro vlastní zajištění aktivit projektu pak bude obecně požadováno středoškolské vzdělání, nejlépe všeobecného rázu (zaměření na CR, znalost cizích jazyků). Některá zřizovaná místa mohou vyžadovat i nižší kvalifikaci. Jedná se především o pracovníky údržby, technické pracovníky či sezónní pracovníky pro obsluhu některých aktivit CR - průvodcovská služba (brigádníci – studenti, senioři). Pozn.: Projekt chce kladně působit na snižování míry nezaměstnanosti přímo v obcích, kde budou dílčí projekty realizovány.

28 Realizace projektu, časový plán V dílčích projektech se všeobecně bude jednat v první fázi o zajištění stavebních částí, rekonstrukcí či přípravy expozice, půjde tedy o investiční fázi projektů, která je náročnější na finance. V další etapě jde o vlastní zabezpečení „měkké“ části projektů, jejich chodu, mzdových nákladů, nájmů atd. Z podkladů získaných od jednotlivých dílčích žadatelů byly sestaveny  Časový harmonogram IP Partnerství pro Žďársko (v letech)  Finanční harmonogram IP Partnerství pro Žďársko (v mil. Kč)

29 č.p Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech) 2007200820092010201120122013 Aktivity v CR 1Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 2Sklářská expozice ve Škrdlovicích 3Kovářská dílna v Herálci 4Původní řemesla v obci Velká Losenice a jejím okolí 5Obnova původních řemesel – miniskansen v Sázavě 6Rekonstrukce býv. přádelny na rekr. Centrum NJ 8Muzeum lesních železniček na Cikháji 9Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; Vojnův Městec 10Mikroregionální muzeum vesnických řemesel; Nížkov 11Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sázavou 12Rozhledna Sklené u Fryšavy 13Informační a průvodcovské centrum ve Škrdlovicích 14Zpět k pramenům 17Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 20Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 21Centrum české barokní gotiky - Santini Žďár n. S. 22Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 24Rozvoj kultury v regionu Vysočina 25Volnočasový program na Turistické chatě Sklené 26Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR 28Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR 29Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 31Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum

30 č.p. Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech) 2007200820092010201120122013 Infrastruktura v CR / trasy 15Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 16Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR 32Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV 33Cyklostezky Subregionu Velké Dářko 34Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O. 35Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory 36Cyklotrasy Nížkovského okruhu 37Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou 38Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 39Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 40Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 41Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 42Letní aquacentrum Žďár nad Sázavou Koordinace IP 23Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko

31

32 Finanční analýza žadatele Obecně lze říci, že z tohoto hlediska je situace konkrétních žadatelů značně rozdílná, a to především v závislosti na typu žadatele. Podle této situace lze jednotlivé dílčí projekty rozdělit do několika skupin: žadatelé, kteří jsou schopni projekt financovat celý z vlastních zdrojů (obce, města a částečně podnikatelé) žadatelé, kteří budou financovat projekt částečně ze svých zdrojů (menší obce, svazky obcí, částečně podnikatelé, částečně NNO) žadatelé, kteří budou na financování projektu hledat cizí zdroje (především NNO)

33 Finanční analýza žadatele Vyhodnocení finančních podmínek a dostupnosti zdrojů dílčí projekty jsou součástí středně a dlouhodobých plánů žadatelů odpovídají hlavním str. plánům a připravovaným programům podpory projekty by vznikly i v případě, že by nebyly podpořeny mají většinou zajištěno spolufinancování ze strany realizátorů po ukončení podpory i nadále zaručují svoji životaschopnost - udržitelnost projekty mají ambici být solventní ze svých přirozených, komerčních příjmů. údržbu a opravy sítí tras budou žadatelé (obce) zajišťovat po uplynutí podpory z vlastních prostředků či z návazných programů financování

34 Analýza dílčích záměrů IP Partnesrství pro ZR v tis.Kč PMMajetkověLZDokumentaceKoofinancováníNosnýMP Aktivity v CR 1 Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 4000 žadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeNE70% 2 Sklářská expozice ve Škrdlovicích 40000žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE70% 3 Kovářská dílna v Herálci 20002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE40% 4 Původní řemesla v obci Velká Losenice a okolí 40002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO70% 5 Miniskansen v Sázavě 25002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO60% 6 Rekonstrukce bývalé přádelny na rekr. centrum 300008žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE60% 8 Muzeum lesních železniček na Cikháji 40001žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE50% 9 Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; V. Městec 150002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE30% 10 Mikroreg. muzeum vesnických řemesel; Nížkov 120002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO60% 11 Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sáz. 25002žadatelAnostavební dok.vlastní zdrojeANO70% 12 Rozhledna Sklené u Fryšavy 20000smluvněAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE60% 13 Informační a průvodcovské centrum Škrdlovice 30002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO90% 14 Zpět k pramenům 20000smluvněAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE40% 17 Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 83002smluvněAnoproj.záměrúvěrANO40% 20 Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 30000smluvněAnoproj.záměrvlastní zdrojeNE70% 21 Centrum č. barokní gotiky - Santini Žďár n. S. 90002smluvněAnoproj.záměrvlastní zdrojeANO80% 22 Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 50000žadatelAnostavební dok.vlastní zdrojeNE70% 24 Rozvoj kultury v regionu Vysočina 30002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE50% 25 Volnočasový program Turistické chata Sklené 37501žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE50% 26 Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR 100002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeNE50% 28 Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR 140002žadat/smlAno zám/ st. dok.vlastní zdroje/úvěrANO70% 29 Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 97002žadat/smlAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO70% 31 Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum 32502žadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeNE40% Aktivity v CR celkem 152 40038 54%

35 Infrastruktura v CR / trasy 15 Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 30001žadatelAnostavební dok.vlastní zdroje/úvěrNE90% 16 Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR 100003žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE50% 32 Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV 30000žadat/smlAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO50% 33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko 450000žadat/smlAnostudie rozvojevlastní zdroje/úvěrANO70% 34 Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O. 30000žadat/smlAnostavební dok.vlastní zdroje/úvěrANO80% 35 Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory 30000ŽadatelAnostavební dok.vlastní zdroje/úvěrANO70% 36 Cyklotrasy Nížkovského okruhu 36000ŽadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeANO70% 37 Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou 100000ŽadatelAno zám/ st. dok.vlastní zdrojeANO70% 38 Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 50000ŽadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeANO70% 39 Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 66000žadat/smlAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO60% 40 Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 36000žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO60% 41 Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 60001žadatelAnostudie rozvojevlastní zdrojeANO80% 42 Aquapark Žďár nad Sázavou 10000012žadatelAnostavební dok.vlastní zdroje/úvěrNE90% Infrastruktura v CR / trasy celkem 201 80017 70% Koordinace IP 23 Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko 60002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO50% Koordinace IP celkem 6 0002 50% CELKEM360 20057 58%

36 Závěr a zhodnocení Míra připravenosti projektů: Aktivity v cestovním ruchu 54% Infrastruktura v CR / trasy 70% C. Koordinace IP 50%

37 Předpoklady realizace projektu Kvalitní koordinace integrovaného projektu Výběr kvalitního týmu pro přípravu a realizaci dílčích projektů. Správná komunikace mezi jednotlivými subjekty Dostatečný čas na přípravu dílčích projektů i společných aktivit Ošetřené vztahy s institucemi (stavební úřady, CHKO, banky, apod.) Kvalitní výběr dodavatelů a zpracování řízení při zadávání veřejných zakázek Kvalitní příprava projektu v „terénu“ - minimalizace nákladů Nastavit služby dobře na konkrétní cílové skupiny Pružně reagovat na trendy v oblasti CR Kvalitně zpracovaná marketingová kampaň

38 Rizika, identifikovaná při přípravě IP Chybí konkrétně definovaný koordinátor Projekt nebude realizován z důvodů formální nepřipravenosti (financování, vlastnické vztahy, atd.) Neschopnost předfinancování projektu Projekty nezískají podporu z důvodu neodborného řízení a vyúčtování Nesprávně nastavené smluvní vztahy (krach dodavatele, apod.) Komplikace přírodního rázu, živelná pohroma Klienti vzniklých služeb nebudou mít o tyto produkty zájem Nedostatečná propagace aktivit projektu, špatné povědomí o projektu Pozastavení či ukončení podpory na centrální úrovni


Stáhnout ppt "Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko  realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu Předběžná studie proveditelnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google