Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2011"— Transkript prezentace:

1 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2011

2 Počet ekologických včelařů k 31.12.2009 - 12
Rok Počet podniků celkem Výměra zemědělské půdy v EZ v ha Procentický podíl ze zem. půdního fondu 1990 3 480 - 1995 181 14 982 0,35 2000 563 3,86 2005 829 5,98 2006 963 6,61 2007 1 318 7,35 2008 1 946 8,04 2010 3 517 10,55 Počet ekologických včelařů k

3 Vývoj počtu farem a celkové plochy v EZ a podílu na celkovém ZPF

4 Akční plán Dosáhnout podílu ekologického zemědělství 15 % z celkové plochy zemědělské půdy v ČR, dosáhnout podílu minimálně 20% orné půdy z celkové výměry půdy v EZ. Dosáhnout 3% podíl biopotravin na celkovém množství zpracovaných potravin, zvýšit podíl českých biopotravin na 60 % na trhu s biopotravinami.

5 Platná česká legislativa
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MZe ČR č. 16/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. Příprava novely zákona.

6 Návrh novely zákona - změny
§ 2 (1) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je příslušným orgánem podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů. (2) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) je kontrolním orgánem podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů v oblasti živočišné a rostlinné produkce a produkce zpracovaných krmiv. (3) Celní orgán je orgánem provádějícím kontrolu dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dovoz ekologických produktů ze třetích zemí. Registrace podle § 6 odst. 3 pozbude platnosti pokud osoba podnikající v ekologickém zemědělství do 30 dnů ode dne pozbytí platnosti smlouvy neuzavře smlouvu s jinou pověřenou osobou. X)

7 Výjimky z pravidel ekologického hospodaření
§ 9 Výjimky z pravidel ekologického hospodaření (1) Výjimky z pravidel ekologického hospodaření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie povoluje ministerstvo na základě žádosti osoby podnikající v ekologickém zemědělství. (2) Ministerstvo si může před rozhodnutím o žádosti vyžádat odborné stanovisko pověřené osoby. (3) Žádost o povolení výjimky podle odstavce 1 musí kromě obecných náležitostí obsahovat odůvodnění nemožnosti plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie, popis opatření, která žadatel přijme, aby splnil tyto požadavky, a termín, do kterého tato opatření přijme. (4) Povolení pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie vydává Ústav na základě žádosti. (5) Žádost o vydání povolení podle odstavce 4 musí kromě obecných náležitostí obsahovat: a) botanický název druhu osiva anebo vegetativního rozmnožovacího materiálu, popřípadě název odrůdy, na které má být žadateli vydáno povolení, b) odůvodnění nemožnosti použít osivo nebo vegetativní rozmnožovací materiál pocházející z ekologického zemědělství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1), c) množství osiva anebo vegetativního rozmnožovacího materiálu, na které má být žadateli vydáno povolení. (6) Ústav je správcem elektronické databáze obsahující seznam odrůd, k nimž jsou na území České republiky k dispozici osiva nebo sadbové brambory získané ekologickým způsobem produkce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů. 15)

8 Platná legislativa EU Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 NOVELIZACE: Nařízení Rady (ES) č. 967/2008, kterým se mění nařízení Rady 834/2007 o označování produkce Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 a nařízení Komise (ES) č. 1254/2008 – dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Nařízení Komise (ES) č. 710/2009 – produkce živočichů pocházejících z akvakultury Nařízení Komise (ES) č. 271/2010 – logo EU

9 Evropská legislativa – oblast působnosti
Pravidla tohoto nařízení se týkají: kontroly ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce ekologických produktů používání označení odkazujících na ekologickou produkci při označování a propagaci těchto produktů

10 Nařízení se vztahují na následující produkty, pokud jsou uváděny na trh
živé nebo nezpracované zemědělské produkty zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potravina krmiva vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely kvasnice používané jako potravina nebo krmivo akvakultury Nařízení se vztahuje na všechny hospodářské subjekty zapojené do činností v kterékoliv fázi produkce, přípravy a distribuce výše uvedených produktů.

11 Nařízení se nevztahuje
Na jiné druhy hospodářských zvířat, než jsou druhy vyjmenované. Nařízení nepodléhají činnosti spojené se společným stravováním.

12 V živočišné produkci řeší NR jen chovy vyjmenovaných hospodářských zvířat: skot (včetně buvolce a bizona), koně, prasata, ovce, kozy, drůbež, středoevropské typy včely medonosné a vodní živočichy. Zákon, resp. vyhláška upravuje chov králíků, dosud upravovala také chov ryb – nově jsou akvakultury řešeny novelou nařízení Komise č.710/2009

13 Produkce živočichů pocházejících z akvakultury
Stanovuje požadavky na pěstování a chov: mořských řas ryb měkkýšů, ostnokožců a korýšů zooplankton, vířníky, červy a další vodní živočichy využívané jako krmivo

14

15 Obecné zásady vhodné plánování a řízení biologických postupů založených na ekologických systémech využívajících vlastní přírodní zdroje: provozují pěstování plodin a živočišnou produkci vázanou na půdu vylučují používání GMO a produktů získaných z GMO nebo za použití GMO s výjimkou veterinárních přípravků jsou založeny na posouzení rizik, případně na použití bezpečnostních a preventivních opatření

16 omezení využívání vnějších vstupů. Pokud je to nutné omezí se na:
vstupy z ekologické produkce přírodní látky nebo látky z nich omezené minerální hnojiva s nízkou rozpustností výjimečné použití syntetických chemických látek, pokud: neexistují vhodné postupy řízení vnější vstupy nejsou na trhu dostupné

17 Rostlinná produkce

18 zachování obsahu organických látek v půdě, zvýšení její biologické rozmanitosti, předcházení zhutnění a erozi půdy víceleté střídání plodin, používání chlévské mrvy nebo organických materiálů, především kompostovaných z EZ, využívání zeleného hnojení nepoužívají se minerální dusíkatá hnojiva ochrana přirozených nepřátel škůdců, volba vhodných druhů a odrůd, pěstitelské postupy používání ekologických osiv a rozmnožovacího materiálu použití pouze přípravků schválených pro EZ

19 Ekologické sady Zohledněna vhodnost stanoviště (půda, poloha, klimatické podmínky) Vhodnost druhů a odrůd (rezistentní odrůdy, vyšší polohy-podzimní a raně zimní, větrné polohy-nevhodné náchylné na padání ovoce a křivě rostoucí) Intenzivní výsadby – nízké tvary stromů, kvalita plodů Extenzivní výsadba – vyšší kmeny Pravidelná údržba sadu řezem - výchovný (1. až 3. rok po výsadbě), udržovací (prosvětlení koruny), zmlazovací (mírné, střední, hluboké) Vhodná opatření proti chorobám a škůdcům Údržba porostu

20 MP 1/09 – K zakládání a údržbě sadů
Povinné obhospodařování mezi/pod stromy. Travnatý porost musí být minimálně 2x ročně posečen, mulčován nebo spasen (nejpozději do a 15.9.). Povinná údržba stromů v sadu spočívající v udržovacím řezu, odstranění podrůstající podnože (nebudou výmladky/ odnože starší 1 roku), v případě dodatečné výsadby ochana proti okusu a zajištění opory. Povinné umístění budek v sadu (min. 2 ks/ha). Zakládání a údržba míst pro úkryt a reprodukci dravého hmyzu. Sklizeň produkce pro konzum, zpracování nebo zkrmení.

21 MP 4/10 – Meziřadí vinic a vegetační pokryv v sadech
U sadů, které jsou zařazeny do kategorie „extenzivní“ a kde to technologie pěstování dovoluje, je možné meziřadí obhospodařovat i jako ornou půdu v pásech. Agrotechnická opatření k obhospodařování orné půdy v meziřadí stromů a šíře pásu orné půdy musí být taková, aby nedocházelo k poškozování kořenového systému stromů a škodám na kmenech a k erozi půdy. Na této orné půdě, která je tak vnímána jako vegetační pokrytí sadu, je možné pěstovat polní plodiny. Veškeré obhospodařování a pěstování musí být v souladu s právními předpisy ekologického zemědělství. Produkci je možné certifikovat a uvádět na trh.

22 U sadů, které jsou zařazeny do kategorie „intenzivní“, se provádí obhospodařování v souladu s metodickým pokynem č. 1/09 Pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů v ekologickém zemědělství. Pro výsevy travinobylinných směsí v ekologických sadech a vinicích platí ustanovení NR č. 834/2007 čl. 12 odst. 1 písm. i) o používání ekologického rozmnožovacího materiálu.

23 Databáze osiv Každý členský stát zajistí vytvoření elektronické databáze ekologických osiv a sadbových brambor Registrované údaje (druh, odrůdy, název a kontakt na dodavatele, oblast dodání, datum, od kterého je k dispozici, kód kontrolní organizace, která jednotku kontroluje, stát, kde je odrůda zkoušena) Odrůda, která není zaregistrována v databázi se považuje za odrůdu, která není k dispozici 23

24 Používání osiv nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu z konvenční produkce – výjimku uděluje ÚKZÚZ Povolení se uděluje jen jednotlivým uživatelům na jednu sezónu. Povolení se uděluje před výsevem nebo výsadbou plodin. 24

25 Směs osiv V případě žádosti o udělení výjimky na použití konvenční směsi osiv je nutné uvést registrační číslo směsi (údaj o čísle partie je dobrovolný) nebo přesné složení směsi (druh, odrůda a procentický podíl jednotlivých komponent). I v případě směsí je vhodné přednostně využít směs, která obsahuje alespoň některé komponenty v BIO kvalitě.

26 Osivo z předcházejících let
V případě, že žadatel nespotřebuje veškeré konvenční osivo nebo sadbu, na které byla výjimka udělena, musí pro použití v další sezóně znovu podat žádost o udělení této výjimky. V žádosti je vhodné uvést, že se jedná o použití zbytku osiva nebo sadby nakoupeného např. v loňském roce a jeho množství.

27 Farmářské osivo Farmářské (definované zákonem č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vlastní osivo je možné použít, pouze bylo-li vyprodukováno na vlastní ekofarmě. Ekofarma musí splňovat podmínky dané legislativou (nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a zákona č. 242/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). S takovýmto osivem se dle zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů nesmí v žádném případě obchodovat nebo jej předávat další osobě.

28 Osivo z přechodného období
Na použití osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu z druhého roku přechodného období není nutné žádat o výjimku. Nakoupené osivo a vegetativní rozmnožovací materiál z prvního roku přechodného období je považováno za konvenční produkt a pro jeho použití musí být udělena výjimka. Pokud se však jedná o farmu v přechodném období, je možné bez výjimky použít nemořené farmářské osivo z předchozího roku (tzn. z roku před vstupem do přechodného období a z prvního roku přechodného období).

29 Živočišná produkce

30 Původ zvířat ekologicky chovaná zvířata se rodí a jsou odchovávána v ekologických zemědělských podnicích pro účely plemenitby lze za určitých podmínek dovážet zvířata, která nepochází z ekologického chovu. Tato zvířata a jejich produkty mohou být považovány za ekologické po naplnění minimální doby chovu za účelem utváření nového stáda musí být mladí savci chování v souladu s pravidly ekologické produkce od odstavu

31 Omezení : Nové stádo – telata a hříbata do 6 měsíců, jehňata a kůzlata do 60 dnů, selata do váhy 35 kg. Obnova stáda nerodící samice - za rok u skotu a koní do 10%, prasata, ovce a kozy do 20% vždy z počtu dospělých zvířat. V malých chovech lze doplnit jen jedním kusem – nežádá se o výjimku! Při podstatném rozšíření podniku nebo změně plemene může být procento zvýšeno až na 40 – předem musí udělit výjimku MZe. V chovu včel může - až 10% včelích královen a rojů z konvenčních chovů, pokud úly a jejich plásty pochází z ekologických chovů.

32 Chovatelské postupy a podmínky ustájení
zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, nejlépe na pastviny, kdykoliv to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí počet zvířat je omezen, aby se minimalizovala nadměrná pastva, udusání půdy, eroze nebo znečištění způsobena zvířaty nebo roznášením hnoje ustájení musí zajišťovat pohodlí zvířat, dobré životní podmínky, druhově specifické potřeby. Minimální vnitřní a venkovní plocha je stanovena pro jednotlivé druhy a věk zvířat. Chov bez ustájení je možný ekologicky chovaná zvířata jsou chována odděleně od ostatních hospodářských zvířat, na ekologických pastvinách lze za určitých podmínek chovat konvenční zvířata

33 vazné ustájení je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata na omezenou dobu se zřetelem na bezpečnost a životní podmínky či veterinární důvody podmínky ustájení pro drůbež – budovy mají nejméně jednu třetinu plochy pevnou, která je pokryta podestýlkou, dle druhů je omezen počet kusů v jedné drůbežárně . U nosnic jsou budovy vybaveny hřady. U drůbežáren pro výkrm drůbeže je omezení v jedné jednotce na m čtverečných. Vodní drůbež musí mít přístup k vodě. Drůbež musí mít přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života podmínky pro včelíny – v okruhu tří kilometrů zdroj nektaru a pylu převážně z ekologicky pěstovaných plodin nebo z přirozené vegetace nebo z plodin ošetřovaných metodami s malým dopadem na životní prostředí. Úly jsou vyrobeny jen z přírodních materiálů, včelí vosk určený pro nové podkladové plásty pochází z ekologické produkce

34 MP 1/10 – Management chovu koní v ekologickém zemědělství
Tento MP se nevztahuje na chov koní v případě požadavku na certifikaci produkce – živá zvířata, maso, mléko. Pro chov koní jsou mimo jiné uplatňovány následující pravidla: - podmínek ustájení zaručují splnění vývojových, fyziologických a etologických potřeb zvířat, - zajištění pravidelného pohybu a přístupu na otevřená prostranství a případně na pastviny, - krmiva, především objemná, z ekologického zemědělství a z přírodních nezemědělských látek.

35 Pobyt konvenčních koní na ekofarmě:
Koně konvenčních chovů, kteří se ve stáji vyskytují přechodně, po dobu maximálně 30 dnů v kuse, nebo 60 dnů v roce, nemusí být registrováni pro EZ. Po dobu pobytu na ekofarmě se však na tyto koně také vztahují i všechna ostatní pravidla a zásady ekologického chovu zvířat. Je možné je také pást na pastvinách v režimu EZ společně s ostatními koňmi z ekofarmy. Výkaly od takového koně smí být na farmě používány. Smluvní ustájení: Pokud kůň překročí tento roční limit pobytu na ekofarmě, musí být zaregistrován do režimu ekologického zemědělství. Pokud kůň registrovaný na ekofarmě přebývá po přechodnou dobu (maximálně 30 strávených nocí v roce) na jiné farmě (z důvodu připouštění, pobytu na závodech a podobně), není tím dotčena jeho registrace v EZ, a po návratu se může jeho hnůj využívat na ekofarmě.

36 MP 2/09 – Pastva konvenčních zvířat na ekologických TTP
Hospodářská zvířata z konvenčních chovů mohou každoročně po omezenou dobu používat ekologické pastviny, za předpokladu, že nejsou v jednom stádě s ekologickými zvířaty. Omezená doba = 2 měsíce, ve výjimečných případech 3 měsíce (kontrolní organizace musí zdůvodnit MZe).

37 Krmiva pochází především z vlastní jednotky. Býložravci nejméně 60% sušiny v denní dávce musí být z objemných krmiv. Prasata a drůbež musí dostávat také objemná krmiva zvířata jsou krmena ekologickými krmivy, část může být z přechodného období (do 30% v případě nakoupených krmiv, do 100% pokud krmivo pochází z vlastní jednotky, z toho až 20% z prvního roku přechodného období – počítán % podíl sušiny krmiv) mláďata jsou krmena přírodním, nejlépe mateřským mlékem včelám musí být ponechána dostatečná zásoba medu a pylu na přezimování krmiva minerálního původu jen pokud jsou uvedena v příloze V a doplňkové látky uvedené v příloze VI, v obou případech při splnění uvedených omezení

38 Prevence nákaz a veterinární péče
výběr plemene a linie chovatelské postupy kvalitní krmivo a tělesný pohyb, odpovídající intenzita chovu přiměřené a vhodném ustájení hygienické podmínky Je možné podávat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika – za léčení zodpovědný veterinář. Použití imunologických veterinárních léčiv je povoleno. Používání chemicky syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv nebo antibiotik k preventivní léčbě je zakázáno.

39 S výjimkou vakcinace, odstraňování parazitů a povinných eradikačních plánů platí, že pokud je zvíře nebo skupina zvířat podrobena v průběhu dvanácti měsíců více než třem léčbám s podáváním chemických syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv nebo antibiotik nebo více než jedné léčbě v případě zvířat, jejichž produktivní životní cyklus je kratší než jeden rok, nemohou být dotčená zvířata nebo produkty získané z nich prodávány jako ekologické produkty a zvířata musejí být podrobena obdobím přechodu. Pro kontrolní orgán nebo subjekt jsou uchovávány záznamy o léčení. Ochranná lhůta mezi posledním podáním alopatického veterinárního léčiva zvířeti a produkcí potravin z tohoto zvířete s odkazem na EZ je dvojnásobně dlouhá oproti zákonné ochranné lhůtě, v případě, že zákonná ochranná lhůta není stanovena, činí čtyřicet osm hodin. Je zakázáno používání látek určených ke stimulaci růstu nebo produkce, jakož i používání hormonů nebo obdobných látek s cílem řízení reprodukce nebo za jinými účely (například indukce nebo synchronizace říje).

40 Přechodné období a) rostliny a rostlinné produkty
období přechodu trvá minimálně dva roky před výsevem nebo v případě pastvin či víceletých pícnin minimálně dva roky před jejich použitím jako krmiva pocházejícího z EZ nebo v případě víceletých plodin jiných než pícnin minimálně tři roky před první sklizní ekologických produktů, zkrácení přechodného období – výjimka MZe,

41 b) hospodářská zvířata a živočišné produkty
Pokud se živočišné produkty mají prodávat jako ekologické, musejí se pravidla produkce podle nařízení uplatňovat nejméně po dobu: dvanácti měsíců v případě koňovitých a skotu včetně druhů buvol domácí a bizon, určených k produkci masa, přičemž v každém případě alespoň po dobu tří čtvrtin jejich života, šesti měsíců v případě malých přežvýkavců a prasat a zvířat chovaných na mléko, deseti týdnů v případě drůbeže chované na maso, která přibyla do chovu dříve než ve věku tří dnů, šesti týdnů v případě drůbeže určené k produkci vajec.

42 Výjimečná pravidla produkce
Výjimku musí udělit MZe nebo ÚKZÚZ předem. Výjimka se omezuje na minimum a je časově omezena. Výjimky MZe řeší Metodické pokyny.

43 MP 2/10 -Vazné ustájení zvířat
V malých zemědělských podnicích (20 ks dojnic nebo krav bez tržní produkce mléka a zároveň ne více než 50 ks všech kategorií skotu). Podmínky: během období pastvy má přístup na pastviny a alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství, pokud pastva není možná. Přechodné opatření: u stájí postavených před může být skot přivazován, na základě udělené výjimky, a to na období do Podmínkou je zajištění pravidelného pohybu zvířat a od roku 2011 provést kontrolu jednotky alespoň dvakrát za rok.

44 MP 2/10 - Odrohování a připevňování gumových kroužků
V případě skotu je žádost podána pro: telata, která v době odrohování nejsou starší než 4 týdny nebo b) telata masných plemen při pastevním odchovu, která v době odrohování nejsou starší než 12 týdnů

45 2. Žádost je podána na odrohování jedinců starších 4 týdnů (resp
2. Žádost je podána na odrohování jedinců starších 4 týdnů (resp. 12 týdnů u masných plemen) v případě, že se jedná o: a) plemenného býka po zařazení do plemenitby v chovu, pokud je většina stáda odrohována nebo geneticky bezrohá; b) zvíře, jehož rohy ohrožují zdraví zvířete samotného, např. když roh roste deformovaný a zarůstá do těla zvířete apod.; c) konkrétní zvíře, které svou agresivitou prokazatelně ohrožuje ošetřovatele nebo ostatní zvířata; d) ostatní nezbytné případy, a to vždy na základě kontroly a individuálního posouzení.

46 Udělování výjimek bude omezováno:
• pro dospělá zvířata; • pro skot určený na výkrm; • pro velké skupiny dospělého skotu. Výjimky nebudou povolovány: • pro plemena, u kterých je rohatost typickým znakem (Highland, Salers); • pro zvířata starší 4 týdnů, pokud je chovatel nakoupil z důvodu rozšíření stáda.

47 Poznámka: Součástí každé žádosti musí být udání důvodu nezbytnosti, proč vyjmenovaný zásah chce chovatel provádět, kompletní chovatelský plán, jak bude postupovat, aby v budoucnu nemusel provádět odrohování dospělých zvířat. Zákrok u zvířat mladších 4 týdnů provede kvalifikovaný personál. Zákrok u zvířat starších 4 (12) týdnů provede pouze osoba odborně způsobilá. Výjimky na odrohování nebo tlumení růstu rohů skotu do stáří 4 týdnů mohou být udělovány až na 5 let, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výjimky na odrohování nebo tlumení růstu rohů telat masných plemen při pastevním odchovu do stáří 12 týdnů budou udělovány pouze na 1 rok. U dospělých zvířat půjde vždy o individuální posouzení nezbytnosti zásahu a v případě kladného rozhodnutí, udělení výjimky na konkrétní zvíře. Při přechodu na bezrohé stádo bude odrohování dospělého skotu umožněno každé ekofarmě pouze jednorázově v jednom roce.

48 MP 2/10 - Kupírování ocásků
Kupírování ocásků připevňováním gumových kroužků u ovcí Cíl: Minimalizovat kupírování jatečných jehňat a jehňat starších 8 dnů. Nejvhodnější věk zvířat pro provedení zákroku byl stanoven do 4 týdnů a vychází ze zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Při vyřizování žádosti o výjimky na kupírování ocásků ovcí budou individuálně zohledňována následující kritéria žádosti: pro zvířata určená k dalšímu chovu nebo k plemenitbě a v době kupírování ocásků nejsou starší 8 dnů. Udělování výjimek bude omezováno: a) pro zvířata chovaná k jatečným účelům; b) pro zvířata starší 8 dní. Výjimky nebudou povolovány pro plemena: Kamerunská ovce, Romanovská ovce, Východofríská ovce, Vřesová ovce. Poznámka: Výjimky na kupírování ocásku u jehňat mohou být udělovány až na 5 let, pokud je zákrok provedený do 8 dní stáří zvířete.

49 MP 2/10 - Souběžná produkce
1. V případě produkce trvalých plodin, které vyžadují vegetační období alespoň tři roky, kdy nelze snadno odlišit odrůdy, pokud jsou splněny podmínky: a) uvedená produkce je součástí plánu přechodu a přechod poslední části na ekologickou produkci nepřekročí pět let, b) byla přijata vhodná opatření zajišťující stále oddělení produktů získaných v jednotlivých jednotkách, c) sklizeň každého produktu se ohlásí nejméně 48 hodin předem, d) po skončení sklizně producent informuje o přesném množství sklizeném v dotčených jednotkách a opatření přijatých v souvislosti s oddělením produktů, e) každoroční schválení plánu přechodu.

50 2. V případě produkce osiva, vegetativního rozmnožovacího materiálu a transplantů, pokud jsou splněny podmínky písmen b), c), d) a příslušná část bodu e). 3. V případě pastvin využívaných pouze pro pastvu.

51 MP 2/10 - Souběžná produkce zvířat
Příslušný orgán může povolit zemědělským podnikům uskutečňujícím zemědělský výzkum nebo formální vzdělávání chov ekologicky chovaných zvířat a chov hospodářských zvířat stejného živočišného druhu mimo ekologický chov. Podmínky: přijetí vhodných opatření předem oznámených kontrolnímu orgánu – oddělení zvířat, produktů, hnojiv a krmiv, předem informace kontrolnímu subjektu o prodeji nebo dodání živočišných produktů, ohlášení přesného množství produkce

52 MP 2/10 - Včelařské jednotky
Pokud hospodářský subjekt provozuje v témže zemědělském podniku ekologické i konvenční včelařské jednotky, nemůže být produkt prodáván s odkazem na ekologický způsob produkce. V případě nových zařízení nebo během období přechodu může být včelí vosk z konvenční produkce používán pouze v případě, že: a) včelí vosk z ekologické produkce není na trhu dostupný, b) je odloženo, že není kontaminován látkami, které nejsou povoleny pro ekologickou produkci, c) pochází z víček buněk.

53 MP 2/10 - Využívání zvířat mimo ekologický chov
lze při nedostatečném množství ekologicky chované drůbeže v případě, že se hejno tvoří nově, obnovuje se nebo se vytváří opětovně, pokud jsou kuřice určené k produkci vajec a drůbež chovaná na maso mladší tří dnů, lze do 31. prosince 2011 nakoupit kuřice určené k produkce vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů, pokud není dostatek ekologicky chovaných kuřic a pokud jsou splněna ustanovení kapitol o krmivech a veterinární péči v NK 889/2008.

54 MP 2/10 - Používání jiných než ekologických krmiv zemědělského původu
Nejvyšší procentní podíl jiných než ekologických krmiv povolených na období 12 měsíců pro nebýložravé druhy činí: % v období do 31. prosince 2011. Tyto hodnoty se počítají každoročně jako procentní podíl sušiny krmiv.

55 MP 2/10 - Minerální doplňky
Syntetické vitamíny A,D a E shodné s přírodními vitamíny pro přežvýkavce je možné použít na základě předem udělené výjimky a to ve formě premixů a minerálních doplňků. Pokud jsou vitaminy A, D a E podány veterinárním lékařem z důvodu posílení životaschopnosti mláďat po narození a v období mléčné výživy nebo jako součást léčby, nejsou tyto vitaminy předmětem žádosti o výjimku. Na základě stanoviska MZe je možno v minerálních krmivech mít podíl 1% konvenčních zemědělských krmných surovin z celkové roční krmné dávky býložravců.

56 MP 2/10 - Katastrofické události
MZe může dočasně povolit: a) obnovu nebo opětovné vytvoření stáda nebo hejna zvířaty mimo ekologický chov v případě vysoké úmrtnosti zvířat způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi, pokud nejsou k dispozici ekologicky chovaná zvířata; b) opětovné vytvoření včelínů s včelami mimo ekologický chov v případě vysoké úmrtnosti včel způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi, pokud nejsou k dispozici ekologické včelíny; c) používání jiných než ekologických krmiv po omezenou dobu a v souvislosti s konkrétní oblastí jednotlivými hospodářskými subjekty v případě ztráty na produkci pícnin, nebo jsou-li uvalena omezení, zejména následkem výjimečných meteorologických podmínek, vzplanutí nakažlivých chorob, kontaminace toxickými látkami nebo následkem ohně; d) krmení včel medem, cukrem nebo cukrovým sirupem z ekologické produkce v případě dlouhotrvajících výjimečných povětrnostních podmínek nebo katastrofických událostí, které omezují produkci nektaru a medovice.

57 MP 5/10 - Zkrácení přechodného období
Výjimky mohou být udělovány žadatelům: Pozemek, pro který se žádá zkrácení PO, musí být v PO alespoň po dobu 12 měsíců před podáním žádosti o zkrácení PO. a) podnikatel předloží přesvědčivé důkazy, že na dotčených půdních blocích nebyly po dobu nejméně 3 let používány nepovolené přípravky na ochranu rostlin a nepovolená hnojiva nebo nebyly zemědělsky využívány (např. fotodokumentace, potvrzení z AZV, čestné prohlášení, potvrzení územního orgánu ochrany přírody a krajiny, kopie evidence o hnojení a použití POR od předchozího uživatele atd.); b) předloží doklady, že půdní bloky jsou v 1. zónách CHKO nebo Národních parků. V případě pozemků, které již přešly nebo byly v procesu přechodu na ekologické zemědělství, a které jsou ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci: a) u pozemků, které jsou ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci povinného opatření zavedeném příslušným orgánem členského státu s cílem potírat choroby či hubit škůdce; b) u pozemků, které jsou ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci vědeckých testů schválených příslušným orgánem členského státu.

58 Přehled výjimek 1. Vazné ustájení skotu
2. Podmínky ustájení a intenzita chovu 3. Vazné ustájení zvířat v malých zemědělských podnicích 4. Zásahy na zvířatech 5. Katastrofické události 6. Nákup konvenční drůbeže 7. Nákup konvenčního skotu, ovcí, koz, prasat, koňovitých, buvola, bizona 8. Souběžná produkce 9. Použití vitaminů 10. Povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství 11. Zkrácení přechodného období 12. Použití konvenčních osiv a sadby

59 Výjimka se nežádá na: Časově omezená pastva konvenčních a ekologických zvířat – MP Závěrečná fáze výkrmu dospělého skotu Nákup plemeníka z K chovu Možnost užití přípravků na ochranu rostlin před škůdci, chorobami, plevely a přípravků s mikroorganismy Užití dalších doplňkových organických nebo minerálních hnojiv Výroba ekologické KS na stejném zařízení jako KS, které nejsou zahrnuté v NR za předpokladu časového oddělení výroby Možnost souběžného sběru (svozu) mléka, vajec a vaječných výrobků

60 Produkce zpracovaných potravin
Příprava zpracovaných ekologických potravin je časově nebo prostorově oddělena od jiných než ekologických potravin Produkt je vyroben zejména ze složek zemědělského původu, nebere se v úvahu přidaná voda a jedlá sůl - jiné než ekologické zemědělské složky musí být schváleny pro použití v ekologické produkci nebo přechodně schváleny členským státem; - ekologická složka nesmí být přítomna společně se shodnou složkou jiného než ekologického původu nebo složkou z období přechodu; - potraviny získané z plodin v období přechodu obsahují pouze jednu složku plodiny zemědělského původu.

61 Značení ekologické produkce
Při označování a propagaci produktů slovy „BIO“ a „EKO“ se pro účely nařízení Rady (ES) č. 834/2007 má za to, že produkt byl získán v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení.  Pro biopotraviny platí od povinnost označovat je „Logem EU pro ekologickou produkci.“

62 Ve stejném zorném poli jako toto logo musí být rovněž uveden kód kontrolního subjektu, jemuž hospodářský subjekt provádějící poslední fázi výroby podléhá. V našem případě je to kód: CZ-BIO-001. Je-li použito logo EU, pod kódem kontrolní organizace musí být zároveň uvedeno místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, a to  v následující podobě: - "zemědělská produkce EU“, byla-li zemědělská surovina vyprodukována v EU,  - "zemědělská produkce mimo EU“, byla-li zemědělská surovina vyprodukována ve třetích zemích, - "zemědělská produkce EU/mimo EU“, byla-li část zemědělských surovin vyprodukována v EU a část ve třetí zemi.     U produktů dovezených z třetích zemí je použití loga EU dobrovolné. Je-li však logo EU na obale uvedeno, musí být na obale uveden rovněž údaj o původu zemědělské suroviny. POZOR - Logo EU nelze používat na označení produktů a potravin z přechodného období.

63 Černobílé logo EU pro ekologickou produkci se může použít v následující podobě pouze v případě, že není praktické použití barevné verze. Minimální výška loga EU pro ekologickou produkci je 9 mm a minimální šířka je 13,5 mm; poměr výšky a šířky musí být vždy 1 : 1,5. U velmi malých obalů může být minimální velikost ve výjimečných případech zmenšena na výšku 6 mm. 

64 Pokud se symbol v barevném provedení používá na barevném podkladu, na kterém je symbol špatně viditelný, je možné ohraničit symbol vnější linií, která zlepší kontrast s barvami podkladu.

65 V určitých specifických situacích, kdy jsou údaje na obalu jednobarevné, může být logo EU pro ekologickou produkci uvedeno ve stejné barvě.

66 Logo EU pro ekologickou produkci může být spojováno s grafickými nebo textovými prvky odkazujícími na ekologické zemědělství pod podmínkou, že se nezmění charakter loga EU ani údaje uvedené v článku 58. Pokud bude logo EU odkazující na ekologickou produkci spojeno s logy členských států nebo soukromými logy v zelené barvě odlišné od referenční barvy může být logo EU použito v uvedené nereferenční barvě. 

67 I nadále zůstávají v platnosti národní a soukromá loga pro označování a propagaci produktů, jež splňují požadavky stanovené nařízením Rady (ES) 834/2007.  Český legislativní předpis - Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství v § 23 ukládá povinnost označit bioprodukt, biopotravinu a ostatní bioprodukt na obale grafickým znakem, tzv. biozebrou.

68 Postoje k biopotravinám
Překážky větší spotřeby biopotravin dle průzkumu: Největší překážkou spotřeby biopotravin je jejich cena, je to hlavní faktor, který spotřebitele odrazuje. Dalším faktorem je určitá nedůvěra v „čistotu“ biopotravin, chybí přesvědčení, že biopotraviny mají lepší kvalitu, jsou zdravější než běžné potraviny. Dále je to malý sortiment a poněkud komplikovaná dostupnost, o které svědčí i to, že respondenti považuji za nejkvalitnější zdroje biopotravin biofarmy nebo specializované obchody, ale nakonec je nejčastěji nakupují v supermarketech.

69 Kontrolní systém Členské státy stanoví kontrolní systém a určí jeden či více příslušných orgánů odpovědných za kontroly. V souvislosti s tímto nařízením se povaha a četnost kontrol stanoví na základě posouzení rizika výskytu nesrovnalostí a porušení, pokud jde o soulad s požadavky stanovené tímto nařízením (s výjimkou hospodářských subjektů, které produkty prodávají přímo konečnému spotřebiteli nebo uživateli musí být alespoň jednou za rok provedena fyzická kontrola všech hospodářských subjektů).

70 Při první kontrole musí hospodářský subjekt vypracovat a následně uchovat:
a) celkový popis jednotky, zařízení a/nebo činnosti, b) praktická opatření, která je nutno přijmout na úrovni jednotky a/nebo zařízení a/nebo činnosti, aby bylo zajištěno dodržování pravidel ekologické produkce, c) bezpečnostní opatření, která by měla být přijata, aby bylo sníženo riziko kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami, a opatření týkající se čištění ve skladovacích a technologických zařízeních.

71 Po každé inspekci je vypracována kontrolní zpráva, kterou spolupodepíše provozovatel jednotky nebo jeho zástupce. Kontrolní organizace provádí i namátkové, zpravidla neohlášené inspekce. Kontrolní organizace vystaví osvědčení (certifikát) každému hospodářskému subjektu, který podléhá jejich kontrole a splňuje požadavky tohoto nařízení. Osvědčení obsahuje rozsah produktů a dobu platnosti. Je-li zjištěna nesrovnalost s nařízením kontrolní organizace zajistí, aby označení neobsahovalo žádný odkaz na ekologický způsob produkce.

72 Při zjištění vážného porušení předpisů nebo porušení s dlouhodobým dopadem zakáže kontrolní orgán nebo kontrolní organizace hospodářskému subjektu uvádět na trh produkty, jejichž označení odkazuje na ekologický způsob produkce. Účetní doklady a finanční záznamy jsou uloženy v jednotce a umožňují hospodářskému subjektu určit a kontrolní organizaci ověřit především povahu a množství ekologických produktů dodaných do jednotky,všech zakoupených materiálů. Účetní doklady také obsahují výsledky ověření při příjmu ekologických produktů a jakékoli další informace vyžadované kontrolní organizací pro účely řádné kontroly. Údaje v záznamech se doloží příslušnými doklady. Záznamy prokazují rovnováhu mezi vstupem a výstupem.

73 Certifikace produkce dle CZ-CPA
01.11 Obiloviny, luštěniny, olejnatá semena Pšenice Pšenice tvrdá Pšenice, kromě pšenice tvrdé Ječmen, žito, oves Ječmen Žito Oves

74 1.13.5 Kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu
a inulinu Brambory Batáty (sladké brambory) Ostatní plodiny jiné než trvalé Pícniny Pícniny Jádrové a peckové ovoce Jablka Ostatní jádrové a peckové ovoce Třešně

75 Kontroly ÚKZÚZ V roce 2010 provedeno 283 úředních kontrol v EZ
Zaměřen na oblasti podle: subjekty s ekologickým i konvenčním zemědělstvím, výskytu ekologických vinic, plochy ekologických sadů, výsledků předchozích kontrol, vedeného správního řízení v uplynulém období, certifikačních organizací.

76 4x použito konvenční osivo bez udělené výjimky
Zjištěná porušení (celkem 26 případů – 9,18%) 5x nebyl vypracován popis farmy a vlastní kontrolní postupy 4x použito konvenční osivo bez udělené výjimky 3x nepovolené použití hnojiv 3x použití nepovolených přípravků na ochranu rostlin (herbicidy) 2x nebyl aktuální popis jednotky 2x použity pěstitelské postupy, které nezvyšují nebo alespoň nezachovávají úrodnost půdy a potlačují plevele (obdělávání) 1x použity postupy, které nezvyšují nebo alespoň nezachovávají úrodnost půdy a potlačují plevele (špatný osevní postup) 1x nebyla předložena dokumentace 1x nebyly vedeny záznamy o použití nepovolených přípravků na ochranu rostlin (v účetnictví doklad o nákupu) 1x skladované bioprodukty nebyly jasně identifikovány 1x zvířatům nebyl umožněn přístup na pastvu nebo volné prostranství 1x zákroky na zvířatech bez udělení platné výjimky (byla prošlá) 1x čištěné zařízení pro skladování (zbytky konvenčního sena)

77 Digestát Digestát obecně = organické hnojivo, vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu. Digestát jako typové organické hnojivo = digestát vyrobený výhradně ze statkových hnojiv a objemných krmiv anaerobní fermentací. (typ 18.1.e (příloha č. 3 vyhlášky 247/2000 Sb.) přesně definuje obsah min. 25 % spalitelných (org.) látek v sušině a min. 0,6 % N v sušině). Legislativní požadavky na uvedení digestátu do oběhu a pro použití ke hnojení: - registrace (předložit rozbor, rozhodnutí vystaví ÚKZÚZ) - ohlášení (platí pro typové hnojivo, předložit rozbor, lhůta 14 dní) - žádný požadavek (pouze užití ve vlastní jednotce)

78 KEZ o.p.s. Poděbradova 909, Chrudim Telefon: , FAX: web:


Stáhnout ppt "EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google