Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Martinek 3.A.  Anas clypeata Northern Shoveler T ř ída: Ptáci Ř ád: vrubozobí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Martinek 3.A.  Anas clypeata Northern Shoveler T ř ída: Ptáci Ř ád: vrubozobí."— Transkript prezentace:

1 Jan Martinek 3.A

2  Anas clypeata Northern Shoveler T ř ída: Ptáci Ř ád: vrubozobí

3  Výskyt: severn ě jší č ásti Eurasie a Severní Ameriky Hmotnost: 0,4 - 1,1 kg Délka t ě la: cm, rozp ě tí k ř ídel cm V ě k: 16 let

4  Je to typická kachna m ě lkých vod s okraji porostlými krátkou hustou vegetací. Velký l ž ícovitý zobák s lamelovými okraji slou ž í l ž i č ákovi k procezování svrchní vrstvy vody, z ní ž zachycuje drobné ž ivo č ichy a rostlinná semena. Typické je p ř itom plavání se zobákem pono ř eným rovnob ěž n ě s vodní hladinou. Ob č as se dokonce plovoucí pták za č ne otá č et se zobákem na míst ě.

5  Obývá m ě lké sladké vody a zaplavovaná území. Vyhledává zejména místa s hustými porosty rákosu a trávy na b ř ezích. Na jezerech s bujnou vegetací se l ž i č áci n ě kdy shlukují do velkých hejn. Proplouvají bahnitou vodou podél b ř eh ů a vyhýbají se hloubkám uprost ř ed jezera.

6  Po v ě tšinu roku ž ije v párech nebo malých skupinkách č ítajících do 20 jedinc ů. V dobách zimního a jarního tahu se shlukuje do pom ě rn ě velkých hejn. Ne všichni l ž i č áci jsou ovšem ta ž ní. Jedinci hnízdící v p ř íznivém podnebí mírného pásu se nikam nest ě hují a na podzim zde dostávají návšt ě vu v podob ě svých koleg ů ze severských hnízdiš ť.

7  Hlavní potravou l ž i č áka pestrého jsou drobní vodní ž ivo č ichové, které vybírá z vody svým velkým l ž ícovitým zobákem. Bu ď sám, nebo v malých skupinkách pro č vachtává zobákem m ě lké vody. Pohybuje p ř i tom lehce pootev ř eným zobákem ze strany na stranu. Po chvíli v ž dy zobák zav ř e a jazykem z n ě j vytla č í vodu. Jemné lamely na spodní i horní č elisti p ř itom zapadají do sebe a fungují jako síto, které zachytí veškeré vodní ž ivo č ichy, kte ř í se dostali s vodou do zobáku. Lamely v zobáku jsou tak jemné, ž e zachytí i nejjemn ě jší plankton.

8  Pohlavní dosp ě lost: v 1. roce Délka inkubace: 22 – 23 dní Po č et vajec: L ž i č áci pest ř í uzavírají páry zpravidla ji ž v prosinci. Jedné samici se p ř itom č asto dvo ř í skupinka a ž dvanácti samc ů. Plavou za samicí s vysoko zdvi ž enými zobáky nato č enými sm ě rem k ní. Samice nakonec p ř istane na vod ě t ě sn ě vedle jednoho ze samc ů, č ím ž mu dá najevo, ž e si vybrala práv ě jeho. Hnízdo l ž i č áka bývá nej č ast ě ji vystav ě no na zemi, v t ě sné blízkosti vodního b ř ehu. Obvykle je skryto ve vysoké tráv ě nebo sítinách. Na celou stavbu hnízda, sezení na vejcích i na pé č i o vylíhlá mlá ď ata je sice samice sama, samec však neustále hlídkuje poblí ž hnízda.

9  Vinou zne č išt ě ní ž ivotního prost ř edí u nás stavy l ž i č ák ů pestrých zna č n ě poklesly. V Evrop ě je tento druh hojn ě jší pouze v severních oblastech.

10  - Kdy ž l ž i č ák vzlétá ze zem ě, vydává údery k ř ídel typický ch ř estivý zvuk. Je pravd ě podobné, ž e m ůž e slou ž it jako signál ozna č ující jeho teritorium. - Zoologové nam ěř ili u letícího l ž i č áka rychlost 85 kilometr ů za hodinu.

11

12

13

14


Stáhnout ppt "Jan Martinek 3.A.  Anas clypeata Northern Shoveler T ř ída: Ptáci Ř ád: vrubozobí."

Podobné prezentace


Reklamy Google