Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY."— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

2 ÚSES Hlavní cíle: zákon č.114/1992 Sb. „O Ochraně přírody a krajiny“
- nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový základ ekologicky stabilních ploch v krajině s ohledem na kladný vliv na méně stabilní okolí

3 Skladebné prvky Biocentrum Interakční prvek Biokoridor

4 Základní principy Princip reprezentativnosti – charakter biocentra určuje skupina typů geobiocénu Princip ekologické stability [1] Vztah: <storm.fsv.cvut.cz/on_line/ykrv/USES.pdf> ČVUT v PRAZE - FAKULTA STAVEBNÍ Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Krajinné inženýrství – V, ÚSES.pdf

5 Stupeň ekologické stability (SES):
0 – bez významu 1 – velmi malý význam 2 – malý význam 3 – střední 4 – velký 5 – velmi velký význam [2] Ilustrace: <storm.fsv.cvut.cz/on_line/ykrv/USES.pdf> ČVUT v PRAZE - FAKULTA STAVEBNÍ Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Krajinné inženýrství – V, ÚSES.pdf

6 Princip prostorové logiky
každý bioregion je reprezentován nejméně jedním regionálním biocentrem (nemusí být v řešeném území) Princip prostorových parametrů prostorové parametry skladebných částí ÚSES podle metodiky Ministerstva životního prostředí ČR (viz. např.

7 Ekologické zemědělství

8 Problémy konvenčního zemědělství:
průmyslová hnojiva a pesticidy - exploatace neobnovitelných zdrojů - kontaminace podzemních i povrchových vod - vytváření odolnosti škůdců,plevelů a chorob - negativní vliv na vitalitu a zdravotní stav živočichů(včetně lidí) [3] Ilustrace: URBAN, Jiří; a kolektiv. Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. Díl. MŽP, Praha 2003

9 velkochovy hospodářských zvířat
špatné podmínky pro život zvířat (stísněné prostory pro chov) nadbytečná úprava těl chovaných zvířat (upalování zobáků, kupírování ocasů,…) genová manipulace a následná neschopnost přežít v běžných přírodních podmínkách

10 Ekologické zemědělství
Cíle ekologického zemědělství: -dostatečné množství kvalitních potravin a krmiv -minimalizovat použití neobn. zdrojů a fosilní energie -omezení znečištění ze zemědělského podniku -udržení a zlepšování úrodnosti půdy -využití místních zdrojů -tvorba pracovních příležitostí a udržení osídlení venkova -vhodné a humánní podm. pro život hospod. zvířat -zachování přírod. ekosystému v krajině, ochrana přírody Ekologické zemědělství Ekonomické cíle Ekologické cíle Sociální cíle

11 Ideální je smíšený systémově uzavřený ekologický podnik s vazbou na živočišné i rostlinné produkce.
[4] Ilustrace: URBAN, Jiří; a kolektiv. Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. Díl. MŽP, Praha 2003

12 Udržitelné zemědělství
Podstata: -minimální negativní vlivy na životní prostředí - ochrana a obnova úrodnosti půdy a její kvality, ochrana půdy před erozí - zajistit obnovu zásob kvalitní vody - využití zdrojů uvnitř agroekosystému, omezení vnějších vstupů, využití koloběhu prvků - ochrana biologické diverzity v přírodním prostředí i ve využívané venkovské krajině

13 Lidské zdraví nesprávná výživa a životní styl alergie
onemocnění srdce a cév obezita cukrovka, aj. organicko-biologické zemědělství po 2. svět. válce (německý lékař H.P. Rusch a švýcarští biologové M. a H. Müllerovi)

14 Opatření proti povodním
Protipovodňová ochrana úplná eliminace povodní nebo alespoň minimalizace povodňových škod technická protipovodňová opatření: vodní nádrže, protipovodňové hráze, suché a polosuché poldry, zpevnění koryta řeky v zástavbě [5] Ilustrace: Protierozní ochrana v katastri města Šlapanice, autor: Ing Zdeněk Draška

15 Protierozní ochrana zmírnění negativního projevu vodní a větrné eroze (neškodné odvedení povrchových vod z povodí, snížení povrchového odtoku a zachycování smyté zeminy, retenci vody v krajině, ochranu intravilánu obcí a komunikací před důsledky eroze půdy a na snížení rychlosti větru) [6] Ilustrace: Protierozní ochrana v katastri města Šlapanice, autor: Ing Zdeněk Draška

16 Dělení organizační (vhodné umístění pěstovaných plodin, pásové pěstování plodin či návrhy vegetačních pásů mezi pozemky) agrotechnická a vegetační (půdoochranné obdělávání) technická (příkopy, průlehy, terasy, protieroz. nádrže aj.) Graf: Počet velkých záplav podle světadílu [7] Graf: NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. Olomouc, s.

17 Energetická návratnost a intenzifikace zemědělství
Uživíme se? Energetická návratnost a intenzifikace zemědělství Poměr mezi získanou a vloženou energií: Samozásobitelské zemědělství 15:1 Současnost 0,1:1 ==> Lovec a zberač plodin byl 100x efefktivnější než moderní zemědělec.

18 Průměrný zemědělec běžně uživí 15 lidí.
Neefektivnost výroby ústi v obrovské dotace do zemědělství Dotace na chov jedné krávy činí v EU více než 2 USD na den.

19 VODA a virtuální voda Zemědělství využíva 70% pitné vody spotřebované člověkem Snižování spotřeby Větší využití srážkové vody Efektivnejší zavlažování Virtuální voda - Odhaduje se, že virtuální obchod s vodou by mohl do roku 2025 snížit nároky na zavlažování o 20 %.

20 Množství vody potřebné k získání 1kg potravin
[8] Graf: NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. Olomouc, s.

21 Projekt Japonského zemědělství
Zvýšení objemu a snížení ceny potravin díky nižším vstupním energiím a snižování nákladů. Amarouny? Projekt Japonského zemědělství [9] Ilustrace: Kvalitní potraviny, zn. pěstováno roboty. <

22 Robotická farma Ozdravení půdy poškozené tsunami
Vytvoření plně robotické farmy Rozloha ha (250 km2) Bez lidské posádky LED světlo místo chem. postřiků Investice 130 mil USD v průběhu 6 let Kdo se nepřizpůsobí trhu (s levnější výrobou) skončí

23 Seznam použitých zdrojů
[1] <storm.fsv.cvut.cz/on_line/ykrv/USES.pdf> ČVUT v PRAZE - FAKULTA STAVEBNÍ Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Krajinné inženýrství – V, ÚSES.pdf [2] <storm.fsv.cvut.cz/on_line/ykrv/USES.pdf> ČVUT v PRAZE - FAKULTA STAVEBNÍ Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Krajinné inženýrství – V, ÚSES.pdf [3] URBAN, Jiří; a kolektiv. Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. Díl. MŽP, Praha 2003 [4] URBAN, Jiří; a kolektiv. Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. Díl. MŽP, Praha 2003 [5] Protierozní ochrana v katastri města Šlapanice, autor: Ing Zdeněk Draška [6] Protierozní ochrana v katastri města Šlapanice, autor: Ing Zdeněk Draška [7] NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. Olomouc, s.

24 [8] NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. Olomouc, 2010. 430 s.
[9] Kvalitní potraviny, zn. pěstováno roboty. <


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY."

Podobné prezentace


Reklamy Google