Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. ÚSES -zákon č.114/1992 Sb. „O Ochraně přírody a krajiny“ Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. ÚSES -zákon č.114/1992 Sb. „O Ochraně přírody a krajiny“ Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho."— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

2 ÚSES -zákon č.114/1992 Sb. „O Ochraně přírody a krajiny“ Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový základ ekologicky stabilních ploch v krajině s ohledem na kladný vliv na méně stabilní okolí

3 Skladebné prvky

4 Základní principy Princip reprezentativnosti – charakter biocentra určuje skupina typů geobiocénu Princip ekologické stability [1] Vztah: ČVUT v PRAZE - FAKULTA STAVEBNÍ Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Krajinné inženýrství – V, ÚSES.pdf

5 0 – bez významu 1 – velmi malý význam 2 – malý význam 3 – střední 4 – velký 5 – velmi velký význam Stupeň ekologické stability (SES): [2] Ilustrace: ČVUT v PRAZE - FAKULTA STAVEBNÍ Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Krajinné inženýrství – V, ÚSES.pdf

6 Princip prostorové logiky – každý bioregion je reprezentován nejméně jedním regionálním biocentrem (nemusí být v řešeném území) Princip prostorových parametrů – prostorové parametry skladebných částí ÚSES podle metodiky Ministerstva životního prostředí ČR (viz. např. www.egis.cz)

7 Ekologické zemědělství

8 Problémy konvenčního zemědělství:  průmyslová hnojiva a pesticidy - exploatace neobnovitelných zdrojů - kontaminace podzemních i povrchových vod - vytváření odolnosti škůdců,plevelů a chorob - negativní vliv na vitalitu a zdravotní stav živočichů(včetně lidí) [3] Ilustrace: URBAN, Jiří; a kolektiv. Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. Díl. MŽP, Praha 2003

9  velkochovy hospodářských zvířat -špatné podmínky pro život zvířat (stísněné prostory pro chov) -nadbytečná úprava těl chovaných zvířat (upalování zobáků, kupírování ocasů,…) -genová manipulace a následná neschopnost přežít v běžných přírodních podmínkách

10 -dostatečné množství kvalitních potravin a krmiv -minimalizovat použití neobn. zdrojů a fosilní energie -omezení znečištění ze zemědělského podniku -udržení a zlepšování úrodnosti půdy -využití místních zdrojů -tvorba pracovních příležitostí a udržení osídlení venkova -vhodné a humánní podm. pro život hospod. zvířat -zachování přírod. ekosystému v krajině, ochrana přírody Ekologické zemědělství Ekonomické cíle Ekologické cíle Sociální cíle Cíle ekologického zemědělství:

11 Ideální je smíšený systémově uzavřený ekologický podnik s vazbou na živočišné i rostlinné produkce. [4] Ilustrace: URBAN, Jiří; a kolektiv. Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. Díl. MŽP, Praha 2003

12 Udržitelné zemědělství Podstata: -minimální negativní vlivy na životní prostředí - ochrana a obnova úrodnosti půdy a její kvality, ochrana půdy před erozí - zajistit obnovu zásob kvalitní vody - využití zdrojů uvnitř agroekosystému, omezení vnějších vstupů, využití koloběhu prvků - ochrana biologické diverzity v přírodním prostředí i ve využívané venkovské krajině

13 Lidské zdraví  nesprávná výživa a životní styl alergie onemocnění srdce a cév obezita cukrovka, aj.  organicko-biologické zemědělství po 2. svět. válce (německý lékař H.P. Rusch a švýcarští biologové M. a H. Müllerovi)

14 Opatření proti povodním Protipovodňová ochrana -úplná eliminace povodní nebo alespoň minimalizace povodňových škod -technická protipovodňová opatření: vodní nádrže, protipovodňové hráze, suché a polosuché poldry, zpevnění koryta řeky v zástavbě [5] Ilustrace: Protierozní ochrana v katastri města Šlapanice, autor: Ing Zdeněk Draška

15 Protierozní ochrana -zmírnění negativního projevu vodní a větrné eroze (neškodné odvedení povrchových vod z povodí, snížení povrchového odtoku a zachycování smyté zeminy, retenci vody v krajině, ochranu intravilánu obcí a komunikací před důsledky eroze půdy a na snížení rychlosti větru) [6] Ilustrace: Protierozní ochrana v katastri města Šlapanice, autor: Ing Zdeněk Draška

16 Dělení -organizační (vhodné umístění pěstovaných plodin, pásové pěstování plodin či návrhy vegetačních pásů mezi pozemky) -agrotechnická a vegetační (půdoochranné obdělávání) -technická (příkopy, průlehy, terasy, protieroz. nádrže aj.) [7] Graf: NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. Olomouc, 2010. 430 s. Graf: Počet velkých záplav podle světadílu

17 Energetická návratnost a intenzifikace zemědělství Poměr mezi získanou a vloženou energií: Samozásobitelské zemědělství 15:1 Současnost 0,1:1 ==>  Lovec a zberač plodin byl 100x efefktivnější než moderní zemědělec. Uživíme se?

18  Průměrný zemědělec běžně uživí 15 lidí.  Neefektivnost výroby ústi v obrovské dotace do zemědělství  Dotace na chov jedné krávy činí v EU více než 2 USD na den.

19 VODA a virtuální voda  Zemědělství využíva 70% pitné vody spotřebované člověkem Snižování spotřeby Větší využití srážkové vody Efektivnejší zavlažování … Virtuální voda - Odhaduje se, že virtuální obchod s vodou by mohl do roku 2025 snížit nároky na zavlažování o 20 %.

20 Množství vody potřebné k získání 1kg potravin [8] Graf: NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. Olomouc, 2010. 430 s.

21  Zvýšení objemu a snížení ceny potravin díky nižším vstupním energiím a snižování nákladů. –Amarouny? –Projekt Japonského zemědělství [9] Ilustrace: Kvalitní potraviny, zn. pěstováno roboty.

22 Robotická farma  Ozdravení půdy poškozené tsunami  Vytvoření plně robotické farmy -Rozloha 25 000 ha (250 km 2 ) -Bez lidské posádky -LED světlo místo chem. postřiků  Investice 130 mil USD v průběhu 6 let  Kdo se nepřizpůsobí trhu (s levnější výrobou) skončí

23 Seznam použitých zdrojů [1] ČVUT v PRAZE - FAKULTA STAVEBNÍ Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Krajinné inženýrství – V, ÚSES.pdf [2] ČVUT v PRAZE - FAKULTA STAVEBNÍ Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Krajinné inženýrství – V, ÚSES.pdf [3] URBAN, Jiří; a kolektiv. Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. Díl. MŽP, Praha 2003 [4] URBAN, Jiří; a kolektiv. Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. Díl. MŽP, Praha 2003 [5] Protierozní ochrana v katastri města Šlapanice, autor: Ing Zdeněk Draška [6] Protierozní ochrana v katastri města Šlapanice, autor: Ing Zdeněk Draška [7] NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. Olomouc, 2010. 430 s.

24 [8] NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. Olomouc, 2010. 430 s. [9] Kvalitní potraviny, zn. pěstováno roboty.


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. ÚSES -zákon č.114/1992 Sb. „O Ochraně přírody a krajiny“ Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho."

Podobné prezentace


Reklamy Google