Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Judr. Lucia madleňáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Judr. Lucia madleňáková"— Transkript prezentace:

1 Judr. Lucia madleňáková
Vnitřní správa Judr. Lucia madleňáková

2 Shromažďovací právo Ústavní zakotvení shromažďovacího práva:
Listina základních práv a svobod Čl. 19 (1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. (2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.

3 Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon se vztahuje na shromáždění na veřejných místech: kterými se realizuje svoboda projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací, názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek pouliční průvody, manifestace Úřad shromáždění nepovoluje Svolavatel (občan min 18 let) musí konání shromáždění oznámit nejpozději 5 dnů před jeho konáním, nejdříve 6 měsíců Výjimky: 1) akce konané v uzavřeném prostoru pro pozvané 2) církevní akce 3) konané v obydlích občanů 4) akce PO pro jejich pracovníky

4 Technoparty, hudební produkce pod širým nebem
Shromažďovací zákon se vztahuje na shromáždění sloužící k výměně názorů, informací, k realizaci svobody projevu apod. Primárním účelem technoparty je hudební produkce, zábava → nejde o shromáždění ve smyslu ShrZ VOP: jde o shromáždění Nejde pouze o projev politických názorů Aplikace jiných právních předpisů, např: zákon o obcích, obecně závazné vyhlášky (povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, zábav, diskoték) zákon o místních poplatcích (vybírání poplatků ze vstupného) zákon o pozemních komunikacích, přestupkový zákon zákon o ochraně veřejného zdraví nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

5 Před konáním shromáždění
Úřad může navrhnout s ohledem na místní podmínky a veřejný pořádek jiné místo a jinou dobu uložit, aby shromáždění nepřiměřeně nerušilo noční klid do 3 pracovních dnů může shromáždění zakázat žádné jiné manévrovací možnosti zákon úřadu nepřiznává Důvody pro zákaz shromáždění: 1. Protidemokratické směřování (§ 10 odst. 1) 2. Závažné nebezpečí pro zdraví (§ 10 odst. 2) 3. Souběh s jiným, dříve oznámeným shromážděním 4. Omezení dopravy a zásobování

6 Problémy zákazů shromáždění
vysoké nároky na kvalitní odůvodnění častá důkazní nouze, soudy pak zákazy ruší Zákaz shromáždění klade na správní orgán přísné nároky co do zvážení, zda důkazy o skutečném účelu shromáždění obstojí z hlediska unesení důkazního břemene. Jedná se mnohdy o nepřímé důkazy, ty musí vytvořit logickou, uzavřenou a ničím nerušenou soustavu důkazů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují, nejsou vyvráceny jinými důkazy svědčícími o opaku, a jsou v takovém vztahu k dokazované skutečnosti, že z nich je možno dovodit jen jediný závěr.

7 Odůvodnění je v rozporu se zákonem
Neúplné odůvodnění, doplňování odůvodnění zákazu až v následném soudním řízení NSS, č. j. 1 As 30/ „důvody pro zákaz shromáždění nelze dále vysvětlovat a rozhojňovat teprve ve vyjádření k žalobě nebo (…) teprve v kasační stížnosti“ Nedodržení lhůty Zvýšená nežádoucí publicita extremistických shromáždění

8 Činnost policie v prvotní fázi přezkumu účelu shromáždění
Zajištění dostatku informací nezbytných pro kvalifikované rozhodnutí obecního úřadu Nutná velmi dobrá spolupráce s úřadem Úřad může doporučovat svolavateli, jak se chovat, aby byla zajištěna pokojnost shromáždění Svolavatel např. může upřesnit nebo upravit trasu

9 Průběh shromáždění Za pokojné shromáždění odpovídá svolavatel
Povinnosti svolavatele - § 6 ZOPS mj. poskytnout řádnou součinnost, zajistit potřebný počet pořadatelů, řídit průběh shromáždění tak, aby se neodchylovalo od účelu uvedeném v oznámení, dávat závazné pokyny pořadatelům… Nepodaří-li se svolavateli zjednat nápravu při narušení pokojného shromáždění, požádá úřad nebo příslušný útvar policie Z § 6 odst. 5 vyplývá povinnost vyplývá osobní účast svolavatele; svolavatel může plnit své povinnosti prostřednictvím zmocněnce či pořadatele. Pokud žádná taková osoba na shromáždění není, poruší svolavatel § 6 odst. 4 ZOPS

10 Důvody pro rozpuštění shromáždění (§12)
Koná-li se shromáždění, které bylo zakázáno Koná-li se shromáždění ve večerních hodinách po stanovené době ukončení Koná-li se neoznámené shromáždění, u něhož nastaly důvody, pro které by jej bylo možno zakázat podle § 10 odst. 1 – 3 (protidemokratické shromáždění) Koná-li se shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být rozpuštěno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu (okolnosti odůvodňující zákaz) nebo účastníci mají zakryté obličeje a nebo u sebe mají zbraně Koná-li se shromáždění oznámené nebo neoznámené, jestliže účastníci shromáždění páchají trestné činy a nápravu se nepodařilo zjednat jinak

11 Rozpuštění shromáždění v praxi
Nutná dobrá spolupráce obce s policií, být v kontaktu s velitelem zásahu Není třeba znalce, jde o právní otázku Shromáždit dostatek informací k dané akci – Internetové stránky svolavatele, grafické ztvárnění pozvánek, prezentace akce na veřejnosti, svolavatel, místo konání shromáždění Rozpuštění shromáždění je faktický úkon, nejde o individuální správní akt Není třeba příliš odůvodňovat na místě

12 Protidemonstrace Spontánní (neoznámené) i oznámené shromáždění
Obecně platí, že obě shromáždění mají právo se uskutečnit (i když je jedno oznámené, a druhé, protestní není) Každý má totiž právo projevit veřejně svůj názor, nesouhlas Nutno rozlišovat, zda jde přímo o vzájemné napadání ze strany účastníků shromáždění a jiné skupiny Pokud ano, vždy má přednost individuální zákrok proti jednotlivým pachatelům Dojde-li např. k zahrazení cesty u shromáždění, které se koná v souladu se ShrZ, měla by policie umožnit průchod plánovanou trasou Dbát na zásadu přiměřenosti

13 Narušování shromáždění ze strany jednotlivců
Nutno rozlišovat mezi např. natáčením na video, protest s transparentem, házení vajíček apod. ShrZ - přestupek bránění ve splnění účelu shromáždění Hlasité projevy dlouhodobého charakteru, houkání sirény, házení vajíček, vulgární projevy (zde může být i přestupek dle § 47 1 odst. 1 písm. c) nebo § 49 odst. 1 písm. A PřesZ) Není pouhé rozvinutí transparentu – každý má právo projevit svůj odlišný názor

14 Náboženská shromáždění
Nepodléhají oznamovací povinnosti, v ostatním se zákon vztahuje i na náboženská shromáždění Úředník obce může být přítomen i na náboženském shromáždění a vykonávat svoje pravomoci Střet náboženské shromáždění vs. oznámené – při vyhodnocení toho, které bylo dříve, nutno ve vztahu k času oznámení použít analogie I náboženské shromáždění lze rozpustit, jsou-li dány důvody dle zákona

15 Sdružovací právo Zákon č. 83/1990 Sb. přestává platit k !!! Nahrazuje jej úprava v NOZ Již neregistruje ministerstvo vnitra, ale rejstříkový soud Vypadává z ingerence veřejné správy

16 Ochrana osobních údajů
Spojená s pojmem soukromí Zákon č. 101/2000 Sb. Zřízení ÚOOÚ Veškeré zpracování osobních údajů Zpracování pro vlastní potřebu FO Nahodilé shromáždění, ale další nezpracovávání

17 Úřad pro ochranu osobních údajů
Zřízen zákonem o ochraně osobních údajů Sídlo Praha Ústřední správní úřad, nezávislý vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů Předseda, inspektoři, další zaměstnanci Předseda: jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu; 5 let, max 2x po sobě; bezúhonný, způsobilý, VŠ vzdělání Inspektoři a pověření zci = kontrolující Inspektor: jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu; 10 let i opakovaně; 7 V pracovním poměru

18 Základní pojmy Osobní údaj: jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů Citlivý údaj: sobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj Anonymní údaj: údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů Subjekt údajů: fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují

19 Základní pojmy Zpracování údajů: jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky (ukládání na nosiče, vyhledávání, používání, předávání…) Shromažďování: systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování Uchovávání: udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat Správce: každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj Příjemce: každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny

20 Povinnosti správce V případě nabízení obchodu a služeb může správce poskytnout údaje dalším osobám, pouze pokud: údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce nebo se jedná o zveřejněné osobní údaje, údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb, subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas (písemně) Nesmí poskytovat dál subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou zpracovány, kdo a jakým způsobem bude zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny Zabezpečí, chrání

21 Citlivé údaje Lze zpracovat pouze pokud Výslovný souhlas subjektu
Pokud nelze získat souhlas, tak lze zpracovat, pokud je to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo jiné osoby nebo odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí se jedná o zpracování při poskytování zdravotních služeb Pro potřeby pracovního práva a zaměstnanosti Pro potřeby sdružení o jejich členech Pro potřeby sociálních dávek Pro potřeby archivnictví Osoba je zveřejnila

22 Zpracování údajů Bez oznámení (§18) Registrace (na základě oznámení):
Oznámení nemá vady -> lze zahájit činnost do 30 dní Oznámení má vady -> úřad oznámí a lhůta 30 dní běží od opravy oznámení Zrušení registrace Správce porušuje povinnosti Pominul účel zpracování údajů Správní řízení Pokud má úřad důvodnou obavu, že při zpracování osobních údajů by mohlo dojít k porušení zákona

23 Ochrana práv subjektu údajů
Pokud se domnívá, že jsou zpracovávány jeho údaje v rozporu se zákonem, v rozporu s účelem, nepřesné atd. Žádost o vysvětlení Žádat o opravu stavu (blokování, likvidace…) Musí opravit Náhrada škody (OZ)

24 Utajované informace Zákon č. 148/1998 Sb. (do té doby platný zákon z roku 1971!) Zákon č. 412/2005 Sb. Primární ochrana: zájmy republiky, národní/veřejná bezpečnost, bezpečnost státu Vývoj pojmů: Státní tajemství -> utajované skutečnosti -> utajované informace

25 412/2005 Ochrana utajovaných informací Bezpečnostní způsobilost
Stanovení zásad pro označení informací jako utajených Podmínky pro přístup k utajovaným informacím Bezpečnostní způsobilost Zásady pro stanovení citlivých činností Podmínky pro výkon citlivých činností Nařízení vlády č. 522/2005 Sb. Stanovení, které informace jsou utajované

26 Organizace VS NBÚ ústřední správní úřad Zřízen zákonem č. 148/1998 Sb. Ředitel: jmenuje vláda po projednání s bezpečnostním výborem PS Dozor nad ochranou utajovaných informací, rozhodování o vydání osvědčení a dokladů, sankce Kontrolu NBÚ vykonává Stálá komise pro kontrolu NBÚ (jako orgán PS)

27 Základní pojmy Utajovaná informace Zájem republiky
= informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu se zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu ČR nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací Zájem republiky Zachování ústavnosti, svrchovanosti, územní celistvosti, vnitřní pořádek, bezpečnost, mezinárodní závazky, obrana, ochrana ekonomiky, ochrana života osob… Ohrožení zájmu republiky Mimořádně vážná újma Vážná újma Prostá újma Stupně utajení informace Přísně tajné Tajné Důvěrné vyhrazené

28 Bezpečnostní způsobilost
Citlivé činnosti (stanoveny zvláštními právními předpisy) Pouze za předpokladu, že osoba: 1) je bezpečnostně způsobilá = je držitelem dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo 2) je držitelem osvědčení fyzické osoby Lze získat na základě bezpečnostního řízení Vede NBÚ Neveřejné Pozitivní výsledek: vydání dokladu či osvědčení Negativní výsledek: vydání rozhodnutí rozklad

29 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Judr. Lucia madleňáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google