Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDR. LUCIA MADLEŇÁKOVÁ Vnitřní správa. Shromažďovací právo Ústavní zakotvení shromažďovacího práva: Listina základních práv a svobod Čl. 19 (1) Právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDR. LUCIA MADLEŇÁKOVÁ Vnitřní správa. Shromažďovací právo Ústavní zakotvení shromažďovacího práva: Listina základních práv a svobod Čl. 19 (1) Právo."— Transkript prezentace:

1 JUDR. LUCIA MADLEŇÁKOVÁ Vnitřní správa

2 Shromažďovací právo Ústavní zakotvení shromažďovacího práva: Listina základních práv a svobod Čl. 19 (1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. (2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.

3 Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím Zákon se vztahuje na shromáždění na veřejných místech:  kterými se realizuje svoboda projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací, názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek  pouliční průvody, manifestace Úřad shromáždění nepovoluje Svolavatel (občan min 18 let) musí konání shromáždění oznámit nejpozději 5 dnů před jeho konáním, nejdříve 6 měsíců  Výjimky:  1) akce konané v uzavřeném prostoru pro pozvané  2) církevní akce  3) konané v obydlích občanů  4) akce PO pro jejich pracovníky

4 Technoparty, hudební produkce pod širým nebem Shromažďovací zákon se vztahuje na shromáždění sloužící k výměně názorů, informací, k realizaci svobody projevu apod. Primárním účelem technoparty je hudební produkce, zábava → nejde o shromáždění ve smyslu ShrZ VOP: jde o shromáždění Nejde pouze o projev politických názorů Aplikace jiných právních předpisů, např: zákon o obcích, obecně závazné vyhlášky (povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, zábav, diskoték) zákon o místních poplatcích (vybírání poplatků ze vstupného) zákon o pozemních komunikacích, přestupkový zákon zákon o ochraně veřejného zdraví nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

5 Před konáním shromáždění Úřad může  navrhnout s ohledem na místní podmínky a veřejný pořádek jiné místo a jinou dobu  uložit, aby shromáždění nepřiměřeně nerušilo noční klid  do 3 pracovních dnů může shromáždění zakázat  žádné jiné manévrovací možnosti zákon úřadu nepřiznává Důvody pro zákaz shromáždění:  1. Protidemokratické směřování (§ 10 odst. 1)  2. Závažné nebezpečí pro zdraví (§ 10 odst. 2)  3. Souběh s jiným, dříve oznámeným shromážděním  4. Omezení dopravy a zásobování

6 Problémy zákazů shromáždění vysoké nároky na kvalitní odůvodnění častá důkazní nouze, soudy pak zákazy ruší Zákaz shromáždění klade na správní orgán přísné nároky co do zvážení, zda důkazy o skutečném účelu shromáždění obstojí z hlediska unesení důkazního břemene. Jedná se mnohdy o nepřímé důkazy, ty musí vytvořit logickou, uzavřenou a ničím nerušenou soustavu důkazů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují, nejsou vyvráceny jinými důkazy svědčícími o opaku, a jsou v takovém vztahu k dokazované skutečnosti, že z nich je možno dovodit jen jediný závěr.

7 Odůvodnění je v rozporu se zákonem Neúplné odůvodnění, doplňování odůvodnění zákazu až v následném soudním řízení NSS, č. j. 1 As 30/2009-70  „důvody pro zákaz shromáždění nelze dále vysvětlovat a rozhojňovat teprve ve vyjádření k žalobě nebo (…) teprve v kasační stížnosti“ Nedodržení lhůty Zvýšená nežádoucí publicita extremistických shromáždění

8 Činnost policie v prvotní fázi přezkumu účelu shromáždění Zajištění dostatku informací nezbytných pro kvalifikované rozhodnutí obecního úřadu Nutná velmi dobrá spolupráce s úřadem Úřad může doporučovat svolavateli, jak se chovat, aby byla zajištěna pokojnost shromáždění Svolavatel např. může upřesnit nebo upravit trasu

9 Průběh shromáždění Za pokojné shromáždění odpovídá svolavatel Povinnosti svolavatele - § 6 ZOPS  mj. poskytnout řádnou součinnost, zajistit potřebný počet pořadatelů, řídit průběh shromáždění tak, aby se neodchylovalo od účelu uvedeném v oznámení, dávat závazné pokyny pořadatelům…  Nepodaří-li se svolavateli zjednat nápravu při narušení pokojného shromáždění, požádá úřad nebo příslušný útvar policie  Z § 6 odst. 5 vyplývá povinnost vyplývá osobní účast svolavatele; svolavatel může plnit své povinnosti prostřednictvím zmocněnce či pořadatele. Pokud žádná taková osoba na shromáždění není, poruší svolavatel § 6 odst. 4 ZOPS

10 Důvody pro rozpuštění shromáždění (§12) Koná-li se shromáždění, které bylo zakázáno Koná-li se shromáždění ve večerních hodinách po stanovené době ukončení Koná-li se neoznámené shromáždění, u něhož nastaly důvody, pro které by jej bylo možno zakázat podle § 10 odst. 1 – 3 (protidemokratické shromáždění) Koná-li se shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být rozpuštěno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu (okolnosti odůvodňující zákaz) nebo účastníci mají zakryté obličeje a nebo u sebe mají zbraně Koná-li se shromáždění oznámené nebo neoznámené, jestliže účastníci shromáždění páchají trestné činy a nápravu se nepodařilo zjednat jinak

11 Rozpuštění shromáždění v praxi Nutná dobrá spolupráce obce s policií, být v kontaktu s velitelem zásahu Není třeba znalce, jde o právní otázku Shromáždit dostatek informací k dané akci  – Internetové stránky svolavatele, grafické ztvárnění pozvánek, prezentace akce na veřejnosti, svolavatel, místo konání shromáždění Rozpuštění shromáždění je faktický úkon, nejde o individuální správní akt Není třeba příliš odůvodňovat na místě

12 Protidemonstrace Spontánní (neoznámené) i oznámené shromáždění Obecně platí, že obě shromáždění mají právo se uskutečnit (i když je jedno oznámené, a druhé, protestní není) Každý má totiž právo projevit veřejně svůj názor, nesouhlas Nutno rozlišovat, zda jde přímo o vzájemné napadání ze strany účastníků shromáždění a jiné skupiny Pokud ano, vždy má přednost individuální zákrok proti jednotlivým pachatelům Dojde-li např. k zahrazení cesty u shromáždění, které se koná v souladu se ShrZ, měla by policie umožnit průchod plánovanou trasou Dbát na zásadu přiměřenosti

13 Narušování shromáždění ze strany jednotlivců Nutno rozlišovat mezi např. natáčením na video, protest s transparentem, házení vajíček apod. ShrZ - přestupek bránění ve splnění účelu shromáždění Hlasité projevy dlouhodobého charakteru, houkání sirény, házení vajíček, vulgární projevy (zde může být i přestupek dle § 47 1 odst. 1 písm. c) nebo § 49 odst. 1 písm. A PřesZ) Není pouhé rozvinutí transparentu – každý má právo projevit svůj odlišný názor

14 Náboženská shromáždění Nepodléhají oznamovací povinnosti, v ostatním se zákon vztahuje i na náboženská shromáždění Úředník obce může být přítomen i na náboženském shromáždění a vykonávat svoje pravomoci Střet náboženské shromáždění vs. oznámené – při vyhodnocení toho, které bylo dříve, nutno ve vztahu k času oznámení použít analogie I náboženské shromáždění lze rozpustit, jsou-li dány důvody dle zákona

15 Sdružovací právo Zákon č. 83/1990 Sb. přestává platit k 31. 12. 2013!!! Nahrazuje jej úprava v NOZ Již neregistruje ministerstvo vnitra, ale rejstříkový soud Vypadává z ingerence veřejné správy

16 Ochrana osobních údajů Spojená s pojmem soukromí Zákon č. 101/2000 Sb. Zřízení ÚOOÚ Veškeré zpracování osobních údajů  Zpracování pro vlastní potřebu FO  Nahodilé shromáždění, ale další nezpracovávání

17 Úřad pro ochranu osobních údajů Zřízen zákonem o ochraně osobních údajů Sídlo Praha Ústřední správní úřad, nezávislý vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů Předseda, inspektoři, další zaměstnanci  Předseda: jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu; 5 let, max 2x po sobě; bezúhonný, způsobilý, VŠ vzdělání  Inspektoři a pověření zci = kontrolující  Inspektor: jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu; 10 let i opakovaně; 7 V pracovním poměru

18 Základní pojmy Osobní údaj: jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů Citlivý údaj: sobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj Anonymní údaj: údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů Subjekt údajů: fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují

19 Základní pojmy Zpracování údajů: jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky (ukládání na nosiče, vyhledávání, používání, předávání…) Shromažďování: systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování Uchovávání: udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat Správce: každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj Příjemce: každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny

20 Povinnosti správce V případě nabízení obchodu a služeb může správce poskytnout údaje dalším osobám, pouze pokud:  údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce nebo se jedná o zveřejněné osobní údaje,  údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb,  subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas (písemně) Nesmí poskytovat dál subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou zpracovány, kdo a jakým způsobem bude zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny Zabezpečí, chrání

21 Citlivé údaje Lze zpracovat pouze pokud  Výslovný souhlas subjektu  Pokud nelze získat souhlas, tak lze zpracovat, pokud je to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo jiné osoby nebo odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí  se jedná o zpracování při poskytování zdravotních služeb  Pro potřeby pracovního práva a zaměstnanosti  Pro potřeby sdružení o jejich členech  Pro potřeby sociálních dávek  Pro potřeby archivnictví  Osoba je zveřejnila  …

22 Zpracování údajů Bez oznámení (§18) Registrace (na základě oznámení):  Oznámení nemá vady -> lze zahájit činnost do 30 dní  Oznámení má vady -> úřad oznámí a lhůta 30 dní běží od opravy oznámení Zrušení registrace  Správce porušuje povinnosti  Pominul účel zpracování údajů Správní řízení  Pokud má úřad důvodnou obavu, že při zpracování osobních údajů by mohlo dojít k porušení zákona

23 Ochrana práv subjektu údajů Pokud se domnívá, že jsou zpracovávány jeho údaje v rozporu se zákonem, v rozporu s účelem, nepřesné atd.  Žádost o vysvětlení  Žádat o opravu stavu (blokování, likvidace…) Musí opravit Náhrada škody (OZ)

24 Utajované informace Zákon č. 148/1998 Sb. (do té doby platný zákon z roku 1971!) Zákon č. 412/2005 Sb. Primární ochrana: zájmy republiky, národní/veřejná bezpečnost, bezpečnost státu Vývoj pojmů:  Státní tajemství -> utajované skutečnosti -> utajované informace

25 412/2005 Ochrana utajovaných informací  Stanovení zásad pro označení informací jako utajených  Podmínky pro přístup k utajovaným informacím Bezpečnostní způsobilost  Zásady pro stanovení citlivých činností  Podmínky pro výkon citlivých činností Nařízení vlády č. 522/2005 Sb.  Stanovení, které informace jsou utajované

26 Organizace VS NBÚ  ústřední správní úřad  Zřízen zákonem č. 148/1998 Sb.  Ředitel: jmenuje vláda po projednání s bezpečnostním výborem PS  Dozor nad ochranou utajovaných informací, rozhodování o vydání osvědčení a dokladů, sankce Kontrolu NBÚ vykonává Stálá komise pro kontrolu NBÚ (jako orgán PS)

27 Základní pojmy Utajovaná informace  = informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu se zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu ČR nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací Zájem republiky  Zachování ústavnosti, svrchovanosti, územní celistvosti, vnitřní pořádek, bezpečnost, mezinárodní závazky, obrana, ochrana ekonomiky, ochrana života osob… Ohrožení zájmu republiky  Mimořádně vážná újma  Vážná újma  Prostá újma Stupně utajení informace  Přísně tajné  Tajné  Důvěrné  vyhrazené

28 Bezpečnostní způsobilost Citlivé činnosti (stanoveny zvláštními právními předpisy)  Pouze za předpokladu, že osoba:  1) je bezpečnostně způsobilá = je držitelem dokladu o bezpečnostní způsobilosti  nebo  2) je držitelem osvědčení fyzické osoby  Lze získat na základě bezpečnostního řízení  Vede NBÚ  Neveřejné  Pozitivní výsledek: vydání dokladu či osvědčení  Negativní výsledek: vydání rozhodnutí  rozklad

29 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "JUDR. LUCIA MADLEŇÁKOVÁ Vnitřní správa. Shromažďovací právo Ústavní zakotvení shromažďovacího práva: Listina základních práv a svobod Čl. 19 (1) Právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google