Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Doprava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Doprava"— Transkript prezentace:

1 Operační program Doprava

2 OP Doprava OP Doprava navazuje na OP Infrastruktura
Financován zejména z FS, také z ERDF ŘO: Ministerstvo dopravy ČR ZS: Státní fond dopravní infrastruktury (s největší pravděpodobností) OP Doprava navazuje na OP Infrastruktura OP Doprava rozvíjí prioritní osu NSRR Životní prostředí a dostupnost dopravy

3 Cíle OP Doprava globální: zlepšení dostupnosti dopravou strategický
zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T zlepšení silniční dopravy na síti TEN-T zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T a vnitrozemské vodní dopravy na síti TEN-T a mimo TEN-T zlepšení dopravy na silnicích I. třídy mimo TEN-T a zvýšení multimodality dopravy zlepšení městské hromadné dopravy výstavbou metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze zlepšení ekologické městské hromadné dopravy

4 Priority modernizace železniční sítě TEN-T
výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T modernizace železniční sítě mimo TEN-T a vnitrozemských vodních cest na síti TEN-T a mimo TEN-T modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T a podpora multimodální přepravy modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze rozvoj ekologické městské hromadné dopravy technická pomoc OP Doprava

5 Modernizace železniční sítě TEN-T I.
modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T a dalších součástí železniční infrastruktury, jako jsou železniční uzly a překladiště kombinované dopravy dokončení modernizace tranzitních koridorů výstavba překladišť kombinované dopravy rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T

6 Modernizace železniční sítě TEN-T II.
zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu a rozvoj telematických systémů zajištění interoperability implementací TSI a dálkového řízení provozu, včetně úprav vozidel příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel

7 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T I.
modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T výstavba dalších úseků sítě modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů na jednotlivé složky ŽP a veřejného zdraví a ke zvýšení bezpečnosti

8 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T II.
rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy postupná realizace telematických systémů na dálniční síti a sítích navazujících příjemci: vlastnici/správci dotřené infrastruktury

9 modernizace a rozvoj sítě mimo síť TEN-T
Modernizace železniční sítě mimo TEN-T a vnitrozemských vodních cest na síti a mimo TEN-T I. modernizace a rozvoj sítě mimo síť TEN-T modernizace důležitých železničních uzlů rekonstrukce dalších železničních tratí rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků postupná elektrizace dalších tratí realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů na ŽP

10 rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě a mimo TEN-T
Modernizace železniční sítě mimo TEN-T a vnitrozemských vodních cest na síti a mimo TEN-T II. rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě a mimo TEN-T zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy řešením problémů spravnosti na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách příjemci: vlastníci/správci dotřené infrastruktury, státní investorská organizace zřízená MD, vlastníci drážních vozidel

11 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T a podpora multimodální přepravy I.
rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T modernizace a odstraňování závad na silnicích I. třídy budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě implementace telematických systémů zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech drobné investiční akce na podporu bezpečnosti provozu

12 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T a podpora multimodální přepravy II.
podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD mimo sítě TEN-T drobné investiční akce ve vodní a řelezniční dopravě příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury, vlastníci překládacích mechanismů, dopravních prostředků a přepravních jednotek KD, Centrum služeb pro silniční dopravu

13 zkvalitnění městské hromadné dopravy v Praze
Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze zkvalitnění městské hromadné dopravy v Praze rozvoj sítě metra v Praze zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze příjemci: vlastníci/správci dotřené infrastruktury, Magistrát hl. m. Prahy

14 Rozvoj ekologické městské hromadné dopravy
zkvalitňování městské hromadné dopravy ve městech modernizace a výstavba ekologických systémů městské hromadné dopravy a jejich vybavení příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury a magistráty předmětných měst

15 Technická pomoc OP Doprava
zajištění kvalitního řízení a monitoringu včetně elektronického monitorovacího systému podpora konečným příjemcům s cílem zajistit kvalitní přípravu a implementaci projektů podpora řídících, kontrolních, platebních a monitorovacích procesů zajištění publicity a hodnocení OP Doprava posilování administrativní kapacity ŘO a příjemců

16 Finanční alokace vložit tab. str. 110 OP Doprava

17 Operační program Životní prostředí

18 OP Životní prostředí Financováno z ERDF a FS ŘO: MŽP ZS: SFŽP
Navazuje na OP Infrastruktura Rozpracovává prioritu „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“ prioritní osy „Životní prostředí a dostupnost“ a priority Životní prostředí a dostupnost dopravy“

19 Cíle OP ŽP I. globální cíl: ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje specifický cíl: v oblasti ochrany vod zlepšování kvality povrchových podzemních vod, zajištění sledování a vyhodnocování jejich stavu, zajištění dodávky jakostní pitné vody pro obyvatelstvo a minimalizace následků povodní v oblasti ochrany ovzduší zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor

20 Cíle OP ŽP II. specifický cíl:
v oblasti udržitelného využívání zdrojů energie podpora obnovitelných zdrojů energie a využití úspor energie přispívajících k udržitelnému rozvoji společnosti v oblasti odpadů a starých ekologických zátěží zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik snížení zatížení ŽP průmyslovou a zemědělskou výrobou v oblasti environmentálních rizik zajištění prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně podzemních vod, aby bylo možné řešit geologická rizika environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

21 Priority zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí udržitelné využívání zdrojů energie zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik zlepšování stavu přírody a krajiny rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu technická asistence

22 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní I.
snížení znečištění vod výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích nad i pod 2000 EO výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů v aglomeracích nad i pod 2000 EO budování a podpora systémů komplexního sledování, zjišťování a hodnocení stavu jakosti a množství povrchových a podzemních vod individuální projekty, zprostředkující orgán Státní fond životního prostředí obce, města, svazky měst a obcí, NNO, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, státními organizacemi a státní podniky, správci povodí a správci vodních toků, organizační složky státu, majitelé/správci vodních toků, nádrží a rybníků

23 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní II.
zlepšení jakosti pitné vody výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 ob. výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodních sítí pitné vody v obcích nad 2000 ob. výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven a zdrojů pitné vody a výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody v aglomeracích pod 2000 ob. umístěných v územích vyžadujících zvláštní ochranu individuální projekt obce, města, svazky měst a obcí, NNO, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, státními organizacemi a státní podniky, FO a PO v oblasti vodárenství

24 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní III.
omezování rizika povodní budování, rekonstrukce a modernizace vybavení informačního systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby na státní, regionální a místní úrovni, investiční podpora zpracování mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni realizace opatření pro zvýšení zadržení vody v krajině a zkapacitnění koryt v současně zastavěných územích obcí a další opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny s významným protipovodňovým efektem prováděná přírodě blízkým způsobem individuální projekt obce, města, svazky měst a obcí, NNO, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, státními organizacemi a státní podniky, správci povodí a správci vodních toků, organizační složky státu, majitelé/správci vodních toků, nádrží a rybníků. Majitelé lokalit s největším ohrožením pro ob. příp. majetek, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, lokálních monitorovacích sítí a varovné služby, FO a PO

25 Zlepšování kvality ovzduší I.
zlepšení kvality ovzduší snížení energetické spotřeby pořízení spalovacích zařízení se značkou ekologicky šetrný výrobek snížení tepelných ztrát v rozvodech CZT nákup a přestavba vozidel MHD a vozidel technické obsluhy s alternativními pohony pořízení prachových filtrů pro naftové motory vozidel MHD eliminace vlivu dopravy v intravilánech měst a obcí pořízení nesilniční techniky k údržbě a čištění měst a obcí grantová schémata obce a kraje, FO, sdružení vlastníků, bytová družstva, OPS, nadace a nadační fondy, PO v nichž majetkový podíl obcí/krajů přesahuje 50 %, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, svazky obcí, občanská sdružení, OSVČ

26 Zlepšování kvality ovzduší II.
omezování emisí snížení emisí na zdrojích LCP nad rámce platných standardů ES inovativní technická opatření směřující do environmentálně šetrných technologií technická opatření na zdrojích vedoucích ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší individuální projekty a grantová schémata PO, obce a kraje, svazky obcí, občanská sdružení, OPS, PO, veřejné výzkumné instituce, příspěvková organizace, OSVČ

27 Udržitelné využívání zdrojů energie I.
výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny instalace fototermických systémů pro přípravu teplé vody a dodávku tepla, fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny, tepelných čerpadel pro dodávku tepla a přípravu teplé vody, kotlů na biomasu pro dodávku tepla, kogeneračních jednotek pro kombinovnou výrobu tepla a elektrické energie z biomasy, skládkového plynu, bioplynu apod., systémů pro dodávku tepla včetně přípravy teplé vody, větrných elektráren, malých vodních elektráren individuální projekt OPS, nadace a nadační fondy, obce a kraje, občanská sdružení, svazky obcí, PO, neziskové organizace

28 Udržitelné využívání zdrojů energie II.
realizace úspor energie a využití odpadního tepla zateplovací systému budov řešení výplní otvorů (výměna oken, atd.) zrušení tepelných mostů měření a regulace zvýšení účinnosti energetických systémů budov instalace zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné či elektrické energie individuální projekt OPS, nadace a nadační fondy, obce a kraje, občanská sdružení, svazky obcí, PO, neziskové organizace

29 Udržitelné využívání zdrojů energie III.
environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro FO instalace solárních systémů pro přípravu teplé vody a přitápění, kotlů na biomasu pro vytápění a přípravu teplé vody, tepelných čerpadel pro vytápění a přípravu teplé vody grantová schémata FO

30 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží I.
zkvalitnění nakládaní s odpady budování integrovaných systémů nakládání s odpady, systémů odděleného sběru odpadů, zařízen na využívání odpadů zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, sběrných dvorů a skladů, zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma skládkování), systémů odděleného sběru nebezpečných odpadů včetně nebezpečných komunálních odpadů na nebezpečných odpadů ze zdravotnictví, rekultivace starých skládek převážně komunálního a ostatního odpadu, odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích individuální projekt municipality, veřejná správa, podnikatelské subjekty

31 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží II.
inventarizace a kategorizace priorit starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech zpracování Analýz rizik a Aktualizovaných analýz rizik u lokalit vybraných z materiál „Regionální seznamy priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží“ sanace vážně kontaminovaných lokalit ohrožujících složky ŽP a zdraví člověka individuální projekty, skupinové projekty PO které jsou založeny k nepodnikatelským účelům; obchodní společnosti, družstva, FO – podnikatelé kteří prokáží že danou starou ekologickou zátěž nezpůsobili

32 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálnéch rizik I.
budování infrastruktury pro institucionálního zázemí výzkumu BAT podpora propojování informačních systémů zpřístupňování informací o ŽP uživatelům internetu vytváření uživatelsky přátelských aplikací k plnění povinností vyplývajících z legislativy infrastruktura pro program REACH snížení hluku u výcvikových letadel individuální projekt příspěvkové organizace, odborná výzkumná a školicí pracoviště, MŽP, AEROKLUB ČR, NNO

33 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálnéch rizik II.
prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofatorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod technická zajištění nebo odstranění nebezpečných skladních masivů, nebezpečných sesuvů a negativních následků hornické činnosti realizované v minulosti obce, města, kraje

34 Zlepšování stavu přírody a krajiny I.
implementace a péče o území soustavy Natura 2000 investiční opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů náklady na výkup pozemků individuální projekt Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků

35 Zlepšování stavu přírody a krajiny II.
podpora biodiverzity opatření na ochranu ohrožených rostlinných a živočišných druhů opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech,… investiční opatření ke snižování vlivu fragmentace krajiny likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, přírodních parcích,… grantové schémata, individuální projekt pro GS: organizační složka státu jejíž hlavní činností je ochrana přírody a krajiny, pro IP: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků

36 Zlepšování stavu přírody a krajiny III.
obnova krajinných struktur příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability zakládání a obnova krajinných prvků a historických krajinných struktur, péče o památné stromy zachování a celkové zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů individuální projekt FO, PO založené k nepodnikatelským účelům, PO jimž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu

37 Zlepšování stavu přírody a krajiny IV.
optimalizace vodního režimu krajiny realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity opatření k ochraně proti vodní erozi individuální projekt FO, PO založené k nepodnikatelským účelům

38 Zlepšování stavu přírody a krajiny V.
podpora regenerace urbanizované krajiny zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vtah obyvatel sídel k přírodě zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídel výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých a ekonomicky těžko využitelných browfields odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb ve zvláště chráněných územích individuální projekt PO založeny k nepodnikatelským účelům

39 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací rekonstrukce stávajících objektů a poraden výstavba objektů za účelem vzniku nových center a poraden technické vybavení center a poraden investičního charakteru materiální a technické vybavení investičního charakteru školských zařízení a vzdělávacích institucí pro vydávání odborných materiálů individuální projekt PO založené k nepodnikatelským účelům

40 Finanční alokace vložit tabulku

41 Integrovaný operační program

42 IOP Financován z ERDF Regionální charakter ŘO: MMR

43 Vazba IOP na NSRR Prioritní osa Vyvážený a harmonický rozvoj území ČR
Oblast vyváženého rozvoje regionů Oblast posilování měst Oblast rozvoje venkovských oblastí Prioritní osa Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky Oblast cestovního ruchu Oblast konkurenceschopného podn. Sektoru Oblast podpory VaV pro inovace Prioritní osa Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti Oblast posilování sociální soudržnosti Oblast informačních a komunikačních technologií Oblast chytrá veřejná správa Oblast vzdělávání Oblast zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti

44 Cílo IOP globální cíl: zlepšit atraktivitu ČR pro život a práci obyvatel a investice, podpořit hospodářský růst a socio-kulturní soudržnost obyvatelstva prostřednictvím zvýšení kvality, kapacity a dostupnosti systému zdravotní péče, správní a informační infrastruktury, posílení sociální soudržnosti, efektivního využívání nadregionálního potenciálu v oblasti kulturního dědictví, cestovního ruchu a řešením specifických plošných problémů

45 Cíle IOP specifické cíle
zvyšování kvality, dostupnosti, efektivnosti a kapacity veřejné správy a veřejných služeb státu včetně podpory prevence rizik zpřístupnění moderních IT všem při soustředění na investice do infrastruktury veřejných informačních služeb aktivizace CR k posílení udržitelné konkurenceschopnosti a hospodářského růstu v nadregionálním rozměru obnova a efektivní využití kulturního potenciálu ČR pro podporu ekonomického a sociálního růstu a zvýšení atraktivity území investice do bydlení a do posílení sociální soudržnosti ob. žijících v oblastech panelových sídlišť dynamizace lidského potenciálu s oporou v udržení a zlepšení zdraví ob. zvýšením kvality a efektivity systémových opatření v oblasti zdravotní péče

46 Priority modernizace veřejné správy a veřejných služeb
rozvoj informační společnosti rozvoj cestovního ruchu aktivizace kulturních rozvojových zdrojů revitalizace panelových sídlišť rozvoj systémů pro zajištění zdraví a kvality života obyvatel

47 Modernizace veřejné správy a veřejných služeb I.
infrastruktura pro modernizaci veřejné správy centra veřejných služeb a veřejné správy infrastruktura nezbytná ke koordinaci výzkumu v oblasti inovací, modernizace a zvyšování efektivnosti infrastruktura k zajištění zvyšování a vyrovnávání kvality a dostupnosti veřejných služeb výstavba/rekonstrukce školicích, vzdělávacích a výzkumných středisek pro veřejnou správu individuální projekt orgány státní a územní správy a jimi zřizované organizace, NNO, akreditované vzdělávací instituce, svazky a sdružení obcí, mikroregiony, města a obce

48 Modernizace veřejné správy a veřejných služeb II.
infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, prevenci a řešení rizik modernizace systému krizového řízení rozvoj komunikačních a info systémů při zajištťování bezpečnosti využití nejlepších zkušeností obnova a rozvoj technického vybavení jednotek integrovaného záchranného systému na úrovni obcí a záchranných složek rozvoj monitoringu hrozících rizik rozvj vědy a výzkumu pro podporu krizového řízení individuální projekt, systémový projekt orgány státní a územní správy a jimi zřizované organizace, MV, Policie ČR, jednotky dobrovolných hasičů

49 Modernizace veřejné správy a veřejných služeb III.
posilování kapacity územních orgánů veřejné správy pro přípravu a realizaci projektů rozvoje území úprava fyzického stavu a vybavení prostor pro kanceláře „euromanažerů“ školení v oblastech přípravy, řízení a monitoringu projektů rozvoje území tvorba a správa databází projektových záměrů napojování orgánů veřejné správy na systém sdílení dat tvorba infrastruktury pro konzultace a poradenství při přípravě a realizaci projektů pro veřejnou správu individuální projekt MMR, obce

50 Modernizace veřejné správy a veřejných služeb IV.
datová a informační základna pro řízení, monitoring a hodnocení rozvoje území podpora obcí s rozšířenou působností a krajů při zavádění systému tvorby územně-analytických podkladů dle lhůt a v rozsahu požadovaných novým stavebním zákonem podpora tvorby plánů a koncepcí pro využití území tvorba územních plánů u obcí, které je nemají zkvalitňování a aktualizace regionálních databází napojení systému regionálních databázových systémů na přeshraniční informační toky – příprava pro evropskou územní spolupráci individuální projekt, grantová schémata ČSÚ, MMR, orgány státní a veřejné správy a jimi zřizované organizace

51 Modernizace veřejné správy a veřejných služeb V.
infrastruktura pro podporu sociální integrace transformace residenčních sociálních služeb v jiné typy výstavba poradenských institucí v oblasti poskytování sociálních služeb investiční podpora při zajištění dostupnosti soc. služeb investiční podpora poskytovatelům, uživatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky individuální projekt MPSV, vnější subjekty dle zákona o veřejných zakázkách

52 Rozvoj informační společnosti
infrastruktura a služby informační společnosti výstavba nadregionálních a lokálních datových sítí zavádění všeobecně dostupných veřejných informačních služeb a aplikací digitalizace dat, kulturního dědictví, databází a registrů veřejné správy podpora přechodu na digitální vysílání zavádění nových veřejných informačních služeb vytváření zásobníků „best practices“ budování systému sdílení dav ve veřejné správě a integrovaného informačního systému ve zdravotnictví individuální projekt, grantové schéma orgány státní a územní veřejné správy a jimi zřizované organizace, svatky a sdružení obcí, mikroregiony, města a obce, NNO, PO, FO

53 Rozvoj cestovního ruchu I.
organizace a řízení CR na národní a nadregionální úrovni zavedení a dlouhodobé naplňování satelitního účtu CR národní informační systém pro IC destinační management tvorba koncepčních materiálů tvorba a informační podpora standardů CR v ubytovacích a stravovacích službách a certifikace kvality zavádění doporučených celostátních standardů CR rozšíření a zefektivnění využití informačních a komunikačních technologií v oblasti CR ve specifických destinacích individuální projekt, komplexní operace ČCCR, NNO

54 Rozvoj cestovního ruchu II.
podpora budování destinací CR národního a nadregionálního významu infrastruktura CR specifických oblastí komplexní projekt vybudování a rekonstrukce zařízení CR, které jsou součástí infrastruktury specifických destinací základní a doprovodná infrastruktura CR založeného na přirozených kulturních atraktorech základní a doprovodná infrastruktura CR navazujícího na obnovu a regeneraci nemovitých kulturních památek zkvalitnění sportovně-rekreační turistické infrastruktury rozvoj lázeňství individuální projekt, GS, komlexní operace MMR

55 Rozvoj cestovního ruchu III.
rozvoj produktů a marketingová podpora CR na národní a nadregionální úrovni podpora marketingu a tvorby zdrojových databází tvorba a propagace produktů specifických destinací, produktů založených na přirozených kulturních atraktorech, produktů založených na obnově a regeneraci nemovitých kulturních památek tvorba a zkvalitnění základních a doprovodných služeb podpora tvorby katalogů zapojení ČR do mezinárodních projektů CR včetně propagace individuální projekt, komplexní operace PO, FO, kraje, města, obce, svazky obcí, NNO, ČCCR, HK

56 Aktivizace kulturních rozvojových zdrojů I.
obnova a ekonomizace využití kulturního dědictví komplexní obnova a využití kulturních památek ve vlastnictví státu nebo zapsaných na seznam UNESCO/národní/ležících na území více NUTS II budování a modernizace objektů a jejich vybavení pro uchování, ochranu a další využití popularizace kulturního dědictví dokumentace a propagace individuální projekt, komplexní operace MK ČR, obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi, NNO, soukromé podnikatelské subjekty

57 Aktivizace kulturních rozvojových zdrojů II.
infrastruktura pro ekonomizace kulturních produktů tvorba a distribuce kulturních produktů budování a modernizace národních kulturních a paměťových institucí, jejich sítí moderní prezentace a propagace kulturních produktů rozvoj tradičních kulturních aktivit a řemesel národního významu individuální projekt, komplexní operace MK ČR, obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi, NNO, soukromé podnikatelské subjekty

58 Revitalizace panelových sídlišť I.
regenerace panelových bytových domů sanace a zateplení obvodového pláště práce prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu opravy výtahů individuální projekt vlastníci panelových bytových domů postavených v letech 1950 – 90 – obce, družstva, sdružení vlastníků, PO, FO

59 Revitalizace panelových sídlišť II.
komplexní revitalizace prostředí panelových sídlišť úpravy sídlištního prostoru rekonstrukce chátrajících objektů, které jsou součástí panelových objektů budování či modernizace sportovních a rekreačních ploch zlepšení infrastruktury v rámci sídlištních celků ekologické parkování individuální projekt, komplexní operace města, obce

60 Rozvoj systémů pro zajištění zdraví a kvality života obyvatel I.
infrastruktura zdravotnictví – modernizace přístrojového vybavení a zvýšení úrovně technického zázemí zdravotnických zařízení přístrojové vybavení pro diagnostiku a terapii v radiologických a kardiologických centrech, pro centra nukleární medicíny, pro centra jednodenní neinvazivní chirurgie zařízení pro archivaci a distribuci obrazových informací projekt integrace traumacenter ČR, kardiochirurgických center ČR, neurochirurgických center ČR individuální projekt orgány státní a území veřejné správy a jimi zřizované organizace, kraje, města, obce, NNO, PO, FO

61 Rozvoj systémů pro zajištění zdraví a kvality života obyvatel II.
komplexní péče – systémová opatření pro prevenci zdravotních rizik a rozvoj zdravotně-sociální péče o osoby znevýhodněné jejich zdravotním stavem nebo věkem vytváření a upevňování aktivních návyků zdravého životního stylu projekty cílené na vytváření podmínek k upevňování aktivních návyků zdravého životního stylu v dané komunitě projekty cílené na rizikové skupiny obyvatel rekondice a rehabilitace dočasně nebo trvale zdravotně postižených individuální projekt, komplexní projekty orgány státní a území veřejné správy a jimi zřizované organizace, kraje, města, obce, NNO, PO, FO

62 Technická asistence MMR
náklady související s přípravou, výběrem, oceněním a sledováním pomoci náklady na audity, vnitřní kontrolní systém, kontroly prováděné na místě,… mzdové náklady a jiné výdaje v rámci odměňování zaměstnanců zabezpečujících administrativní podporu šíření povědomí o programu, informační kanály, vytváření sítí, pořádání informačních a propagačních akcí výměna zkušeností a best practise zpracování analýz pro období MMR

63 Finanční alokace IOP


Stáhnout ppt "Operační program Doprava"

Podobné prezentace


Reklamy Google