Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Zahradníčková 23. 11. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Zahradníčková 23. 11. 2013."— Transkript prezentace:

1 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 23. 11. 2013

2 Formulace strategie Projekt

3 Jaké klíčové otázky by mělo řešit strategické řízení? Kde jsme? Kam se chceme dostat? Jak se tam dostaneme?

4 Základní strategická východiska Poslání Vize Cíle Co patří mezi základní strategická východiska? Jaký je rozdíl mezi posláním a vizí? Jak musí být definován cíl?

5 = dokument, ve kterém jsou určeny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění cílů = strategie je připravenost podniku na budoucnost = cesta, jak dosáhnout požadovaného cíle

6 Jak je definována strategie dle Mintzberga? Plan Ploy Pattern Position Perspective

7 Kdy je strategie úspěšná?

8 Hierarchie strategií – Podnikatelská strategie – Celopodniková strategie – Strategie SBU – Funkční strategie – Procesní strategie

9 Business Intelligence můžeme chápat jako ucelený a efektivní přístup k práci s firemními daty, který má vliv na správnost strategických rozhodnutí, a tím i na obchodní úspěch společnosti. Competitive Intelligence – Součást BI – Zaměřena na konkurenci

10 Mikroprostředí Mezoprostředí Makroprostředí

11 Proč by měla společnost analyzovat okolí? Proměnlivé prostředí Nepředvídatelné změny Značný dopad problémů, růst rizik Opatrný přístup k investicím Nejisté postoje zákazníků Krize a recese

12 Makrookolí – Legislativa – Ekonomika – Technologie – Demografie – Sociologie a kultura – Politika

13

14 Mezookolí – Porterův model 5 konkurenčních sil – Model 6 sil podle Groeva

15 Matice EFE – Seznam příležitostí a hrozeb – Výběr stejného počtu příležitostí a hrozeb – Přiřazení váhy každému faktoru dle důležitosti pro úspěch v oboru, suma = 1 – Ohodnocení faktorů stupněm vlivu na strategická východiska: 1 - nízký, … 4 - nejvyšší – Stanovení celkového váženého ohodnocení – Interpretace

16 FaktorVáhaStupeň vlivuVáha x stupeň Příležitost 1.Snížení úrokových sazeb0,130,3 2.Zlepšená nabídka profesí v reg.0,081 3.…. 4.…. 5.…… Hrozby 1.Nové zákony pro ekol. parametry0,051 2.Zhoršení kvality subdodávek dod.0,240,8 3.…. 4.… 5.… 1,002,84

17 Mikroprostředí – Marketing – Management – VaV – Finance a účetnictví – IT

18 Objasněte analýzu VRIO. Jak by měly zdroje vypadat z pohledu strategického řízení? Value (hodnota) Rareness (vzácnost) Imitability (napodobitelnost) Organization (organizace)

19 Úloha mtg. je nenahraditelná Kontrola všech faktorů ovlivňující mtg. strategii – Mtg mix Produkt Cenová politika Podpora prodeje Místo, distribuce

20 Plánování Vedení Organizování Kontrola

21 Kvalita Existence VaV oddělení Náklady Energetika Kapacity

22 Jakým způsobem jsou využívané IT a IS v podniku

23 Důležité posouzení finanční pozice a kvalita finančního řízení podniku Analýza celkových zdrojů a výsledků organizace Výkonnost

24 Jakým způsobem je možné definovat výkonnost podniku?

25

26 Finanční analýza: – hodnocení minulé a současné finanční výkonnosti organizace; finanční analýza dává odpověď, jak organizace hospodařila, kde jsou silné a slabé stránky její finanční výkonnosti; – vyhodnocování předpokládaného budoucího ekonomického vývoje; pomocí aparátu finanční analýzy lze analyzovat ekonomické důsledky jednotlivých strategických variant a určit variantu, která je ekonomicky nejvýhodnější; – ekonomické zdůvodnění připravovaných nebo předkládaných podnikatelských projektů pro statutární orgány či banky.

27 Kde najdete zdroje potřebné pro provedení kvalitní finanční analýzy podniku?

28 Jak se vyvíjel pohled na hodnocení výkonnosti? – Klasická finanční analýza – Value Based Management – Komplexní měřítka výkonnosti

29 Finanční analýza – Absolutní ukazatelé – Poměrové ukazatelé – Pyramidové rozklady – Souhrnné ukazatele

30 y Vyhodnocení ukazatelů finanční analýzy Srovnání v čase (vývojové trendy); Srovnání v prostoru (mezipodnikové srovnání); Srovnání se standardními hodnotami – NACE - viz (www.mpo.cz);www.mpo.cz Přínosy finanční analýzy  Poskytnutí objektivního pohledu na potenciální růst výkonnosti podniku;  Zhodnocení míry zranitelnosti organizace;  Posouzení míry adaptibility a flexibility organizace;  Identifikaci rizik plynoucích z dosavadního fungování organizace.

31 Moderní trendy – Value Based Management – Komplexní ukazatelé hodnocení výkonnosti

32 1.Agregace ukazatelů rozvahy, výsledovky a cash-flow. 2.Analýza absolutních ukazatelů (v čase, trendy, grafy). 3.Analýza výkazů sestavených v procentním vyjádření (v čase, mezipodnikově, trendy, grafy). 4.Výpočet poměrových ukazatelů. 5.Srovnání poměrových ukazatelů s oborovými průměry (sektorová analýza), standardy, konkurencí, best practice. 6.Hodnocení poměrových ukazatelů v čase. 7.Hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli (pyramidové schéma). 8.Výpočet a hodnocení dalších ukazatelů (ČPK) 9.Výpočet a stanovení moderních ukazatelů pracujících s ekonomickým ziskem (WACC, EVA, MVA). 10.Hodnocení moderních ukazatelů v čase, trendy, porovnání se strategickými cíli. 11.Aplikace specifických postupů (souhrnné ukazatele, srovnávací grafy, apod.) 12.Návrh na opatření vyplývající ze závěrů finanční analýzy.

33

34 Matice IFE – Seznam silných a slabých stránek – Výběr stejného počtu – Přiřazení váhy každému faktoru dle důležitosti pro konkurenceschopnost v oboru, suma = 1 – Ohodnocení faktorů stupněm vlivu na strategická východiska: Silné stránky ( 4 = významná, 3 = méně důležitá) Slabé stránky ( 2 = méně důležitá, 1 = významná) – Stanovení celkového váženého ohodnocení – Interpretace Interní pozice (4 = silná, 2,5 = střední, 1 = slabá)

35 FaktorVáhaStupeň vlivuVáha x stupeň Silná stránka 1.Snížení zadluženosti podniku0,1630,48 2.Nový motivační systém pro zam.0,0540,20 3.…. 4.…. 5.…… Slabá stránka 1.Nižší likvidita podniku0,0720,14 2.Nespolehlivý IS pro řízení výroby0,210,20 3.…. 4.… 5.… 1,002,34

36 Po stanovení strategických východisek Strategie Analýza prostředí

37 Podnětem pro tvorbu scénářů – Neúspěch strategického rozhodnutí založený na 1 alternativě – 70. léta minulého století – Nástroj kreativního myšlení – Zvažování možností budoucího vývoje

38 Alternativní pohledy na budoucnost Identifikují některé zásadní události, hlavní hráče i jejich motivaci a nabízejí odlišné perspektivy budoucího vývoje světa. Tvorba a užití scénářů pak napomáhá k hledání cest jak čelit budoucím nejistotám

39 Co patří mezi přednosti a nedostatky scénářových přístupů?

40 Co patří mezi faktory, které podporují úspěšnost uplatnění scénářů ve strategickém řízení?

41 Druhy scénářů – Očekávaný – Pesimistický – Optimistický – Realistický – Varovný

42 Strategická východiska – Identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti. – Výběr klíčových rizik, která dle vnímání firmy zásadně ovlivňují naplnění strategických cílů. – Formulace základních scénářů a testování jejich konzistence. – Stanovení pravděpodobnosti, se kterou mohou scénáře nastat. – Provedení „gap analýzy“ pro posouzení míry naplnění formulovaných strategických cílů. – Vytvoření scénáře, který se stane podkladem pro výchozí strategický záměr vedoucí ke zpracování strategického plánu firmy.

43 Strategická východiska – Identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti. – Výběr klíčových rizik – Formulace základních scénářů – Stanovení pravděpodobnosti – Provedení „gap analýzy“ pro posouzení míry naplnění formulovaných strategických cílů. – Vytvoření scénáře, který se stane podkladem pro výchozí strategický záměr vedoucí ke zpracování strategického plánu firmy.

44 Identifikace rizikových faktorů – Zjištění faktorů, které mohou ovlivnit strategická východiska Data BI – vládní informace, materiály, dokumenty; – webové stránky a reklamy; – on-line databáze; – interview a přehledy; – finanční zprávy a reporty; – obchodní prezentace, obchodní jednání a výstavy; – prohlášení a prezentace vedoucích pracovníků firem nebo jejich tiskových mluvčí (konkurentů, dodavatelů, distributorů, zákazníků).

45 Identifikace rizikových faktorů – Stanovení významnosti – Pravděpodobnost výskytu – Intenzita negativního vlivu – Matice hodnocení faktorů rizika

46

47 Výběr klíčových rizik – Analýza citlivosti (Stress test) – Hospodářský výsledek před zdaněním = Tržby z prodeje zboží a služeb – Spotřeba materiálu a energie – Služby – Osobní náklady – Daně a poplatky – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku + Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu + Ostatní provozní výnosy – Ostatní provozní náklady – Nákladové úroky + ostatní finanční výnosy – Ostatní finanční náklady

48 Formulace základních scénářů – Očekávaný – Optimistický – Pesimistický – Výstražný systém

49 Stanovení pravděpodobnosti, se kterou mohou scénáře nastat – Posoudit jednotlivé faktory rizika

50 Stanovení pravděpodobnosti, se kterou mohou scénáře nastat – Posoudit jednotlivé faktory rizika

51 Provedení GAP analýzy – Identifikace odchylek – Stanovené cíle srovnáváme s hodnotami ve scénářích

52 Vytvoření scénáře, který se stane podkladem pro výchozí strategický záměr

53

54 Formulace strategického plánu Popis podniku, profil, historie Formulace poslání vize, strategických cílů, strategie; – Poslání – proč podnik existuje – Vize – budoucí stav podniku (min. na 3 – 5 let) – Cíle – SMART – Strategie – cesta, jak dosáhnout cílů Externí a interní analýza prostředí strategického záměru s použitím přístupů business intelligence – Analýza makroprostředí – Analýza mezoprostředí – Analýza mikroprostředí (včetně finanční analýzy – poměrových ukazatelů za 3 roky zpět, srovnat výsledky s oborem, v čase nebo s konkurencí) – Monitorovat, analyzovat, predikovat vývoj jednotivých prvků prostředí (na dobu horizontu vize) – Výstupem silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby Revize a korekce strategických východisek, strategický plán na dané období

55 Úvodní informace – název podniku, – hlavní obor podnikání, – stručná historie

56 Základní strategická východiska – Poslání – Vize – Cíle – strategie

57 Analýza prostředí – Faktické informace – MAP – SWOT analýza

58 Korekce cílů

59 Základní strategická východiska Strategie Analýza prostředí Scénáře Projekt

60


Stáhnout ppt "Lenka Zahradníčková 23. 11. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google