Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické řízení, projekt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické řízení, projekt"— Transkript prezentace:

1 Strategické řízení, projekt
2.Konzultace Lenka Zahradníčková

2 Úvod Formulace strategie Projekt
Lenka Zahradníčková Projekty a opakování

3 Strategické řízení Jaké klíčové otázky by mělo řešit strategické řízení? Kde jsme? Kam se chceme dostat? Jak se tam dostaneme? Lenka Zahradníčková Projekty a opakování

4 Formulace strategie Co patří mezi základní strategická východiska?
Jaký je rozdíl mezi posláním a vizí? Jak musí být definován cíl? Základní strategická východiska Poslání Vize Cíle Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

5 Strategie = dokument, ve kterém jsou určeny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění cílů = strategie je připravenost podniku na budoucnost = cesta, jak dosáhnout požadovaného cíle Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

6 Strategie Jak je definována strategie dle Mintzberga? Plan Ploy
Pattern Position Perspective Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekty

7 Strategie Kdy je strategie úspěšná?
Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

8 Strategie Hierarchie strategií Podnikatelská strategie
Celopodniková strategie Strategie SBU Funkční strategie Procesní strategie Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

9 Business Intelligence
Business Intelligence můžeme chápat jako ucelený a efektivní přístup k práci s firemními daty, který má vliv na správnost strategických rozhodnutí, a tím i na obchodní úspěch společnosti.  Competitive Intelligence Součást BI Zaměřena na konkurenci Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

10 Analýza prostředí Mikroprostředí Mezoprostředí Makroprostředí
Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

11 Analýza prostředí Proč by měla společnost analyzovat okolí?
Proměnlivé prostředí Nepředvídatelné změny Značný dopad problémů, růst rizik Opatrný přístup k investicím Nejisté postoje zákazníků Krize a recese Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

12 Externí analýza Makrookolí Legislativa Ekonomika Technologie
Demografie Sociologie a kultura Politika Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

13 Křivka odvětvového cyklu
Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

14 Externí analýza Mezookolí Porterův model 5 konkurenčních sil
Model 6 sil podle Groeva Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

15 Externí analýza Matice EFE Seznam příležitostí a hrozeb
Výběr stejného počtu příležitostí a hrozeb Přiřazení váhy každému faktoru dle důležitosti pro úspěch v oboru, suma = 1 Ohodnocení faktorů stupněm vlivu na strategická východiska: 1 - nízký, … 4 - nejvyšší Stanovení celkového váženého ohodnocení Interpretace Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

16 Externí analýza Faktor Váha Stupeň vlivu Váha x stupeň Příležitost 1.
Snížení úrokových sazeb 0,1 3 0,3 2. Zlepšená nabídka profesí v reg. 0,08 1 3. …. 4. 5. …… Hrozby Nové zákony pro ekol. parametry 0,05 Zhoršení kvality subdodávek dod. 0,2 4 0,8 1,00 2,84 Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

17 Interní analýza Marketing Management VaV Finance a účetnictví IT
Mikroprostředí Marketing Management VaV Finance a účetnictví IT Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

18 VRIO Objasněte analýzu VRIO. Jak by měly zdroje vypadat z pohledu strategického řízení? Value (hodnota) Rareness (vzácnost) Imitability (napodobitelnost) Organization (organizace) Lenka Zahradníčková Projekty a opakování

19 Marketing Úloha mtg. je nenahraditelná
Kontrola všech faktorů ovlivňující mtg. strategii Mtg mix Produkt Cenová politika Podpora prodeje Místo, distribuce Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

20 Management Plánování Vedení Organizování Kontrola
Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

21 Výroba, vývoj a výzkum Kvalita Existence VaV oddělení Náklady
Energetika Kapacity Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

22 Informační systémy Jakým způsobem jsou využívané IT a IS v podniku
Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekty

23 Finance a účetnictví Důležité posouzení finanční pozice a kvalita finančního řízení podniku Analýza celkových zdrojů a výsledků organizace Výkonnost Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

24 Finance a účetnictví Jakým způsobem je možné definovat výkonnost podniku? Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

25 Finance a účetnictví Jakým způsobem je možné definovat výkonnost podniku? Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

26 Finance a účetnictví Finanční analýza:
hodnocení minulé a současné finanční výkonnosti organizace; finanční analýza dává odpověď, jak organizace hospodařila, kde jsou silné a slabé stránky její finanční výkonnosti; vyhodnocování předpokládaného budoucího ekonomického vývoje; pomocí aparátu finanční analýzy lze analyzovat ekonomické důsledky jednotlivých strategických variant a určit variantu, která je ekonomicky nejvýhodnější; ekonomické zdůvodnění připravovaných nebo předkládaných podnikatelských projektů pro statutární orgány či banky. Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

27 Finance a účetnictví Kde najdete zdroje potřebné pro provedení kvalitní finanční analýzy podniku? Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

28 Finance a účetnictví Jak se vyvíjel pohled na hodnocení výkonnosti?
Klasická finanční analýza Value Based Management Komplexní měřítka výkonnosti Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

29 Finance a účetnictví Finanční analýza Absolutní ukazatelé
Poměrové ukazatelé Pyramidové rozklady Souhrnné ukazatele Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

30 Finance a účetnictví Vyhodnocení ukazatelů finanční analýzy
Srovnání v čase (vývojové trendy); Srovnání v prostoru (mezipodnikové srovnání); Srovnání se standardními hodnotami – NACE - viz ( Přínosy finanční analýzy Poskytnutí objektivního pohledu na potenciální růst výkonnosti podniku; Zhodnocení míry zranitelnosti organizace; Posouzení míry adaptibility a flexibility organizace; Identifikaci rizik plynoucích z dosavadního fungování organizace. Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

31 Finance a účetnictví Moderní trendy Value Based Management
Komplexní ukazatelé hodnocení výkonnosti Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

32 Finance a účetnictví Agregace ukazatelů rozvahy, výsledovky a cash-flow. Analýza absolutních ukazatelů (v čase, trendy, grafy). Analýza výkazů sestavených v procentním vyjádření (v čase, mezipodnikově, trendy, grafy). Výpočet poměrových ukazatelů. Srovnání poměrových ukazatelů s oborovými průměry (sektorová analýza), standardy, konkurencí, best practice. Hodnocení poměrových ukazatelů v čase. Hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli (pyramidové schéma). Výpočet a hodnocení dalších ukazatelů (ČPK) Výpočet a stanovení moderních ukazatelů pracujících s ekonomickým ziskem (WACC, EVA, MVA). Hodnocení moderních ukazatelů v čase, trendy, porovnání se strategickými cíli. Aplikace specifických postupů (souhrnné ukazatele, srovnávací grafy, apod.) Návrh na opatření vyplývající ze závěrů finanční analýzy. Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

33 EFQM Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

34 Interní analýza Matice IFE Seznam silných a slabých stránek
Výběr stejného počtu Přiřazení váhy každému faktoru dle důležitosti pro konkurenceschopnost v oboru, suma = 1 Ohodnocení faktorů stupněm vlivu na strategická východiska: Silné stránky ( 4 = významná , 3 = méně důležitá) Slabé stránky ( 2 = méně důležitá, 1 = významná) Stanovení celkového váženého ohodnocení Interpretace Interní pozice (4 = silná, 2,5 = střední, 1 = slabá) Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

35 Interní analýza Faktor Váha Stupeň vlivu Váha x stupeň Silná stránka
1. Snížení zadluženosti podniku 0,16 3 0,48 2. Nový motivační systém pro zam. 0,05 4 0,20 3. …. 4. 5. …… Slabá stránka Nižší likvidita podniku 0,07 2 0,14 Nespolehlivý IS pro řízení výroby 0,2 1 1,00 2,34 Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

36 Scénáře Po stanovení strategických východisek Strategie
Analýza prostředí Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

37 Scénáře Podnětem pro tvorbu scénářů
Neúspěch strategického rozhodnutí založený na 1 alternativě 70. léta minulého století Nástroj kreativního myšlení Zvažování možností budoucího vývoje Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

38 Scénáře Alternativní pohledy na budoucnost
Identifikují některé zásadní události, hlavní hráče i jejich motivaci a nabízejí odlišné perspektivy budoucího vývoje světa. Tvorba a užití scénářů pak napomáhá k hledání cest jak čelit budoucím nejistotám Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

39 Scénáře Co patří mezi přednosti a nedostatky scénářových přístupů?
Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

40 Scénáře Co patří mezi faktory, které podporují úspěšnost uplatnění scénářů ve strategickém řízení? Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

41 Scénáře Druhy scénářů Očekávaný Pesimistický Optimistický Realistický
Varovný Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

42 Tvorba scénářů Strategická východiska
Identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti. Výběr klíčových rizik, která dle vnímání firmy zásadně ovlivňují naplnění strategických cílů. Formulace základních scénářů a testování jejich konzistence. Stanovení pravděpodobnosti, se kterou mohou scénáře nastat. Provedení „gap analýzy“ pro posouzení míry naplnění formulovaných strategických cílů. Vytvoření scénáře, který se stane podkladem pro výchozí strategický záměr vedoucí ke zpracování strategického plánu firmy. Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

43 Tvorba scénářů Strategická východiska
Identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti. Výběr klíčových rizik Formulace základních scénářů Stanovení pravděpodobnosti Provedení „gap analýzy“ pro posouzení míry naplnění formulovaných strategických cílů. Vytvoření scénáře, který se stane podkladem pro výchozí strategický záměr vedoucí ke zpracování strategického plánu firmy. Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

44 Tvorba scénářů Identifikace rizikových faktorů
Zjištění faktorů, které mohou ovlivnit strategická východiska Data BI vládní informace, materiály, dokumenty; webové stránky a reklamy; on-line databáze; interview a přehledy; finanční zprávy a reporty; obchodní prezentace, obchodní jednání a výstavy; prohlášení a prezentace vedoucích pracovníků firem nebo jejich tiskových mluvčí (konkurentů, dodavatelů, distributorů, zákazníků). Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

45 Tvorba scénářů Identifikace rizikových faktorů Stanovení významnosti
Pravděpodobnost výskytu Intenzita negativního vlivu Matice hodnocení faktorů rizika Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

46 Tvorba scénářů Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

47 Tvorba scénářů Výběr klíčových rizik Analýza citlivosti (Stress test)
Hospodářský výsledek před zdaněním = Tržby z prodeje zboží a služeb – Spotřeba materiálu a energie – Služby – Osobní náklady – Daně a poplatky – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku + Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu + Ostatní provozní výnosy – Ostatní provozní náklady – Nákladové úroky + ostatní finanční výnosy – Ostatní finanční náklady Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

48 Tvorba scénářů Formulace základních scénářů Očekávaný Optimistický
Pesimistický Výstražný systém Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

49 Tvorba scénářů Stanovení pravděpodobnosti, se kterou mohou scénáře nastat Posoudit jednotlivé faktory rizika Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

50 Tvorba scénářů Stanovení pravděpodobnosti, se kterou mohou scénáře nastat Posoudit jednotlivé faktory rizika Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

51 Tvorba scénářů Provedení GAP analýzy Identifikace odchylek
Stanovené cíle srovnáváme s hodnotami ve scénářích Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

52 Tvorba scénářů Vytvoření scénáře, který se stane podkladem pro výchozí strategický záměr Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

53 Tvorba scénářů Vytvoření scénáře, který se stane podkladem pro výchozí strategický záměr Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

54 Projekt Formulace strategického plánu Popis podniku, profil, historie
Formulace poslání vize, strategických cílů, strategie; Poslání – proč podnik existuje Vize – budoucí stav podniku (min. na 3 – 5 let) Cíle – SMART Strategie – cesta, jak dosáhnout cílů Externí a interní analýza prostředí strategického záměru s použitím přístupů business intelligence Analýza makroprostředí Analýza mezoprostředí Analýza mikroprostředí (včetně finanční analýzy – poměrových ukazatelů za 3 roky zpět, srovnat výsledky s oborem, v čase nebo s konkurencí) Monitorovat, analyzovat, predikovat vývoj jednotivých prvků prostředí (na dobu horizontu vize) Výstupem silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby Revize a korekce strategických východisek, strategický plán na dané období Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

55 Projekt Úvodní informace název podniku, hlavní obor podnikání,
stručná historie Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

56 Projekt Základní strategická východiska Poslání Vize Cíle strategie
Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

57 Projekt Analýza prostředí Faktické informace MAP SWOT analýza
Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

58 Projekt Korekce cílů Lenka Zahradníčková Strategické řízení, projekt

59 Shrnutí Základní strategická východiska Strategie Analýza prostředí
Scénáře Projekt Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

60 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Strategické řízení, projekt"

Podobné prezentace


Reklamy Google