Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský správní prostor Veřejná správa v EU 1. Evropský správní prostor 2  Souhrn všech evropských institucí a jejich aktivity  (EK, EIB, Europol,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský správní prostor Veřejná správa v EU 1. Evropský správní prostor 2  Souhrn všech evropských institucí a jejich aktivity  (EK, EIB, Europol,"— Transkript prezentace:

1 Evropský správní prostor Veřejná správa v EU 1

2 Evropský správní prostor 2  Souhrn všech evropských institucí a jejich aktivity  (EK, EIB, Europol, Eurojust ….)  Systém správních institucí na jednotlivých národních úrovních členských států EU  Harmonizace výkonu správy  Společná pravidla a principy pro výkon státoprávních a samosprávných funkcí

3 Problém harmonizace: diference systémů VS 3  Systémy státní služby (kariérní systém, systém merit, smíšený systém)  Míra centralizace a decentralizace, postavení regionálních celků  Země s tradicí správního práva (Fra, N, Rak)  Země s tradicí správní kultury (IR, UK)  Skandinávské země, středoevropský model … & Napoleonský systém, anglosaské země…  Federální státy x unitární státy  Postavení prezidenta, volba starostů apod.  Sídelní struktura: role obcí a měst v systému správy

4 Evropský správní prostor EAS – European Administrative Space 4  EAS: sbližování v činnosti jednotlivých národních správ  Příčina vytváření EAS:  Potřeba kontaktu mezi úředníky státní správy členských států a úředníky Evropské unie  Požadavky na zpracování a dodržování práva EU (aquis communautaire)  Postupný vývoj evropského systému správního soudnictví  Koordinovaná politika EU  unijní orgány dělí své pravomoci s členskými zeměmi  státy obvykle tyto politiky provádějí a unijní orgány pak pracují na jejich slaďování  Těžiště rozhodování o politice je na úrovni národních států  Stále větší tlak – Evropa 2020

5 Význam budování Eas  EU právní subjektivita, ekonomická a politická unie  Právní i správní společenství  Proto snaha o koordinaci správních systémů  Zavádění společných prvků s cílem podpory demokratizace systému správy – demokratizace evropské společnosti  Nadčasové zákony a pravidla, záruka lidských práv (Rada Evropy)  Zásada oddělení výkonné, zákonné a správní moci  Garance svobody občana, ochrana práv (bezpečnost, majetek), zákonnost správy, právní jistota, volby  Snaha o modernizaci VS, efektivita VS (hospodářský růst) 5

6 Konvergence národních a evropských správních politik 6  sbližování základních zásad VS, obecné standardy pro činnost VS,  Evropské principy VS: - Právní stát - Technické a manažerské kompetence - Organizační kapacita - Účast občanů na rozhodování, zapojení veřejnosti - Standardy pro chování správních úředníků - Právo na soudní přezkum spr. rozhodnutí - Spravedlivý přístup ke správním rozhodnutím

7 EAS ve světle rozšiřování EU 7  Turecko  Ukrajina  Chorvatsko (práva homosexuálů)  Srbsko, Černá hora  aj.

8 Kandidátské a potenciální kandidátské země Rozloha (1000 km²) Počet obyvatel (miliony) Bohatství (hrubý domácí produkt na osobu) Bosna a Hercegovina513,83, Černá Hora130,60, Island1000,30, Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č ,22,2 Bývalá jugoslávská republika Makedonie 252,12, Albánie273,23, Srbsko777,37, Turecko77073, zemí EU dohromady

9 EAS: neformalizované evropské správní právo 9  Obecný předpoklad: členské země přijímají automaticky principy EAS - ty jsou pouze zřídka formalizovány v písemné právní podobě, ani nejsou předmětem kodifikací  eticky a legálně závazné  evropeizace národních veřejných správ a správního práva členských zemí EU při respektu národních odlišností  1 z podmínek vstupu do EU pro kandidátské země: transformace a modernizace VS (ČR program Phare, ESF)  Požadavkem na vstup je i existence a účinné fungování institucí, které zajistí aplikaci komunitárního práva a komunitární politiky

10 Základní rysy správních reforem v EU  Naplňování základních principů ESP  Demokratizace (subsidiarita)  Decentralizace  Dekoncentrace  Transformace VS + Reforma VS + Modernizace VS  Cíle: - Zlepšení poskytování služeb, standardizace služeb - Informační technologie - Posilování transparentnosti,finanční efektivity - Etika ve VS - Personální politika (vzdělávání, posilování počtu žen ve VS, integrace zájmů zdravotně postižených, etnických menšin apod.) 10

11 Implementace principů EAS v legislativě ČR 11  Evropská charta místní samosprávy  zákon o správním řízení  zákony organizační povahy, jimiž se zřizují ministerstva a jiné správní úřady i orgány územních samospráv  zákon o svobodném přístupu k informacím  zákon o státní službě  Územní samosprávy

12 Proces modernizace VS v ČR v souvislosti se vstupem do EU (Výběr projektů) 12  Racionalizace procesů v ústřední státní správě  Efektivní horizontální komunikace a podpora tvorby celostátních strategií  Zavádění a rozvoj řízení kvality v ústřední státní správě  E-government  Využití soukromých zdrojů pro veřejné investice  Sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě  Koordinace a komunikace mezi jednotlivými úrovněmi VS  Vytvoření nejvyššího správního soudu (2002)

13 13 Zkvalitnit vládnutí je pro Českou republiku mimořádně důležité, a to především při:  stanovení a realizaci strategických cílů pro celou zemi  zlepšování výkonu veřejné správy na úrovni centra, krajů i obcí  řešení střetu různých zájmů hledáním, přijetím a realizací rozumných kompromisů zohledňujícího veřejné zájmy  rozvíjení produktivního dialogu mezi politiky, úředníky a občany zkvalitnění veřejné politiky posílením strategického řízení, meziresortní koordinace a hodnocení politika přijetím etického kodexu chování politiků zlepšení veřejné správy zavedením celoživotního vzdělávání a průběžného hodnocení úředníků, jejich lepším výběrem, uplatněním cílově programového řízení a financování, svobodného přístupu k informacím, účinnou kontrolou zvýšení kompetence politických stran a jejich zatraktivnění pro občany zprůhledněním jejich financování, rozvíjením systému politického vzdělávání, zlepšením personální práce a spolupráce se sympatizanty - nestraníky růst míry občanské angažovanosti občanskou výchovou ve školách, otevřením prostoru pro neziskové organizace v legislativní tvorbě a správním rozhodování, vtahováním občanů do dialogu o veřejných záležitostech s politiky a úředníky

14 14 Horizontální, vertikální a participativní koordinace a slaďování politik, strategický přístup k otázkám s dlouhodobým dopadem, rovnovážné zahrnutí ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře – stav na počátku 21. století standardní součást tvorby a realizace politik obecné přijetí uvedených přístupů a jejich cílené posilování snahy o uplatnění daných přístupů nemají širší podporu

15 Konvergenční správní prostor: základní předpoklady 15  Spolehlivost jednotlivých systémů veřejné správy  Schopnost těchto systémů vhodně a včas reagovat na požadavky implementace legislativních a správních opatření  Souladnost a konvergence národních a evropských správních politik  „Dobré“ zákony  Vhodné, vyhovující správní instituce  Soubor právních a dalších hodnot zakotvených ve státní službě

16 Principy evropského správního práva 16  princip správy prostřednictvím práva,  Princip legality  princip proporcionality,  princip právní jistoty,  princip legitimního očekávání,  princip nediskriminace,  princip práva na slyšení v procesu správního rozhodování,  princip předběžného opatření,  princip spravedlivých podmínek přístupu k správním soudům,  princip nesmluvní odpovědnosti orgánů veřejné správy.

17 4 hodnotové pilíře ESP  Spolehlivost a předvídatelnost správního práva (právní stát, právní jistoty, správa prostřednictvím práva, přiměřenost výkonu správní agendy – zatížení občana, profesionalita státních úředníků)  Otevřenost a transparentnost (vnější kontrola výkonu VS)  Odpovědnost za výkon VS za přijatá rozhodnutí  Účinnost a efektivnost (kvalita řízení VS, náklady x prospěch veřejné akce, úspěšnost v dosahování cílů definovaných ve VEP)  Doporučující pilíře EU k moderní evropské veřejné správě 17


Stáhnout ppt "Evropský správní prostor Veřejná správa v EU 1. Evropský správní prostor 2  Souhrn všech evropských institucí a jejich aktivity  (EK, EIB, Europol,"

Podobné prezentace


Reklamy Google