Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský správní prostor Veřejná správa v EU 1. Evropský správní prostor 2  Souhrn všech evropských institucí a jejich aktivity  (EK, EIB, Europol,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský správní prostor Veřejná správa v EU 1. Evropský správní prostor 2  Souhrn všech evropských institucí a jejich aktivity  (EK, EIB, Europol,"— Transkript prezentace:

1 Evropský správní prostor Veřejná správa v EU 1

2 Evropský správní prostor 2  Souhrn všech evropských institucí a jejich aktivity  (EK, EIB, Europol, Eurojust ….)  Systém správních institucí na jednotlivých národních úrovních členských států EU  Harmonizace výkonu správy  Společná pravidla a principy pro výkon státoprávních a samosprávných funkcí

3 Problém harmonizace: diference systémů VS 3  Systémy státní služby (kariérní systém, systém merit, smíšený systém)  Míra centralizace a decentralizace, postavení regionálních celků  Země s tradicí správního práva (Fra, N, Rak)  Země s tradicí správní kultury (IR, UK)  Skandinávské země, středoevropský model … & Napoleonský systém, anglosaské země…  Federální státy x unitární státy  Postavení prezidenta, volba starostů apod.  Sídelní struktura: role obcí a měst v systému správy

4 Evropský správní prostor EAS – European Administrative Space 4  EAS: sbližování v činnosti jednotlivých národních správ  Příčina vytváření EAS:  Potřeba kontaktu mezi úředníky státní správy členských států a úředníky Evropské unie  Požadavky na zpracování a dodržování práva EU (aquis communautaire)  Postupný vývoj evropského systému správního soudnictví  Koordinovaná politika EU  unijní orgány dělí své pravomoci s členskými zeměmi  státy obvykle tyto politiky provádějí a unijní orgány pak pracují na jejich slaďování  Těžiště rozhodování o politice je na úrovni národních států  Stále větší tlak – Evropa 2020

5 Význam budování Eas  EU právní subjektivita, ekonomická a politická unie  Právní i správní společenství  Proto snaha o koordinaci správních systémů  Zavádění společných prvků s cílem podpory demokratizace systému správy – demokratizace evropské společnosti  Nadčasové zákony a pravidla, záruka lidských práv (Rada Evropy)  Zásada oddělení výkonné, zákonné a správní moci  Garance svobody občana, ochrana práv (bezpečnost, majetek), zákonnost správy, právní jistota, volby  Snaha o modernizaci VS, efektivita VS (hospodářský růst) 5

6 Konvergence národních a evropských správních politik 6  sbližování základních zásad VS, obecné standardy pro činnost VS,  Evropské principy VS: - Právní stát - Technické a manažerské kompetence - Organizační kapacita - Účast občanů na rozhodování, zapojení veřejnosti - Standardy pro chování správních úředníků - Právo na soudní přezkum spr. rozhodnutí - Spravedlivý přístup ke správním rozhodnutím

7 EAS ve světle rozšiřování EU 7  Turecko  Ukrajina  Chorvatsko (práva homosexuálů)  Srbsko, Černá hora  aj.

8 Kandidátské a potenciální kandidátské země Rozloha (1000 km²) Počet obyvatel (miliony) Bohatství (hrubý domácí produkt na osobu) Bosna a Hercegovina513,83,87 300 Černá Hora130,60,610 500 Island1000,30,329 500 Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 112,22,2 Bývalá jugoslávská republika Makedonie 252,12,19 200 Albánie273,23,27 300 Srbsko777,37,38 400 Turecko77073, 713 600 28 zemí EU dohromady 4 29050825 700

9 EAS: neformalizované evropské správní právo 9  Obecný předpoklad: členské země přijímají automaticky principy EAS - ty jsou pouze zřídka formalizovány v písemné právní podobě, ani nejsou předmětem kodifikací  eticky a legálně závazné  evropeizace národních veřejných správ a správního práva členských zemí EU při respektu národních odlišností  1 z podmínek vstupu do EU pro kandidátské země: transformace a modernizace VS (ČR program Phare, ESF)  Požadavkem na vstup je i existence a účinné fungování institucí, které zajistí aplikaci komunitárního práva a komunitární politiky

10 Základní rysy správních reforem v EU  Naplňování základních principů ESP  Demokratizace (subsidiarita)  Decentralizace  Dekoncentrace  Transformace VS + Reforma VS + Modernizace VS  Cíle: - Zlepšení poskytování služeb, standardizace služeb - Informační technologie - Posilování transparentnosti,finanční efektivity - Etika ve VS - Personální politika (vzdělávání, posilování počtu žen ve VS, integrace zájmů zdravotně postižených, etnických menšin apod.) 10

11 Implementace principů EAS v legislativě ČR 11  Evropská charta místní samosprávy  zákon o správním řízení  zákony organizační povahy, jimiž se zřizují ministerstva a jiné správní úřady i orgány územních samospráv  zákon o svobodném přístupu k informacím  zákon o státní službě  Územní samosprávy

12 Proces modernizace VS v ČR v souvislosti se vstupem do EU (Výběr projektů) 12  Racionalizace procesů v ústřední státní správě  Efektivní horizontální komunikace a podpora tvorby celostátních strategií  Zavádění a rozvoj řízení kvality v ústřední státní správě  E-government  Využití soukromých zdrojů pro veřejné investice  Sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě  Koordinace a komunikace mezi jednotlivými úrovněmi VS  Vytvoření nejvyššího správního soudu (2002)

13 13 Zkvalitnit vládnutí je pro Českou republiku mimořádně důležité, a to především při:  stanovení a realizaci strategických cílů pro celou zemi  zlepšování výkonu veřejné správy na úrovni centra, krajů i obcí  řešení střetu různých zájmů hledáním, přijetím a realizací rozumných kompromisů zohledňujícího veřejné zájmy  rozvíjení produktivního dialogu mezi politiky, úředníky a občany zkvalitnění veřejné politiky posílením strategického řízení, meziresortní koordinace a hodnocení politika přijetím etického kodexu chování politiků zlepšení veřejné správy zavedením celoživotního vzdělávání a průběžného hodnocení úředníků, jejich lepším výběrem, uplatněním cílově programového řízení a financování, svobodného přístupu k informacím, účinnou kontrolou zvýšení kompetence politických stran a jejich zatraktivnění pro občany zprůhledněním jejich financování, rozvíjením systému politického vzdělávání, zlepšením personální práce a spolupráce se sympatizanty - nestraníky růst míry občanské angažovanosti občanskou výchovou ve školách, otevřením prostoru pro neziskové organizace v legislativní tvorbě a správním rozhodování, vtahováním občanů do dialogu o veřejných záležitostech s politiky a úředníky

14 14 Horizontální, vertikální a participativní koordinace a slaďování politik, strategický přístup k otázkám s dlouhodobým dopadem, rovnovážné zahrnutí ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře – stav na počátku 21. století standardní součást tvorby a realizace politik obecné přijetí uvedených přístupů a jejich cílené posilování snahy o uplatnění daných přístupů nemají širší podporu

15 Konvergenční správní prostor: základní předpoklady 15  Spolehlivost jednotlivých systémů veřejné správy  Schopnost těchto systémů vhodně a včas reagovat na požadavky implementace legislativních a správních opatření  Souladnost a konvergence národních a evropských správních politik  „Dobré“ zákony  Vhodné, vyhovující správní instituce  Soubor právních a dalších hodnot zakotvených ve státní službě

16 Principy evropského správního práva 16  princip správy prostřednictvím práva,  Princip legality  princip proporcionality,  princip právní jistoty,  princip legitimního očekávání,  princip nediskriminace,  princip práva na slyšení v procesu správního rozhodování,  princip předběžného opatření,  princip spravedlivých podmínek přístupu k správním soudům,  princip nesmluvní odpovědnosti orgánů veřejné správy.

17 4 hodnotové pilíře ESP  Spolehlivost a předvídatelnost správního práva (právní stát, právní jistoty, správa prostřednictvím práva, přiměřenost výkonu správní agendy – zatížení občana, profesionalita státních úředníků)  Otevřenost a transparentnost (vnější kontrola výkonu VS)  Odpovědnost za výkon VS za přijatá rozhodnutí  Účinnost a efektivnost (kvalita řízení VS, náklady x prospěch veřejné akce, úspěšnost v dosahování cílů definovaných ve VEP)  Doporučující pilíře EU k moderní evropské veřejné správě 17


Stáhnout ppt "Evropský správní prostor Veřejná správa v EU 1. Evropský správní prostor 2  Souhrn všech evropských institucí a jejich aktivity  (EK, EIB, Europol,"

Podobné prezentace


Reklamy Google