Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský správní prostor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský správní prostor"— Transkript prezentace:

1 Evropský správní prostor
Veřejná správa v EU

2 Evropský správní prostor
Souhrn všech evropských institucí a jejich aktivity (EK, EIB, Europol, Eurojust ….) Systém správních institucí na jednotlivých národních úrovních členských států EU Harmonizace výkonu správy Společná pravidla a principy pro výkon státoprávních a samosprávných funkcí

3 Problém harmonizace: diference systémů VS
Systémy státní služby (kariérní systém, systém merit, smíšený systém) Míra centralizace a decentralizace, postavení regionálních celků Země s tradicí správního práva (Fra, N, Rak) Země s tradicí správní kultury (IR, UK) Skandinávské země, středoevropský model … & Napoleonský systém, anglosaské země… Federální státy x unitární státy Postavení prezidenta, volba starostů apod. Sídelní struktura: role obcí a měst v systému správy

4 Evropský správní prostor EAS – European Administrative Space
EAS: sbližování v činnosti jednotlivých národních správ Příčina vytváření EAS: Potřeba kontaktu mezi úředníky státní správy členských států a úředníky Evropské unie Požadavky na zpracování a dodržování práva EU (aquis communautaire) Postupný vývoj evropského systému správního soudnictví Koordinovaná politika EU unijní orgány dělí své pravomoci s členskými zeměmi státy obvykle tyto politiky provádějí a unijní orgány pak pracují na jejich slaďování Těžiště rozhodování o politice je na úrovni národních států Stále větší tlak – Evropa 2020

5 Význam budování Eas EU právní subjektivita, ekonomická a politická unie Právní i správní společenství Proto snaha o koordinaci správních systémů Zavádění společných prvků s cílem podpory demokratizace systému správy – demokratizace evropské společnosti Nadčasové zákony a pravidla, záruka lidských práv (Rada Evropy) Zásada oddělení výkonné, zákonné a správní moci Garance svobody občana, ochrana práv (bezpečnost, majetek), zákonnost správy, právní jistota, volby Snaha o modernizaci VS, efektivita VS (hospodářský růst)

6 Konvergence národních a evropských správních politik
sbližování základních zásad VS, obecné standardy pro činnost VS, Evropské principy VS: Právní stát Technické a manažerské kompetence Organizační kapacita Účast občanů na rozhodování, zapojení veřejnosti Standardy pro chování správních úředníků Právo na soudní přezkum spr. rozhodnutí Spravedlivý přístup ke správním rozhodnutím

7 EAS ve světle rozšiřování EU
Turecko Ukrajina Chorvatsko (práva homosexuálů) Srbsko, Černá hora aj.

8 Kandidátské a potenciální kandidátské země
Rozloha (1000 km²) Počet obyvatel (miliony) Bohatství (hrubý domácí produkt na osobu) Bosna a Hercegovina 51 3,8 7 300 Černá Hora 13 0,6 10 500 Island 100 0,3 29 500 Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 11 2,2 Bývalá jugoslávská republika Makedonie 25 2,1 9 200 Albánie 27 3,2 Srbsko 77 7,3 8 400 Turecko 770 73,7 13 600 28 zemí EU dohromady 4 290 508 25 700

9 EAS: neformalizované evropské správní právo
Obecný předpoklad: členské země přijímají automaticky principy EAS - ty jsou pouze zřídka formalizovány v písemné právní podobě, ani nejsou předmětem kodifikací eticky a legálně závazné evropeizace národních veřejných správ a správního práva členských zemí EU při respektu národních odlišností 1 z podmínek vstupu do EU pro kandidátské země: transformace a modernizace VS (ČR program Phare, ESF) Požadavkem na vstup je i existence a účinné fungování institucí, které zajistí aplikaci komunitárního práva a komunitární politiky

10 Základní rysy správních reforem v EU
Naplňování základních principů ESP Demokratizace (subsidiarita) Decentralizace Dekoncentrace Transformace VS + Reforma VS + Modernizace VS Cíle: Zlepšení poskytování služeb, standardizace služeb Informační technologie Posilování transparentnosti,finanční efektivity Etika ve VS Personální politika (vzdělávání, posilování počtu žen ve VS, integrace zájmů zdravotně postižených, etnických menšin apod.)

11 Implementace principů EAS v legislativě ČR
Evropská charta místní samosprávy zákon o správním řízení zákony organizační povahy, jimiž se zřizují ministerstva a jiné správní úřady i orgány územních samospráv zákon o svobodném přístupu k informacím zákon o státní službě Územní samosprávy

12 Racionalizace procesů v ústřední státní správě
Proces modernizace VS v ČR v souvislosti se vstupem do EU (Výběr projektů) Racionalizace procesů v ústřední státní správě Efektivní horizontální komunikace a podpora tvorby celostátních strategií Zavádění a rozvoj řízení kvality v ústřední státní správě E-government Využití soukromých zdrojů pro veřejné investice Sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě Koordinace a komunikace mezi jednotlivými úrovněmi VS Vytvoření nejvyššího správního soudu (2002)

13 Zkvalitnit vládnutí je pro Českou republiku mimořádně důležité, a to především při:
stanovení a realizaci strategických cílů pro celou zemi zlepšování výkonu veřejné správy na úrovni centra, krajů i obcí řešení střetu různých zájmů hledáním, přijetím a realizací rozumných kompromisů zohledňujícího veřejné zájmy rozvíjení produktivního dialogu mezi politiky, úředníky a občany zkvalitnění veřejné politiky posílením strategického řízení, meziresortní koordinace a hodnocení politik a přijetím etického kodexu chování politiků zlepšení veřejné správy zavedením celoživotního vzdělávání a průběžného hodnocení úředníků, jejich lepším výběrem, uplatněním cílově programového řízení a financování, svobodného přístupu k informacím, účinnou kontrolou zvýšení kompetence politických stran a jejich zatraktivnění pro občany zprůhledněním jejich financování, rozvíjením systému politického vzdělávání, zlepšením personální práce a spolupráce se sympatizanty - nestraníky růst míry občanské angažovanosti občanskou výchovou ve školách, otevřením prostoru pro neziskové organizace v legislativní tvorbě a správním rozhodování, vtahováním občanů do dialogu o veřejných záležitostech s politiky a úředníky

14 Horizontální, vertikální a participativní koordinace a slaďování politik, strategický přístup k otázkám s dlouhodobým dopadem, rovnovážné zahrnutí ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře – stav na počátku 21. století standardní součást tvorby a realizace politik obecné přijetí uvedených přístupů a jejich cílené posilování snahy o uplatnění daných přístupů nemají širší podporu

15 Konvergenční správní prostor: základní předpoklady
Spolehlivost jednotlivých systémů veřejné správy Schopnost těchto systémů vhodně a včas reagovat na požadavky implementace legislativních a správních opatření Souladnost a konvergence národních a evropských správních politik „Dobré“ zákony Vhodné, vyhovující správní instituce Soubor právních a dalších hodnot zakotvených ve státní službě

16 Principy evropského správního práva
princip správy prostřednictvím práva, Princip legality princip proporcionality, princip právní jistoty, princip legitimního očekávání, princip nediskriminace, princip práva na slyšení v procesu správního rozhodování, princip předběžného opatření, princip spravedlivých podmínek přístupu k správním soudům, princip nesmluvní odpovědnosti orgánů veřejné správy.

17 4 hodnotové pilíře ESP Spolehlivost a předvídatelnost správního práva (právní stát, právní jistoty, správa prostřednictvím práva, přiměřenost výkonu správní agendy – zatížení občana, profesionalita státních úředníků) Otevřenost a transparentnost (vnější kontrola výkonu VS) Odpovědnost za výkon VS za přijatá rozhodnutí Účinnost a efektivnost (kvalita řízení VS, náklady x prospěch veřejné akce, úspěšnost v dosahování cílů definovaných ve VEP) Doporučující pilíře EU k moderní evropské veřejné správě


Stáhnout ppt "Evropský správní prostor"

Podobné prezentace


Reklamy Google