Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT VE VS Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT VE VS Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT VE VS Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

2 Požadavky na zakončení kurzu
Přednášky, semináře Zápočet Závěrečná zkouška KH

3 Management ve VS Jak rozumíme termínu management?

4 Veřejná správa Funkční (materiální) POJETÍ chápe veřejnou správu jako činnost státních nebo jiných orgánů veřejné moci nebo subjektů, kterým byl výkon veřejné správy propůjčen pro plnění úkolů označovaných jako veřejné. Institucionální POJETÍ je systém organizační struktury veřejné správy. Jde o soustavu správních úřadů, orgánů územní či zájmové samosprávy a jiných vykonavatelů veřejné správy.

5 institucionální hledisko
ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY funkční hledisko institucionální hledisko VEŘEJNÁ SPRÁVA projev výkonné moci ve státě a správa věcí veřejných státní činnost charakteru nařizovacího a výkonného nestátní činnost veřejnoprávní instituce podléhající státnímu dozoru samosprávní činnost územní a zájmové samosprávy státní orgány ústřední orgány státní správy, místní orgány státní správy veřejnoprávní subjekty samosprávné (územní samospráva, zájmová sdružení profesní a volná) a nesamosprávné (televize, rozhlas)

6 ŘÍZENÍ mnohostranná tvořivá činnost řídícího subjektu
stanovení cílů, ovlivnění metod, prostředků a fungování řízených prvků tak, aby systém optimálně plnil určené funkce a dosahoval stanovené cíle v určeném čase a kvalitě proces plnění cílů prostřednictvím jiných v turbulentním prostředí ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ FUNKCE plánování organizování kontrola funkce vytýčení cílů realizace cílů hodnocení úrovně splnění cílů DOPLŇKOVÉ FUNKCE rozhodování regulace koordinace

7 FUNKCE ŘÍZENÍ základní doplňkové plánování – zabývá se stanovováním cílů a rozhodujících úkolů, které promítá do plánovacích dokumentů organizování – zabezpečuje implementaci cílů a úloh stanovených plány do praxe a pomocí nich dosahuje konkrétní výsledky (výrobky, služby, činnosti,...) kontrolování – hodnocení úrovně splnění plánovaných úkolů a schválených cílů rozhodování – cíle a plány jsou připravovány variantně a na základě jejich komplexního posouzení je vybírána optimální varianta regulování – implementace cílů a plánů do praxe se provádí na základě posouzení konkrétní situace a respektování změn (podmínky, čas, zdroje....) koordinace – funkce řízení jsou slaďovány v prostoru a čase tak, aby byly plněny rozhodující úkoly a aby byl systém co nejhospodárnější a nejvýkonnější

8 Public management funkční – vyjadřuje výkon činností spojených s řízením a kontrolou institucionální (organizační) – vyjadřuje orgány, které vykonávají manažerské funkce personální – péče a řízení agendy související s okruhem osob, které participují na rozhodování a chodu organizace

9 SPRÁVA CHARAKTERISTIKA A ZÁKLADNÍ FORMY SPRÁVY VEŘEJNÁ SOUKROMÁ
je souhrnem funkcí a mnohostranných činností, kterých cílem je trvalý tvořivý rozvoj a zabezpečeni chodu věcí společného zájmu funkcí správy je volba cílů, organizování, motivace, vedeni a kontrola je významně ovlivňována společensko-politickými aspekty, ale i aspekty sociálními cílem správních procesů je i vysvětlování přijatých rozhodnutí, motivování a mobilizování lidí, navozování atmosféry spolupráce SPRÁVA hlavní rozdíly VEŘEJNÁ SOUKROMÁ právní vázanost nositele správy cíle, které mají být výkonem správy dosaženy

10 je z hlediska velkých celků ekvivalentní pojmu řízení
jako nástroj optimalizace lidských zdrojů informačních zdrojů materiálových zdrojů finančních zdrojů jako systém institucí a řídících pracovníků vazeb, vztahů a kompetencí jako mechanizmus postupy, nástroje a metodiky umožňující splnění plánovaných úkolů je možné ho popsat MANAGEMENT je z hlediska velkých celků ekvivalentní pojmu řízení základní funkce plánování organizování vedení personalistika kontrola

11 Současné změny v řízení ve veřejné správě
Byrokratické (administrativní – úřednické) pojetí VS se v moderním státě postupně mění uvolňováním přísného právního rámce na pojetí veřejné správy jako cílově orientované řízení veřejných úkolů obdobně jako je tomu u výrobního sektoru Weberovské pojetí VS ---- vládnutí DŮVODY

12 Kapacity vládnutí V evropském měřítku: problém kapacity vládnutí
Dynamické civilizační změny-adaptace řídících struktur pomalá Globalizovaná ekonomika x chybějící vládní struktura na globální úrovni (EU, SB, světové summity) Globalizované problémy x chybějící vládní struktura na globální úrovni Nedostatečná koordinace mezi globální, národní a regionální úrovní: podpora moderních komunikačních technologií

13 Současné výzvy NPM, přechod od hierarchie VS-y k flexibilním strukturám reakce na změny, sdílení odpovědnosti, informatizace Budou vlády schopné řešit konflikty? Privatizace x deregulace x centralizace ? Nedostatečná koordinace mezi jednotlivými resorty (cílené programování, horizontální řídící struktury) Dominance liberálních přístupů: liberalizace trhu – oslabování administrativního institucionálního rámce – oslabení pilířů sociální soudržnosti (komunitní plánování, rozvoj občanských forem řešení sociální inkluze)

14 Současné modernizační tendence
Profesionalizace úředníků – kvalifikace, trénink, nestrannost Slaďování profesních hodnot a organizačních zájmů Slaďování stranické a resortní loajalilty (kolaice a veřejnoprávní odpovědnost, posílení sociálních jistot úředníků Kariérní výkon státní služby Sítové propojení a komunikační přístupnost orgánů – elektronické vyplňování formulářů Klientská vlídnost spr. postupů, egovernement Strategická rozvoj organizačně správní struktury

15 Hodnocení veřejného managementu
Schopnost vlády efektivně formulovat, realizovat a PREZENTOVAT vhodné politiky Schopnost státní správy a samosprávy realizovat dané politiky Respekt občanů a státu k institucím, které určují jejich vzájemné ekonomické a sociální vztahy Hodnocení kvality VS - Governance Matters (SB): demokracie a politická stabilita, výkonnost vlády a regulační kvalita, právní řád, kontrola korupce

16 Ukazatelé kvality správy
GM1 – Demokracie GM2 – Politická stabilita GM3 – Efektivita vlády GM4 – Regulační zátěž GM5 – Právní řád GM6 – Kontrola korupce.

17 Zdroj : http://martinpotucek.cz

18 Horizontální, vertikální a participativní koordinace a slaďování politik, strategický přístup k otázkám s dlouhodobým dopadem, rovnovážné zahrnutí ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře – stav na počátku 21. století standardní součást tvorby a realizace politik obecné přijetí uvedených přístupů a jejich cílené posilování snahy o uplatnění daných přístupů nemají širší podporu

19 Zkvalitnit vládnutí je pro Českou republiku mimořádně důležité, a to především při:
stanovení a realizaci strategických cílů pro celou zemi zlepšování výkonu veřejné správy na úrovni centra, krajů i obcí řešení střetu různých zájmů hledáním, přijetím a realizací rozumných kompromisů zohledňujícího veřejné zájmy rozvíjení produktivního dialogu mezi politiky, úředníky a občany zkvalitnění veřejné politiky posílením strategického řízení, meziresortní koordinace a hodnocení politik a přijetím etického kodexu chování politiků zlepšení veřejné správy zavedením celoživotního vzdělávání a průběžného hodnocení úředníků, jejich lepším výběrem, uplatněním cílově programového řízení a financování, svobodného přístupu k informacím, účinnou kontrolou zvýšení kompetence politických stran a jejich zatraktivnění pro občany zprůhledněním jejich financování, rozvíjením systému politického vzdělávání, zlepšením personální práce a spolupráce se sympatizanty - nestraníky růst míry občanské angažovanosti občanskou výchovou ve školách, otevřením prostoru pro neziskové organizace v legislativní tvorbě a správním rozhodování, vtahováním občanů do dialogu o veřejných záležitostech s politiky a úředníky


Stáhnout ppt "MANAGEMENT VE VS Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google