Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. MANAGEMENT VE VS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. MANAGEMENT VE VS."— Transkript prezentace:

1 Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. MANAGEMENT VE VS

2 Přednášky, semináře Zápočet Závěrečná zkouška Email: trhlinova @email.cztrhlinova @email.cz KH

3 Jak rozumíme termínu management?

4  Funkční (materiální) POJETÍ chápe veřejnou správu jako činnost státních nebo jiných orgánů veřejné moci nebo subjektů, kterým byl výkon veřejné správy propůjčen pro plnění úkolů označovaných jako veřejné.  Institucionální POJETÍ je systém organizační struktury veřejné správy. Jde o soustavu správních úřadů, orgánů územní či zájmové samosprávy a jiných vykonavatelů veřejné správy.

5 ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY VEŘEJNÁ SPRÁVA projev výkonné moci ve státě a správa věcí veřejných  státní činnost charakteru nařizovacího charakteru nařizovacího a výkonného a výkonného  nestátní činnost veřejnoprávní instituce veřejnoprávní instituce podléhající státnímu podléhající státnímu dozoru dozoru  samosprávní činnost územní a zájmové územní a zájmové samosprávy samosprávy  státní orgány ústřední orgány státní ústřední orgány státní správy, místní orgány správy, místní orgány státní správy státní správy  veřejnoprávní subjekty subjekty samosprávné (územní samosprávné (územní samospráva, zájmová samospráva, zájmová sdružení profesní a volná) sdružení profesní a volná) a nesamosprávné (televize, a nesamosprávné (televize, rozhlas) rozhlas) funkční hledisko institucionální hledisko

6  mnohostranná tvořivá činnost řídícího subjektu  stanovení cílů, ovlivnění metod, prostředků a fungování řízených prvků tak, aby systém optimálně plnil určené funkce a dosahoval stanovené cíle v určeném čase a kvalitě  proces plnění cílů prostřednictvím jiných v turbulentním prostředí ŘÍZENÍ funkce vytýčení cílů realizace cílů hodnocení úrovně splnění cílů ZÁKLADNÍ FUNKCE  plánování  organizování  kontrola DOPLŇKOVÉ FUNKCE  rozhodování  regulace  koordinace

7  rozhodování – cíle a plány jsou připravovány variantně a na základě jejich komplexního posouzení je vybírána optimální varianta  regulování – implementace cílů a plánů do praxe se provádí na základě posouzení konkrétní situace a respektování změn (podmínky, čas, zdroje....)  koordinace – funkce řízení jsou slaďovány v prostoru a čase tak, aby byly plněny rozhodující úkoly a aby byl systém co nejhospodárnější a nejvýkonnější FUNKCE ŘÍZENÍ doplňkové  plánování – zabývá se stanovováním cílů a rozhodujících úkolů, které promítá do plánovacích dokumentů  organizování – zabezpečuje implementaci cílů a úloh stanovených plány do praxe a pomocí nich dosahuje konkrétní výsledky (výrobky, služby, činnosti,...)  kontrolování – hodnocení úrovně splnění plánovaných úkolů a schválených cílů základní

8 funkční – vyjadřuje výkon činností spojených s řízením a kontrolou institucionální (organizační) – vyjadřuje orgány, které vykonávají manažerské funkce personální – péče a řízení agendy související s okruhem osob, které participují na rozhodování a chodu organizace

9 SPRÁVA VEŘEJNÁ SOUKROMÁ právní vázanost nositele správy cíle, které mají být výkonem správy dosaženy hlavní rozdíly  je souhrnem funkcí a mnohostranných činností, kterých cílem je trvalý tvořivý rozvoj a zabezpečeni chodu věcí společného zájmu  funkcí správy je volba cílů, organizování, motivace, vedeni a kontrola  je významně ovlivňována společensko-politickými aspekty, ale i aspekty sociálními  cílem správních procesů je i vysvětlování přijatých rozhodnutí, motivování a mobilizování lidí, navozování atmosféry spolupráce CHARAKTERISTIKA A ZÁKLADNÍ FORMY SPRÁVY

10 MANAGEMENT je z hlediska velkých celků ekvivalentní pojmu řízení jako nástroj optimalizace  lidských zdrojů  informačních zdrojů  materiálových zdrojů  finančních zdrojů jako nástroj optimalizace  lidských zdrojů  informačních zdrojů  materiálových zdrojů  finančních zdrojů jako systém  institucí a řídících pracovníků  vazeb, vztahů a kompetencí jako systém  institucí a řídících pracovníků  vazeb, vztahů a kompetencí jako mechanizmus  postupy, nástroje a metodiky umožňující splnění plánovaných úkolů jako mechanizmus  postupy, nástroje a metodiky umožňující splnění plánovaných úkolů je možné ho popsat vedení plánování organizování personalistika kontrola základní funkce

11  Byrokratické (administrativní – úřednické) pojetí VS se v moderním státě postupně mění uvolňováním přísného právního rámce na pojetí veřejné správy jako cílově orientované řízení veřejných úkolů obdobně jako je tomu u výrobního sektoru  Weberovské pojetí VS ---- vládnutí  DŮVODY

12 V evropském měřítku: problém kapacity vládnutí Dynamické civilizační změny-adaptace řídících struktur pomalá Globalizovaná ekonomika x chybějící vládní struktura na globální úrovni (EU, SB, světové summity) Globalizované problémy x chybějící vládní struktura na globální úrovni Nedostatečná koordinace mezi globální, národní a regionální úrovní: podpora moderních komunikačních technologií 2.9.2014 12

13 NPM, přechod od hierarchie VS-y k flexibilním strukturám reakce na změny, sdílení odpovědnosti, informatizace Budou vlády schopné řešit konflikty? Privatizace x deregulace x centralizace ? Nedostatečná koordinace mezi jednotlivými resorty (cílené programování, horizontální řídící struktury) Dominance liberálních přístupů: liberalizace trhu – oslabování administrativního institucionálního rámce – oslabení pilířů sociální soudržnosti (komunitní plánování, rozvoj občanských forem řešení sociální inkluze)

14 Profesionalizace úředníků – kvalifikace, trénink, nestrannost Slaďování profesních hodnot a organizačních zájmů Slaďování stranické a resortní loajalilty (kolaice a veřejnoprávní odpovědnost, posílení sociálních jistot úředníků Kariérní výkon státní služby Sítové propojení a komunikační přístupnost orgánů – elektronické vyplňování formulářů Klientská vlídnost spr. postupů, egovernement Strategická rozvoj organizačně správní struktury

15 Schopnost vlády efektivně formulovat, realizovat a PREZENTOVAT vhodné politiky Schopnost státní správy a samosprávy realizovat dané politiky Respekt občanů a státu k institucím, které určují jejich vzájemné ekonomické a sociální vztahy Hodnocení kvality VS - Governance Matters (SB): demokracie a politická stabilita, výkonnost vlády a regulační kvalita, právní řád, kontrola korupce

16 2.9.2014 16 Ukazatelé kvality správy GM1 – Demokracie GM2 – Politická stabilita GM3 – Efektivita vlády GM4 – Regulační zátěž GM5 – Právní řád GM6 – Kontrola korupce.

17 2.9.2014 17

18 18 Horizontální, vertikální a participativní koordinace a slaďování politik, strategický přístup k otázkám s dlouhodobým dopadem, rovnovážné zahrnutí ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře – stav na počátku 21. století standardní součást tvorby a realizace politik obecné přijetí uvedených přístupů a jejich cílené posilování snahy o uplatnění daných přístupů nemají širší podporu

19 19 Zkvalitnit vládnutí je pro Českou republiku mimořádně důležité, a to především při:  stanovení a realizaci strategických cílů pro celou zemi  zlepšování výkonu veřejné správy na úrovni centra, krajů i obcí  řešení střetu různých zájmů hledáním, přijetím a realizací rozumných kompromisů zohledňujícího veřejné zájmy  rozvíjení produktivního dialogu mezi politiky, úředníky a občany zkvalitnění veřejné politiky posílením strategického řízení, meziresortní koordinace a hodnocení politik a přijetím etického kodexu chování politiků zlepšení veřejné správy zavedením celoživotního vzdělávání a průběžného hodnocení úředníků, jejich lepším výběrem, uplatněním cílově programového řízení a financování, svobodného přístupu k informacím, účinnou kontrolou zvýšení kompetence politických stran a jejich zatraktivnění pro občany zprůhledněním jejich financování, rozvíjením systému politického vzdělávání, zlepšením personální práce a spolupráce se sympatizanty - nestraníky růst míry občanské angažovanosti občanskou výchovou ve školách, otevřením prostoru pro neziskové organizace v legislativní tvorbě a správním rozhodování, vtahováním občanů do dialogu o veřejných záležitostech s politiky a úředníky


Stáhnout ppt "Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. MANAGEMENT VE VS."

Podobné prezentace


Reklamy Google