Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Soubor obecných standardů pro činnost veřejné správy  Obsažený v právu i praxi  Jsou postupy a mechanismy opírajíci se o odpovédnost  neformalizované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Soubor obecných standardů pro činnost veřejné správy  Obsažený v právu i praxi  Jsou postupy a mechanismy opírajíci se o odpovédnost  neformalizované."— Transkript prezentace:

1

2  Soubor obecných standardů pro činnost veřejné správy  Obsažený v právu i praxi  Jsou postupy a mechanismy opírajíci se o odpovédnost  neformalizované evropské správní právo (neformalizované aquis communautaire)

3  jedná se o sbližování v činnosti jednotlivých národních správ  to neznamená, že všude budou vytvořeny stejné orgány či instituce, ale že jejich činnost bude založena na stejných základních principech  k zásadním požadavkům patří zejména princip právního státu a dále otevřenost a transparentnost, odpovědnost úředníků i soudců a efektivita i účinnost v jejich činnosti.

4 4  Systémy státní služby (kariérní systém, systém merit, smíšený systém)  Míra centralizace a decentralizace, postavení regionálních celků  Země s tradicí správního práva (Fra, N, Rak)  Země s tradicí správní kultury (IR, UK)  Skandinávské země, středoevropský model …  Napoleonský systém, anglosaské země…  Federální státy x unitární státy  Postavení prezidenta

5  EU právní subjektivita, ekonomická a politická unie  Právní i správní společenství  Proto snaha o koordinaci správních systémů  Zavádění společných prvků s cílem podpory demokratizace systému správy – demokratizace evropské společnosti  Nadčasové zákony a pravidla, záruka lidských práv  Zásada oddělení výkonné, zákonné a správní moci  Garance svobody občana, ochrana práv (bezpečnost, majetek), zákonnost správy, právní jistota, volby  Snaha o modernizaci VS, efektivita VS (hospodářský růst) 5

6 6  sbližování základních zásad VS, obecné standardy pro činnost VS, principy – europeizace národních práv při respektu národních odlišností  Evropské principy VS: - Právní stát - Technické a manažerské kompetence - Organizační kapacita - Účast občanů na rozhodování - Standardy pro chování správních úředníků - Právo na soudní přezkum spr. Rozhodnutí - Spravedlivý přístup ke správním rozhodnutím

7  Spolehlivost a předvídatelnost správního práva (právní stát, právní jistoty, správa prostřednictvím práva, přiměřenost výkonu správní agendy – zatížení občana, profesionalita státních úředníků)  Otevřenost a transparentnost (vnější kontrola výkonu VS)  Odpovědnost za výkon VS za přijatá rozhodnutí  Účinnost a efektivnost (kvalita řízení VS, náklady x prospěch veřejné akce, úspěšnost v dosahování cílů definovaných ve VEP)  Doporučující pilíře EU k moderní evropské veřejné správě 7

8  Podílet se na něčem veřejném a být za to odpovědný (realizace rozvojového plánu, vytváření veřejného mínění, podíl na rozhodovací moci aj.).  Jedná se o jakékoli jednání, které není motivováno čistě egoisticky a je vedeno s ohledem na celek  Přímá účast občanů na správě věcí veřejných

9  Vnitřní participace - podíl činnosti občana na VS (účast v úřadu, komisích)  Vnější participace - ovlivňování činnosti úřadu vně VS institucí - volba x referendum (obligatorní, fakultativní, rozhodovací, konzultativní)

10 Veřejná autorita politici, úředníci, státní úřady Občané Jednotlivci, NNO Experti Investoři podnikatelé Nezávislé subjekty (prostředník) Princip participace: podpora participace ve vytváření VEP 10

11 Výhody participace z hlediska řízení VS Good Governance otevřenější a průhlednější rozhodování občan jako součást rozhodovacího procesu spoluzodpovědnost za rozhodnutí Community building nové vazby mezi aktéry polidštění rozhodovacích procesů Kvalitnější rozhodovací proces generují se nové nápady odhalení skrytých problémů učení se od druhých Veřejné rozhodování je efektivnější hledání kompromisních řešení veřejná podpora pro dané rozhodnutí vyšší kontrola Růst důvěry v demokratický systém participace posiluje reprezentativní demokracii 11

12 Nevýhody participace Nahrazení reprezentativní demokracie občané vykonávají veřejnou kontrolu politici plní svůj mandát a zastupují občany občané mají možnost nedat politikům svůj hlas Veřejná autorita rozhoduje promyšleně občané jsou laici rozhodují ad hoc (bez promyšlené koncepce) Zneužití nátlakovými skupinami kdo jsou „aktivisté“, NNO; za koho vystupují ohrožení procesu věčnými stěžovateli a oponenty Rozhodovací proces je delší a nákladnější Někde není participace možná vůbec např. řešení krizových situací, obrana a bezpečnost..... 12

13  Naplňování základních principů ESP  Demokratizace (subsidiarita)  Decentralizace  Dekoncentrace  Transformace VS + Reforma VS + Modernizace VS  Cíle: - Zlepšení poskytování služeb - Informační technologie - Posilování transparentnosti,finanční efektivity - Etika ve VS - Personální politika (vzdělávání, posilování počtu žen ve VS, integrace zájmů zdravotně postižených, etnických menšin apod.) 13

14 14  Od government k governance  Bílá kniha o evropském vládnutí, SMART Administration  Rozhodování a řízení ve veřejné správě nebude založeno pouze  na tradičních byrokratických a málo flexibilních hierarchických pravidlech a normách  neumožňují vždy dostatečně rychle reagovat na nové potřeby a zájmy ve společnosti ( např. růst nezaměstnanosti )  Rozvíjet více metod vládnutí: otevření identifikace, řízení i produkce veřejných služeb a statků spolupracujícím subjektům a partnerům ze soukromého i občanského sektoru  Systémová změna řízení ve veřejném sektoru založená na odklonu od dominantně hierarchického a byrokratického způsobu řízení ve veřejném sektoru ke kooperativnímu modelu založenému na systematickém vytváření a rozvíjení vzájemných vztahů mezi veřejným, soukromým i občanským sektorem

15

16  povinnost správního úřadu postupovat v souladu s právním řádem České republiky a vykládat právní předpisy podle jejich smyslu  úředníky zavazuje, aby využívali své pravomoci pouze k účelu, ke kterému jsou jim zákonem svěřeny a aby při užití správního uvážení zohledňovali výhradně objektivní kritéria a relevantní zkušenosti.

17  Přijatý princip požaduje rovné zacházení se všemi osobami, především aby všem byla dána možnost se vyjádřit. Rozhodne-li se úřad k některému vyjádření v dalším řízení nepřihlížet, musí vždy takový postup odůvodnit. Stížnost osoby na konkrétního úředníka řeší zásadně jiný úředník, než proti kterému stížnost směřuje, a to na základě porovnání tvrzení obou stran a objektivně zjištěných skutečností.

18  princip zavazuje úřad vyřídit každé podání osoby v rozumném a přiměřeném čase bez zbytečných průtahů, případně vyrozumět osobu o důvodech prodlevy a předpokládanému termínu vydání rozhodnutí.

19  princip požaduje po úřadu, aby rozhodoval shodně s tím, jak rozhodoval obdobné případy v minulosti, případně odůvodnil, proč se od své dosavadní praxe v konkrétním případě odchýlil.

20  princip předpokládá, že úřad poskytuje osobě přiměřeně během řízení informace o zjištěných skutečnostech a o jejích povinnostech vůči úřadu a informuje o budoucím postupu.  Úředník přihlíží ve svém ústním a písemném vyjadřování ke komunikačním a intelektuálním schopnostem osoby. Každé rozhodnutí úřadu má přesvědčivé odůvodnění, kde jsou přehledně popsány všechny skutečnosti

21  princip znamená, že úřad zohledňuje při uplatňování svých pravomocí mimořádnou situaci určité osoby a její oprávněné zájmy tak, aby jeho postup nebyl vůči této osobě nepřiměřeně tvrdý.  Úřad se vždy snaží volit takové prostředky, které co nejméně zatěžují osoby zúčastněné na řízení a jsou vůči nim šetrné a hospodárné

22  řad vždy usiluje o komplexní řešení problému osoby.  Za tím účelem naváže v případě potřeby kontakt s jinými úřady, případně zajistí vzájemnou komunikaci a předávání informací mezi svými vlastními odbory či organizačními jednotkami

23  Princip požaduje po úřadu, aby se nevyhýbal posouzení předběžné otázky nebo přijetí rozhodnutí ve věci, která spadá do jeho působnosti.  Ke všem námitkám a návrhům osob se úřad ve svém rozhodnutí jednoznačně vyjádří

24  princip spočívá v tom, že úřad umožní osobám nahlížet do všech úředních dokumentů a pořizovat si jejich kopie

25  uvedený princip zavazuje úředníky, aby se chovali k osobám s respektem a zdvořilostí


Stáhnout ppt " Soubor obecných standardů pro činnost veřejné správy  Obsažený v právu i praxi  Jsou postupy a mechanismy opírajíci se o odpovédnost  neformalizované."

Podobné prezentace


Reklamy Google