Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah dějepisného vyučování, výběr dějepisného učiva, obtížnost dějepisného učiva Přednáška č. 5 AR 2013/2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah dějepisného vyučování, výběr dějepisného učiva, obtížnost dějepisného učiva Přednáška č. 5 AR 2013/2014."— Transkript prezentace:

1 Obsah dějepisného vyučování, výběr dějepisného učiva, obtížnost dějepisného učiva Přednáška č. 5 AR 2013/2014

2 Obsah dějepisu Systém historických poznatků: 1.historické jevy 2.historická fakta 3.historické pojmy 4.jejich vzájemné vztahy ↓↓výuka soubor znalostí a dovedností

3 Zaměření obsahu dějepisu: ovlivněno cíli a úkoly školské politiky Zdroj obsahu dějepisu: historická věda Konkretizace obsahu dějepisu: základní pedagogické dokumenty

4 S problematikou obsahu dějepisu souvisí : výběr obsahu učiva vztah světových, obecných, národních a regionálních dějin specifičnost historických poznatků vymezování tematických celků ( součást osnovování učiva)

5 Výběr učiva ↑ disproporce mezi množstvím a náročností látky příslušného oboru a možnostmi žáků Výběr učiva → pedagogické ztvárnění vědeckého obsahu a jeho přizpůsobení požadavkům praxe Při řešení otázky výběru učiva dějepisu → dvě tendence

6 Dvě tendence při řešení otázky výběru dějepisného učiva 1. Není možné zvládnout vědní obsah historické vědy vzhledem k šíři a obtížnosti obsahu historie a permanentního nárůstu tohoto obsahu→ není dobré kopírovat vnitřní strukturu obsahu historické vědy byť ve zjednodušeném modelu → není únosné dodržet při osnování dějepisného učiva jeho encyklopedickou kontinuitu→ je nutné orientovat výuku na vybrané celky.

7 Z tohoto pojetí vychází: 1.Liberální teorie výběru učiva - neusiluje o vytvoření uceleného, i když zjednodušeného obrazu dějin. Kritériem je závažnost tématu, zájem žáků. Poskytován je prostor aktivní samostatné práci žáků, rozvoji komunikativních dovedností. 2.Teorie exemplárnosti – výběr nosných paradigmat ( vzorových témat) učební látky

8 2.tendence Jejím základem je přesvědčení, že k pochopení současnosti lze dospět takovou koncepcí dějepisné výuky, která postupuje chronologicky v relativní komplexnosti i za cenu z toho plynoucích didaktických obtíží. Z tohoto pojetí vychází: teorie základního ( kmenového) učiva systémově strukturální teorie

9 Teorie základního ( kmenového) učiva ( na českých školách nejpopulárnější): základní učivo podpůrné učivo Teorie systémově-strukturální: snaží se o takové pojetí výběru učiva, které usiluje o co nejužší přiblížení obsahu D systému a struktuře historické vědy

10 Problematika výuky světových, obecných, národních a regionálních dějin světové dějiny – obor, který zahrnuje celkový vývoj lidských pospolitostí obecné dějiny – obor, který se zaměřuje na vývoj určitých geografických oblastí národní dějiny – dějiny jednotlivých národů, případně státních celků, kterých jsou tyto národy organickou součástí ( u nás - dějiny zemí Koruny české, multietnický charakter)

11 Specifikum historických poznatků z hlediska náročnosti jejich osvojování D – poznatky z oblasti politických dějin, hospodářských dějin, sociálních dějin, z oblasti dějin státu a práva, kulturních dějiny, dějin každodennosti i poznatky z oblasti časové a prostorové orientace. U musí zajímat specifická obtížnost těchto poznatků, aby zvolil správné didaktické postupy

12 Obtížnost učiva Dle S. Julínka: Nejobtížnější – oblast hospodářských dějin, dějin státu a práva, duchovní kultury ( zde zejména filozofické teorie a názorové koncepty) Relativně snazší – poznatky z oblasti sociálních dějin, z dějin umění a z dějin vědy a techniky (při uplatňování názornosti a konkrétnosti) Nejlepší výsledky má osvojování konkrétních dějových prvků (průběh událostí, biografie významných osobností), dobré výsledky jsou dosahovány i při osvojování časové a prostorové orientace Didaktické obtíže nastávají tam, kde přechází výuka z roviny popisu konkrétních historických jevů do roviny pojmové a vztahové

13 Obtížnost historických poznatků je důležitá pro: výběr obsahu výuky stanovení jejích cílů volbu metod a postupů ve výuce U nesmí úroveň žáků ani podcenit ani přecenit!

14 Výzkumy zjistily, že vývoj chápání historie se zřetelem k věku žáků jde od obsahu výuky: osobnost, historický čin – událost, historický předmět – detail, konkrétnost, změny, mýticko- magické údaje, jednoduchá etická rozhodnutí k obsahu výuky: nadindividuální uspořádání společnosti, sociální dějinné vztahy, společenské a vládní formy, instituce, státní a politické souvislosti

15 Jak žákům přiblížit historické jevy? V D důležité tři cesty pro přiblížení složitých historických skutečností žákům: 1.elementarizace 2.konkretizace 3.personifikace

16 Schéma převažujícího charakteru historických poznatků z hlediska jejich obtížnosti, věkové přiměřenosti Základní škola konkrétní dějepis, konkrétní myšlení, reprodukce, rekonstrukce jedinečné a konkrétní pojmy historická fakta, jejich řazení, hypotézy, obraz a představa, vztah mezi jevy událost, děj, historická situace práce s jednotlivými prameny příčina, průběh, následek události, situace, jejich význam, aktualizace popis, vyprávění jednotlivé hodnoty, osobní sociální zkušenost, poučení z dějin, vciťování

17 Střední škola: abstraktní dějepis, strukturální, tvořivé myšlení obecné a abstraktní pojmy pojem, soud, úsudek, výrok, logická struktura, pojmové zobecnění historický proces, systém řešení problému – vlastní jednoduchý výzkum, analýza, syntéza kumulace příčin a následků, historická podmíněnost, multikausalita, transfer, kontinuita a diskontinuita, pochopení změny úvaha, názor, životní postoj strukturace hodnot

18 Zadání samostatné práce pro seminář: zvolte historické téma přečtěte si k tomuto tématu text učebnice vyberte historická fakta, události, osobnosti, pojmy konkrétní, abstraktní, časová určení formulujte hlavní otázky, na které chcete, aby žák na konci hodiny uměl odpovědět napište, co očekáváte, že bude odpověď obsahovat ↓ vyberte základní poznatky, které budou tvořit strukturu výuky ( vědomosti, dovednosti, hodnoty)


Stáhnout ppt "Obsah dějepisného vyučování, výběr dějepisného učiva, obtížnost dějepisného učiva Přednáška č. 5 AR 2013/2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google