Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba."— Transkript prezentace:

1 Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

2 Seznam literatury zákonů a dalších zdrojů: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vyhlášena 27.11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 417/2009 Sb. s platností od 1.1. 2010, Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení platné od 1.1. 2010, OCHRANA, F. Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek, SERAFÍN, P. DVOŘÁK, D. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

3 Veřejné zakázky v ČR

4 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Základní přístup: Okruhy zadavatelů Druhy veřejných zakázek Druhy zadávacího řízení Kvalifikace dodavatelů Zadávací řízení Posuzování a hodnocení nabídek Dohled na zadáváním zakázek Zapracovává a upravuje okruh právnických a fyzických osob, postupy, druhy zadávacích řízení, dohled nad dodržováním zákona, podmínky vedení kvalifikovaných dodavatelů.

5 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Určuje tři okruhy zadavatelů (§2): veřejný zadavatel Dotovaný zadavatel (podnikatelé) Sektorový zadavatel (právnické a fyzické osoby) Tři druhy veřejných zakázek: veřejná zakázka na dodávky veřejná zakázka na služby veřejná zakázka na stavební práce

6 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení (§10) otevřené zadávací řízení, užší zadávací řízení, jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění Prokazování technické způsobilosti: osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče, seznamem nejvýznamnějších stavebních prací za 5 let, přehledem provozních a technických zařízení, přehledem počtu zaměstnanců za 3 roky, přehledem techniků a technických útvarů

7 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Kritéria pro hodnocení veřejné zakázky: a) ekonomická výhodnost nabídky ( nutno přiřadit váhu jednotlivým dílčím kritériím ) ( nutno přiřadit váhu jednotlivým dílčím kritériím ) nabídková cena, nabídková cena, provozní náklady, provozní náklady, požadavky na údržbu, požadavky na údržbu, technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu. předmětu. b) nejnižší nabídková cena

8 Zjednodušené schéma postupu u otevřeného řízení: Zadávání veřejných zakázek Oznámení o zahájení výběrového řízení Podání nabídek zájemci o VZ podlimitní - 22 dnů nadlimitní - 52 dnů Hodnotící komise min. 5 členů – 1/3 s odb. způsobilostí > 200 mil. Kč – min. 7 členů – 2/3 s odb. zp. > 500 mil. Kč – min. 9 členů – 2/3 s odb. zp. Otevírání obálek Vyřazeno pro nesplnění podmínek Hodnocení dle zadávacích podmínek Přidělení VZ a uzavření smlouvy v IS veřejné správy (Úředním věstníku EU) max. 30 dnů komise: min. 3 členové Oznámení o výsledku zadávacího řízení Odeslání oznámení o výběru

9 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Hodnotící komise – minimálně 5 členů Postup: - otevírání obálek s nabídkami, - protokol o otevírání obálek, - posuzování nabídek, - hodnocení nabídek, - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, - přidělení veřejné zakázky, - uzavření smlouvy.

10 Zadávání veřejných zakázek Pojem veřejná zakázka Pojem veřejná zakázka „Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.“ Pojem zadavatel veřejné zakázky Pojem zadavatel veřejné zakázky   Veřejný zadavatel – ČR, státní příspěvková organizace, územní samosprávní celek, § 2 odst.2 písm.d) jiná právnická osoba, která byla zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu,   Dotovaný zadavatel   Sektorový zadavatel

11 Rozdělení veřejných zakázek podle předmětu plnění: Rozdělení veřejných zakázek podle předmětu plnění:  Dodávky - poskytnutí věci movité a nemovité, koupě zboží na splátky   Služby – např. servis a opravy VZT, oken, úklid venk. ploch, odvoz odpadu, pojištění majetku, outsoursing.  Stavební práce – např. opravy a údržba střech, komunikací, inženýrských sítí, Zadávání veřejných zakázek

12 Rozdělení veřejných zakázek podle výše finančních limitů: Nařízení Komise ES č. 1177/2009 od 1.1. 2010 /pro právnickou osobu – VŠB-TUO/   VZ malého rozsahu - do 2 mil. Kč služby,dodávky, - do 6 mil. stavební práce /dodržení transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace/   VZ podlimitní - od 2 do 4,997 mil. Kč služby, dodávky, - od 6 mil. Kč do 125, 451 mil. Kč stavební práce   VZ nadlimitní od 4,997 mil. Kč služby, dodávky, - od 125,451 mil. Kč na stavební práce Zadávání veřejných zakázek

13 Rozdělení veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních Podle druhů řízení: Podle druhů řízení:   Otevřené řízení - zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku. Vyzývá všechny zájemce.   Užší řízení - zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku, veřejný zadavatel vyzývá nejméně 5 zájemců k žádosti o účast.   Zjednodušené podlimitní řízení -jen veřejný zadavatel, vyzývá nejméně 5 zájemců k podání nabídky, zadavatel není povinen uveřejňovat oznámení zadávacího řízení v informačním systému o VZ – zkrácení délky řízení, je oprávněn zrušit jednací řízení do doby uzavření smlouvy, s udáním důvodu.

14 Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s platností od 1.1. 2010 Cíl: 1/ Zvýšení transparentnosti - dostatečně jasný, zřejmý, zřetelné zadávání veřejných zakázek, 2/ Zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání VZ Změny:   Prokazování kvalifikace prostými kopiemi dokladů   Námitky proti všem úkonům, zadávacím podmínkám, výběru, atd.   Rozšíření možnosti zadavatele požadovat v rámci posouzení kvalifikace objasnění předložených informací nebo dokladů   Možnost sdělit uchazečům informaci o nabídkové ceně   Odstranění nutnosti podpisu na prohlášení o vázanosti nabídkou (jen na smlouvě)   Správní delikty dodavatelů   Zavedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

15 Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením Krok 1 Určení zadavatele Krok 2 Druh veřejné zakázky Krok 3 Povinnosti zadavatele Krok 4 Způsob určení podlimitní VZ podle výše fin. hodnoty Krok 5 Postup při zadávávání VZ zjednodušeným podlimitním řízením Krok 6 Obsah výzvy vč. zadávací dokumentace Krok 7 Úkony, které zadavatel provádí ve lhůtě pro podání nabídek Krok 8 Postup komise při otevírání, posouzení a hodnocení nabídek Krok 9 Postup zadavatele po výběru nejvhodnější nabídky Krok 10 Uzavření smlouvy

16 Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením Krok 1 Zadavatel VŠB-TUO je veřejným zadavatelem, právnickou osobou dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona Krok 2 Druh veřejné zakázky Dodávka Služba Stavební práce Krok 3 Povinnosti zadavatele transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace

17 Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením Krok 4 Způsob určení podlimitní veřejné zakázky podle výše finanční hodnoty Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH dodávky a služby > 2 mil Kč a < 4,997 mil. Kč. stavební práce > 6 mil Kč a < 20 mil.Kč VZ zadávána zjednodušeným podlimitním řízením

18 Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením Krok 5 Postup při zadávání VZ zjednodušeným podlimitním řízením 1/ písemná výzva vč. zadávací dokumentace pro podání nabídky a prokázání kvalifikace. 2/ nutno uveřejnit na internetových stránkách nebo na úřední desce (min. 15 dnů). Krok 6 Obsah výzvy vč. zadávací dokumentace 1/ Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ, DIČ) 2/ Název veřejné zakázky 3/ Druh veřejné zakázky (dodávka, služba, stavební práce) 4/ Druh zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení) 5/ Místo plnění (místo realizace) 6/ Klasifikaci předmětu veřejné zakázky (tzv. CPV kód) 7/ Dobu plnění předmětu veřejné zakázky (doba trvání smlouvy)

19 Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením Obsah výzvy vč. zadávací dokumentace -pokračování: 8 / Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami (min. 15 dnů). 9/ Lhůta a místo a způsob podání nabídek 10/ Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 b) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 c) Ekonomické a finanční předpoklady dle § 55 d) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 11/ Kritéria a hodnocení 12/ Zadávací dokumentace

20 Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením Krok 7 Úkony, které zadavatel provádí ve lhůtě pro podání nabídek Zadavatel poskytne dodavateli zadávací dokumentaci, Zadavatel je povinen umožnit dodavatelům prohlídku místa plnění. Zadavatel poskytne dodavateli doplňující informace. Krok 8 Postup komise při otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 1/ Komise pro otevírání obálek 2/ Komise pro posouzení a hodnocení nabídek

21 Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením Krok 9 Postup zadavatele po výběru nejvhodnější nabídky Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zájemcům a uchazečům. Krok 10 Uzavření smlouvy žádné námitky, podpis smlouvy, oznámení o výsledku zadávacího řízení 2. a 3. a na ISVZ Závěr: dodržet správnost postupu dle zákona 137/2006 Sb. transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace, lhůty, písemnou dokumentaci Archivace po dobu 10 let.

22 Zadání programu č. 3 Zadání: Vypracujte textovou část zadávací dokumentace pro zadávací řízení na stavební práce ( provádění realizace staveb, projektová a inženýrská činnost ) dle individuálního zadání, nebo z programu č. 1, dále potom na dané podmínky vytvořte nabídku za svou vytvořenou firmu dle programu č.1 a zpracuje krycí list nabídky v otevřeném zadávacím řízení nebo v užším zadávacím řízení.

23 Podklady Podklady: - Stavební zákon, zákon 183/2006 Sb. v platném znění, - Zákon č. 137/2006 Sb. O zadávání veřejných zakázek - přednášky z předmětu,Ekonomika a management výstavbě", - zákon č. 40/2004 Sb. v platném znění, - centrální adresa – portál veřejné správy, - informační systém o zadávání veřejných zakázek na www.isvz.cz (RTS Brno, URS Praha,) - www.isvzus.cz, www.centralniadresa.cz,www.isvzus.czVypracujte: - Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce (podmínky zadavatele), - Nabídku se základními náležitostmi formou návrhu SOD, - Krycí list nabídky + krycí list nabídkové ceny, - (doložte zadání + sepnout).

24 Zadávací podmínky a) Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce Kritéria soutěžních podmínek: - nabídková cena, (vlastní náklady, režie, vliv inflace, míra rizika, zisk ) - stupeň splnění dalších kvalifikačních předpokladů, ( dostatek kvalifikovaných pracovníků, strojů, zařízení dopravních prostředků, servis, referenční stavby s obdobnou výstavbou, provedení min 60% objemů prací vlastními kapacitami,) - kvalita návrhu technického řešení včetně kvality postupu provádění, -organizační schéma, plán řízení jakosti, časový plán, finanční plán, popis opatření pro ochranu ŽP a pro dodržení BOZP ), -možnost zvýhodnění zadavatele (budoucího objednatele) při financování stavby, (odklad prvních splátek při financování stavby ) - poskytnutí vyšších, ale reálných záruk na jakost, - pomoc při řešení nezaměstnanosti v dílčím regionu, - použití tuzemských materiálů ( v soutěži se zahraniční účastí ), - reference získané od objednatelů na předchozích stavbách.

25 Zadávací podmínky Zadávací podmínky budou zejména obsahovat: - jméno a adresa zadavatele s kontaktními osobami a oznámením kde a za kolik je k dispozici zadávací dokumentace, - termín pro odevzdání nabídek a požadavek na složení jistoty, - podmínky soutěže ve formě předepsané zákonem včetně způsobu hodnocení nabídek, - další podmínky soutěže, - kritéria pro hodnocení podle ekonomických podmínek, pokud se k tomu zadavatel rozhodne a to v sestupném pořadí.

26 Nabídka do veřejné soutěže b) Vypracujte nabídku jako reakci na veřejnou zakázku formou návrhu SOD b) Vypracujte nabídku jako reakci na veřejnou zakázku formou návrhu SOD (smlouvy o dílo). Nabídka bude korespondovat s veřejnou zakázkou a bude obsahovat: - základní identifikační údaje nabízejícího (obchodní název, sídlo,, IČ, DIČ, tel., fax, statutární zástupce, autorizovaný inženýr, bankovní spojení) - odbornou způsobilost, doklady o oprávnění podnikat - ekonomické a finanční předpoklady - plnění zákonných povinností vůči státu (čestné prohlášení, vlastní prohlášení) - bezúhonnost - další kvalifikační předpoklady - průměrný roční počet zaměstnanců (průměrný počet zaměstnanců, profesní struktura společnosti s ručením omezeným) - přehled zakázek realizovaných společností - ostatní - seznam příloh práce

27 Krycí list nabídkové ceny c) Krycí list nabídky + krycí list nabídkové ceny, viz podklady k programu č. 3. viz podklady k programu č. 3.

28 Smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCHPRACÍ č. j. ………………. uzavřená ve smyslu ustanovení § 631 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami: I. Smluvní strany 1. Zhotovitel: GAMA CONSTRUCT, s. r. o. Jednající: Ing. Jiří Bražina Sídlo: Čeladná 562, PSČ 739 12 Provozovna: Ul. 17. listopadu 2304, Frýdek – Místek, PSČ 738 02 IČ: 25385445 DIČ: CZ25385445 Bankovní spojení: ………………………. Číslo účtu: ………………………. dále jen zhotovitel 2. Jméno a příjmení: ………………………………… RČ: ………………………………… Bytem: ………………………………… dále jen objednatel II. Základní ustanovení 1. Účelem uzavření této smlouvy je realizace stavby nového rodinného domu, který bude sloužit k trvalému bydlení. Atd.

29 Portál o veřejných zakázkách Portál o veřejných zakázkách a koncesí - http://www.portal-vz.cz/ Na Portálu naleznete: Národní i evropské právní předpisy k veřejným zakázkám a koncesím Metodiky a stanoviska k otázkám zadávání veřejných zakázek a koncesí Informace o elektronickém zadávání veřejných zakázek na národní a evropské úrovni Informace o mezinárodní úrovni v oblasti zadávání veřejných zakázek Vzdělávání – výukový program pro seznámení se zákonem o veřejných zakázkách a koncesním zákonem Info-forum –otázky a odpovědi k zákonům Základní informace o partnerství veřejného a soukromého sektoru

30 Informační systém o VZ Informační systém o veřejných zakázkách - http://www.isvz.cz/ V informačním systému o veřejných zakázkách naleznete: Uveřejňování -zajišťuje uveřejnění odpovídajících informací z formulářů k veřejným zakázkám a které jsou povinni zadavatelé uveřejnit v souladu se zákonem http://www.isvz.cz/isvz/ISVZ_SKD_text.aspx Seznam kvalifikovaných dodavatelů– seznam dodavatelů, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria http://www.isvz.cz/isvz/ISVZ_SSCD_text.aspx Seznam systémů certifikovaných dodavatelů Statistické výstupy o veřejných zakázkách - statistické údaje o veřejných zakázkách a koncesích. Klasifikace a číselníky, které souvisí s metodikou a validací uveřejňovacích Formulářů http://www.isvz.cz/isvz/ISVZ_RKS_text.aspx Rejstřík koncesních smluv

31 ISVZ –uveřejňovací subsystém Novela zákona o veřejných zakázkách Rozšíření Informačního systému o veřejných zakázkách o registr osob se zákazem účasti na veřejných zakázkách Informační systém o veřejných zakázkách – uveřejňovací subsystém http://www.isvzus.cz/ Zajišťuje povinné uveřejňování informací o veřejných zakázkách Umožňuje vyhledat zadávací řízení Formuláře a metodické pokyny pro uveřejňování Přímé zadání veřejné zakázky Software ke stažení

32 Otevřené řízení

33 Užší řízení

34 Děkuji za pozornost Doc. Ing. František Kuda, CSc. Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava email: frantisek.kuda@vsb.cz, tel. 59 732 1934frantisek.kuda@vsb.cz


Stáhnout ppt "Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba."

Podobné prezentace


Reklamy Google