Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadání veřejné zakázky na stavební práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadání veřejné zakázky na stavební práce"— Transkript prezentace:

1 Zadání veřejné zakázky na stavební práce
Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba Program č. 3 Zadání veřejné zakázky na stavební práce (zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Zadávací dokumentace Nabídka do soutěže (včetně návrhu smlouvy o dílo) Krycí list nabídkové ceny

2 Seznam literatury zákonů a dalších zdrojů:
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 417/2009 Sb. s platností od , Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení platné od , OCHRANA, F. Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek, SERAFÍN, P. DVOŘÁK, D. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Podkladem pro vypracování zadávání veřejných zakázek byl hlavně zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a následně i novela zákona a nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o VZ. Dále jsem pro toto téma čerpala z literatury a pro zpracování metodiky postupu při zadávání veřejných zakázek jsem čerpala z internetových stránek – Metodika zadávání veřejných zakázek. 2

3 Veřejné zakázky v ČR

4 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Základní přístup: Okruhy zadavatelů Druhy veřejných zakázek Druhy zadávacího řízení Kvalifikace dodavatelů Zadávací řízení Posuzování a hodnocení nabídek Dohled na zadáváním zakázek Zapracovává a upravuje okruh právnických a fyzických osob, postupy, druhy zadávacích řízení, dohled nad dodržováním zákona, podmínky vedení kvalifikovaných dodavatelů.

5 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Určuje tři okruhy zadavatelů (§2): veřejný zadavatel Dotovaný zadavatel (podnikatelé) Sektorový zadavatel (právnické a fyzické osoby) Tři druhy veřejných zakázek: veřejná zakázka na dodávky veřejná zakázka na služby veřejná zakázka na stavební práce

6 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení (§10) otevřené zadávací řízení, užší zadávací řízení, jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění Prokazování technické způsobilosti: osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče, seznamem nejvýznamnějších stavebních prací za 5 let, přehledem provozních a technických zařízení, přehledem počtu zaměstnanců za 3 roky, přehledem techniků a technických útvarů

7 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Kritéria pro hodnocení veřejné zakázky: a) ekonomická výhodnost nabídky ( nutno přiřadit váhu jednotlivým dílčím kritériím ) nabídková cena, provozní náklady, požadavky na údržbu, technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu. b) nejnižší nabídková cena

8 Zadávání veřejných zakázek Vyřazeno pro nesplnění podmínek
Zjednodušené schéma postupu u otevřeného řízení: v IS veřejné správy (Úředním věstníku EU) Oznámení o zahájení výběrového řízení podlimitní - 22 dnů nadlimitní - 52 dnů Podání nabídek zájemci o VZ max. 30 dnů komise: min. 3 členové Otevírání obálek min. 5 členů – 1/3 s odb. způsobilostí > 200 mil. Kč – min. 7 členů – 2/3 s odb. zp. > 500 mil. Kč – min. 9 členů – 2/3 s odb. zp. Hodnotící komise Vyřazeno pro nesplnění podmínek Hodnocení dle zadávacích podmínek Odeslání oznámení o výběru Přidělení VZ a uzavření smlouvy Oznámení o výsledku zadávacího řízení

9 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Hodnotící komise – minimálně 5 členů Postup: - otevírání obálek s nabídkami, - protokol o otevírání obálek, - posuzování nabídek, - hodnocení nabídek, - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, - přidělení veřejné zakázky, - uzavření smlouvy.

10 Zadávání veřejných zakázek
Pojem veřejná zakázka „Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.“ Pojem zadavatel veřejné zakázky Veřejný zadavatel – ČR, státní příspěvková organizace, územní samosprávní celek, §2 odst.2 písm.d) jiná právnická osoba, která byla zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, Dotovaný zadavatel Sektorový zadavatel Podkladem pro vypracování zadávání veřejných zakázek byl hlavně zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je pro zadavatele tzv. kuchařkou, jak postupovat dle platné legislativy. Pojmy veřejná zakázka – je zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na služby , dodávku a stavební práce, které zadavatel není schopen realizovat vlastními silami. Pojem veřejný zadavatel. Státní příspěvková organizace jsou školy, fakultní nemocnice, územní samosprávný celek – Krajský úřad Dotovaný zadavatel právnická nebo fyzická osoba, která zadává VZ z více než 50%peněz hrazenou veřejným zadavatelem Sektorový zadavatel vykonává činnosti v odvětví teplárenství, plynárenství, elektroenergetiky, vodárenství 10

11 Zadávání veřejných zakázek
Rozdělení veřejných zakázek podle předmětu plnění: Dodávky - poskytnutí věci movité a nemovité, koupě zboží na splátky Služby – např. servis a opravy VZT, oken, úklid venk. ploch, odvoz odpadu, pojištění majetku, outsoursing . Stavební práce – např. opravy a údržba střech, komunikací, inženýrských sítí, Rozdělení veřejných zakázek podle předmětu plnění: Dodávky - poskytnutí věci movité a nemovité, koupě zboží na splátky Služby – např. servis a opravy VZT, oken, úklid venk. ploch, odvoz odpadu, pojištění majetku, outsoursing . Stavební práce – např. opravy a údržba střech, komunikací, inženýrských sítí, Rozdělení veřejných zakázek podle výše finančních limitů: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., Nařízení komise ES č. 1177/2009 od /pro právnickou osobu – VŠB-TUO/ VZ malého rozsahu - do 2 mil. Kč služby,dodávky, - do 6 mil. stavební práce /dodržení transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace/ VZ podlimitní - od 2 do 4,997 mil. Kč služby, dodávky, - od 6 mil. Kč do 125, 451 mil. Kč stavební práce VZ nadlimitní od 4,997 mil. Kč služby, dodávky, - od 125,451 mil. Kč na stavební práce Transparentnost = zajisti průhlednost řízení, pořídit písemnou dokumentaci, stanovit jasně kritéria. Rovné zacházení= přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, definovat přesné podmínky řízení,, aby uchazeči věděli jak řízení bude probíhat Zákaz diskriminace = podmínky zadavatele musí být jasně stanoveny pro všechny uchazeče, tak aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího uchazeče a neomezovaly další. 11

12 Zadávání veřejných zakázek
Rozdělení veřejných zakázek podle výše finančních limitů: Nařízení Komise ES č. 1177/2009 od /pro právnickou osobu – VŠB-TUO/ VZ malého rozsahu - do 2 mil. Kč služby,dodávky, - do 6 mil. stavební práce /dodržení transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace/ VZ podlimitní - od 2 do 4,997 mil. Kč služby, dodávky, - od 6 mil. Kč do 125, 451 mil. Kč stavební práce VZ nadlimitní od 4,997 mil. Kč služby, dodávky, - od 125,451 mil. Kč na stavební práce Rozdělení veřejných zakázek podle předmětu plnění: Dodávky - poskytnutí věci movité a nemovité, koupě zboží na splátky Služby – např. servis a opravy VZT, oken, úklid venk. ploch, odvoz odpadu, pojištění majetku, outsoursing . Stavební práce – např. opravy a údržba střech, komunikací, inženýrských sítí, Rozdělení veřejných zakázek podle výše finančních limitů: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., Nařízení komise ES č. 1177/2009 od /pro právnickou osobu – VŠB-TUO/ VZ malého rozsahu - do 2 mil. Kč služby,dodávky, - do 6 mil. stavební práce /dodržení transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace/ VZ podlimitní - od 2 do 4,997 mil. Kč služby, dodávky, - od 6 mil. Kč do 125, 451 mil. Kč stavební práce VZ nadlimitní od 4,997 mil. Kč služby, dodávky, - od 125,451 mil. Kč na stavební práce Transparentnost = zajisti průhlednost řízení, pořídit písemnou dokumentaci, stanovit jasně kritéria. Rovné zacházení= přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, definovat přesné podmínky řízení,, aby uchazeči věděli jak řízení bude probíhat Zákaz diskriminace = podmínky zadavatele musí být jasně stanoveny pro všechny uchazeče, tak aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího uchazeče a neomezovaly další. 12

13 Rozdělení veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních
Podle druhů řízení: Otevřené řízení - zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku. Vyzývá všechny zájemce. Užší řízení - zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku, veřejný zadavatel vyzývá nejméně 5 zájemců k žádosti o účast. Zjednodušené podlimitní řízení -jen veřejný zadavatel, vyzývá nejméně 5 zájemců k podání nabídky, zadavatel není povinen uveřejňovat oznámení zadávacího řízení v informačním systému o VZ – zkrácení délky řízení, je oprávněn zrušit jednací řízení do doby uzavření smlouvy, s udáním důvodu. Otevřené řízení - zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku Užší řízení -veřejný zadavatel vyzývá nejméně 5 zájemců k žádosti o účast Jednací řízení s uveřejněním -zadavatel vyzývá 3 zájemce k podání žádosti o účast a po splnění kvalifikace k podání nabídek – v otevřeném, užším řízení byly podány pouze neúplné a nepřijatelné nabídky Jednací řízení bez uveřejnění zadavatel vyzývá písemnou výzvou dodavatele o účast a po splnění kvalifikace k podání nabídek – v otevřeném a užším řízení byly podány pouze nevhodné či žádné nabídky Zjednodušené podlimitní řízení -jen veřejný zadavatel, vyzývá nejméně 5 zájemců k podání nabídky, zadavatel není povinen uveřejňovat oznámení zadávacího řízení v informačním systému o VZ – zkrácení délky řízení, je oprávněn zrušit jednací řízení do doby uzavření smlouvy, s udáním důvodu. 13

14 Novela zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách s platností od 1
Cíl: 1/ Zvýšení transparentnosti - dostatečně jasný, zřejmý, zřetelné zadávání veřejných zakázek, 2/ Zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání VZ Změny: Prokazování kvalifikace prostými kopiemi dokladů Námitky proti všem úkonům, zadávacím podmínkám, výběru, atd. Rozšíření možnosti zadavatele požadovat v rámci posouzení kvalifikace objasnění předložených informací nebo dokladů Možnost sdělit uchazečům informaci o nabídkové ceně Odstranění nutnosti podpisu na prohlášení o vázanosti nabídkou (jen na smlouvě) Správní delikty dodavatelů Zavedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek i novela zákona a nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o VZ. 1/ Zvýšení transparentnosti - dostatečně jasný, zřejmý, zřetelné zadávání veřejných zakázek, 2/ Zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání VZ Změny: Prokazování kvalifikace prostými kopiemi dokladů Rozšíření možnosti zadavatele požadovat v rámci posouzení kvalifikace objasnění předložených informací nebo dokladů Možnost sdělit uchazečům informaci o nabídkové ceně Odstranění nutnosti podpisu na prohlášení o vázanosti nabídkou (jen na smlouvě) Správní delikty dodavatelů Zavedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek V Oznámení o výběru nejen uchatečům, ale i zájemcům.– uvedení lhůty pro námitky do uzavření smlouvy 14

15 Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením
Krok 1 Určení zadavatele Krok 2 Druh veřejné zakázky Krok 3 Povinnosti zadavatele Krok 4 Způsob určení podlimitní VZ podle výše fin. hodnoty Krok 5 Postup při zadávávání VZ zjednodušeným podlimitním řízením Krok 6 Obsah výzvy vč. zadávací dokumentace Krok 7 Úkony, které zadavatel provádí ve lhůtě pro podání nabídek Krok 8 Postup komise při otevírání, posouzení a hodnocení Krok 9 Postup zadavatele po výběru nejvhodnější nabídky Krok 10 Uzavření smlouvy Krok 1 Určení zadavatele Krok 2 Definice veřejné zakázky Krok 3 Povinnosti zadavatele Krok 4 Způsob určení podlimitní veřejné zakázky a druhů VZ Krok 5 Postup při zadávávání VZ zjednodušeným podlimitním řízením Krok 6 Obsah výzvy vč. zadávací dokumentace Krok 7 Úkony, které zadavatel provádí ve lhůtě pro podání nabídek Krok 8 Postup komise při otevírání, posouzení a hodnocení nabídek Krok 9 Postup zadavatele po výběru nejvhodnější nabídky Krok 10 Uzavření smlouvy Krok 11 Postup po uzavření smlouvy 15

16 Krok 2 Druh veřejné zakázky Dodávka Služba Stavební práce
Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením Krok 1 Zadavatel VŠB-TUO je veřejným zadavatelem, právnickou osobou dle § 2 odst písm. d) zákona Krok 2 Druh veřejné zakázky Dodávka Služba Stavební práce Krok 3 Povinnosti zadavatele transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace Transparentnost = zajisti průhlednost řízení, pořídit písemnou dokumentaci, stanovit jasně kritéria. Rovné zacházení= přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, definovat přesné podmínky řízení,, aby uchazeči věděli jak řízení bude probíhat Zákaz diskriminace = podmínky zadavatele musí být jasně stanoveny pro všechny uchazeče, tak aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího uchazeče a neomezovaly další. 16

17 Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením
Krok 4 Způsob určení podlimitní veřejné zakázky podle výše finanční hodnoty Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH dodávky a služby > 2 mil Kč a < 4,997 mil. Kč. stavební práce > 6 mil Kč a < 20 mil.Kč VZ zadávána zjednodušeným podlimitním řízením Podlimitní vice jak 2 mil. Kč a méně jak 4, 997 mil. Kč na dodávky a služby. U stavebních prací více než 6 mil. Kč a méně než 125,451 mil. Kč V případě zjednodušeného podlimitního řízení nesmí přesáhnou 20 mil. Kč. 17

18 Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením
Krok 5 Postup při zadávání VZ zjednodušeným podlimitním řízením 1/ písemná výzva vč. zadávací dokumentace pro podání nabídky a prokázání kvalifikace. 2/ nutno uveřejnit na internetových stránkách nebo na úřední desce (min. 15 dnů). Krok 6 Obsah výzvy vč. zadávací dokumentace 1/ Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ, DIČ) 2/ Název veřejné zakázky 3/ Druh veřejné zakázky (dodávka, služba, stavební práce) 4/ Druh zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení) 5/ Místo plnění (místo realizace) 6/ Klasifikaci předmětu veřejné zakázky (tzv. CPV kód) 7/ Dobu plnění předmětu veřejné zakázky (doba trvání smlouvy) Postup zjednodušeným podlimitním řízením je jednodušší, kratší cca 2 měsíce. Podmínkou uveřejnění výzvy vč. zadávacích podmínek na veřejně přístupném místě , tj. internetové stránky zadavatele neb úřední deska. Jde o zaslání písemné výzvy nejméně 5 zadavatelům vč. zadávací dokumentace a k prokázání kvalifikace. Výzva musí obsahovat: 1/ Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ, DIČ) 2/ Název veřejné zakázky 3/ Druh veřejné zakázky (dodávka, služba, stavební práce) 4/ Druh zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení) 5/ Vymezení předmětu veřejné zakázky (podrobný popis) 6/ Místo plnění (místo realizace) 7/ Klasifikaci předmětu veřejné zakázky (tzv. CPV kód) 8/ Dobu plnění předmětu veřejné zakázky (doba trvání smlouvy) 18

19 Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením
Obsah výzvy vč. zadávací dokumentace -pokračování: 8/ Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami (min. 15 dnů). 9/ Lhůta a místo a způsob podání nabídek 10/ Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 b) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 c) Ekonomické a finanční předpoklady dle § 55 d) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 11/ Kritéria a hodnocení 12/ Zadávací dokumentace Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami (min. 15 dnů). 10/ Lhůta a místo a způsob podání nabídek (min.15 dnů, místo podání, nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce označené názvem nabídky, obchodním jménem a adresou uchazeče. 11/ Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 výpis z rejstříku trestů b) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 výpis z obchodního rejstříku živnostenský list c) Ekonomické a finanční předpoklady dle § 55 pojištění odpovědnosti za škodu d) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 (stavební práce) seznam stavebních prací 12/ Kritéria a hodnocení VZ (nejnižší nabídková cena, ekonomická výhodnost- kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, provozní náklady, návratnost nákladů, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí )) 13/ Zadávací dokumentace (podrobná specifikace údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele. Obsahuje textovou část, obchodní podmínky v podobě smlouvy, technickou způsobilost, podmínky a požadavky na zpracování nabídky. U stav. prací PD a výkaz výměr. 19

20 Krok 7 Úkony, které zadavatel provádí ve lhůtě pro podání nabídek
Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením Krok 7 Úkony, které zadavatel provádí ve lhůtě pro podání nabídek Zadavatel poskytne dodavateli zadávací dokumentaci, Zadavatel je povinen umožnit dodavatelům prohlídku místa plnění. Zadavatel poskytne dodavateli doplňující informace.  Krok 8 Postup komise při otevírání, posouzení a hodnocení 1/ Komise pro otevírání obálek 2/ Komise pro posouzení a hodnocení nabídek Úkony, které zadavatel provádí ve lhůtě pro podání nabídek Zadavatel poskytne dodavateli zadávací dokumentaci do 2 dnů od doručení jeho písemné žádosti. Zadavatel je povinen umožnit dodavatelům prohlídku místa plnění, nejpozději do 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Pokud dodavatel si písemně vyžádá doplňující informace do 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, musí zadavatel do 3 dnů od doručení odpovědět. Současně informuje i ostatní dodavatele.  Krok 8 Postup komise při otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 1/ Komise pro otevírání obálek, 5 členů, nepodjatost, kontrola úplnosti (český jazyk, návrh smlouvy, úplnost dle výzvy), zápis z jednání 2/ Komise pro posouzení a hodnocení nabídek , 5 členů, z toho 1/3 odborných nepodjatost, kritéria nebo nejnižší nabídková cena. Zápis z jednání včetně vyhodnocení. 20

21 Krok 9 Postup zadavatele po výběru nejvhodnější nabídky
Postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením Krok 9 Postup zadavatele po výběru nejvhodnější nabídky Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zájemcům a uchazečům. Krok 10 Uzavření smlouvy žádné námitky, podpis smlouvy, oznámení o výsledku zadávacího řízení 2. a 3. a na ISVZ Závěr: dodržet správnost postupu dle zákona 137/2006 Sb. transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace, lhůty, písemnou dokumentaci Archivace po dobu 10 let. Krok 9 Postup zadavatele po výběru nejvhodnější nabídky Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je vybraným uchazečem. Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky doporučeným dopisem do 5 dnů po rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům. Dotčení zájemci jsou ti, kterým zadavatel nedoručil oznámení o jejich vyloučení před odesláním oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Oznámení musí obsahovat: identifikační údaje uchazečů, výsledek hodnocení nabídek, pořadí, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, poučení o lhůtě pro podání námitek do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Krok 10 Uzavření smlouvy žádné námitky, podpis smlouvy, oznámení o výsledku zadávacího řízení 2. a 3. a na ISVZ Závěr: dodržet správnost postupu dle zákona 137/2006 Sb. transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace, lhůty písemnou dokumentaci Archivace po dobu 10 let. 21

22 Zadání programu č. 3 Zadání:
Vypracujte textovou část zadávací dokumentace pro zadávací řízení na stavební práce ( provádění realizace staveb, projektová a inženýrská činnost ) dle individuálního zadání, nebo z programu č. 1, dále potom na dané podmínky vytvořte nabídku za svou vytvořenou firmu dle programu č.1 a zpracuje krycí list nabídky v otevřeném zadávacím řízení nebo v užším zadávacím řízení.

23 Podklady Podklady: - Stavební zákon, zákon 183/2006 Sb. v platném znění, - Zákon č. 137/2006 Sb. O zadávání veřejných zakázek - přednášky z předmětu ,Ekonomika a management výstavbě", - zákon č. 40/2004 Sb. v platném znění, - centrální adresa – portál veřejné správy, - informační systém o zadávání veřejných zakázek na (RTS Brno, URS Praha,) - Vypracujte: - Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce (podmínky zadavatele), - Nabídku se základními náležitostmi formou návrhu SOD, - Krycí list nabídky + krycí list nabídkové ceny, - (doložte zadání + sepnout).

24 Zadávací podmínky a) Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce Kritéria soutěžních podmínek: - nabídková cena, (vlastní náklady, režie, vliv inflace, míra rizika, zisk ) - stupeň splnění dalších kvalifikačních předpokladů, ( dostatek kvalifikovaných pracovníků, strojů, zařízení dopravních prostředků, servis, referenční stavby s obdobnou výstavbou, provedení min 60% objemů prací vlastními kapacitami,) - kvalita návrhu technického řešení včetně kvality postupu provádění, organizační schéma, plán řízení jakosti, časový plán, finanční plán, popis opatření pro ochranu ŽP a pro dodržení BOZP ), možnost zvýhodnění zadavatele (budoucího objednatele) při financování stavby, (odklad prvních splátek při financování stavby ) - poskytnutí vyšších, ale reálných záruk na jakost, - pomoc při řešení nezaměstnanosti v dílčím regionu, - použití tuzemských materiálů ( v soutěži se zahraniční účastí ), - reference získané od objednatelů na předchozích stavbách.

25 Zadávací podmínky Zadávací podmínky budou zejména obsahovat:
- jméno a adresa zadavatele s kontaktními osobami a oznámením kde a za kolik je k dispozici zadávací dokumentace, - termín pro odevzdání nabídek a požadavek na složení jistoty, - podmínky soutěže ve formě předepsané zákonem včetně způsobu hodnocení nabídek, - další podmínky soutěže, - kritéria pro hodnocení podle ekonomických podmínek, pokud se k tomu zadavatel rozhodne a to v sestupném pořadí.

26 Nabídka do veřejné soutěže
b) Vypracujte nabídku jako reakci na veřejnou zakázku formou návrhu SOD (smlouvy o dílo). Nabídka bude korespondovat s veřejnou zakázkou a bude obsahovat: - základní identifikační údaje nabízejícího (obchodní název, sídlo,, IČ, DIČ, tel., fax, statutární zástupce, autorizovaný inženýr, bankovní spojení) - odbornou způsobilost, doklady o oprávnění podnikat - ekonomické a finanční předpoklady - plnění zákonných povinností vůči státu (čestné prohlášení, vlastní prohlášení) - bezúhonnost - další kvalifikační předpoklady - průměrný roční počet zaměstnanců (průměrný počet zaměstnanců, profesní struktura společnosti s ručením omezeným) - přehled zakázek realizovaných společností - ostatní - seznam příloh práce

27 Krycí list nabídkové ceny
c) Krycí list nabídky + krycí list nabídkové ceny, viz podklady k programu č. 3.

28 Smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCHPRACÍ
č. j. ………………. uzavřená ve smyslu ustanovení § 631 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami: I. Smluvní strany 1. Zhotovitel: GAMA CONSTRUCT, s. r. o. Jednající: Ing. Jiří Bražina Sídlo: Čeladná 562, PSČ Provozovna: Ul. 17. listopadu 2304, Frýdek – Místek, PSČ IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ………………………. Číslo účtu: ………………………. dále jen zhotovitel 2. Jméno a příjmení: ………………………………… RČ: ………………………………… Bytem: ………………………………… dále jen objednatel II. Základní ustanovení 1. Účelem uzavření této smlouvy je realizace stavby nového rodinného domu, který bude sloužit k trvalému bydlení. Atd.

29 Portál o veřejných zakázkách
Portál o veřejných zakázkách a koncesí - Na Portálu naleznete: • Národní i evropské právní předpisy k veřejným zakázkám a koncesím • Metodiky a stanoviska k otázkám zadávání veřejných zakázek a koncesí • Informace o elektronickém zadávání veřejných zakázek na národní a evropské úrovni • Informace o mezinárodní úrovni v oblasti zadávání veřejných zakázek • Vzdělávání – výukový program pro seznámení se zákonem o veřejných zakázkách a koncesním zákonem • Info-forum –otázky a odpovědi k zákonům • Základní informace o partnerství veřejného a soukromého sektoru

30 Informační systém o VZ Informační systém o veřejných zakázkách - V informačním systému o veřejných zakázkách naleznete: • Uveřejňování -zajišťuje uveřejnění odpovídajících informací z formulářů k veřejným zakázkám a které jsou povinni zadavatelé uveřejnit v souladu se zákonem • Seznam kvalifikovaných dodavatelů– seznam dodavatelů, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria • Seznam systémů certifikovaných dodavatelů • Statistické výstupy o veřejných zakázkách - statistické údaje o veřejných zakázkách a koncesích. • Klasifikace a číselníky, které souvisí s metodikou a validací uveřejňovacích Formulářů • Rejstřík koncesních smluv

31 ISVZ –uveřejňovací subsystém
Novela zákona o veřejných zakázkách • Rozšíření Informačního systému o veřejných zakázkách o registr osob se zákazem účasti na veřejných zakázkách Informační systém o veřejných zakázkách – uveřejňovací subsystém Zajišťuje povinné uveřejňování informací o veřejných zakázkách Umožňuje vyhledat zadávací řízení Formuláře a metodické pokyny pro uveřejňování Přímé zadání veřejné zakázky Software ke stažení

32 Otevřené řízení

33 Užší řízení

34 Děkuji za pozornost Doc. Ing. František Kuda, CSc.
Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava tel


Stáhnout ppt "Zadání veřejné zakázky na stavební práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google