Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemní stavitelství II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemní stavitelství II"— Transkript prezentace:

1 Pozemní stavitelství II 2010-2011
2.00 Schodiště Pozemní stavitelství II

2 Hlavní části schodiště v budově
1 – hlavní podesta – mezipodesta – nástupní rameno 4 – výstupní rameno 5 – podestový nosník 6 – schodišťová zeď

3 Půdorys schodiště 1 – hlavní podesta, – mezipodesta – nástupní rameno – výstupní rameno – schodišťová zeď – zábradlí 7 – zrcadlo – jalový stupeň – ukončující (případně jalový) stupeň, – výstupní čára

4 Půdorys schodiště podle vybavení
1- schodiště bez zrcadla, 2 – schodiště se zrcadlem, 3 – schodiště s výtahem v prostoru zrcadla

5 Rozdělení schodišť Podle umístění:
vnitřní - umístěná uvnitř budovy, /chráněná s nulovým spádem všech ploch/ vnější - umístěná vně budovy, /nechráněná/ Podle funkce (použití): Hlavní - sloužící jako základní vertikální pěší spojení v objektu. Vedlejší (pomocná) - sloužící k občasnému použití pouze malým počtem osob z důvodů provozních, bezpečnostních apod. Vyrovnávací - spojující různé úrovně téhož podlaží Vnější předložené - navazující na objekt terénní - kopírující terénu

6 Schodiště podle umístění a funkce
1 – hlavní, – vedlejší, – vyrovnávací (uvnitř budovy), – předložené, – terénní (vně budovy)

7 Podle půdorysného tvaru ramene
přímá - schodišťové stupně mají v celé délce ramene stálou šířku stupnice (výstupní čára je přímka). Jsou nejpohodlnější a nejpoužívanější zakřivená - mají kosé stupně (šířka stupnice je proměnná), jsou méně bezpečná, ale zabírají menší prostor (výstupní čára je křivka) smíšená - obsahují stupně rovné i kosé. Střídáním šířek stupnice ztrácí chůze svůj přirozený rytmus. Provozně nejméně bezpečná.

8 Podle půdorysného tvaru ramene
1 – s přímými rameny 2 – se zakřivenými rameny – se smíšenými rameny

9 Podle smyslu výstupu přímá - výstupní čára je přímka
pravotočivá - výstupní čára se točí doprava (nejpoužívanější) levotočivá - výstupní čára se točí doleva

10 Podle počtu ramen jednoramenné (výška podlaží se překonává jedním ramenem) dvouramenné (výška podlaží se překonává dvěma rameny spojenými mezipodestou) víceramenná sdružená (výška podlaží se překonává několika rameny spojenými mezipodestami). Zvláštním druhem víceramenných schodišť jsou sdružená (větvená), u nichž jsou dvě výškové úrovně spojeny několika schodišťovými rameny nestejně širokými

11 Podle počtu ramen 1 – jednoramenné, 2 – dvouramenné – víceramenné (tříramenné) 4 – sdružené (větvené)

12 Vertikální propojení podlaží staveb
A – rampy B – schodiště C – žebříky a – rampová schodiště b – mírná schodiště c – běžná schodiště d – strmá schodiště e – žebříková schodiště f – skloněné žebříky g – svislé žebříky

13 Podle konstrukčního uspořádání a způsobu podporování stupňů:
schodiště s plně podporovanými stupni (patří k nim pažená, předložená s plně podezděnými nebo podbetonovanými stupni, desková se stupni ukládanými na nosnou desku nebo tvořící s deskou společný konstrukční prvek) schodiště s oboustranně podporovanými stupni (patří k nim schodnicová se stupni ukládanými do schodnic a vřetenová se střední nosnou vřetenovou zdí) schodiště s jednostranně podporovanými stupni (patří k nim visutá vetknutá do nosné zdi) schodiště se zavěšenými stupni schodiště se zvláštními stupni (např. pohyblivými u pohyblivých schodišť)

14 Celokamenné schodiště

15 Celokamenné schodiště

16

17 schodiště s oboustranně podporovanými stupni

18 Podezděné schodiště

19 Podezděné schodiště

20 Podezděné schodiště s kamenným zábradlím

21 Podezděné schodiště

22 Točité schodiště v dvoraně úřadu
22

23 Schodiště detail beton- ocel
23

24 Schémata podporování nebo zavěšování stupňů
1 – pažená schodiště – podezděná schodiště – desková schodiště 4a – schodnicová schodiště se dvěma schodnicemi b – schodnicová schodiště s osovou schodnicí – vřetenová schodiště 6 – visutá schodiště – zavěšená schodiště

25 Podle použitého stavebního materiálu rozeznáváme:
schodiště kamenná betonová a ŽB (monolitická nebo montovaná z prefabrikovaných dílců) ocelová dřevěná kombinovaná z různých stavebních materiálů

26 Schodišťové rameno Délka se měří jako vodorovná vzdálenost hran prvního a posledního stupně v ramenu. Šířku měříme jako vodorovnou vzdálenost: mezi schodišťovými zdmi mezi schodišťovou zdí a vnějším okrajem ramena mezi vnějšími okraji schodišťového ramena (u neobezděných) Schodišťová ramena téhož schodiště mají mít stejně široké stupně. Sklon schodišťových ramen v domech s výtahem nesmí být větší než 350 v domech bez výtahu 330. L – délka schodišťového ramena, B – šířka schodišťového ramena, b – šířka stupně, h – výška stupně

27 Konstrukce schodišť schodiště s plně podporovanými stupni
pažená podezděná desková pilířová schodiště s oboustranně podporovanými stupni schodnicová vřetenová visutá zavěšená zvláštní

28 Pažená schodiště Pažená schodiště jsou schodiště se stupni vytvořenými úpravou a zapažením sklonitého terénu.. Nosnou konstrukcí stupňů a schodišť je rostlý, stupňovitě upravený terén. Podstupnice tvoří pažení (název schodiště), které zabraňuje, aby se stupně deformovaly při provozu a vlivem povětrnosti.

29 Desková schodiště Desková schodiště jsou nejčastějším typem železobetonových montovaných a monolitických schodišť. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska s výztuží kladenou ve směru výstupu. Deska je buď vetknutá do podesty a mezipodesty, nebo je spojitě zalomená a sama podepírá podesty. Výhodou tohoto typu schodiště je volnost prostoru, protože odpadají schodišťové zdi. Zároveň v tomto případě není nutná konstrukce podestového nosníku a tím se "vyčistí" podhled schodišťových ramen (bez tmavých koutů). 1 – deska je upnutá do podestových nosníků, – deska je zalomená a tvoří s podestovými deskami společnou lomenou desku upnutou do obvodových nosníků

30 Vetknutí desek Podrobnost vetknutí desek Podrobnost napojení desek do podestového nosníku schodišťových ramen na podestové desky a – rozdíl vzdáleností hran nástupního a výstupního stupně (zde a = b) b – šířka stupně, h – výška stupně, v – rozdíl výšek vetknutí hran desek ramen

31 ŽB panelová schodiště Dvouramenné typizované schodiště z prefa panelů pro bytové domy 1 – panel schodišťového ramena – podestový panel – prostor pro prostup instalací (dodatečně zabetonovaný)

32 Vřetenová schodiště Konstrukce vřetenových schodišť je jednou z nejstarších a původně se používala s kamennými stupni s přímými rameny i jako točitá schodiště. Byla charakterizována oboustranně podpíranými stupni (na jedné straně schodišťovou zdí a na druhé vřetenovou zdí). Konce stupňů se zazdívaly do obou zdí 80 – 150 mm (podle šířky ramen). Byla to schodiště velmi masivní a těžká. Střední vřeteno bylo ve vývoji nahrazeno nosnými pilíři s klenutými stoupajícími oblouky nesoucími stupně. Tím došlo k vylehčení konstrukce a ze schodišť vřetenových se stávají pilířová. 1 – vřetenová zeď tl. 300 mm, – madlo zakotvené do vřetenové zdi

33 Ukončení vřetenové zdi
Vřetenová zeď se v posledním podlaží vyzdívala až ke stropní konstrukci nad schodišťovým prostorem, nebo se ukončovala ve výšce mm nad úrovní posledního ramena a upravovala se jako zděné schodišťové zábradlí. 1 – vřetenová zeď je vyzděna až pod stropní konstrukci nad schodišťovým prostorem, – vřetenová zeď je ukončena v posledním podlaží jako zábradlí

34 Kamenné točité schodiště se sloupovým vřetenem
Dříve se často používala v provedení s kamennými stupni jako točitá schodiště. Stupně byly zkosené, stejné, širším koncem zazděné do schodišťové zdi. Užší konec měl válcovou hlavu (buben). Hlavy stupňů na sebe dosedaly a vytvářely sloupové vřeteno kruhového průřezu. Kamenné točité schodiště se sloupovým vřetenem A – svislý řez, B – půdorys, C – podrobnost stupně – sloupové vřeteno, 2 – buben

35 Schodnicová schodiště
Mají stupně oboustranně podporované schodnicemi. Schodnice jsou šikmé nosníky, které jsou uloženy nebo vetknuty do podestových nosníků nebo stropní konstrukce a osazují se na ně jednotlivé stupně. Schodnice ve schodišti může být buď jedna nebo více. Podepření schodnicemi má několik variant: schody podepřené na vnitřní straně schodnicí a na vnější straně schodišťovou zdí schody na obou stranách do schodnic schody jen s jednou střední schodnicí schody celoplošně podepřené deskou se schodnicí Schodnicová schodiště se často používají jako montovaná. Montují se ze dvou schodnic průřezu tvaru L, jež jsou na koncích zakončeny ozuby, kterými se ukládají na podestové nosníky nebo podestové panely. Jednotlivé stupně jsou vylehčeny dutinami a osazují se na ozuby schodnic do CM (viditelné plochy schodnic s stupňů mají obvykle teracový povrch).

36 Visutá schodiště Visutá schodiště jsou charakterizována schodišťovými stupni jednostranně vetknutými do schodišťových stěn nebo schodnic. Stupně mají volné konce krakorcově vyložené a vzájemně se o sebe opíraly tupoúhlou drážkou. Jalový nebo nástupní stupeň a stupeň ukončující se ukládaly do CM na podestové nosníky. Visutá schodiště jsou pracná, neboť jednotlivé stupně se osazují současně s vyzdíváním schodišťových zdí, nebo dodatečně do vynechaných kapes. Stupně se zazdívaly na hloubku 220 – 300 mm. Volné konce stupňů se musely podpírat po celou dobu hrubé stavby. Dnes se prakticky nepoužívají (pracnost, zdlouhavost výstavby, potřeba lešení).

37

38 Schématický řez zavěšeným schodištěm
1 – táhlo (závěs), – kotvení táhla do stropní konstrukce, – zakotvení stupňů matkou do závěsu, 4 – madlo, – stropní konstrukce

39 Zvláštní schodiště Konstrukce pohyblivých schodišť patří do technického vybavení budov. Pohyblivé schodiště se skládají ze šikmo uložené ocelové nosné konstrukce na níž jsou vodící kolejnice pro pohyblivé stupně. Jednotlivé stupně jsou taženy na každé straně nekonečným řetězem s plochými články. Řetěz je veden přes tažnou a napínací ozubenou růžici. Zábradlí je plnostěnné s rovným povrchem. Madlo je pohyblivé souběžně s pohybem stupňů. Pohon schodiště i madla zajišťuje elektromotor. Běžná rychlost je 0,5 m/s (doprava až 400 osob za hodinu). Zřizují se v obchodních domech, nástupištích podzemní i nadzemních drah apod.

40 Schéma pohyblivého schodiště
1 – pohyblivé stupně, 2 – strojovna, – zábradlí, – pohyblivé madlo, 5 – kontrolní dvířka, 6 – vstup do strojovny

41 Dřevěná schodiště 1 – kotva, 2 – izolace, 3 – nástupní stupeň – práh, 4 – stupnice, 5 – podstupnice, – schodnice, 7 – podestový nosník, – příčný trám, 9 –sloupek, 1é – svorník, 11 – úhelník, 12 – začepování sloupku do prahu, 1š – obklad prahu, 14 – ocelové táhlo

42 Ocelová schodiště Ocelová schodiště se používají především v průmyslových provozech pro obsluhu a kontrolu provozního zařízení, jako pomocná schodiště, ale rovněž ve stavbách bytových a administrativních. Výhodou ocelových schodišť je jejich malá hmotnost, demontovatelnost a možnost úprav při rekonstrukcích objektů. Nevýhodou je malá odolnost proti účinkům požáru a hlučnost (pokud nejsou použity náležité úpravy). Stupně ocelových schodišť se obvykle provádějí z žebrovaných nebo rýhovaných plechů (popř. vyztužených na spodním líci), pro snížení hlučnosti provozu se stupnice obkládají, např. dřevěnými obklady nebo hluk tlumícími obklady z pryže, PVC, textilií apod.

43 Rampy Jsou šikmé komunikace, plynule vyrovnávající výškové rozdíly. Sklon ramp se udává v procentech, ve stupních nebo v poměru výšky rampy k její délce. Půdorysná délka L se měří jako vodorovná vzdálenost v ose rampy. Povrch ramp má odpovídat jejich provozu a umístění, musí být dostatečně drsný, aby na něm nedocházelo ke skluzu, protiskluzová úprava povrchu je důležitá zejména u ramp vnějších, vystavených dešti a námraze. Největší dovolený sklon ramp (dle ČSN ) rampy vnitřní - 1:6 ( 16,7 %, 9°27' ) rampy vnější (L je menší než 3,0 m) - 1:8 (12,5 %, 7°8' ) rampy vnější (L je větší jak 3,0 m) - 1:12 (8,3 %, 4° 45' )

44 Příklad schodišťového ramena kombinovaného s rampou pro kočárky

45 Žebříky a stupadla Příklad ocelových svislých žebříků A – s přímým výstupem, B – s bočním výstupem 1 – štěřiny z oceli 50x 8 mm, – příčle Ø 18 mm, – zakotvení žebříku do stěny z úhelníků L 50x50x5 mm, – betonová patka s kotvícími šrouby

46 Návrh schodiště A) návrh stupně – stoupání ramene.
B) návrh šířky ramena. C) počet stupňů v rameni schodiště. D) návrh podesty a mezipodesty. E) podchodná a průchodná výška. F) návrh zábradlí.

47 A) Návrh schodišťového stupně
2 x h + b = 630 [mm] – optimálně Po zdůvodnění, lze použít i 600 – 650 mm. h...výška stupně b...šířka stupně 630 mm...průměrná délka kroku Vypočtené šířky stupňů se nanášejí na výstupnicovou čáru uprostřed ramene schodiště. (u zatočených schodišť se tato čára umisťuje ve dvou třetinách šířky od středu otáčení).

48 Minimální rozměry stupňů
U bezbariérových objektů lze použít maximální výšku stupně 160mm a minimální šířku stupně 310mm. Minimální použitelná šířka schodů ke středu otáčení je 130mm . Minimální šířka stupnice je 250mm. Přesah stupnice nad spodním schodem může být max 40mm.

49 Spád ramene schodiště Spád (α) ramene dle normy v rozsahu 25O až 35O
Pro schodiště RD do KV 3m lze použít sklonu 41°

50 B) návrh šířky ramena 600 50 Průchodná šířka schodišťového ramene se stanoví podle množství komunikačních pruhů šířky 600mm. Zábradlí může zabírat až 100mm z prostoru schodiště. 50 600

51 C) počet stupňů v rameni schodiště
V jednom rameni může být maximálně 18 stupňů Doporučuje se používat 16 stupňů V jednom rameni mohou být minimálně tři stupně.

52 D) návrh podesty a mezipodesty
Mají být nejméně o 100 mm hlubší, než je průchodná šířka schodišťových ramen. Dveře na podestách schodišť které se otevírají do prostoru schodiště, musí být vzdáleny od hrany nejbližšího stupně nebo zrcadla tak, aby dveřní křídlo v žádné poloze nezužovalo průchodnou šířku podesty

53 Hlavní podesty /vstupní/
Dveře, které se otevírají mimo prostor podesty (kromě pomocných schodišť a schodišť v RD) mají vzdálenost vnitřní hrany zárubně od hrany nejbližšího schodišťového stupně min. 300 mm.

54 Schodišťové mezipodesty
Průchodná šířka mezipodest se musí rovnat nejméně průchodné šířce přilehlých schodišťových ramen a nesmí být žádným zařízením snížena.

55 Mezipodesty Mezipodesta vložená mezi dvě přímá ramena musí mít délku nejméně 630 mm, zvětšenou o jednu šířku schodišťového stupně.

56 E) podchodná a průchodná výška
Minimální Podchodná výška schodiště se určí ze vztahu: h1 = 1  /cos α h1...podchodná výška na svislici od přední hrany stupně v mm α...sklon schodišťového ramene minimální podchodná výška podlaží je 2100 mm. Minimální Průchodná výška schodiště se určí ze vztahu: h2 =  500 x cos α H2...průchodná výška minimální průchodná výška podlaží je 1950 mm.

57 Nejmenší dovolená podchodná výška h1 v mm a průchodná výška h2 v mm

58 Průchodná a podchodná výška-výpočet

59 Tvar schodiště vyneseného podle výpočtu

60 E) návrh zábradlí Zábradlí musí být dostatečně pevné a stabilní, spolehlivě upevněné do stupňů nebo do schodnic. Schodišťové zábradlí se dimenzuje na svislou složku 1 kNm-1 a vodorovnou složku 0,8 kNm-1.

61 Výška zábradlí Nejmenší dovolené výšky zábradlí:
základní výška = mm snížená výška = 900 mm (je-li hloubka volného prostoru nejvýše 3,0 m) zvýšená výška = mm (je-li hloubka volného prostoru větší než 12,0 m) zvláštní výška = mm (je-li hloubka volného prostoru větší než 30,0 m)

62 Příklad zábradlí A – zábradlí pro šikmá ramena, B – spojovací část zábradlí na podestě, L – vodorovná délka zábradlí, H – výška podlaží

63 Navrhněte jednoramenné, dvouramenné a zatočené schodiště pro KV 3m
Porovnejte zastavěnou plochu, s kterou je nutno počítat v dispozici objektu

64 Jednoramenné schodiště
Do zastavěné plochy je nutno zahrnout podesty a chodbu v patrech

65 Dvouramenné schodiště

66 Zatočené schodiště alt.1
Nejproblematičtější stupeň ve schodišti Minimální šířka stupně na vrcholu zrcadla je 130mm První rovný stupeň

67 Zatočené schodiště alt.2
Pozor podesta patří do plochy schodiště. Nejproblematičtější stupeň ve schodišti vypočtená šířka stupně Minimální šířka stupně na vrcholu zrcadla je 130mm První rovný stupeň 400 800 Pozor! Výstupnicová čára má být umístěna v 1/3 šířky ramena

68 Zatočené schodiště

69 Porovnejte velikosti nutného prostoru pro umístění


Stáhnout ppt "Pozemní stavitelství II"

Podobné prezentace


Reklamy Google