Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formy vlastnictví stavebních firem – klady a zápory –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formy vlastnictví stavebních firem – klady a zápory –"— Transkript prezentace:

1 Formy vlastnictví stavebních firem – klady a zápory –
Předmět: MPO – Management podniku Vypracoval: David Cekota

2 Obsah prezentace Členění podniků dle právní formy vlastnictví
Soukromé (živnosti) Obchodní společnosti (osobní, kapitálové) Družstva Státní Faktory ovlivňující volbu formy podniku Struktura firem

3 Podnikání fyzických osob
Základní informace: Fyzické osoby jsou: = osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění = osoby zapsané v obchodním rejstříku = osoby podnikající na základě jiného oprávnění, podle zvláštních předpisů Fyzickými osobami se rozumí: = osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění = osoby zapsané v obchodním rejstříku- zapisují se na vlastní žádost nebo povinně (a to jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů (bez DPH) dosáhla nebo překročila za 2 po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 mil. Kč = osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

4 Podnikání fyzických osob
Výhody právní formy podnikání fyzických osob: Velmi nízké výdaje na založení Podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení Samostatnost a volnost při rozhodování Snadné založení, přerušení či ukončení činnosti Místo podvojného účetnictví lze vést pouze daňovou evidenci Není vkladová povinnost Celý zisk z podnikání po zdanění náleží podnikateli Lze přizvat osobu žijící ve společné domácnosti s podnikatelem jako spolupracující osobu, přerozdělit na ni krom pracovních povinností také část příjmů a výdajů z podnikání a využít tak možnost daňové úspory velmi nízké výdaje na založení společnosti podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení (kromě koncesovaných živností a činností vyžadující zvláštní povolení) samostatnost a volnost při rozhodování snadné založení, přerušení či ukončení činnosti místo podvojného účetnictví lze vést pouze daňovou evidenci (pokud není podnikatel zapsán v obchodním rejstříku, popř. mu nevyplynuly povinnosti přejít na podvojné účetnictví) není vkladová povinnost celý zisk z podnikání po zdanění náleží podnikateli lze přizvat osobu žijící ve společné domácnosti s podnikatelem jako spolupracující osobu, přerozdělit na ni krom pracovních povinností také část příjmů a výdajů z podnikání a využít tak možnost daňové úspory

5 Podnikání fyzických osob
Nevýhody právní formy podnikání fyzických osob: Vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení podnikatele za závazky společnosti Omezený přístup k bankovním úvěrům spojený např. i s vysokou úrokovou mírou Vysoké požadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikatele Vzhledem ke své velikosti může v obchodních vztazích působit jako malý a nevýznamný partner Nevýhody právní formy podnikání fyzických osob: vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení podnikatele za závazky společnosti (riziko lze omezit změnou podílu na společném jmění manželů) omezený přístup k bankovním úvěrům spojený např. i s vysokou úrokovou mírou vysoké požadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikatele (podnikatel si většinou sám provádí veškerou administrativu týkající se podnikání) vzhledem ke své velikosti může v obchodních vztazích působit jako malý a nevýznamný partner

6 Společnost s ručením omezeným
Základní informace: Společník nemá povinnost osobně se účastnit řízení a podnikatelské činnosti, ale musí vnést určitý vklad (kapitálová společnost) Na základním kapitálu se každý společník může účastnit pouze jedním vkladem Věřitelé se uspokojují z majetku společnosti Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být z každého vkladu splaceno nejméně 30%. (celkem min Kč) Povinně vytváří rezervní fond Společník nemá povinnost osobně se účastnit řízení a podnikatelské činnosti, ale musí vnést určitý vklad (kapitálová společnost) Na základním kapitálu se každý společník může účastnit pouze jedním vkladem. Je logické, že celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu Věřitelé se uspokojují z majetku společnosti Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být z každého vkladu splaceno nejméně 30%. (Celková výše splacených vkladů musí činit alespoň ). Je- li společnost založena pouze jedním zakladatelem, potom může být zapsána pouze tehdy pokud je základní kapitál splacen v plné výši Povinně vytváří rezervní fond – při vzniku společnosti nebo z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, ale ne více než 5% základního kapitálu

7 Společnost s ručením omezeným
Za závazky společnosti odpovídá: a) sama společnost - společnost ručí za závazky celým svým majetkem - tento majetek může být obrovský, ale i nulový - jen nepřímo souvisí s výší základního kapitálu společnosti b) společníci - ručí za závazky firmy všichni společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů zapsaných do obchodního rejstříku (OR) - zápisem splacení všech vkladů do OR ručení zaniká c) jednatelé - pokud řádně plní své povinnosti za závazky společnosti neručí - ti jednatelé, kteří způsobili škodu pří výkonu své funkce, odpovídají společné a nerozdílně Sama společnost- to znamená, že na uspokojení dlužníků může být použit veškerý majetek společnosti tj. peníze v hotovosti i na účtech, nemovitosti, stroje, vybavení kanceláří, atp. Tento majetek může být obrovský, ale i nulový. Každopádně jen velmi nepřímo souvisí s výší základního kapitálu společnosti. Společnost se základním kapitálem Kč může mít majetek několik miliard korun, stejně tak jako vůbec žádný. Dá se pouze velmi nepřesvědčivě dovozovat, že společnost s vyšším základním kapitálem, která jinak nejeví známky problémů či zadlužení, bude zřejmě disponovat i větším majetkem. Společníci- ručí za závazky společnosti solidárně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů zapsaných do obchodního rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká.Například pokud máme s.r.o. se základním kapitálem Kč, která má v obchodním rejstříku zapsáno splacení vkladů pouze do výše Kč, potom společníci ručí do výše Kč. Důležité je, že narozdíl od minulosti, kdy ručili pouze společníci, kteří neměli splacen svůj vklad, ručí nyní všichni společníci společně a nerozdílně. To znamená, že věřitel může uplatnit svoji pohledávku u kteréhokoliv společníka a ten je povinen ji do výše společného ručení uspokojit a je jeho problém, jak se vyrovná se společností popř. ostatními společníky. Jednatelé - pokud řádně plní své zákonné povinnosti, za závazky společnosti sami vůbec neručí. Ti jednatelé, kteří způsobili společnosti škodu porušením právních povinností při výkonu své funkce, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Pokud například jednatel bezdůvodně nezajistí včasnou úhradu faktury a tím vznikne společnosti škoda ve formě smluvní pokuty či úroků z prodlení, odpovídá za tuto škodu jednatel (společnost, resp. její vlastníci, mohou škodu na jednateli vymáhat). Navíc však platí, že jednatelé do výše takto způsobené škody ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně (solidárně). Ručení jednatele za závazky společnosti zaniká, pokud způsobenou škodu uhradí. Smyslem takto definovaného ručení je především skutečnost, že společníky dotčených společností s ručením omezených jsou často právě jednatelé. Společnost sama nemá totiž stanovenu povinnost škodu způsobenou jednateli po nich vymáhat a mnohdy se tak ani neděje.

8 Společnost s ručením omezeným
Pravá a povinnosti se určují podle velikosti obchodního podílu Povinnosti společníků 1) vkladové - splatit vklad 2) příplatkové – slouží pouze k úhradě ztráty 3) ručební – ručí dle zákona a nelze se odchýlit Práva společníků Podílet se na zisku a likvidačním zůstatku Svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti vykonávají na valné hromadě Pravá a povinnosti se určují podle velikosti obchodního podílu. Jeho výše se určuje poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu. Základními povinnostmi každého společníka jsou: 1) vkladové povinnosti- splatit vklad za podmínek určených ve společenské smlouvě, nejpozději však do 5 let od vzniku společnosti. Společník, který by ve lhůtě stanovené předepsanou hodnotu peněžitého vkladu nesplatil, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20% nesplacené částky. Společenská smlouva to může upravit mnoha způsoby, například pohrozit vyloučením apod. 2) Příplatkové – slouží pouze k úhradě ztráty 3)Ručební – společník ručí dle zákona a nelze se odchýlit K základním právům společníka patří právo podílet se na zisku. Zisk, určený valnou hromadou k rozdělení společníky se rozděluje v poměru svých obchodních podílů. Svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti vykonávají na valné hromadě. Mají právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech týkající se společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje.

9 Společnost s ručením omezeným
Výhody společnosti s ručním omezeným: Omezené závazky za ručení společnosti Nízká hodnota minimálního základního jmění Malá administrativní náročnost Struktura managementu a nakládání se společností jsou jasně upraveny a tím je jasně stanovena zodpovědnost členů společnosti Počet členů lze jednoduše zvýšit Nevýhody společnosti s ručním omezeným: Nutný počáteční kapitál (vklady) Nutnost vedení (podvojného) účetnictví Výše posunutá laťka v jednání s úřady Výhody společnosti s ručním omezeným: Omezené závazky za ručení společnosti Nízká hodnota minimálního základního jmění Malá administrativní náročnost Nevýhody společnosti s ručním omezeným: Nutnost vedení (podvojného) účetnictví Výše posunutá laťka v jednání s úřady

10 Akciová společnost Základní informace: Čistě kapitálová společnost
Může být založena 1 zakladatelem (PO) nebo více zakladateli (FO) Založení je možné: a) bez veřejného úpisu akcií b) na základě veřejné nabídky akcií Základní kapitál rozvržen na určitý počet akcií Společnost ručí za závazky celým svým majetkem Statutárním orgánem je představenstvo. Jeho členy volí i odvolává valná hromada akciové společnosti Na hospodaření podniku dohlíží dozorčí rada Tvoří povinně rezervní fond až do výše 20 % základního kapitálu Čistě kapitálová společnost Může být založena 1 zakladatelem (PO) nebo více zakladateli (FO) Založení je možné: a) bez veřejného úpisu akcií b) na základě veřejné nabídky akcií Základní kapitál rozvržen na určitý počet akcií. Jeho minimální hodnota činí 2 mil. Kč. Společnost ručí za závazky celým svým majetkem Statutárním orgánem je představenstvo.To je tvořeno členy, kteří společnost navenek zastupují, vedou účetnictví, přijímají manažerská rozhodnutí a musí jednat jakožto řádný hospodář. Jeho členy volí i odvolává valná hromada akciové společnosti akciové společnosti. To je nejvyšší orgán, který rozhoduje například o změnách stanov, zvýšení, popřípadě snížení základního kapitálu, o smlouvách o prodeji podniku atd. Na hospodaření podniku dohlíží dozorčí rada Tvoří povinně rezervní fond až do výše 20 % základního kapitálu

11 Akciová společnost Výhody akciové společnosti:
Akcionář neručí za závazky společnosti Dobrý přístup ke kapitálu Společnost je dobře vnímána obchodními partnery Vyplacené dividendy nepodléhají sociálnímu pojištění Polovinu daně sražené z vyplacených dividend lze uplatnit jako slevu na dani společnosti Zákaz konkurence pro členy představenstva Výhody akciové společnosti: Akcionář neručí za závazky společnosti Dobrý přístup ke kapitálu Společnost je dobře vnímána obchodními partnery Vyplacené dividendy nepodléhají sociálnímu pojištění Polovinu daně sražené z vyplacených dividend lze uplatnit jako slevu na dani společnosti Zákaz konkurence pro členy představenstva

12 Akciová společnost Nevýhody akciové společnosti:
Vysoký základní kapitál Administrativně náročné na založení i řízení společnosti Velmi komplikovaná právní úprava Společnost nelze založit jednou fyzickou osobou Při veřejné nabídce akcie nelze upisovat akcie nepeněžitými vklady Účetní závěrku musí ověřovat auditor a údaje z ní se musí povinně zveřejňovat Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené dividendy ze zisku jsou zdaněny dále ještě srážkovou daní Povinnost sestavovat výroční zprávu Nevýhody akciové společnosti: Vysoký základní kapitál Administrativně náročné na založení i řízení společnosti Velmi komplikovaná právní úprava Společnost nelze založit jednou fyzickou osobou Při veřejné nabídce akcie nelze upisovat akcie nepeněžitými vklady Účetní závěrku musí ověřovat auditor a údaje z ní se musí povinně zveřejňovat Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené dividendy ze zisku jsou zdaněny dále ještě srážkovou daní Povinnost sestavovat výroční zprávu

13 Veřejná obchodní společnost
Základní informace: Typ osobní obchodní společnosti Založena alespoň 2 osobami (FO nebo PO) K platnému založení je zapotřebí uzavřít písemnou zřizovací smlouvu Existence základního kapitálu není na rozdíl od kapitálových společností podmínkou vzniku. Statutárním orgánem jsou všichni společníci Pokud není ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, zisk se rozděluje rovným dílem Při zrušení veřejné obchodní společnosti s likvidací, mají společníci nárok na podíl z likvidačního zůstatku Typ osobní obchodní společnosti Založena alespoň 2 osobami (FO nebo PO) na rozdíl od kapitálových společností, které mohou založit i jednou osobou K platnému založení je zapotřebí uzavřít písemnou zřizovací smlouvu Existence základního kapitálu není na rozdíl od kapitálových společností podmínkou vzniku, ale peněžité i nepeněžité vklady společníků se stávají majetkem společnosti Statutárním orgánem jsou všichni společníci, pokud společenská smlouva nestanoví, že jsou jím pouze někteří nebo dokonce pouze jeden společník. Pokud není ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, zisk se rozděluje rovným dílem. Při zrušení veřejné obchodní společnosti s likvidací, mají společníci nárok na podíl z likvidačního zůstatku.

14 Veřejná obchodní společnost
Výhody veřejné obchodní společnosti: Není nutný počáteční kapitál Je celkem jednoduché vystoupení společníka ze společnosti Neomezené ručení společníků může být jakousi garancí dobré image společnosti Zisk je rozdělen mezi společníky a zdaněn daní z příjmů fyzických osob, která je jednotná a také nižší než daň z příjmů právnických osob Nevýhody veřejné obchodní společnosti: Jednotlivý společníci ručí celým svým majetkem solidárně za závazky společnosti Zákaz konkurence V případě úmrtí/zániku předposledního společníka automaticky zaniká celá veřejná obchodní společnost Výhody veřejné obchodní společnosti: Není nutný počáteční kapitál Je celkem jednoduché vystoupení společníka ze společnosti neomezené ručení společníků může být jakousi garancí dobré image společnosti, což může vést např. i k dobrému přístupu k cizímu kapitálu. Zisk je rozdělen mezi společníky a zdaněn daní z příjmů fyzických osob (15%), která je jednotná a také nižší než daň z příjmů právnických os. (20%) Nevýhody veřejné obchodní společnosti: Jednotlivý společníci ručí celým svým majetkem solidárně za závazky společnosti Zákaz konkurence V případě úmrtí/zániku předposledního společníka automaticky zaniká celá veřejná obchodní společnost

15 Komanditní společnost
Základní informace: Kombinace osobní a kapitálové společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou K vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři Netvoři zákonný rezervní fond Návrh na zápis do OR podepisují všichni společnici, podpisy musí být úředně ověřeny Vklad komanditisty do základního kapitálu společnosti je určen společenskou smlouvou Komanditista má právo nahlížet do účetních dokladů a má právo požadovat od komplementářů informace o všech záležitostech týkající se společnosti Nemá žádné zvláštní orgány (žádnou valnou hromadu) Kombinace osobní a kapitálové společnosti. Jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementáři) Společnost se zakládá společenskou smlouvou K vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři. Ti jsou také statutárním orgánem společnosti. Jinak v rámci chodu společnosti rozhodují komplementáři spolu s komanditisty většinou hlasů Netvoři zákonný rezervní fond Návrh na zápis do OR podepisují všichni společnici, podpisy musí být úředně ověřeny Vklad komanditisty do základního kapitálu společnosti je určen společenskou smlouvou (minimálně Kč) Komanditista má právo nahlížet do účetních knih a dokladů, má právo požadovat od komplementářů informace o všech záležitostech týkající se společnosti Nemá žádné zvláštní orgány (žádnou valnou hromadu)

16 Komanditní společnost
Výhody komanditní společnosti: Není nutný velký počáteční kapitál Zisk se dělí podle společenské smlouvy mezi komanditisty a komplementáře Komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a kontrolovat tam údaje Pro komanditisty neplatí zákaz konkurence Za určitých podmínek se může společnost změnit bez likvidace na veřejnou obchodní společnost Nevýhody komanditní společnosti: Neomezené ručení komplementářů Podíl na zisku je u komanditistů zdaněn daní z příjmů právnických osob a při vyplácení je ještě zdaněn srážkovou daní Vzhledem k tomu, že komplementáři a komanditisté nesou jinou míru rizika, (každý ručí jinak) mohou vznikat určité rozpory není nutný velký počáteční kapitál – povinné jsou vklady pouze u komanditistů, každý musí vložit minimálně Kč zisk se dělí podle společenské smlouvy mezi komanditisty a komplementáře, přičemž zisk komplementářů podléhá dani z příjmů fyzických osob, která je jednotná komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a kontrolovat tam údaje, popř. k tomu zmocnit auditora, pro komanditisty neplatí zákaz konkurence, za určitých podmínek se může společnost změnit bez likvidace na veřejnou obchodní společnost. (např. zanikne-li účast všech komanditistů) Nevýhody komanditní společnosti: Neomezené ručení komplementářů Podíl na zisku je u komanditistů zdaněn daní z příjmů právnických osob a při vyplácení je ještě zdaněn srážkovou daní Vzhledem k tomu, že komplementáři a komanditisté nesou jinou míru rizika, (každý ručí jinak) mohou vznikat určité rozpory

17 Družstvo Základní informace:
Společenství neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajištění jiných potřeb svých členů Pro podnikání se příliš nepoužívají Statutárním orgánem je představenstvo Nejvyšším orgánem je členská schůze, která volí a odvolává členy představenstva, rozhoduje o rozdělení zisku a ztrát, o přeměně, zániku družstva atd. Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem podnikání Základní informace: Společenství neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajištění jiných potřeb svých členů Statutárním orgánem je představenstvo Nejvyšším orgánem je členská schůze, která volí a odvolává členy představenstva, rozhoduje o rozdělení zisku a ztrát, o přeměně, zániku družstva atd. Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem podnikání

18 Družstvo Výhody družstva: Členové družstva za závazky družstva neručí
Poměrně nízký základní kapitál Možnost nepeněžitého vkladu Přijetí nového člena je administrativně velmi jednoduché, stanovy se nemění, stačí přihláška; stejně tak i vystoupení člena je jednoduché Rovné postavení všech členů (každý má 1 hlas, pokud není stanoveno jinak) Z vyplacených podílů na zisku se neplatí pojistné sociálního pojištění Výhody družstva: Členové družstva za závazky společnosti neručí Poměrně nízký základní kapitál (50 000) Možnost nepeněžitého vkladu Přijetí nového člena je administrativně velmi jednoduché, stanovy se nemění, stačí přihláška; stejně tak i vystoupení člena je jednoduché Rovné postavení všech členů (každý má 1 hlas, pokud není stanoveno jinak) Z vyplacených podílů na zisku se neplatí pojistné sociálního pojištění Nevýhody družstva:

19 Družstvo Nevýhody družstva: Povinné členské vklady
Minimální počet pěti zakladatelů (nebo dvou právnických osob) Povinnost při svém vzniku zřídit nedělitelný fond Zákaz konkurence pro členy představenstva a kontrolní komise Zisk družstva je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené podíly na zisku jsou zdaněny srážkovou daní Nevýhody družstva: Povinné členské vklady Minimální počet pěti zakladatelů (nebo dvou právnických osob) Povinnost při svém vzniku zřídit nedělitelný fond Zákaz konkurence pro členy představenstva a kontrolní komise Zisk družstva je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené podíly na zisku jsou zdaněny srážkovou daní

20 Státní podnik Základní informace:
Řídí se zákonem 77/1977 Sb. o státním podniku Označení státní podnik nebo zkratka s.p. Je založen státem nebo jeho organizační složkou a za své závazky ručí celým svým majetkem Při založení zakladatelé sepisují tzv. zakládací listinu a podávají návrh na zápis do OR Jediným vlastníkem je stát, který hospodaří s penězi občanů státu a tzv. určeným majetkem Vzniká většinou ze strategických důvodů V čele stojí většinou ředitel Kontrolním orgánem je dozorčí rada Čistý zisk je rozdělován v rámci podniku Řídí se zákonem 77/1977 Sb. o státním podniku Označení s.p. Je založen státem nebo jeho organizační složkou a za své závazky ručí celým svým majetkem. Stát neodpovídá za závazky podniku Při založení zakladatelé sepisují tzv. zakládací listinu a podávají návrh na zápis do OR. Den zápisu je dnem vzniku Jediným vlastníkem je stát, který hospodaří s penězi občanů státu a tzv. určeným majetkem tj. majetkem státu, který je vymezen jako určený majetek v zakládací listině a zapisuje se do obchodního rejstříku. S tímto majetkem může podnik nakládat pouze se schválením ministerstva - zakladatele. Vzniká většinou ze strategických důvodů, kdy většinou jde o to, že stát nechce vydat do soukromých rukou klíčová odvětví ekonomiky jako telekomunikace, energetiku apod.) V čele stojí většinou ředitel, kterého jmenuje zakladatel celého podniku Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Představenstvo známé z akciové společnosti zde neexistuje Čistý zisk je rozdělován v rámci podniku tzn. do rezervního fondu, fondu kulturních a soc. potřeb apod.

21 Státní podnik Výhody státního podniku: Nevýhody státního podniku:
Stát drží v rukou dané odvětví Neručí za závazky státu a stát neručí naopak zásadně za závazky podniku Nebývalá konkurenční výhoda Nevýhody státního podniku: Pravidla pro nakládání s majetkem jsou mnohem přísnější Nákupy či prodeje jsou regulovány Stát si drží převahu v dozorčí radě a jmenuje ředitele přímo! Často monopolistické postavení Nehospodárnost Výhody státního podniku: Stát drží v rukou dané odvětví. Jinými slovy určuje co se v daném odvětví bude dít a jakým směrem se bude vyvíjet. Příkladem může být Česká pošta, České dráhy nebo České aeorlinie. Neručí za závazky státu a stát neručí naopak zásadně za závazky podniku Nebývalá konkurenční výhoda. Ta může znamenat nepřekonatelnou bariéru vstupu do odvětví. Nevýhody státního: Pravidla pro nakládání s majetkem jsou mnohem přísnější, protože se nejedná o majetek společnosti,ale státu Nákupy či prodeje jsou regulovány. Je potřebný souhlas zakladatele apod. Stát si drží převahu v dozorčí radě a jmenuje ředitele přímo! místo toho aby byl jmenován výběrovým řízením Často monopolistické postavení mu nedovolí poznat co to je reálné podnikání a reálná konkurence, hrozba bankrotu apod. Nehospodárnost. Zatímco soukromím podnikatelům nikdo nemusí dokola zdůrazňovat, aby se chovaly jako tržní subjekty, u státních podniků tomu je naopak. Tam slova jako hospodárnost, výkonnost a produktivita nemají příliš velký význam. Jako příklad za všechny můžu uvést České dráhy. Ty nic nevydělávají, ba naopak vykazují velké schodky a nikdo se tím nezabývá. Určitě není správné, aby ti kteří jezdí ve druhé třídě, připláceli daněmi na schodkovou třídu první. Nebo aby generální ředitel měl základní plat , když podnik vykazuje ztrátu. To je jen zlomek věcí, které by se měli řešit razantním způsobem a ve státních podnicích tomu tak není

22 Faktory ovlivňující volbu formy podniku
Počet zakladatelů (vlastníků) Požadavek na minimální velikost základního kapitálu Způsob a rozsah ručení Administrativní náročnost Oprávnění k řízení Finanční možnosti Míra právní regulace Kritérií, která můžeme vzít v úvahu při volbě právní formy, je celá řada. Některá jsou specifická pro konkrétní druh činnosti, které se chceme věnovat, jiná jsou všeobecnější. počet zakladatelů – zda budoucí podnikatel hodlá podnikat sám nebo přibere společníka, požadavky na minimální velikost základního kapitálu – některé právní formy podnikání mají zákonem stanovenou minimální velikost základního kapitálu (tedy celková výše vkladů – peněžních i nepeněžních), způsob a rozsah ručení za závazky vzniklé podnikatelskou činností – ručení může být tzv. omezené (podnikatelé ručí jen do výše nesplacených vkladů) či neomezené (ručí veškerým svým majetkem), administrativní náročnost – obtížnost založení a výdaje s tím spojené, oprávnění k řízení – kdo společnost povede a bude ji zastupovat navenek. S tím souvisí i povinné vytváření orgánů společnosti, které je u některých forem předepsáno zákonem. finanční možnosti – především možnosti zvyšovat vlastní kapitál a mít přístup ke kapitálu cizímu (zejména bankovní úvěry), míra právní regulace – tedy požadavky na vedení účetnictví, povinnost auditu, zveřejňovací povinnost (povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky v obchodním rejstříku mají subjekty zapsané do obchodního rejstříku), povinnost vytvářet rezervní fond a další. Největší míru právní regulace je u akciových společností, nejmenší u samostatných fyzických osob.

23 Struktura firem Soukromí podnikatelé celkem 241 815
zapsáno v OR 2 796 Obchodní společnosti celkem z toho akciové společnosti 883 Družstva celkem 746 Státní podniky celkem 47 Zdroj: ČSU Soukromí podnikatelé celkem zapsáno v OR 2 796 Obchodní společnosti celkem z toho akciové společnosti 883 Družstva celkem 746 Státní podniky celkem 47 Celkem to je firem a když to převedeme na procenta, tak stavebnictví tvoří 11, 6 % z celkového počtu registrovaných jednotek. To jsou data k

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Formy vlastnictví stavebních firem – klady a zápory –"

Podobné prezentace


Reklamy Google