Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formy vlastnictví stavebních firem – klady a zápory – Předmět Předmět: MPO – Management podniku Vypracoval Vypracoval: David Cekota.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formy vlastnictví stavebních firem – klady a zápory – Předmět Předmět: MPO – Management podniku Vypracoval Vypracoval: David Cekota."— Transkript prezentace:

1 Formy vlastnictví stavebních firem – klady a zápory – Předmět Předmět: MPO – Management podniku Vypracoval Vypracoval: David Cekota

2 Obsah prezentace Členění podniků dle právní formy vlastnictví  Soukromé (živnosti)  Obchodní společnosti (osobní, kapitálové)  Družstva  Státní  Faktory ovlivňující volbu formy podniku  Struktura firem

3 Podnikání fyzických osob Základní informace:Základní informace: Fyzické osoby jsou: = osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění = osoby zapsané v obchodním rejstříku = osoby podnikající na základě jiného oprávnění, podle zvláštních předpisů

4 Podnikání fyzických osob V ýhody právní formy podnikání fyzických osob:V ýhody právní formy podnikání fyzických osob: Velmi nízké výdaje na založení Podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení Samostatnost a volnost při rozhodování Snadné založení, přerušení či ukončení činnosti Místo podvojného účetnictví lze vést pouze daňovou evidenci Není vkladová povinnost Celý zisk z podnikání po zdanění náleží podnikateli Lze přizvat osobu žijící ve společné domácnosti s podnikatelem jako spolupracující osobu, přerozdělit na ni krom pracovních povinností také část příjmů a výdajů z podnikání a využít tak možnost daňové úspory

5 Podnikání fyzických osob N evýhody právní formy podnikání fyzických osob:N evýhody právní formy podnikání fyzických osob: Vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení podnikatele za závazky společnosti Omezený přístup k bankovním úvěrům spojený např. i s vysokou úrokovou mírou Vysoké požadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikatele Vzhledem ke své velikosti může v obchodních vztazích působit jako malý a nevýznamný partner

6 Společnost s ručením omezeným Základní informace:Základní informace: Společník nemá povinnost osobně se účastnit řízení a podnikatelské činnosti, ale musí vnést určitý vklad (kapitálová společnost) Na základním kapitálu se každý společník může účastnit pouze jedním vkladem Věřitelé se uspokojují z majetku společnosti Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být z každého vkladu splaceno nejméně 30%. (celkem min. 100 000 Kč) Povinně vytváří rezervní fond

7 Společnost s ručením omezeným Za závazky společnosti odpovídá:Za závazky společnosti odpovídá: a) sama společnost - společnost ručí za závazky celým svým majetkem - tento majetek může být obrovský, ale i nulový - jen nepřímo souvisí s výší základního kapitálu společnosti b) společníci - ručí za závazky firmy všichni společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů zapsaných do obchodního rejstříku (OR) - zápisem splacení všech vkladů do OR ručení zaniká c) jednatelé - pokud řádně plní své povinnosti za závazky společnosti neručí - ti jednatelé, kteří způsobili škodu pří výkonu své funkce, odpovídají společné a nerozdílně

8 Společnost s ručením omezeným Pravá a povinnosti se určují podle velikosti obchodního podílu Povinnosti společníkůPovinnosti společníků 1) vkladové - splatit vklad 2) příplatkové – slouží pouze k úhradě ztráty 3) ručební – ručí dle zákona a nelze se odchýlit Práva společníkůPráva společníků Podílet se na zisku a likvidačním zůstatku Svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti vykonávají na valné hromadě

9 Společnost s ručením omezeným V ýhody společnosti s ručním omezeným:V ýhody společnosti s ručním omezeným: Omezené závazky za ručení společnosti Nízká hodnota minimálního základního jmění Malá administrativní náročnost Struktura managementu a nakládání se společností jsou jasně upraveny a tím je jasně stanovena zodpovědnost členů společnosti Počet členů lze jednoduše zvýšit N evýhody společnosti s ručním omezeným:N evýhody společnosti s ručním omezeným: Nutný počáteční kapitál (vklady) Nutnost vedení (podvojného) účetnictví Výše posunutá laťka v jednání s úřady

10 Akciová společnost Základní informace:Základní informace: Čistě kapitálová společnost Může být založena 1 zakladatelem (PO) nebo více zakladateli (FO) Založení je možné:a) bez veřejného úpisu akcií b) na základě veřejné nabídky akcií Základní kapitál rozvržen na určitý počet akcií Společnost ručí za závazky celým svým majetkem Statutárním orgánem je představenstvo. Jeho členy volí i odvolává valná hromada akciové společnosti Na hospodaření podniku dohlíží dozorčí rada Tvoří povinně rezervní fond až do výše 20 % základního kapitálu

11 Akciová společnost V ýhody akciové společnosti:V ýhody akciové společnosti: Akcionář neručí za závazky společnosti Dobrý přístup ke kapitálu Společnost je dobře vnímána obchodními partnery Vyplacené dividendy nepodléhají sociálnímu pojištění Polovinu daně sražené z vyplacených dividend lze uplatnit jako slevu na dani společnosti Zákaz konkurence pro členy představenstva

12 Akciová společnost N evýhody akciové společnosti:N evýhody akciové společnosti: Vysoký základní kapitál Administrativně náročné na založení i řízení společnosti Velmi komplikovaná právní úprava Společnost nelze založit jednou fyzickou osobou Při veřejné nabídce akcie nelze upisovat akcie nepeněžitými vklady Účetní závěrku musí ověřovat auditor a údaje z ní se musí povinně zveřejňovat Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené dividendy ze zisku jsou zdaněny dále ještě srážkovou daní Povinnost sestavovat výroční zprávu

13 Veřejná obchodní společnost Základní informace:Základní informace: Typ osobní obchodní společnosti Založena alespoň 2 osobami (FO nebo PO) K platnému založení je zapotřebí uzavřít písemnou zřizovací smlouvu Existence základního kapitálu není na rozdíl od kapitálových společností podmínkou vzniku. Statutárním orgánem jsou všichni společníci Pokud není ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, zisk se rozděluje rovným dílem Při zrušení veřejné obchodní společnosti s likvidací, mají společníci nárok na podíl z likvidačního zůstatku

14 Veřejná obchodní společnost V ýhody veřejné obchodní společnosti:V ýhody veřejné obchodní společnosti: Není nutný počáteční kapitál Je celkem jednoduché vystoupení společníka ze společnosti Neomezené ručení společníků může být jakousi garancí dobré image společnosti Zisk je rozdělen mezi společníky a zdaněn daní z příjmů fyzických osob, která je jednotná a také nižší než daň z příjmů právnických osob N evýhody veřejné obchodní společnosti:N evýhody veřejné obchodní společnosti: Jednotlivý společníci ručí celým svým majetkem solidárně za závazky společnosti Zákaz konkurence V případě úmrtí/zániku předposledního společníka automaticky zaniká celá veřejná obchodní společnost

15 Komanditní společnost Základní informace:Základní informace: Kombinace osobní a kapitálové společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou K vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři Netvoři zákonný rezervní fond Návrh na zápis do OR podepisují všichni společnici, podpisy musí být úředně ověřeny Vklad komanditisty do základního kapitálu společnosti je určen společenskou smlouvou Komanditista má právo nahlížet do účetních dokladů a má právo požadovat od komplementářů informace o všech záležitostech týkající se společnosti Nemá žádné zvláštní orgány (žádnou valnou hromadu)

16 Komanditní společnost V ýhody komanditní společnosti :V ýhody komanditní společnosti : Není nutný velký počáteční kapitál Zisk se dělí podle společenské smlouvy mezi komanditisty a komplementáře Komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a kontrolovat tam údaje Pro komanditisty neplatí zákaz konkurence Za určitých podmínek se může společnost změnit bez likvidace na veřejnou obchodní společnost N evýhody komanditní společnosti:N evýhody komanditní společnosti: Neomezené ručení komplementářů Podíl na zisku je u komanditistů zdaněn daní z příjmů právnických osob a při vyplácení je ještě zdaněn srážkovou daní Vzhledem k tomu, že komplementáři a komanditisté nesou jinou míru rizika, (každý ručí jinak) mohou vznikat určité rozpory

17 Družstvo Základní informace:Základní informace: Společenství neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajištění jiných potřeb svých členů Pro podnikání se příliš nepoužívají Statutárním orgánem je představenstvo Nejvyšším orgánem je členská schůze, která volí a odvolává členy představenstva, rozhoduje o rozdělení zisku a ztrát, o přeměně, zániku družstva atd. Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem podnikání

18 Družstvo V ýhody družstva :V ýhody družstva : Členové družstva za závazky družstva neručí Poměrně nízký základní kapitál Možnost nepeněžitého vkladu Přijetí nového člena je administrativně velmi jednoduché, stanovy se nemění, stačí přihláška; stejně tak i vystoupení člena je jednoduché Rovné postavení všech členů (každý má 1 hlas, pokud není stanoveno jinak) Z vyplacených podílů na zisku se neplatí pojistné sociálního pojištění

19 Družstvo N evýhody družstva :N evýhody družstva : Povinné členské vklady Minimální počet pěti zakladatelů (nebo dvou právnických osob) Povinnost při svém vzniku zřídit nedělitelný fond Zákaz konkurence pro členy představenstva a kontrolní komise Zisk družstva je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené podíly na zisku jsou zdaněny srážkovou daní

20 Státní podnik Základní informace:Základní informace: Řídí se zákonem 77/1977 Sb. o státním podniku Označení státní podnik nebo zkratka s.p. Je založen státem nebo jeho organizační složkou a za své závazky ručí celým svým majetkem Při založení zakladatelé sepisují tzv. zakládací listinu a podávají návrh na zápis do OR Jediným vlastníkem je stát, který hospodaří s penězi občanů státu a tzv. určeným majetkem Vzniká většinou ze strategických důvodů V čele stojí většinou ředitel Kontrolním orgánem je dozorčí rada Čistý zisk je rozdělován v rámci podniku

21 Státní podnik V ýhody státního podniku:V ýhody státního podniku: Stát drží v rukou dané odvětví Neručí za závazky státu a stát neručí naopak zásadně za závazky podniku Nebývalá konkurenční výhoda N evýhody státního podniku:N evýhody státního podniku: Pravidla pro nakládání s majetkem jsou mnohem přísnější Nákupy či prodeje jsou regulovány Stát si drží převahu v dozorčí radě a jmenuje ředitele přímo! Často monopolistické postavení Nehospodárnost

22 Faktory ovlivňující volbu formy podniku Počet zakladatelů (vlastníků) Požadavek na minimální velikost základního kapitálu Způsob a rozsah ručení Administrativní náročnost Oprávnění k řízení Finanční možnosti Míra právní regulace

23 Struktura firem SS oukromí podnikatelé celkem 241 815 zapsáno v OR2 796 OO bchodní společnosticelkem21 007 z toho akciové společnosti 883 DD ružstvacelkem746 SS tátní podnikycelkem47 Zdroj: ČSU

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Formy vlastnictví stavebních firem – klady a zápory – Předmět Předmět: MPO – Management podniku Vypracoval Vypracoval: David Cekota."

Podobné prezentace


Reklamy Google