Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 4 : Struktura platební bilance na příkladu České republiky, zdůraznění vlivu mezinárodních obchodních vztahů na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 4 : Struktura platební bilance na příkladu České republiky, zdůraznění vlivu mezinárodních obchodních vztahů na."— Transkript prezentace:

1 2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 4 : Struktura platební bilance na příkladu České republiky, zdůraznění vlivu mezinárodních obchodních vztahů na tvar vnější rovnováhy země. Diskuse na téma: „Může být obchodní bilance dlouhodobě či trvale deficitní/přebytková?“ Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA Katedra mezinárodního obchodu * Aktualizace 1. června 2014

2 Vtip dne „Bastiat neúnavně (ovšem marně) vyvracel prastarý ale dodnes zakořeněný mýtus, podle kterého je aktivní obchodní bilance pro národní hospodářství "příznivá", zatímco pasivní bilance je "nepříznivá. Na důkaz nesmyslnosti tohoto mýtu použil příklad… K ještě pikantnějšímu závěru dospějeme, pokud se loď po opuštění francouzského přístavu potopí. Nešťastný obchodník utrpí ztrátu, ale zato Francie, jejíž celník poté, co loď opustila přístav, zaznamenal export, získává milion franků coby příspěvek k aktivní obchodní bilanci..“ Zdroj: Robert Holman: Frédéric Bastiat 1801-1850: jeho odkaz dnešnímu světu (2002) 17.03.20142

3 Program cvičení Teorie platební bilance – Dějiny platební bilance – Definice, druhy a zásady – Struktura Horizontální Vertikální + účtování – Vnější rovnováha (salda) – Vyrovnávací procesy Platební bilance ČR – Týmová práce Zajímavé informace 17.03.20143

4 Teorie platební bilance (PB) POZNÁMKA: Teorie PB úzce souvisí s tzv. vnější ekonomickou rovnováhou, optimálním charakterem hospodářských transakcí zkoumané ekonomiky se svým okolím. PB umožňuje sledovat nejenom obchodní, ale i kapitálové (finanční) transakce, díky čemuž lze zjistit další úlohu zahraničního obchodu v ekonomice: zda ZO vyvolává nebo naopak kompenzuje příp. nerovnováhy. 17.03.20144

5 „Dějiny“ vnější ekonomické rovnováhy (OB => OB a kapitálové pohyby => PB) Merkantilismus (do konce 18. století) – bohatství = množství drahých kovů v ekonomice – zabývali se především obchodní bilancí, prosazovali aktivní OB Liberalismus (konec 18. století – I. sv. válka) – obchod – zdroj růstu, snížení nebo odstranění cel – začíná se klást důraz i na kapitálové transakce – cenový vyrovnávací mechanismus PB (D. Hume) Meziválečné období (I. sv. válka – II. sv. válka) – hospodářské problémy a desintegrační tendence – rozvoj národního účetnictví, měření transakcí Bretton Woods (1944 – 70. léta) – fixní měnové kurzy, prosazování volného obchodu v rámci GATT – keynesiánství, pravidelné statistické výkazy (mj. PB) – kurzový a důchodový přístup k vyrovnání PB – vznik příruček MMF upravujících PB (od r. 1948) Svět po pádu BW (70. Léta – 2007) – deregulace trhů, transformace CPE, posílení globalizace – růst významu finančního sektoru, investic (mj. PZI) – monetaristické přístupy k vyrovnání PB Světová ekonomická krize (2007 – 2010) – zásahy států do ekonomiky v rámci protikrizové politiky – v řadě zemí zhoršení OB, odliv kapitálu z řady zemí – modely finančních krizí a BP? regulace finančních trhů? NB Před Velkou depresí ze 30. let 20. století se národní účetnictví nepoužívalo ve stejné míře jako v současnosti (PB jako výkaz pravděpodobně také). 17.03.2014 5

6 Platební bilance – (standardizovaný) systematický statistický výkaz, záznam všech hospodářských/ ekonomických transakcí uskutečněných za určité období mezi národní ekonomikou a zahraničím. Období  Měsíc, čtvrtletí, rok (u čtvrtletí a roku – kumulace). Transakce (tokové veličiny):  Peněžní toky,  Změny devizových pohledávek a závazků,  Hmotné toky. Národní ekonomika a zahraničí  Rezidenti dle MMF nebo Devizoví tuzemci (bydliště nebo sídlo v domácí zemi),  Nerezidenti dle MMF nebo Devizoví cizozemci (opak). Definice PB 17.03.20146

7 Druhy a úprava PB Dvě koncepce: – Devizová PB – souhrn veškerých inkas a plateb za určité období, – Ekonomická PB – souhrn veškerých pohledávek a závazků vůči zahraničí, které vznikly v daném období bez ohledu na vlastní realizaci. Zásada: – podvojnost (každé transakci odpovídají dva zápisy), – souvztažnost (každému účtu odpovídá protiúčet/y). Úprava PB – Mezinárodní pravidla MMF, Balance of Payments Manual, BPM (1948, 1950, 1961, 1977, 1993, 2008), od r. 2014 – 6. vyd., zatím se ještě často připravuje PB dle 5. vyd., ale už se pracuje na přechodu. – Devizový zákon ČR (Zákon č. 219/1995 Sb.). 17.03.20147

8 Rozdíly mezi statistikou ZO a PB (1) Odlišné zdroje informací: – Statistika ZO zpravidla vychází z celních dokladů / systémů EU. – Statistika PB vychází z platebních dokladů. Odlišná metodologie: – V ČR statistika ZO používá FOB ceny u exportu a CIF ceny u importu. – PB používá FOB ceny jak u exportu, tak i u importu + započítává do dovozu řadu dalších položek (viz další slide). Statistika PB v současně době používá národní pojetí ZO (hodnoty byly přepočteny min. na r. 2005), dříve se ZO odhadoval přeshraničně. 17.03.20148

9 Rozdíly mezi statistikou ZO a PB (2) 17.03.2014 V dovozu PB jsou “započteny nákupy zboží v zahraničí nezahrnuté do statistiky zahraničního obchodu (např. nákupy pohonných hmot na letištích v zahraničí, hodnota podlimitních poštovních zásilek nepodléhajících celní deklaraci ze zemí mimo eurozónu). Jejich celková hodnota činila v r. 2010 cca 4 mld. Kč” Zdroj: ČNB, Platební bilance 2010 9

10 Horizontální struktura PB (dle 5. vydání Příručky MMF) BÚ Běžný účet KÚKapitálový účet FÚ Finanční účet CHSaldo chyb a opomenutí ∆DR Změna devizových rezerv 17.03.201410

11 Horizontální struktura PB (dle 6. vydání Příručky MMF) BÚ Běžný účet KÚKapitálový účet FÚ Finanční účet ∆DR Rezervní aktiva CHSaldo chyb a opomenutí 17.03.201411

12 Horizontální struktura – BÚ (dle 5. vydání Příručky MMF) OBObchodní bilance: export a import zboží, zušlechťovací operace (dovoz za účelem zušlechtění, oprav a dalšího vývozu). BSBilance služeb: doprava, cestovní ruch (pohyb osob), ostatní služby, ostatní služby (EBOPS 2002): komunikace, stavební, pojišťovací, finanční, počítačové a informační služby, licenční poplatky, jiné obchodné služby, osobní, kulturní a rekreační služby a vládní služby. BVBilance výnosů: příjmy a kompenzace zaměstnancům přes hranice, příjmy a výdaje související s toky zahraničních investic (dividendy, úroky a reinvestované zisky). BPBilance běžných převodů: transfery mezinárodního charakteru (vládní a soukromé, finanční a věcné) – hospodářská pomoc, příspěvky mezinárodním institucím, dary, penzy, alimenty, převody pracovních příjmů. 17.03.201412

13 Horizontální struktura - KÚ Mezinárodní převody kapitálového charakteru: transfery související s – migrací obyvatelstva, – promíjením dluhů, – vlastnickými právy k základním prostředkům. – v ČR též část transakcí související s převody z evropských fondů (v závislosti na typu transakce). Převody – nevýrobních nefinančních aktiv (např. pozemků pro zastupitelské úřady), – nehmotných práv (patenty, autorská práva). 17.03.201413

14 Horizontální struktura - FÚ PZI Přímé zahraniční investice dlouhodobý zájem, min. 10 % na kontrole podniku (také založení nového podniku), definice OECD a MMF. 3 podpoložky: základní kapitál, reinvestovaný zisk a ostatní kapitál. PFI Portfoliové investice krátkodobý zájem, investice do majetkových (akcie) a dluhových cenných papírů (dluhopisy), méně něž 10 % na kontrole. FD Finanční deriváty forwardy, futures, swapy a opce (termínoví kontrakty, ČNB zveřejňuje od r. 2000). OI Ostatní investice Platby za obchodní transakce, vklady na účtech a úvěry poskytnuté tuzemcům cizozemci a naopak (člení se na dlouhodobé a krátkodobé a podle subjektů: ČNB, obchodní banky, vlády, ostatní sektory). 1417.03.2014

15 Horizontální struktura – CH a ∆DR CHChyby a opomenutí vznikají kvůli nedostatku informací o transakcích mezi domácí ekonomikou a zahraničím a existenci šedé ekonomiky. Nízká hodnota však nemusí znamenat přesnost (transakce se mohou kompenzovat v rámci účtů). ∆DR Změna devizových rezerv centrální banky (ČNB), příp. ministerstva financí:  Mají podobu investic do cenných papírů, vkladů, zlata, úvěrů MMF apod.  Jsou zaznamenávány s opačným znamínkem („-“ = zvýšení DR, „+“ – snížení DR)  Mění se při státních intervencích (režimy fixních kurzů, řízený floating), inkasování výnosů z držení cenných papírů, čerpání nebo splacení úvěrů centrální bankou, změn kuru domácí měny (depreciace – zvýšení v jednotkách domácí měny, apreciace - snížení). Účetní změny 17.03.201415

16 Dodatek: kurzové změny DR- ilustrace 17.03.201416

17 Dodatek: Kurzovým režimem ČR je od r. 1997 řízený floating (od r. 2003 do r. 2013 – de facto čistý floating) 17.03.201417 Zdroj: Lubomír Lízal, PhD. Intervence jako (ne)konvenc ̌ ní nástroj me ̌ nové politiky Nedor ̌ es ̌ ené problémy tzv. bankovní unie Obchodně podnikatelská fakulta Karviná, 14.5.2013 intervence

18 Horizontální struktura PB - příklad 17.03.201418

19 Horizontální struktura PB (dle 6. vydání Příručky MMF) 19 NOVÁ STRUKTURA BÚNOVÁ STRUKTURA KÚ A FÚ Obchodní bilance: Export a import zboží, Re-exporty, Merchantingové obchody. Bilance služeb: Zušlechťovací styk (nově služba) a nové členění dle EBOPS 2010. Bilance prvotních důchodů (=VF): Náhrady zaměstnancům, Úroky, Zisky společností, Reinvestované zisky, Renta. Bilance druhotných důchodů (=transfery): Daně z příjmu, bohatství atd., Některé pojistné prémie, Současná mezinárodní spolupráce, Ostatní běžné transfery, Korekce související s penzemi. Kapitálový účet: Pořízení / prodej nevýrobních nefinančních aktiv: Přírodní zdroje, Smlouvy, leasing a licence, Nehmotná aktiva (goodwill, loga...). Kapitálové transfery: Odpuštění dluhů, Některá pojistná plnění, Investiční a jiné granty, Vybrané daně atd. Finanční účet: Přímé zahraniční investice, Portfoliové investice, Finanční deriváty (mimo rezervy), Ostatní investice, Rezervní aktiva (nově na FÚ). Zdroj: http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htmhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm 17.03.2014

20 EBOPS 2010 Extended Balance of Payments Services Classification (angl.) MMF BPM5 – EBOPS 2002MMF BPM6 – EBOPS 2010 Transport Travel Other services: 1.Communications services, 2.Construction services, 3.Insurance services, 4.Financial services, 5.Computer and information services, 6.Royalties and license fees, 7.Other business services, 8.Personal, cultural, and recreational services, 9.Government services, n.i.e. Transport Travel Other services: 1.Manufacturing services on physical inputs owned by others, 2.Maintenance and repair services n.i.e., 3.Construction, 4.Insurance and pension services, 5.Financial services, 6.Charges for the use of intellectual property n.i.e., 7.Telecommunications, computer, and information services, 8.Other business services, 9.Personal, cultural, and recreational services, 10.Government goods and services n.i.e. 20 Zdroje: EBOPS 2002 http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Attachment358.aspx http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Attachment358.aspx EBOPS 2010 http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/Workshops/hanoi2010/docs/07%2 0- %20The%20Extended%20Balance%20of%20Payment%20Services% 20(EBOPS)%20classification.pdf http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/Workshops/hanoi2010/docs/07%2 0- %20The%20Extended%20Balance%20of%20Payment%20Services% 20(EBOPS)%20classification.pdf 17.03.2014

21 Vertikální struktura PB (dle 5. vydání Příručky MMF) kreditní transakce (kredit) příliv peněz do ekonomiky (export, PZI,…) debetní transakce (debet) odliv peněz z ekonomiky (import, mzdy zahr. pracovníků) výjimka: devizové rezervy snížení DR - kreditní operace zvýšení DR – debetní operace 17.03.201421

22 Vertikální struktura PB - příklad Kredit Debet 17.03.201422

23 Vertikální struktura FINANČNÍHO ÚČTU (dle 6. vydání Příručky MMF) kreditní transakce (kredit) –> čisté pořízení aktiv. příliv peněz do ekonomiky. debetní transakce (debet) –> čisté pozbytí aktiv. odliv peněz z ekonomiky. 17.03.201423

24 Podvojnost v PB Transakce jsou zaznamenávány do PB na podvojném principu: kreditní transakce na jednom účtu je doprovázena debetní na jiném účtu (součet všech kreditních transakcí = součet všech debetních transakcí): – Např. export a import zboží a služeb (OB a BS) mají protizápis na ostatních investicích (OI). – Změna devizových rezerv (rezervních aktiv, ∆DR ) vyplývající z pohybu kurzů měn má protizápis na saldu chyb a opomenutí (kurzové rozdíly). – Změny v bilanci výnosů (prvotních důchodů) se mj. zaznamenávají do přímých zahraničních investic (reinvestice zisků), ale u repatriace zisku do ostatních investic. – Nový vklad v zahraniční bance je debet na ostatních investicích atd. V některých případech nedochází k reálnému odlivu peněz z ekonomiky a naopak. Podrobněji viz mj. Štěrbová, L. a kol. (2013). 17.03.201424

25 Tvar vnější rovnováhy (salda) (1) Tvar se posuzuje pomocí salda (platební bilance jako celek je vždy vyrovnána, tj. BÚ + KÚ + FÚ + CH + ∆DR = 0 ) – POZOR!!! Zde posuzujeme podle BPM5 (v BPM6: BV –> BPD a BP –> BDD a ∆DR spadá do FÚ, tedy BÚ + KÚ + FÚ + CH = 0).  Saldo obchodní bilance (nejužší):  OB = - (BS + BV + BP + KÚ + FÚ + CH + ∆DR).  Saldo výkonové bilance:  VB = OB + BS = - (BV +BP + KÚ + FÚ + CH + ∆DR),  mod. VB = OB + BS + BV = - (BP + KÚ + FÚ + CH + ∆DR). 17.03.201425

26 Tvar vnější rovnováhy (salda) (2)  Saldo běžného účtu:  BÚ = - (KÚ + FÚ + CH + ∆DR),  Dlouhodobě udržitelný stav: deficit BÚ/HDP < 5 (někdy 8) %.  Saldo základní bilance:  ZB = BÚ + KÚ + PZI = - (PFI + FD + OI + CH + ∆DR).  Saldo maximální likvidity (nejširší):  BÚ + KÚ + FÚ + CH = - ∆DR. 17.03.201426

27 Vyrovnávací procesy PB (doma) Administrativní vyrovnání – Pomocí nástrojů obchodní politiky: Tarifní (=různé druhy cel), Netarifní. – Státní regulace: omezení pohybu krátkodobého kapitálu, omezení směnitelnosti měny, monopol ZO apod. – Intervence CB: devizové rezervy. Působení tržních sil – Vyrovnávací mechanismy důchodový, kurzový, cenový, monetaristický – viz Mezinárodní ekonomii. V praxi působení více mechanismů najednou. 17.03.201427

28 Důchodový vyrovnávací mechanismus  Keynesiánský přístup:  Y = C + I + G + NX  ∆X (autonomní veličina) => ∆Y (multiplikační vztah)  M = Ma + M * Y  Podmínky:  pevné ceny, fixní kurz, nevyužité kapacity  Mechanismus  BÚ (přes multiplikátory):  X =>  Y =>  M => vyrovnání VB  FÚ (přes úrokové sazby):  M S (např.  BÚ) =>  IR =>  M S =>  FÚ PS M S – nabídka peněz, množství peněz v ekonomice 17.03.201428

29 – Podmínky: pohyblivý kurz (floating) Vysoká citlivost (elasticita) vývozu a dovozu na změny kurzu, tzv. Marshallova- Lernerova podmínka (autor Abba Lerner, viz konec prezentace): kurzová e X + kurzová e M > 1 – Mechanismus : BÚ depreciace =>  X a  M => => vyrovnání BÚ, BÚ > 0 (příliv peněz) => apreciace =>  X a  M => => vyrovnání BÚ. Kurzový vyrovnávací mechanismus 17.03.201429

30 Cenový vyrovnávací mechanismus PB – Popsal již David Hume – Podmínky: fixní kurzy (původně drahé kovy), v případě pohyblivých kurzů – platnost Marshallovy-Lernerovy podmínky. – Mechanismus: VB > 0 =>  M S =>  P =>  X a  M => vyrovnání VB, VB  M S =>  P =>  X a  M => vyrovnání VB. 17.03.201430

31 Monetární vyrovnávací mechanismus – Hlavní myšlenka: nerovnováha platební bilance je dána nesouladem mezi poptávkou po penězích M D a nabídkou peněz M S. Přizpůsobování probíhá pořízením / prodejem aktiv v zahraničí. – Mechanismus M D > M S (málo peněz) =>  IR a  P =>  X a  M, současně  M S (dovoz K) => vyrovnání PB. M D  IR a  P =>  X a  M, současně  M S (vývoz K) => vyrovnání PB. 17.03.201431

32 Samostatný statistický výkaz zachycující stav domácích investic v zahraničí (A) a zahraničních investic v domácí ekonomice (P) – Kopíruje strukturu finančního účtu, jedná se ale o stavové veličiny – Upraven v BPM6. – Aktiva Pohledávky za zahraničními subjekty, Držba zahraničního majetku domácími subjekty (např. akcie). – Pasiva Závazky domácích subjektů vůči zahraničním subjektům, Držba majetku na domácím území zahraničními subjekty. Investiční pozice 17.03.201432

33 Platební bilance ČR 17.03.201433

34 Týmová práce Otázka č. 1: Charakterizujte a zhodnoťte vývoj jednotlivých součástí běžného účtu platební bilance ČR ve sledovaných letech s důrazem na rok 2012 a r. 2013. Otázka č. 2: Jaké jsou obecně možnosti krytí schodku běžného účtu? Zhodnoťte jejich účinnost a dlouhodobou udržitelnost. Které z nich se uplatňují v PB ČR? Otázka č. 3: Jak hodnotíte vývoj sald základní bilance a maximální likvidity v ČR? Jak by se podle Vašeho názoru vyvíjely, pokud by ČR měla fixní kurz a byla zasažena akutní fází finanční krize (akutní fáze = USA podzim r. 2008)? Otázka č. 4: Z čeho se skládají devizové rezervy ČR? Uveďte, které vlivy podle Vašeho názoru determinují meziroční změny jejich výše. Rozdíl v hodnotě v CZK a v USD? Otázka č. 5: Jak hodnotíte vnější rovnováhu ČR (dle jednotlivých sald v PB)? Zdůvodněte. 34

35 Důležité statistiky v r. 2013 Saldo OB188,0 mld. CZK (Saldo VB cca 240 mld. CZK) Saldo BÚ -56,0 mld. CZK Saldo FÚ 187,9 mld. CZK Saldo PZI 33,2 mld. CZK Devizové rezervy (stav v r. 2013) 56,0 mld. USD 17.03.201435

36 Možnosti krytí deficitu BÚ (zpravidla se jedná o položky FÚ) Dluhový způsob: – financování pomoci ostatních investic (= přijetí úvěrů ze zahraničí na soukromé či vládní úrovni, např. půjčky IMF) – např. významné v Rusku, i když má přebytek BÚ. Nedluhový způsob -> uplatňováno v ČR – Financování pomoci přímých zahraničních investic (= dlouhodobý kapitál, malá pohyblivost) – ČR. Zachyceno v základní bilanci. – Financování pomocí portfoliových investic (= krátkodobý kapitál, značná volatilita) – např. Pobaltí. 17.03.201436

37 Vývoj jednotlivých sald PB ČR (údaje ČNB) v pojetí do r. 2014 17.03.201437 Zdroj: ČNB

38 Jak hodnotíte celkovou vnější rovnováhu ČR? 17.03.201438

39 Vývoj salda BÚ k HDP, % problémy 17.03.201439

40 Shrnutí a diskuse Může být obchodní bilance dlouhodobě či trvale deficitní? 17.03.201440

41 Závěr Může být obchodní bilance dlouhodobě či trvale deficitní? – V teorii působí vyrovnávací mechanismy. – V praxi takové případy nastávají. ČR – dlouhodobý schodek OB v 90. letech a BÚ v novém miléniu, USA – dostávají zaplaceno v USD a platí za importy v USD (fungování kurzového vyrovnávacího mechanismu je omezeno), Chudé rozvojové země, které jsou odkázány na rozvojovou pomoc (deficit OB větší než přebytek BP / druhotných důchodů). 17.03.201441

42 Statistiky PB a IP v ČR ČNB – Stránky (údaje v CZK, EUR, USD): http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/ http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/plate bni_bilance_stat/platebni_bilance_q/BOP_CS.XLS (1993-současnost, čtvrtletí včetně kumulace). http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/plate bni_bilance_stat/platebni_bilance_q/BOP_CS.XLS Investiční pozice: http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/investicni_pozice/i ndex.html. http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/investicni_pozice/i ndex.html ČNB - systém časových řad ARAD (údaje v CZK, EUR, USD): http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm. http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm Eurostat (údaje v CZK a EUR): http://ec.europa.eu/eurostat - sekce „Balance of payments“. http://ec.europa.eu/eurostat World Bank – WDI & GDF (údaje v USD) + DEVIZOVÉ REZERVY: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do. http://databank.worldbank.org/ddp/home.do IMF – IFS (BPM6 od r. 2008) a COFER – DEVIZOVÉ REZERVY: http://elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=169393 (přístup k plné verzi je podmíněn registrací, pro 5 dní je zdarma – TRIAL). http://elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=169393 COFER: http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/.http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/ 17.03.201442

43 Zajímavé informace 17.03.201443

44 Abba Lerner (1903-1982) Americký ekonom židovského původu, narodil se v carském Rusku, vyrůstal v Londýně, znal Keynese (nebyl akademik, nedostal Nobelovu cenu...): – Jako první uvedl fiskální a monetární politiku jako základní nástroje keynesiánské ekonomie, – Vymyslel koncept NAIRU (přirozené míry zaměstnanosti), – Vypracoval model tržního socialismu. – Lernerův index monopolní síly v mikroekonomii: (P-MC) / P. – Marshallova – Lernerova podmínka: e X + e M > 1. 17.03.201444

45 Země(X+M) / HDP ( (X+M) / HDP ) / 2PZI / HDP(PFI+OI) / GDP ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko Česká republika135,50%67,75%6,40%2,80% Slovensko152,70%76,35%5,40%4,40% Polsko70,40%35,20%3,50%3,30% Maďarsko143,10%71,55%4,90%9,20% Pobaltí Estonsko155,40%77,70%9,30%9,40% Litva112,00%56,00%3,70%7,30% Lotyšsko97,20%48,60%4,30%15,80% Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko Bulharsko118,80%59,40%12,60%5,70% Rumunsko73,10%36,55%4,90%5,70% Slovinsko118,70%59,35%2,00%9,10% Malta a Kypr Malta168,60%84,30%12,30%44,00% Kypr102,80%51,40%8,40%43,50% Některé ukazatele PB nových členských zemí EU v poměru ku HDP (toky, průměr za 1999-2009 ) Poznámka: X+M – obrat obchodu, Zdroj: Eurostat 17.03.201445

46 Děkuji za pozornost! PB 17.03.201446

47 Použité zdroje ŠTĚRBOVÁ, L. a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Grada Publishing, Praha 2013. ISBN: 978-80-247-4694-4. PLCHOVÁ, B. a kol. Zahraniční ekonomické vztahy ČR. Oeconomica, Praha 2007. ISBN 978-80-245-1285-3 Lubomír Lízal, PhD. Intervence jako (ne)konvenční nástroj měnové politiky Nedořešené problémy tzv. bankovní unie. Obchodně podnikatelská fakulta Karviná, 14.5.2013 Přednášky doc. Ing. Emílie Kalínské, CSc., ZS 2006/2007 Přednášky prof. Ing. Boženy Plchové, CSc., ZS 2006/2007 Prezentace Ing. Radka Čajky, Ph.D., ZS 2009/2010 BOLOTOV, I. Channels of Influence of the Global Crisis on the Internal Balance of the EU New Member States (MBK, Zlín, 2011). 17.03.201447


Stáhnout ppt "2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 4 : Struktura platební bilance na příkladu České republiky, zdůraznění vlivu mezinárodních obchodních vztahů na."

Podobné prezentace


Reklamy Google