Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 (z lat. praevenire, předcházet)  znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například: nemocem, drogovým závislostem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " (z lat. praevenire, předcházet)  znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například: nemocem, drogovým závislostem,"— Transkript prezentace:

1

2  (z lat. praevenire, předcházet)  znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například: nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně.  Taková opatření se nazývají preventivní.

3  ve zdravotnictví  v právu  ve výchově  v dopravě

4  vedomé, cielené, včasné vyhľadávanie nemocných alebo zdrojov chorôb v celej populácii alebo vo vybraných skupinách  Aktivní vyhledávání určitých druhů nemoci jednoduchými vyšetřovacími metodami, které lze použít u velké skupiny populace.

5  Vyšetřování za účelem vyhledávání chorob v jejich časných stádiích, kdy pacient ještě nemá potíže a příznaky.  Cílem screeningu je brzké rozeznání nemoci v naději, že se včasným zásahem a péčí podaří snížit úmrtnost a strádání. I když může screening vést k časnější diagnóze, ukazuje se, že ne pokaždé testy prospějí testované osobě.  Nadměrná diagnóza, chybná diagnóza a vytváření falešného pocitu bezpečí jsou potenciálními nežádoucí účinky screeningu.

6  Predchádzať stavom sociálnej a hmotnej núdze, nepriaznivým sociálnym udalostiam  Eliminovať(vylúčiť) a zabraňovať vzniku a šíreniu sociálno-patologických javov  Poskytovať účinnú pomoc pri výskyte porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu  Zabraňovať zhoršovaniu týchto porúch, ich recidívam, resp. odstraňovať dôsledky sociálno- patologického vývinu  Špecifickým cieľom sociálnej prevencie je poradenské, výchovné a nápravné resocializačné pôsobenie na sociálne skupiny a jednotlivcov, ktorí sú latentne či rizikovo ohrození sociálno- patologickými javmi, s osobitným zreteľom na mládež s poruchami správania

7

8 ◦ keď je výchova vážne ohrozená ◦ Keď sa prezentujú poruchy správania ◦ keď sa zanedbáva povinná školská dochádzka ◦ keď súd nariadil maloletému ústavnú výchovu alebo uložil ochrannú výchovu a to pred nástupom na výkon, v čase výkonu a po zrušení ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy ◦ keď sa maloletý dopustil konania so znakmi trestného činu ◦ keď je maloletý týraný, pohlavne zneužívaný alebo u ktorého je dôvodne podozrenie z týrania alebo pohlavného zneužívania

9  "Počátek naší bolesti často se v radostech skrývá." Publius Ovidius Naso  „Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká." Johan Wolfgang von Goethe

10  zkoumá předpoklady, podmínky a příčiny jevů, jimž se má bránit, a hledá způsoby, jak jim předcházet

11  pôsobenie skôr ako sa objaví nejaký problém, skôr ako sa narušia vonkajšie vzťahy alebo vnútorná rovnováha duševného alebo somatického zdravia.  Primárna prevencia je určená bez rozdielu deťom, mladým ľuďom, seniorom, ohrozeným ale aj bezprostredne neohrozeným účastníkom prevencie.  Základným princípom je rozvíjanie vedomostí a pestovanie zdravého životného štýlu.  Sem patria všetky aktivity zamerané na to, aby problém nevznikol.  Za základ primárnej prevencie sa považuje pôsobenie na výchovu a usmerňovanie v rodine, čo je do značnej miery podmienené vzormi a štýlom výchovy v rodine.  Dôležitými sú z hľadiska metód najmä pôsobenie prostredníctvom osvety, vzdelávania a výchovy. Využívajú sa formy ako sú besedy, prednášky, voľno-časové aktivity pôsobenie prostredníctvom masmédií, sprievodné aktivity v kultúrnej, športovej, zdravotnej a inej oblasti.

12  Metodická a vzdělávací činnost,  poskytování poradenských služeb,  osvětovou činnost v oblasti zdravého životního stylu,  prevence sociálně patologických jevů,  prosazování zájmů školních metodiků prevence.

13  Prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami,, rizikových projevů sebepoškozování, poruchy příjmu potravy / mentální anorexie a bulímie/,šikany,xenofobie, problematika zdravého životního stylu a dalších sociálně patologických jevů.  Organizace přednášek, preventivních programů týkající se prevence sociálně – patologických jevů  Prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

14  Spolupráce školy s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  Kontaktování odborného pracoviště v případě výskytu sociálně patologických jevů.  Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

15  školní metodici prevenci  ředitelé škol a školských zařízení  děti a mládež  rodiče  veřejnost

16  Cílem primární prevence v P-centru není ambice zcela ochránit děti od kontaktu s drogou - takovýto cíl by byl velmi nerealistický.  Naším cílem je podpořit děti ve vlastnostech a schopnostech (utvořit si vlastní názor, dokázat přemýšlet a diskutovat o svých pocitech, zájmech, odlišnostech s vrstevníky i s dospělými), které je připraví na setkání s drogovým světem, aby byly již dopředu pravdivě informovány a znaly možné situace z modelových etud, aby se nenechaly zaskočit a uměly si s možnými riziky poradit.  Naše primární prevence se neorientuje jen na nelegální drogy, ve všech programech klademe důraz i na prevenci užívání alkoholu a tabáku.

17  se snaží příslušné jevy včas zachytit a bránit jejich prohlubování, šíření a podobně.  Zaměřuje se na zvláště ohrožené skupiny, například mládež, menšiny nebo sociálně slabé  (nízko prahové zariadenia, projekty /fotenie/)

18  zameriava sa na identifikovanie problémov jednotlivcov alebo skupín.  Je určená priamo ohrozeným jedincom alebo rizikovým skupinám obyvateľstva, pričom vytvára priestor pre aktivity špecialistov z radov zamestnancov v sociálnej oblasti, zdravotníctve a školstve alebo, najmä sociálnych pracovníkov, psychológov, lekárov, pedagógov ale aj kňazov alebo policajtov.  Sekundárna prevencia má zabrániť vzniku alebo prehlbovaniu porúch sociálneho a psychologického vývinu, či zdravotných problémov. Dôležité je zachytenie už vzniknutých a prezentovaných porúch alebo problémov, ako aj ich eliminovanie už v počiatočnom štádiu prostredníctvom opatrení, ktoré by zamedzili ich ďalšiemu prehlbovaniu a šíreniu.  Do riešenia už vzniknutých porúch alebo problémov sa zapájajú aj špecializované odborné terapeutické alebo poradenské subjekty.

19  se snaží zabránit opakování, například trestných činů, onemocnění, drogové závislosti a podobně.  Je zaměřena na osoby právě vyléčené, propouštěné z výkonu trestu a podobně  (mluví, nabízi, komunikují)

20  Má predchádzať zhoršovaniu stavu už vzniknutých problémov alebo porúch - zabrániť ich recidívam.  Ide o prevenciu v rámci ohraničenia dôsledkov, príčin a prejavov prezentovanej poruchy, javu alebo problému. Realizuje sa v úzkom vzťahu s liečebnou činnosťou alebo výchovným a terapeutickým pôsobením.  Terciárna prevencia nastupuje vtedy, ak zlyhala primárna a sekundárna prevencia.  Cieľovou skupinou sú ľudia s jasne pomenovanými a existujúcimi problémami, ktorí okrem toho, že ohrozujú seba, predstavujú vážne riziko aj pre svoju rodinu a najbližšie okolie.(drogovo závislí, recidivisti v trestnej činnosti, agresívni ľudia...) Prostredníctvom tejto úrovne prevencie možno zamedziť zhoršovaniu stavu, recidívam a znižovaniu dôsledkov porúch v sociálnom, psychickom alebo telesnom vývine.  Jej cieľom je resocializácia a integrácia jedincov do spoločnosti.

21  zodpovednosť (postoj k drogám)  zážitková metódy...  práva - povinnosti  Informovanosť/komunikácia - interakcia/

22 ... sociálna pomoc...  vyhľadávacia činnosť  rehabilitačná činnosť  organizovanie výchovno.rekreačných táborov (pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím)

23  Etiológia je náuka o pôvode a príčinách.  Etiológia skúma zákonitosti využívania poznatkov o príčinnosti v praxi vôbec (všeobecná etiológia) alebo v určitej konkrétnej praktickej oblasti, napr. pri liečení, výchove a pod.

24  po infekcích a intoxikací  po úrazech nebo jiných fyzikálních činitelů (prenatálně poškození)  při poruchách metabolizmu a výživy  při makroskopických léz mozku  při chromozomálních abnormalitách  při psychosociální deprivaci (vplyv nepříznivých sociálno-ekonomických, kulturních, psychologických podmínek na psychický vývin)

25  hledání viníka (i v případe že odpověď neexistuje) => trápení celý rodiny  může působit více různorodých příčin, které se vzájemně ovlivňují, přetínají a spolupůsobí  aspekt dědičnosti  aspekt prostředí

26

27  Akceptování dítěte a jeho postižení  Odmítavá reakce (neakceptuje a neuznává pro svoje dítě omezení) – vede k nadmírné ambicióznosti a rodič trvá na vysoké úspěšnosti  Nadměrné ochraňování (nadmírná starostlivost, lítost, soucit – dítě může zůstávat na infantilní úrovni)  Skryté zavrhování (postižení se pokládá za hanbu, úzkost, úzkostlivá ohleduplnost)  Otevřené zavrhování

28 1. Fáze šoku (citová dezorganizace, nepřipravenost uvěřit situaci, iracionalita, ochromení konání) 2. Reaktivní fáze (bolest, žal, zklamání) 3. Adaptační fáze (Co by se dalo dělat?, Jako by jsme mohli řešit situaci? 4. Fáze reorientace

29  Dieťa nie je předmětem soustrasti – nenechávať okolí aby dítě litovalo  Očakávať od dieťa len to, čo vieme, že môže dokázať  Pochváliť dieťa pri úspechu, pri neúspechu vedieť povzbudiť  Rozvíjať pracovné schopnosti v domácnosti a poverovať ho úlohami, na ktoré stačí.  Pestovať základné hygienické a spoločenské návyky. (manipulácia s predmetmi dennej spotreby)  Navštevovať s dieťaťom rôzne kultúrne a športové podujatia. (primerané porozumeniu)  Trestať dieťa len vtedy, keď sme presvedčení, že priestupok ktorého sa dopustilo si dokáže uvedomiť.  Láska (k sebe aj druhým)

30  Mentálně postižený má mít v nejvyšší možné míře stejná práva jako ostatní lidské bytosti  MP má právo na zdravotní péči a vhodnou fyzikální terapii, jakož i na takovou výchovu a vědění, které mu umožní rozvinout v maximální možné míře jeho možnosti a schopnosti  MP má právo na ekonomické zabezpečení a slušní životní úroveň (právo na práci)  Pokud je o možné, má MP žít v kruhu své rodiny nebo v rodině opatrovníka … (podmínky)  MP má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud to vyžaduje ochrana jeho dobra a zájmu.  MP má právo před jakýmkoli vykořisťováním, zneužíváním nebo ponižujícím zacházením … (právní odpovědnost)


Stáhnout ppt " (z lat. praevenire, předcházet)  znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například: nemocem, drogovým závislostem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google