Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citační etika, citační normy, plagiátorství, doporučené postupy při tvorbě CI studie a prezentace 1 Upravená a doplněná prezentace D. Chudána Upravil a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citační etika, citační normy, plagiátorství, doporučené postupy při tvorbě CI studie a prezentace 1 Upravená a doplněná prezentace D. Chudána Upravil a."— Transkript prezentace:

1 Citační etika, citační normy, plagiátorství, doporučené postupy při tvorbě CI studie a prezentace 1 Upravená a doplněná prezentace D. Chudána Upravil a doplnil D. Pejčoch

2 2 Blok A Citace, citační normy Užitečné pomůcky Blok B Plagiátorství Systémy pro odhalování plagiátů Blok C Základní pravidla pro tvorbu odborné studie Základní pravidla pro tvorbu prezentace

3 3

4  možnost ověření uvedených tezí  uvedení našich tvrzení do širšího kontextu – dokázání vlastní znalosti tématu  informační a autorská etika – dodržování autorského zákona a problematika plagiátorství  Citace musí umožnit dohledání citovaného dokumentu. 4 A: Pragmatické důvody B: Právní důvody Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

5  zajišťuje autorské právo k literárním, vědeckým a uměleckým dílům – copyright ©  právo copyrightu vzniká v den vzniku (ukončení) díla, neplatí registrační princip (pozn.: obvyklé v USA), pouze u software se program ukládá u notáře  vztahuje se na díla, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora (díla slovesná, divadelní, hudební, výtvarná včetně umění architektonického a užitého, díla filmová, fotografická, kartografická a za určitých podmínek i počítačové programy)  nevztahuje se na právní předpisy a rozhodnutí, veřejné listiny, úřední spisy, denní zprávy, projevy  zákon upravuje ochranu autorů a určuje smlouvy o šíření díla (vydávání, veřejné provozování, půjčování atd.), určuje dobu trvání práv, práva výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů  autorské právo je nepřenosné, platí po dobu autorova života a ještě 70 let po jeho smrti  lze s ním obchodovat na základě licenčních smluv (jejich rejstřík vede Úřad průmyslového vlastnictví) Zdroj: [3] 5

6  uvést všechny použité prameny a jejich přesnou a úplnou citaci  zřetelné označení převzatých částí  odkazy z textu na seznam použitých zdrojů  přehlednost a jednotnost  přesnost a úplnost  zachovat jazyk knihy  chybějící údaje vynechat, nedomýšlet 6 B: Typické prohřešky A: Hlavní pravidla  necitování použitého díla  citování nepoužitého díla  citování vlastních děl bez souvislosti s novým dílem  nepřesné citování znemožňující identifikaci zdroje myšlenek

7 7 B: Parafrázovaná citace A: Doslovná citace Volně uvádíme myšlenky a závěry, které byly publikovány v cizí práci Příklad: Problematika e-learningu byla zkoumána nejprve v prostředí univerzit (Stefan, 1997), později i v prostředí komerčních firem v USA (Nowotny, 1998), později i v Asii (Chen, 1999) a v Evropě… Ve své práci uvádíme doslovně text práce cizí Příklad: Tyto výsledky komentuje Novotný (1999) slovy: „Výběr vzorků pro testování se ukázal jako rozhodující; dosažené výsledky proto nemusí být reprezentativní.“ S ohledem na...

8  A: citování podle prvního údaje a data vydání (tzv. Harvardský styl) V textu práce:.. jak uvádí (Pagell, 1993)... - odkaz na seznam použitých zdrojů  B: citování pomocí průběžných poznámek Př.: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven 25. Citace jsou řazeny pomocí číselných poznámek. Zdroje mohou být pod čarou, na konci kapitoly, na konci textu.  C: citování pomocí číselných odkazů Pomocí kulaté závorky, hranaté závorky, případně horního indexu. Př.: Při výuce se používá software vyvinutý na Katedře informačního a znalostního inženýrství – LISp-Miner [4] a Ferda [5, s. 123]. 8... kterou z možností byste zvolili?

9 1. LAWRENCE, Steve ; GILES, C. Lee. Accessibility of information on the web. Nature, 1999, vol. 400, no. 8 July 1999, s. 107-109. 2. KLEINBERG, Jon ; LAWRENCE, Steve. The structure of the web. Science, 2001, vol. 294,s. 1849-1850. 9 Seznam použitých zdrojů na konci práce Odkaz z textu (LAWRENCE – GILES, 1999)

10 Bohužel neexistuje jednotná norma pro citace… Jednotlivé vědní oblasti používají různé citační normy.  ČSN ISO 690, ISO 690-2  APA (American Psychological Association)  GHOST  MLA (Modern Language Association)  Chicagský citační styl 10 ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura klasických tištěných dokumentů ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části Druhy citačních norem:  Obecná pravidla pro psaní údajů bibliografických citací (autor, název, vydání,...)  Formální úprava a struktura citací (v jakém pořadí a v jaké formě se zapisují)  Povinné a nepovinné údaje  Uspořádání soupisu bibliografických citací  Metody odkazů z textu

11 11 B: ISO 690-2:2007 A: ISO 690: 2007 PŘÍJMENÍ, Jméno autora stránky. Název stránky [online]. Místo vytvoření: Datum vytvoření/datum aktualizace stránky [datum citování]. Adresa stránky. Přístup ke zdroji: AUJEZDSKÝ, Josef. Jsou internetové vyhledávače nelegální? Lupa [online]. 11.3.2008 [cit 13.3.2008]. Dostupný z WWW: PŘÍJMENÍ, Jméno autora ( Primární odpovědnost). Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN. KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0. Citační normy: příklady

12 12 Jak si vytváření citací usnadnit www.citace.com

13 13

14 14 http://citeseerx.ist.psu.edu

15  [1] Materiály pro podporu výuky, Prezentace Infogram [online]. [cit 11.10.2009]. Dostupný z WWW:.  [2] BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008-12-22 [2008-12-30]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW:.  [3] http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/proc_citovat.html 15

16 16

17  Dle normy ČSN ISO 5127 2003 je plagiát představení duševního vlastnictví jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního.  Jinými slovy, užití libovolné myšlenky v odborné práci bez uvedení jejího autora se považuje za plagiátorství. 17 Jak mu lze čelit:Co je plagiátorství:  Aplikace počítačových metod na elektronické dokumenty  Thesis.cz (MUNI): ukládání a vyhledávání mezi dokumenty  Odevzdej.cz (MUNI): Ověření seminární práce  Vzorkování textu a hledání shody  http://nlp.fi.muni.cz/projekty /plagiaty_z_webu/

18 18

19  IMRAD = Introduction, Methods, Result, Discussion  V úvodu stanovení cílů a struktury studie  Uvést aktuální stav  Seznam použitých zkratek  Zkratku vysvětlit při prvním použití  Každý závěr by měl být zdůvodněn  Věcné závěry  Stručně přesně jasně  Schémata a grafika 19  Číslování nadpisů  Využívání příloh  Číslování stránek Manažerské shrnutí:  Důvod předložení  Cíle materiálu  Způsob dosažení  Kvantifikace nákladů  Rozsah 1 A4

20 20

21  Struktura (pravidlo 3Ř): ◦ Řekněte, o čem budete mluvit ◦ Řekněte to ◦ Řekněte, o čem jste mluvili  Doporučení k úpravě ◦ Jednoduchý, čitelný typ písma, na jeden slide max 10-12 řádků Záleží na dalším využití prezentace (tisk) ◦ Zvýrazňovat podstatné, méně je někdy více, využití backupu  Fenomén McKinsey – továrna na prezentace ◦ Grafická dokonalost ◦ Srozumitelnost pro managery ◦ Široká paleta podpůrných argumentů v místě a čase neprůstřelných ◦ Využití manažerské nízké rozlišovací schopnosti (čím výše, tím více o vztazích a ne odbornosti) 21

22  Citace: proč citovat, typy citace  Zákonný rámec pro citace  Základní citační normy (Harwardský styl, poznámky pod čarou, odkaz pomocí pořadí zdroje)  Co je to plagiátorství a pomocí jakých nástrojů je odhalováno  Jaké jsou základní zásady tvorby odborné studie  Jaké jsou základní zásady tvorby prezentace 22


Stáhnout ppt "Citační etika, citační normy, plagiátorství, doporučené postupy při tvorbě CI studie a prezentace 1 Upravená a doplněná prezentace D. Chudána Upravil a."

Podobné prezentace


Reklamy Google