Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. KARLA VÍTKA NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. KARLA VÍTKA NABÍDKA SPOLUPRÁCE"— Transkript prezentace:

1 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. KARLA VÍTKA NABÍDKA SPOLUPRÁCE

2 Zaměření advokátní kanceláře:
Klienti naší kanceláře i naše kancelář preferují, v  neustále se měnícím prostředí právním a poměrně rozkolísaném podnikatelském prostředí, dlouhodobost a stabilitu vzájemných vztahů. Tento prvek dávající jistotu a důvěru pak přináší právě stabilní spolupráce s kvalifikovaným právním týmem. S podstatnou částí naší klientely tedy máme uzavřeny dlouhodobé smlouvy o poskytování právních služeb a tato naše spolupráce se pozitivně vyvíjí již od počátku 90tých let či od vzniku klientů (společností) nepřetržitě. Pro tyto klienty pak poskytujeme zejména právní poradenství v oblasti obchodního (společenstevního) práva a právního vymáhání pohledávek. Mezi naše obchodní klienty patří především obchodní společnosti a osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. Pro klienty z řad fyzických osob - nepodnikatelů pak zajišťujeme rovněž komplexní soukromoprávní agendu tedy občanskoprávní agendu zahrnující problematiku z oblasti rodinné právo, občanské právo, vztahy k nemovitostem, bytové právo, zdravotnické právo, trestní právo, aj. Své klienty tedy zastupujeme v soudních sporech před soudy všech stupňů, i v řízeních před správními orgány.

3 Specializace: Pro naše zajišťujeme komplexní právní služby zahrnující mj.: ● Obecné právní poradenství ● Právní  vymáhání pohledávek - zahrnující jak fázi předžalobní (mimosoudní), soudní a dále rovněž  fázi exekuční, kdy spolupracujeme dlouhodobě a úspěšně s exekučním úřadem, a to jak ve fázi exekuční, ale také ve fázi předžalobní, kdy prostřednictvím spolupracující exekuční kanceláře prověřujeme vymahatelnost pohledávky v Centrálním registru dlužníků, kdy pak následně z našich mnohaletých zkušeností můžeme mnohdy odhadnout úspěšnost vymahatelnosti pohledávky, čímž šetříme náklady klientů v situaci, kdy nadějnost úspěšné exekuce je minimální. ● Právní poradenství týkající se korporátního práva a chodu korporací (dnes obchodních společností) z pohledu právního, kdy jde zejm. o zakládání společností, valné hromady, akcionářské dohody, fůze, změny obchodních společností, včetně podávání návrhů na zápisy v obchodním rejstříku ve spoluprácí s notářskou kanceláří. Z tohoto pohledu již intenzivně spolupracujeme s notářskou kanceláří na přípravě kroků, které bude nezbytné provést po v dokumentech společností (korporací), kdy vstoupí v účinnost nový Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. ● Tvorbu a revizi smluvních dokumentů, z oblasti práva obchodního tedy v rámci obchodní činnosti našich klientů, např. smlouvy kupní, o dílo, servisní, rámcové i individuální) ● Tvorbu a revizi smluvních dokumentů z oblasti práva  občanského (např. smlouvy nájemní, převody nemovitostí, bytové právo, zřízení věcných břemen, smlouvy o půjčkách), ● Pracovně právní poradenství (pracovně právní vztahy, pracovní smlouvy, prac. úrazy, odměňování, ukončení pracovního poměru, dohody o hmotné odpovědnosti) ● Rodinně právní poradenství, tedy rozvodové právo, opatrovnická řízení, úprava práv k nezletilým a úprava výživného, vypořádání společného jmění manželů ● Trestněprávní poradenství (obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozeného či oznamovatele), ● Právní poradenství oblasti práva správního (zastupování před správními orgány, např. na úseku dopravy, stavebního zákona…) správní právo ● Právní pomoc při vzniku nároku na náhradu škody, ochrana osobnosti, zdravotnické právo

4 Reference: K dlouholetým obchodním klientům kanceláře patří například tyto subjekty: Obchodní společnost MAPEI s.r.o., ( Obchodní společnost Centrum Moravia s.r.o., ( Obchodní společnost MOTO MORAVA s.r.o. ( Obchodní společnost SIWATEC a.s. ( Obchodní společnost ABO Valve s.r.o., ( Obchodní společnost UNITOP s.r.o. ( Obchodní společnost ISH PUMPS Olomouc a.s. ( Obchodní společnost MAPRO s.r.o. ( Obchodní společnost NOE s.r.o. ( Obchodní společnost Fortys Pizza s.r.o. ( Obchodní společnost Grundfos s.r.o. ( Obchodní společnost TOS Olomouc s.r.o. ( Ježek elektro ( Fakultní nemocnice Olomouc ( a další

5 Profesní spolupráce: Právní činnost kanceláře je zajišťována čtyřmi interními právníky, (2 advokáti, 2 koncipienti) a dále ve spolupráci s další samostatnou advokátkou, působící v sídle naší kanceláře. Chod a organizaci advokátní kanceláře zajišťuje sekretariát v sídle a kanceláře v Olomouci. Naše kancelář dlouhodobě spolupracuje s těmito subjekty: ● Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem, který má mnohaletou praxi především v oblasti obchodního a společenstevního práva ● Exekučním úřadem Kroměříž ● V oblasti ekonomického poradenství pak spolupracujeme a konzultujeme záležitostí především s  Ekonomickou poradnou s.r.o. a společností FinAudit s.r.o. Ing. Hany Juráňové

6 Personální obsazení kanceláře:
Tým naší kanceláře je velmi stabilní a úzce spolupracující a je tvořen těmito osobami: JUDr. Karel Vítek, majitel kanceláře advokát, působící v oblasti advokacie nepřetržitě od ledna roku (dříve komerční právník) právní praxe činí celkem 33 let, z toho 19 let čisté praxe advokáta a dále 2 roky praxe komerčního právníka a 3 měsíce praxe advokátního koncipienta. Studium: Masarykova universita Brno, ukončení rok 1978 Právní praxe: ● od do jako právník právního útvaru generálního ředitelství koncernu Sigma Olomouc ● od do vedoucí právního útvaru generálního ředitelství koncernu Sigma ● od do provozně-právní náměstek podniku se zahraniční majetkovou účastí Aquacoop, kde měl koncern Sigma 51% majetkovou účast ● od do advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Květoslavy Neumannové ● od do komerční právník zapsaný v Komoře komerčních právníků ČR ● od dosud advokát zapsaný v České advokátní komoře ev.č Specializace ● především na obchodní právo, zejména právo obchodních korporací, úprava právních poměrů obchodních společností a družstev, valné hromady, obchodní právo závazkové (smluvní), ochrana hospodářské soutěže ● občanské právo, zejména právo závazkové (smluvní) i deliktní (náhrady škody), civilní spory ● právní pomoc věřitelům (právní vymáhání pohledávek, mimosoudní jednání, zastupování v soudních sporech, exekuce, výkon rozhodnutí, …) ● pracovní právo (úprava pracovněprávních vztahů, pracovní smlouvy, zastupování v pracovněprávních sporech,…) ● rodinné právo (rozvodové právo, úprava výživného,… ● trestní právo (obhajoba v trestních věcech, zastupování poškozeného v trestním řízení,…) ● zdravotnické právo

7 Zaměstnanci a spolupracovníci:
Mgr. Michaela Čubíková advokátka, působící v oblasti advokacie nepřetržitě od roku 2001 Právní praxe celkem 12 let, z toho praxe advokátky činí 9 let, praxe advokátní koncipientky činí 3 roky Studium: Universita Palackého Olomouc, ukončení v roce 2001 Právní praxe: ● Advokátní koncipientka v kanceláři JUDr. Karla Vítka od roku 2001 do roku 2004 ● Advokátka od roku 2004 dosud Specializace: ● obchodní právo (právo obchodních společností, závazkové obchodní právo ● občanské právo (zejména právo závazkové (smluvní) právo, právní vztahy z deliktů (náhrady škody, ochrana osobnosti) ● trestní právo (obhajoba v přípravném i soudním trestním řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení,..) ● rodinné právo (rozvodové právo, úprava výživného,…) ● pracovní právo (pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, odstupné, odměňování, zastupování v pracovněprávních sporech…) ● trestní právo (zastupování v trestním řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení,..) ● zdravotnické právo ● právní vztahy k nemovitostem (převody nemovitostí,…), bytové právo, družstva JUDr. Květoslava Vítková samostatná advokátka spolupracující s advokátní kanceláří, působící v advokacii od roku 2007 Právní praxe 37 let, z toho praxe advokátky celkem 6 let Studium: Právnická fakulta University Karlovy v Praze, ukončení 1976 Právní praxe: ● Intersigma k.p. od 1976 do právník ● Generální ředitelství koncernu Sigma od 1979 do právník ● Česká pojišťovna od 1989 do 2006 právník ● Advokátka od dosud Specializace: ● občanské právo (především náhrady škody, ochrana osobnosti, smluvní právo) ● právo pojišťovnictví ● rodinné právo (rozvody, výživné, …) ● pracovní právo (pracovní smlouvy, odměňování, ukončení pracovního poměru,…) ● trestní právo (obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení,..) ● právní vztahy k nemovitostem (převody nemovitostí), bytové právo

8 Zaměstnanci a spolupracovníci:
Mgr. Pavel Pěta advokátní koncipient, působící v oblasti advokacie nepřetržitě od roku 2006 Studium: Masarykova universita v Brně, ukončení v  roce 2000 Právní praxe: ● Magistrát města Olomouc, právník Stavebního odboru: ● Advokátní koncipient Advokátní kanceláře JUDr. Karla Vítka od roku 2006 do současnosti Specializace: ● obchodní právo (právo obchodních společností, závazkové právo, …) ● občanské právo (zejména právo závazkové (smluvní), právní vztahy z deliktů (náhrady škody apod.), ● pracovní právo ● správní právo (zastupování před správními orgány, příprava správních žalob, příprava stanovisek, dopravní přestupky…) ● zdravotnické právo ● právní vztahy k nemovitostem (převody nemovitostí,věcná břemena), ● trestní právo (obhajoba v přípravném řízení i v řízení soudním, zastupování poškozených,..) Mgr. Petra Kolibová advokátní koncipient, působící v advokacii nepřetržitě od roku 2003 Studium: Univerzita Palackého v Olomouci, ukončení v roce 2003 Právní praxe: ● Advokátní koncipient od roku 2003 do současnosti Specializace: ● obchodní právo (právo obchodních společností, obchodně závazkové právo, nekalá soutěž a ochrana hospodářské soutěže) ● občanské právo (právo závazkové (smluvní), náhrady škody, ochrana osobnosti ● právní vztahy k nemovitostem (převody nemovitostí,věcná břemena), bytové právo, družstva ● rodinné právo (rozvodové právo, úprava výživného,…) Touto dlouhodobou a stabilní spoluprácí je pak zajišťováno komplexní a erudované právní poradenství.

9 Sídlo kanceláře: Sídlo advokátní kanceláře JUDr. Karla Vítka je v Olomouci, Dobrovského 25. Přičemž dle potřeb klienta je poradenství poskytováno rovněž  přímo v sídlech našich klientů a samostatnou pobočku máme zřízenu v sídle Fakultní nemocnice Olomouc.

10 Právní vymáhání pohledávek:
Co se týče oblasti právního vymáhání pohledávek, pak tato činnost je každodenní náplní práce našeho právního týmu, kdy v současné době za naše klienty vymáháme pohledávky v počtu cca 500 předaných případů ročně. Jedná se jak o pohledávky větší a velké (řádově desetitisíce až miliony), ale z větší míry, pro některé vybrané klienty, zajišťujeme právní vymáhání pohledávek drobných a malých (tedy v řádech stovek až tisíců Kč). Právní vymáhání pohledávek se snažíme pojímat systémově, tedy s klientem máme obvykle vybudován režim, jak postupovat ode dne, kdy věřitel zjistí nezaplacení, založený na důslednosti a především včasnosti, zahrnující především tyto fáze: ● včasné zjištění pohledávky po splatnosti či rizikové pohledávky ●Mimosmluvní jednání o úhradě či zajištění ●Předání pohledávky k právnímu (soudnímu) vymáhání naší kanceláři ●Soudní řízení ●Exekuce až po její faktické vymožení. Ve všech těchto fázích jsme připraveni klientům rovněž průběžně poskytovat právní služby a konzultace, což se také v praxi realizuje. Úspěšnost vymáhání sporů, ať už se jedná o fázi soudní či mimosoudní se pohybuje v rozmezí 70-90% v návaznosti na prověření vymahatelnosti pohledávky resp. dlužníka v Centrální evidenci exekucí.

11 Ceník: Ceník právních služeb – orientační hodinová sazba:
● pro právnické osoby a podnikatele: 1.000,- až 1.500,- Kč/hod. ● pro fyzické osoby – nepodnikatele:  750,- až 1.000,-Kč/hod. ● stálým klientům nabízíme možnost sjednání měsíční paušální odměny Uvedené ceny jsou orientační a jejich konkrétní výše závisí na složitosti kauzy. Na Vaši žádost si předem dohodneme pevnou částku za požadovanou právní službu, která pro nás bude závazná. Příklady cen: ● Právní vymáhání pohledávky nepřesahující částku 5000,-Kč :1500,-Kč ● Složité právní vymáhání pohledávky, či právní vymáhání pohledávky přesahující ,- Kč : od 3000,- ● Sepis návrhu nesporného návrhu na rozvod: 2.000,- Kč, sepis složitého či sporného návrhu na rozvod 5000,- Kč ● Kontrola smlouvy o převodu nemovitostí: 1500,- Kč ● Převod vlastnictví k bytu, vč. smlouvy, návrhu na vklad.: 5 000,- Kč ● Převod vlastnictví včetně advokátní úschovy peněz ,- Kč až ,- Kč v závislosti na výši úschovy ● založení s.r.o.: 10000,- Kč Naši klienti mají možnost se kdykoliv seznámit s rozsahem již provedených prací a s výší odměny tomu odpovídající.


Stáhnout ppt "ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. KARLA VÍTKA NABÍDKA SPOLUPRÁCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google