Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. KARLA VÍTKA NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. KARLA VÍTKA NABÍDKA SPOLUPRÁCE"— Transkript prezentace:

1 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. KARLA VÍTKA NABÍDKA SPOLUPRÁCE

2 Zaměření advokátní kanceláře:
Klienti naší kanceláře i naše kancelář preferují, v  neustále se měnícím prostředí právním a poměrně rozkolísaném podnikatelském prostředí, dlouhodobost a stabilitu vzájemných vztahů. Tento prvek dávající jistotu a důvěru pak přináší právě stabilní spolupráce s kvalifikovaným právním týmem. S podstatnou částí naší klientely tedy máme uzavřeny dlouhodobé smlouvy o poskytování právních služeb a tato naše spolupráce se pozitivně vyvíjí již od počátku 90tých let či od vzniku klientů (společností) nepřetržitě. Pro tyto klienty pak poskytujeme zejména právní poradenství v oblasti obchodního (společenstevního) práva a právního vymáhání pohledávek. Mezi naše obchodní klienty patří především obchodní společnosti a osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. Pro klienty z řad fyzických osob - nepodnikatelů pak zajišťujeme rovněž komplexní soukromoprávní agendu tedy občanskoprávní agendu zahrnující problematiku z oblasti rodinné právo, občanské právo, vztahy k nemovitostem, bytové právo, zdravotnické právo, trestní právo, aj. Své klienty tedy zastupujeme v soudních sporech před soudy všech stupňů, i v řízeních před správními orgány.

3 Specializace: Pro naše zajišťujeme komplexní právní služby zahrnující mj.: ● Obecné právní poradenství ● Právní  vymáhání pohledávek - zahrnující jak fázi předžalobní (mimosoudní), soudní a dále rovněž  fázi exekuční, kdy spolupracujeme dlouhodobě a úspěšně s exekučním úřadem, a to jak ve fázi exekuční, ale také ve fázi předžalobní, kdy prostřednictvím spolupracující exekuční kanceláře prověřujeme vymahatelnost pohledávky v Centrálním registru dlužníků, kdy pak následně z našich mnohaletých zkušeností můžeme mnohdy odhadnout úspěšnost vymahatelnosti pohledávky, čímž šetříme náklady klientů v situaci, kdy nadějnost úspěšné exekuce je minimální. ● Právní poradenství týkající se korporátního práva a chodu korporací (dnes obchodních společností) z pohledu právního, kdy jde zejm. o zakládání společností, valné hromady, akcionářské dohody, fůze, změny obchodních společností, včetně podávání návrhů na zápisy v obchodním rejstříku ve spoluprácí s notářskou kanceláří. Z tohoto pohledu již intenzivně spolupracujeme s notářskou kanceláří na přípravě kroků, které bude nezbytné provést po v dokumentech společností (korporací), kdy vstoupí v účinnost nový Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. ● Tvorbu a revizi smluvních dokumentů, z oblasti práva obchodního tedy v rámci obchodní činnosti našich klientů, např. smlouvy kupní, o dílo, servisní, rámcové i individuální) ● Tvorbu a revizi smluvních dokumentů z oblasti práva  občanského (např. smlouvy nájemní, převody nemovitostí, bytové právo, zřízení věcných břemen, smlouvy o půjčkách), ● Pracovně právní poradenství (pracovně právní vztahy, pracovní smlouvy, prac. úrazy, odměňování, ukončení pracovního poměru, dohody o hmotné odpovědnosti) ● Rodinně právní poradenství, tedy rozvodové právo, opatrovnická řízení, úprava práv k nezletilým a úprava výživného, vypořádání společného jmění manželů ● Trestněprávní poradenství (obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozeného či oznamovatele), ● Právní poradenství oblasti práva správního (zastupování před správními orgány, např. na úseku dopravy, stavebního zákona…) správní právo ● Právní pomoc při vzniku nároku na náhradu škody, ochrana osobnosti, zdravotnické právo

4 Reference: K dlouholetým obchodním klientům kanceláře patří například tyto subjekty: Obchodní společnost MAPEI s.r.o., (www.mapei.cz) Obchodní společnost Centrum Moravia s.r.o., (www.mercedes-moravia.cz) Obchodní společnost MOTO MORAVA s.r.o. (www.opel-morava.cz, Obchodní společnost SIWATEC a.s. (www.siwatec.cz) Obchodní společnost ABO Valve s.r.o., (www.abovalve.com) Obchodní společnost UNITOP s.r.o. (www.unitop.cz) Obchodní společnost ISH PUMPS Olomouc a.s. (www.cerpadla.cz) Obchodní společnost MAPRO s.r.o. (www.mapro.cz) Obchodní společnost NOE s.r.o. (www.noe.cz) Obchodní společnost Fortys Pizza s.r.o. (www.fortys-pizza.cz) Obchodní společnost Grundfos s.r.o. (www.grundfos.cz) Obchodní společnost TOS Olomouc s.r.o. (www.tos-olomouc.cz) Ježek elektro (www.jezek-elektro.cz) Fakultní nemocnice Olomouc (www.fnol.cz) a další

5 Profesní spolupráce: Právní činnost kanceláře je zajišťována čtyřmi interními právníky, (2 advokáti, 2 koncipienti) a dále ve spolupráci s další samostatnou advokátkou, působící v sídle naší kanceláře. Chod a organizaci advokátní kanceláře zajišťuje sekretariát v sídle a kanceláře v Olomouci. Naše kancelář dlouhodobě spolupracuje s těmito subjekty: ● Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem, který má mnohaletou praxi především v oblasti obchodního a společenstevního práva ● Exekučním úřadem Kroměříž ● V oblasti ekonomického poradenství pak spolupracujeme a konzultujeme záležitostí především s  Ekonomickou poradnou s.r.o. a společností FinAudit s.r.o. Ing. Hany Juráňové

6 Personální obsazení kanceláře:
Tým naší kanceláře je velmi stabilní a úzce spolupracující a je tvořen těmito osobami: JUDr. Karel Vítek, majitel kanceláře advokát, působící v oblasti advokacie nepřetržitě od ledna roku (dříve komerční právník) právní praxe činí celkem 33 let, z toho 19 let čisté praxe advokáta a dále 2 roky praxe komerčního právníka a 3 měsíce praxe advokátního koncipienta. Studium: Masarykova universita Brno, ukončení rok 1978 Právní praxe: ● od do jako právník právního útvaru generálního ředitelství koncernu Sigma Olomouc ● od do vedoucí právního útvaru generálního ředitelství koncernu Sigma ● od do provozně-právní náměstek podniku se zahraniční majetkovou účastí Aquacoop, kde měl koncern Sigma 51% majetkovou účast ● od do advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Květoslavy Neumannové ● od do komerční právník zapsaný v Komoře komerčních právníků ČR ● od dosud advokát zapsaný v České advokátní komoře ev.č Specializace ● především na obchodní právo, zejména právo obchodních korporací, úprava právních poměrů obchodních společností a družstev, valné hromady, obchodní právo závazkové (smluvní), ochrana hospodářské soutěže ● občanské právo, zejména právo závazkové (smluvní) i deliktní (náhrady škody), civilní spory ● právní pomoc věřitelům (právní vymáhání pohledávek, mimosoudní jednání, zastupování v soudních sporech, exekuce, výkon rozhodnutí, …) ● pracovní právo (úprava pracovněprávních vztahů, pracovní smlouvy, zastupování v pracovněprávních sporech,…) ● rodinné právo (rozvodové právo, úprava výživného,… ● trestní právo (obhajoba v trestních věcech, zastupování poškozeného v trestním řízení,…) ● zdravotnické právo

7 Zaměstnanci a spolupracovníci:
Mgr. Michaela Čubíková advokátka, působící v oblasti advokacie nepřetržitě od roku 2001 Právní praxe celkem 12 let, z toho praxe advokátky činí 9 let, praxe advokátní koncipientky činí 3 roky Studium: Universita Palackého Olomouc, ukončení v roce 2001 Právní praxe: ● Advokátní koncipientka v kanceláři JUDr. Karla Vítka od roku 2001 do roku 2004 ● Advokátka od roku 2004 dosud Specializace: ● obchodní právo (právo obchodních společností, závazkové obchodní právo ● občanské právo (zejména právo závazkové (smluvní) právo, právní vztahy z deliktů (náhrady škody, ochrana osobnosti) ● trestní právo (obhajoba v přípravném i soudním trestním řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení,..) ● rodinné právo (rozvodové právo, úprava výživného,…) ● pracovní právo (pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, odstupné, odměňování, zastupování v pracovněprávních sporech…) ● trestní právo (zastupování v trestním řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení,..) ● zdravotnické právo ● právní vztahy k nemovitostem (převody nemovitostí,…), bytové právo, družstva JUDr. Květoslava Vítková samostatná advokátka spolupracující s advokátní kanceláří, působící v advokacii od roku 2007 Právní praxe 37 let, z toho praxe advokátky celkem 6 let Studium: Právnická fakulta University Karlovy v Praze, ukončení 1976 Právní praxe: ● Intersigma k.p. od 1976 do právník ● Generální ředitelství koncernu Sigma od 1979 do právník ● Česká pojišťovna od 1989 do 2006 právník ● Advokátka od dosud Specializace: ● občanské právo (především náhrady škody, ochrana osobnosti, smluvní právo) ● právo pojišťovnictví ● rodinné právo (rozvody, výživné, …) ● pracovní právo (pracovní smlouvy, odměňování, ukončení pracovního poměru,…) ● trestní právo (obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení,..) ● právní vztahy k nemovitostem (převody nemovitostí), bytové právo

8 Zaměstnanci a spolupracovníci:
Mgr. Pavel Pěta advokátní koncipient, působící v oblasti advokacie nepřetržitě od roku 2006 Studium: Masarykova universita v Brně, ukončení v  roce 2000 Právní praxe: ● Magistrát města Olomouc, právník Stavebního odboru: ● Advokátní koncipient Advokátní kanceláře JUDr. Karla Vítka od roku 2006 do současnosti Specializace: ● obchodní právo (právo obchodních společností, závazkové právo, …) ● občanské právo (zejména právo závazkové (smluvní), právní vztahy z deliktů (náhrady škody apod.), ● pracovní právo ● správní právo (zastupování před správními orgány, příprava správních žalob, příprava stanovisek, dopravní přestupky…) ● zdravotnické právo ● právní vztahy k nemovitostem (převody nemovitostí,věcná břemena), ● trestní právo (obhajoba v přípravném řízení i v řízení soudním, zastupování poškozených,..) Mgr. Petra Kolibová advokátní koncipient, působící v advokacii nepřetržitě od roku 2003 Studium: Univerzita Palackého v Olomouci, ukončení v roce 2003 Právní praxe: ● Advokátní koncipient od roku 2003 do současnosti Specializace: ● obchodní právo (právo obchodních společností, obchodně závazkové právo, nekalá soutěž a ochrana hospodářské soutěže) ● občanské právo (právo závazkové (smluvní), náhrady škody, ochrana osobnosti ● právní vztahy k nemovitostem (převody nemovitostí,věcná břemena), bytové právo, družstva ● rodinné právo (rozvodové právo, úprava výživného,…) Touto dlouhodobou a stabilní spoluprácí je pak zajišťováno komplexní a erudované právní poradenství.

9 Sídlo kanceláře: Sídlo advokátní kanceláře JUDr. Karla Vítka je v Olomouci, Dobrovského 25. Přičemž dle potřeb klienta je poradenství poskytováno rovněž  přímo v sídlech našich klientů a samostatnou pobočku máme zřízenu v sídle Fakultní nemocnice Olomouc.

10 Právní vymáhání pohledávek:
Co se týče oblasti právního vymáhání pohledávek, pak tato činnost je každodenní náplní práce našeho právního týmu, kdy v současné době za naše klienty vymáháme pohledávky v počtu cca 500 předaných případů ročně. Jedná se jak o pohledávky větší a velké (řádově desetitisíce až miliony), ale z větší míry, pro některé vybrané klienty, zajišťujeme právní vymáhání pohledávek drobných a malých (tedy v řádech stovek až tisíců Kč). Právní vymáhání pohledávek se snažíme pojímat systémově, tedy s klientem máme obvykle vybudován režim, jak postupovat ode dne, kdy věřitel zjistí nezaplacení, založený na důslednosti a především včasnosti, zahrnující především tyto fáze: ● včasné zjištění pohledávky po splatnosti či rizikové pohledávky ●Mimosmluvní jednání o úhradě či zajištění ●Předání pohledávky k právnímu (soudnímu) vymáhání naší kanceláři ●Soudní řízení ●Exekuce až po její faktické vymožení. Ve všech těchto fázích jsme připraveni klientům rovněž průběžně poskytovat právní služby a konzultace, což se také v praxi realizuje. Úspěšnost vymáhání sporů, ať už se jedná o fázi soudní či mimosoudní se pohybuje v rozmezí 70-90% v návaznosti na prověření vymahatelnosti pohledávky resp. dlužníka v Centrální evidenci exekucí.

11 Ceník: Ceník právních služeb – orientační hodinová sazba:
● pro právnické osoby a podnikatele: 1.000,- až 1.500,- Kč/hod. ● pro fyzické osoby – nepodnikatele:  750,- až 1.000,-Kč/hod. ● stálým klientům nabízíme možnost sjednání měsíční paušální odměny Uvedené ceny jsou orientační a jejich konkrétní výše závisí na složitosti kauzy. Na Vaši žádost si předem dohodneme pevnou částku za požadovanou právní službu, která pro nás bude závazná. Příklady cen: ● Právní vymáhání pohledávky nepřesahující částku 5000,-Kč :1500,-Kč ● Složité právní vymáhání pohledávky, či právní vymáhání pohledávky přesahující ,- Kč : od 3000,- ● Sepis návrhu nesporného návrhu na rozvod: 2.000,- Kč, sepis složitého či sporného návrhu na rozvod 5000,- Kč ● Kontrola smlouvy o převodu nemovitostí: 1500,- Kč ● Převod vlastnictví k bytu, vč. smlouvy, návrhu na vklad.: 5 000,- Kč ● Převod vlastnictví včetně advokátní úschovy peněz ,- Kč až ,- Kč v závislosti na výši úschovy ● založení s.r.o.: 10000,- Kč Naši klienti mají možnost se kdykoliv seznámit s rozsahem již provedených prací a s výší odměny tomu odpovídající.


Stáhnout ppt "ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. KARLA VÍTKA NABÍDKA SPOLUPRÁCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google