Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁRODNÍ PARKY ČR A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI Pravčická brána v NP České Švýcarsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁRODNÍ PARKY ČR A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI Pravčická brána v NP České Švýcarsko."— Transkript prezentace:

1 NÁRODNÍ PARKY ČR A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI Pravčická brána v NP České Švýcarsko

2  Název : Národní parky a Chráněné krajinné oblasti v ČR.  Vypracovala : Anna Savićová

3 CO TO VLASTNĚ NÁRODNÍ PARK JE?  Národní park je rozsáhlé území, jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku, jehož značnou zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy.

4 NÁRODNÍ PARKY V ČR  V České republice se nachází 4 NP :  KRNAP – Krkono š ský n á rodn í park  N á rodn í park Česk é Š výcarsko  N á rodn í park Podyj í  N á rodn í park Š umava

5  Krkonošský národní park je chráněné území v severní části České republiky.  Byl vyhlášen 17.5.1963  Přírodní poměry Krkonoš jsou velmi rozmanité - geologické podloží, jeho dynamický vývoj v minulosti, ovlivnění chladným klimatem a následné oteplení mělo za následek vznik rozmanitých biotopů a zachování pro naši přírodu vzácných druhů jak rostlin, tak živočichů. Vyskytuje se zde asi 300 druhů obratlovců a přes 1200 druhů cévnatých rostlin a několikanásobně více výtrusných rostlin (jako mechy, hlenky, kapradiny, lišejníky atd.).  Nachází se zde také nejvyšší hora Česka – Sněžka

6 Je lesnaté území v České republice, na kterém je ustanoven zvláštní režim ochrany životního prostředí. Národní park Šumava byl založen 20. března 1991. Rozloha NP Šumava je 680,64 km2. Znak Národního parku Šumava v současnosti ukazuje dva živé šumavské stromy, jeden suchý mezi nimi, a za nimi je vidět vrchovina. Nejvyšší horou na území národního parku Šumava je Plechý (1378 metrů) ležící v geomorfologickém okrsku Plešská hornatina. Plechý je zároveň i nejvyšší horou české a rakouské Šumavy

7 NÁRODNÍ PARK PODYJÍ Je dosud jediným moravským národním parkem. Byl vyhlášen 1. července 1991. Jeho rozloha je 63 km2. Národní park Podyjí je se svou rozlohou nejmenším národním parkem v České republice. NP Podyjí se rozkládá podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem.

8 NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO  Je jeden ze čtyř n á rodn í ch parků Česka. Nal é z á se v okrese Děč í n mezi obcemi Hřensko a Chřibsk á a zauj í m á oblast při st á tn í hranici s Německem, kter á ho odděluje od NP Saska Š výcarsko. Oblast n á rodn í ho parku Česk é Š výcarsko n á lež í do geomorfologick é ho celku Děč í nsk é vrchoviny.  Rozloha NP 79 km2.  Význačné jsou též soutěsky Kamenice a Křinice.  Byl založen 1. ledna 2000

9

10  Chráněná krajinná oblast (CHKO) je v českém a slovenském systému ochrany přírody od poloviny 50. let 20. století (od vyhlášení prvních zákonů o státní ochraně přírody) označení pro velkoplošné chráněné území nižšího stupně ochrany, než jaký platí pro národní parky.

11  Byla vyhlášena 24. listopadu v roce 1978.  Rozloha je 628 km2.  Věkově rozrůzněné lesní porosty jsou útočištěm celé řady ohrožených druhů živočichů, především měkkýšů a dalších drobných bezobratlých. Hojně jsou rozšířeni obojživelníci a plazi. Na Křivoklátsku pravidelně hnízdí celkem 120 druhů ptáků včetně vzácného výra velkého a čápa černého.  Více než 63 % území pokrývají převážně listnaté a smíšené lesy.

12  Byla vyhlášena 19. března v roce 1976.  Chráněná krajinná oblast zaujímá rozlohu 271,57 km²  V třetihorách došlo na mnoha místech k průnikům sopečných vyvřelin (čedič, znělce, trachyty a jiné) které tvoří vrcholky v krajině.

13 CHKO ČESKÝ RÁJ  Chráněná krajinná oblast Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v Česku.  Byla založena 1. března 1955.  Chráněná krajinná oblast Český ráj je rozdělena do tří samostatných částí  Většinu podloží chráněného území tvoří tzv. kvádrové pískovce, které tu byly uloženy v období křídy.

14 CHKO ČESKÝ KRAS Byla vyhlášená 19. března v roce 1976. Rozloha je 128 km 2. Jde o území tvořené převážně prvohorními usazeninami (vápenci, břidlicemi) silurského a devonského stáří s četnými krasovými jevy včetně jeskyní patřících k největším v Čechách. Nachází se mezi Prahou (Radotínem) a Berounem.

15  Byla vyhlášená 8.12.1967.  Její rozloha je 368 km2.  Rozkládá se na větší části plochy Jizerských hor a na východě přímo sousedí s Krkonošským národním parkem.  Většinu území CHKO Jizerské hory tvoří horniny krkonošsko – jizerského plutonu, který je tvořen granitem několika typů.

16 CHKO BESKYDY  CHKO Beskydy byla vyhlášena 5. března 1973.  Její rozloha je 1160 km2.  Les pokrývá 71 % území.  Zvláštní ochrana 50 maloplošných zvlášť chráněných území (MCHÚ)

17 Závěr  Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "NÁRODNÍ PARKY ČR A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI Pravčická brána v NP České Švýcarsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google