Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Specifické poruchy učení Vypracovaly: Bc. Dobiášová Kristýna, stud. obor Muzeologie, učo 346390,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Specifické poruchy učení Vypracovaly: Bc. Dobiášová Kristýna, stud. obor Muzeologie, učo 346390,"— Transkript prezentace:

1 SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Specifické poruchy učení Vypracovaly: Bc. Dobiášová Kristýna, stud. obor Muzeologie, učo 346390, 346390@mail.muni.cz 346390@mail.muni.cz Bc. Studýnková Radana, stud. obor Muzeologie, učo 180544, 180544@mail.muni.cz 180544@mail.muni.cz Bc.Benešová Lenka, stud. obor Muzeologie-Historie, učo 178940, 178940@mail.muni.cz

2 Specifické poruchy učení obecně „Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I když se porucha může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení (např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitelé), není přímým důsledkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů.“ 1) „Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I když se porucha může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení (např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitelé), není přímým důsledkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů.“ 1)1) 1) Smutná, J. Předpoklady k učení u dětí dyslektických a dysgrafických. Litomyšl: AUGUSTA, 1996. s. 13 1)

3 Poruchy učení z historického hlediska poruchy učení existují tak dlouho jak lidská vzdělanost sama poruchy učení existují tak dlouho jak lidská vzdělanost sama První zpráva o specifické poruše učení se v literatuře objevila v roce 1896, kdy byla porucha nazývána slovní slepotou První zpráva o specifické poruše učení se v literatuře objevila v roce 1896, kdy byla porucha nazývána slovní slepotou V ČR se první zpráva o poruše učení a to o dyslexii objevila v roce 1904 a zasloužil se o ni MUDr. Antonín Heveroch V ČR se první zpráva o poruše učení a to o dyslexii objevila v roce 1904 a zasloužil se o ni MUDr. Antonín Heveroch

4 Diagnostika poruch učení Cílem je stanovit úrovně vědomí a dovedností, charakteristika poznávacích procesů, sociálních vztahů, osobních charakteristik a další faktorů, jenž se podílejí na úspěchu a neúspěchu dítěte. Cílem je stanovit úrovně vědomí a dovedností, charakteristika poznávacích procesů, sociálních vztahů, osobních charakteristik a další faktorů, jenž se podílejí na úspěchu a neúspěchu dítěte. Diagnostika dětí je prováděna buďto na specializovaném pracovišti nebo v běžné či specializované třídě. Diagnostika dětí je prováděna buďto na specializovaném pracovišti nebo v běžné či specializované třídě.

5 Druhy specifických poruch učení Dyslexie Dyslexie – snížená či úplná neschopnost naučit se číst při dostatečném výukovém vedení, přiměřené inteligenci a dostatečné sociokulturní příležitosti – projevuje se narušením běžné rychlosti čtení, chybami v průběhu hlasitého čtení a poruchami porozumění přečteného textu

6 Dysgrafie Dysgrafie  specifická porucha psaní, která se projevuje sníženou či úplnou neschopností naučit se psát při dostatečném výukovém vedení, přiměřené inteligenci a dostatečné sociokulturní příležitosti.  projevuje se neschopností zvládnout technickou stránku psaného písma.

7

8 Dysortografie Dysortografie  specifická porucha pravopisu, jenž se projevuje narušenou schopnost zvládat gramatické jevy mateřského jazyka.  děti s touto poruchou nejčastěji zaměňují krátké a dlouhé samohlásky, nerozlišují slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni, vynechávají, přidávají a zaměňují písmena či celé slabiky.

9 Ukázka diktátu Jiřího (1.ročník) slova: liška, kůň, krk, bělásek, koření, bouda, pěnkava, svíčka, packa, kolotoč, žába, házela další slova: jedla, trn, laň, hrábě, botičky, pěšina

10 Dyskalkulie Dyskalkulie  specifická porucha matematických schopností  projevuje se narušením aritmetických dovedností, které jsou v protikladu s průměrnými či nadprůměrnými intelektovým předpoklady.

11 Dyspinxie Dyspinxie  specifická porucha kreslení.  projevuje se sníženou schopností či neschopností zvládnout technickou stránku kresby  typický primitivní kresebný projev, dítě je neobratné v zacházení s kreslířskými prostředky

12 Dysmuzie Dysmuzie  specifická porucha hudebních schopností  jedná se o sníženou či úplnou neschopnost vnímat hudbu a rytmus  žák s dysmuzií se není schopen dostatečně naučit zpívat či hrát na hudební nástroj

13 Dyspraxie Dyspraxie  projevuje se výraznou pohybovou nemotorností dítěte  obtíže se týkají hrubé motoriky (chůze, lezení) a jemné motoriky (stříhání, jemné pohyby prstů, motorika mluvidel).

14 Příčiny specifických poruch učení Dle Otokara Kučery, jsou příčinami SPU : lehké mozkové dysfunkce (jiné označení: lehké dětské encefalopatie či minimální mozkové dysfunkce) dědičnost lehké mozkové dysfunkce (jiné označení: lehké dětské encefalopatie či minimální mozkové dysfunkce) dědičnost kombinace dědičnosti a lehkých mozkových dysfunkcí kombinace dědičnosti a lehkých mozkových dysfunkcí neurotická nebo nejasná etiologie (původ) neurotická nebo nejasná etiologie (původ)

15 Projevy specifických poruch učení Představují charakteristický soubor projevů konkrétního typu specifické poruchy učení Představují charakteristický soubor projevů konkrétního typu specifické poruchy učení Specifické projevy dyslexie – porucha může postihovat rychlost četní (dítě čte pomalu nebo pouze slabikuje); správnost (dítě zaměňuje písmena, domýšlí text); porozumění čteného textu Specifické projevy dyslexie – porucha může postihovat rychlost četní (dítě čte pomalu nebo pouze slabikuje); správnost (dítě zaměňuje písmena, domýšlí text); porozumění čteného textu

16 Specifické projevy dysgrafie – porucha psaní postihující úpravu písemného projevu i osvojování jednotlivých písmen a spojení hláska- písmeno; psaní v pravolevém směru; vynechávání písmen, slabik či slov Specifické projevy dysgrafie – porucha psaní postihující úpravu písemného projevu i osvojování jednotlivých písmen a spojení hláska- písmeno; psaní v pravolevém směru; vynechávání písmen, slabik či slov Specifické projevy dysortografie – porucha pravopisu; záměna tvrdých, měkkých, popřípadě dlouhých a krátkých slabik; nepřesná hranice slov, splývání více slov v jedno; vysoká chybnost v paní diktátu Specifické projevy dysortografie – porucha pravopisu; záměna tvrdých, měkkých, popřípadě dlouhých a krátkých slabik; nepřesná hranice slov, splývání více slov v jedno; vysoká chybnost v paní diktátu

17 Specifické projevy dyskalkulie – postihuje operace s čísly; obtíže v řazení předmětů či symbolů dle stanovených kritérií; snížená schopnost či neschopnost používat základní aritmetické operace; problémy při řešení slovních úloh Specifické projevy dyskalkulie – postihuje operace s čísly; obtíže v řazení předmětů či symbolů dle stanovených kritérií; snížená schopnost či neschopnost používat základní aritmetické operace; problémy při řešení slovních úloh Specifické projevy dyspinxie – deformace formálních znaků kresby; roztřesenost linií čar; neodpovídající proporcionalita kresby; primitivnost znaků kresby neodpovídající chronologickému ani mentálnímu věku Specifické projevy dyspinxie – deformace formálních znaků kresby; roztřesenost linií čar; neodpovídající proporcionalita kresby; primitivnost znaků kresby neodpovídající chronologickému ani mentálnímu věku

18 Specifické projevy dysmuzie – neschopnost reprodukovat hudbu; narušené vnímání rytmu melodie; narušení vnímání hudebních prvků Specifické projevy dysmuzie – neschopnost reprodukovat hudbu; narušené vnímání rytmu melodie; narušení vnímání hudebních prvků Specifické projevy dyspraxie - nepřesné a nekoordinované cílené pohyby rukou či nohou; obtíže s každodenními pohybovými aktivitami spojenými se sebeobsluhou (oblékání, manipulace s příborem, zavazování tkaniček); Specifické projevy dyspraxie - nepřesné a nekoordinované cílené pohyby rukou či nohou; obtíže s každodenními pohybovými aktivitami spojenými se sebeobsluhou (oblékání, manipulace s příborem, zavazování tkaniček);

19 Reedukace specifických poruch učení dlouhodobý diagnosticko-terapeutický proces, jehož cílem je odstranění nebo zmírnění obtíží dítěte a zlepšení celkového stavu psychiky dítěte dlouhodobý diagnosticko-terapeutický proces, jehož cílem je odstranění nebo zmírnění obtíží dítěte a zlepšení celkového stavu psychiky dítěte efektivnost reedukace specifických poruch učení je závislá na týmové spolupráci vyučujících, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáka. efektivnost reedukace specifických poruch učení je závislá na týmové spolupráci vyučujících, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáka.

20 Vývoj specifických poruch učení závisí na několika faktorech, které se obměňují v závislosti na dítěti dle: Vývoj specifických poruch učení závisí na několika faktorech, které se obměňují v závislosti na dítěti dle:  typu dyslexie  intenzity poruchy  trvání, pravidelnost a intenzity reedukace, která může trvat i několik let  podpory, motivace, důsledků zažitého neúspěchu, osvojování si nových poznatků  bdělosti, spolupráce s rodinou, školou a specializovaným pracovištěm

21 Zásady reedukace: Zásady reedukace:  trpělivost, klid a optimistický výhled do budoucnosti  nedopustit, aby se dítě naučilo něčemu špatně  nešetřit povzbuzením, pochvalou, oceněním za snahu  nepřipustit, aby vznikl u dítěte pocit méněcennosti  vytvořit ovzduší spolupráce mezi rodinou a školou  pracovat za dokonalého soustředění a dělat častěji přestávky k odpočinku

22 ADHD syndrom deficitu pozornosti s hyperaktivitou syndrom deficitu pozornosti s hyperaktivitou děti, trpící syndromem ADHD jsou nepozorné, aktivní a impulzivní v míře, jenž není přiměřena jejich mentálnímu věku a pohlaví děti, trpící syndromem ADHD jsou nepozorné, aktivní a impulzivní v míře, jenž není přiměřena jejich mentálnímu věku a pohlaví jednotlivé symptomy vystupují do popředí v situacích, kladoucích požadavky na udržení pozornosti a sebekontrolu. jednotlivé symptomy vystupují do popředí v situacích, kladoucích požadavky na udržení pozornosti a sebekontrolu.

23 Symptomy ADHD: Symptomy ADHD: 1) NEPOZORNOSTI – děti mají největší a nejčastější obtíže s udržením pozornosti či s plněním zadaných úloh a jejich dokončením v určitém časovém limitu. 2) HYPERAKTIVITY - nadměrná nebo vývojově nepřiměřená aktivita. 3) IMPULSIVITA – třetí základní charakteristika ADHD. Pro impulsivitu jsou typické rychlé, neadekvátní reakce, které často předbíhají instrukci, vyvolávají chyby či omyly z nepozornosti.

24 Použitá literatura BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení II : Reedukace specifických poruch učení. 1. vyd. Brno : Katedra speciální pedagogiky, 2005. 152 s. ISBN 80-210-3822-5. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení II : Reedukace specifických poruch učení. 1. vyd. Brno : Katedra speciální pedagogiky, 2005. 152 s. ISBN 80-210-3822-5. ELLIOT, Julian, PLACE, Maurice. Dítě v nesnázích : prevence, příčiny, terapie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2002. 208 s. ISBN 80-247-0182-0. ELLIOT, Julian, PLACE, Maurice. Dítě v nesnázích : prevence, příčiny, terapie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2002. 208 s. ISBN 80-247-0182-0. SELIKOWITZ, Mark. Dyslexie a jiné poruchy učení. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2000. 136 s. ISBN 80-7169-773-7. SELIKOWITZ, Mark. Dyslexie a jiné poruchy učení. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2000. 136 s. ISBN 80-7169-773-7. Smutná, J. Předpoklady k učení u dětí dyslektických a dysgrafických. Litomyšl: AUGUSTA, 1996. Smutná, J. Předpoklady k učení u dětí dyslektických a dysgrafických. Litomyšl: AUGUSTA, 1996. SWIERKOSZOVÁ, Jana. Specifické poruchy učení. Ostrava : Pedagogická fakulta, 2007. 110 s. ISBN 80-7368-042-4. SWIERKOSZOVÁ, Jana. Specifické poruchy učení. Ostrava : Pedagogická fakulta, 2007. 110 s. ISBN 80-7368-042-4. ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. 1. vyd. Praha : Portál, 1994. 196 s. ISBN 80-7178-038 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. 1. vyd. Praha : Portál, 1994. 196 s. ISBN 80-7178-038

25 Děkuji za pozornost ;)


Stáhnout ppt "SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Specifické poruchy učení Vypracovaly: Bc. Dobiášová Kristýna, stud. obor Muzeologie, učo 346390,"

Podobné prezentace


Reklamy Google