Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGRACE DĚTÍ S LOGOPEDICKÝMI OBTÍŽEMI. LOGOPEDICKÉ OBTÍŽE  narušený vývoj řeč  děti s nesprávnou či vadnou výslovností  dítě s poruchu hlasu  dítě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGRACE DĚTÍ S LOGOPEDICKÝMI OBTÍŽEMI. LOGOPEDICKÉ OBTÍŽE  narušený vývoj řeč  děti s nesprávnou či vadnou výslovností  dítě s poruchu hlasu  dítě."— Transkript prezentace:

1 INTEGRACE DĚTÍ S LOGOPEDICKÝMI OBTÍŽEMI

2 LOGOPEDICKÉ OBTÍŽE  narušený vývoj řeč  děti s nesprávnou či vadnou výslovností  dítě s poruchu hlasu  dítě s narušením zvuku řeči  dítě s koktavostí  dítě s dysartrií  náprava vadné výslovnosti  nácvik komunikace

3 VLIV LOGOPEDICKÝCH OBTÍŽÍ  potíže s dorozumíváním mohou ovlivnit život člověka různými způsoby závisí to na intenzitě řečové vady nebo poruchy (rotacismus x koktavost) jiný přístup u breptavosti – tam upozorňovat, ale např. u koktavosti neupozorňovat aby nevznikla logofobie  pokud se jedná o obtížnou srozumitelnost – může jít o zmatek a rozpaky ze strany ostatních, lidé často nevědí jak reagovat, jak s takovýmto člověkem jednat pokud má být někdo v televizi směšný – tak má vadu řeči  velice frustrující je to i pro samotného mluvčího – neúspěch v komunikaci – trapnost, zoufalost stav kdy něco chceme a nejsme to schopni vyjádřit adekvátně řečově (cizinec, který nezvládá cizí jazyk)  využití alternativní komunikace – podpořit setkání s velkou skupinou lidí, která tento způsob využívá, tak aby se toto stalo věcí integrační nikoliv segregační

4 LOGOPEDICKÁ INTERVENCE  komplexnost  respektování ontogenetického vývoje řeči  využití grafomotoriky  školy pro děti s logopedickými obtížemi  základní školy

5 ZÁSADY ROZVÍJENÍ ŘEČI  zásada imitace normálního vývoje  imitace je silně individualizována  zásada nevyhnutelnosti vyprovokovat dítě k spontánním řečovým, předřečovým projevům, ale nenutit  zásada preferování obsahové stránky před výslovností  zásada multisenzoriálního přístupu  zásada využití vhodných metod  zásada názornosti  zásada sociálního aspektu

6 MOTORIKA  podporovat správnou motoriku  mluvidel mimická a dechová cvičení  motorika mluvidel souvisí s rozvojem hrubé i jemné motoriky grafomotorická cvičení  zařazování oddechových chvilek využití rytmizace říkanek písničky

7 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ  narušení grafické stránky řeči  druhy: dyslexie dysgrafie dysortografie dyskalkulie

8 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ  se SPU souvisí poruchy řeči, obtíže soustředění, poruchy pravolevé a prostorové orientace, problémy ve zrakovém a sluchovém vnímání  mohou se vyskytovat samostatně, ale i v souvislosti s jinou poruchou  specifické poruchy chování – mohou vyplývat z poruch učení

9 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ INTERVENCE  základní škola  třídy pro děti se specifickými potřebami  speciálně pedagogická poradna

10 DYSLEXIE  obrázky se slovním doprovodem – umožnit globální čtení  kartičky a z nich skládat věty  nácvik jednoho obratu – víckrát opakovat v několika různých případech a nechat dítě ať ho hledá, zaškrtává  očíslované věty – učitel přečte větu a žák řekne číslo  věta a dítě řekne, zda je výrok pravdivý či ne  porozumění textu  rozlišování podobných písmen  přečti druhou větu  najdi nejdelší slovo  pravolevá orientace  sluchová diferenciace

11 DYSGRAFIE  rozvoj hrubé i jemné motoriky  správné držení psacího náčiní  grafomotorická cvičení  opis  přepis z tiskacího písma  nepřetěžovat  čím později, tím hůře  využití počítače?

12 DYSORTOGRAFIE  rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek (zvonek, bubínek, bzučák) využití grafických značek  rozlišování měkkých a tvrdých samohlásek  doplňovačky  sykavky  opakovat rozkouskované slovo  hranice slov v písmu

13 DYSKALKULIE  předčíselné představy – třídění, dělení  matematické představy  čísla a přiřadit k nim operace 10 8 =2  číselné řady  paměť na čísla


Stáhnout ppt "INTEGRACE DĚTÍ S LOGOPEDICKÝMI OBTÍŽEMI. LOGOPEDICKÉ OBTÍŽE  narušený vývoj řeč  děti s nesprávnou či vadnou výslovností  dítě s poruchu hlasu  dítě."

Podobné prezentace


Reklamy Google