Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojem / koncept Homonymie Ondřej Diblík – Simona Kukučová | 26. 3. 2012 |

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojem / koncept Homonymie Ondřej Diblík – Simona Kukučová | 26. 3. 2012 |"— Transkript prezentace:

1 Pojem / koncept Homonymie Ondřej Diblík – Simona Kukučová | 26. 3. 2012 | http://oltk.upol.cz/encyklopedie

2 o Definice o Obsah hesla o 1. Obecná charakteristika o 2. Dělení pojmu o 3. Pojem 1 versus pojem 2 o Bibliografie o Seznam potenciálních hesel Struktura – pojem 1

3 Definice homonymie 1. Charakteristika homonymie 2. Dělení homonymie 2.1 Homonymie lexikální 2.2 Homonymie morfologická 2.3 Homonymie slovnědruhová 2.4 Homonymie slovotvorná 2.5 Homonymie syntaktická 2.6 Homonymie úplná a částečná 2.7 Homonymie nepravá 3. Homonymie versus polysémie Bibliografie Seznam potenciálních hesel Obsah

4 Homonymie je jazykovým jevem, který se vyskytuje ve všech rovinách jazyka. Nejjednodušeji ji můžeme charakterizovat jako jev, kdy jedna jazyková forma (lexém, morfém) je nositelkou dvou nebo více jazykových funkcí (významů). Definice

5 Homonymie je obecným jazykovým jevem, s jehož přítomností se s různou amplitudou frekvence setkáváme v mnoha jazycích světa, češtinu nevyjímaje (Horalík, 1968, s. 3). 1. Obecná charakteristika

6 2.1. Homonymie lexikální 2.2. Homonymie morfologická 2.3. Homonymie slovnědruhová 2.4. Homonymie slovotvorná 2.5. Homonymie syntaktická 2.6. Homonymie úplná a částečná 2.7. Homonymie nepravá 2. Dělení homonymie

7 Úplná homonyma se shodují ve všech tvarech celého paradigmatu (např. raketa ve významech „létací zařízení“ a „pálka“). Naproti tomu homonyma částečná se v některých tvarech paradigmatu liší (např. los ve významu „severské zvíře“ a los ve významu „poukázka do loterie“ – rozdíly v tomto případě způsobuje diferenciace životnosti) (Encyklopedický slovník češtiny, 2002, s. 170). 2.6. Homonymie úplná a částečná

8 V odborné literatuře se setkáváme také s pojmem nepravá homonyma. Rozlišujeme tři jejich základní druhy. Prvním z nich jsou tzv. homofona, tedy slova zvukově shodná, nicméně graficky odlišná (výška X vížka), dále homografa, tedy slova graficky shodná, ale zvukově odlišná (výraz panický souvisí jak se slovem panika, tak panic), a nakonec tzv. paronyma, tedy slova formálně podobná, nicméně bez jakékoli sémantické souvislosti (historický X hysterický) (Horálek, 2005, s.137). 2.7. Problematika tzv. nepravých homonym

9 Homonymie a polysémie tvoří dva příbuzné termíny. Polysémie se od homonymie liší tím, že „jednotlivá významová užití (tzv. lexie) polysémního lexému (hyperlexému) spolu sémanticky i geneticky souvisejí“ (Encyklopedický slovník češtiny, 2002, s. 320). Samotná hranice mezi polysémií a homonymií však není nijak ostrá. Polysémie velmi často přechází v homonymii, a to z důvodu rozpadu významové souvislosti jednotlivých lexií (Horálek, 2005, s. 137). 3. Homonymie versus polysémie

10 o Bibliografie (použitá + relevantní) Primární literatura v původním jazyce (hlavní osobnosti disciplíny) Primární literatura v překladech do češtiny Sekundární literatura Elektronické zdroj e (ověřené, konzultované) ADAMEC, Přemysl (1995): Homonymie vět v současné češtině. Přednášky z 34. a 35. běhu LŠŠŠ. Praha: Pražská imaginace, s. 113–123. FILIPEC, Josef – ČERMÁK, František (1985).: Česká lexikologie. Praha: Academia. FILIPEC, Josef (1970).: K otázce invariantu a variant v lexikální sémantice. Slavica Slovaca, 5, s. 272–280. HORÁLEK, Jan (2005): Přechod homonymie v polysémii a pragmatický význam. Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha: ÚJČ AV ČR, s. 137–140. Bibliografie

11 homofona homografa homofona polysémie lexém hyperlexém morfém slovo větná výpověď funkce jazyková ekonomie syntax konverze kontext foném význam roviny jazyka Seznam potenciálních hesel

12 Pojem / koncept Znak Ondřej Diblík, Simona Kukučová Jméno | Datum | http://oltk.upol.cz/encyklopedie

13 o Definice o 1. Obecná charakteristika o 2. Historie pojmu, vznik o 3. Osobnost a směry o Bibliografie o Seznam potenciálních hesel Struktura – pojem 2

14 Pojem / koncept Aktuální členění Ondřej Diblík, Simona Kukučová Jméno | Datum | http://oltk.upol.cz/encyklopedie

15 o Definice o 1. Obecná charakteristika o 2. Historie pojmu, vznik o 3. Srovnání s jinými jazyky o Bibliografie o Seznam potenciálních hesel Struktura – pojem 3


Stáhnout ppt "Pojem / koncept Homonymie Ondřej Diblík – Simona Kukučová | 26. 3. 2012 |"

Podobné prezentace


Reklamy Google