Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia jazyka – 4. • Gramatika • Morfologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia jazyka – 4. • Gramatika • Morfologie."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia jazyka – 4. • Gramatika • Morfologie

2 Gramatika  Soubor pravidel, kterými se řídí výstavba jednotlivých tvarů nebo celých vět nějakého konkrétního jazyka  NEJEN pravopis  dělení:  morfologie  syntax

3 Morfologie  Zabývá se jednotlivými výrazy a jejich členěním do morfémů  Zájem především o morfémy gramatické – koncovky, pomocná slovesa  U ohebných slovních druhů - popis paradigmat

4 Morfém  Nejmenší jednotka nesoucí věcný nebo gramatický význam  Slova x části slov  Morfémy: ◦ Kořen ◦ Sufixy: přípona, koncovka ◦ Afixy: předpona, vpona

5 Vznik gramatické kategorie  Nárůst slovní zásoby → nárůst počtu opakujících se vztahů  Vyjádření lexikální → gramatické prostředky  Přidání formálního příznaku  Vydělení části ze skupiny  Vznik kategorie s asymetrickým charakterem

6 Gramatické kategorie v Čj  Substantiva ◦ rod, číslo, pád  Slovesa ◦ osoba, číslo, čas, vid ◦ dříve i kategorie aspektu

7 Kategorie pádu  Syntaktická fce ◦ Vztah substantiva ke slovesnému přísudku nebo jinému substantivu  Sémantická fce ◦ Místní vztahy  V jednotlivých jazycích se velmi liší  Pokud má jazyk jen jeden pád – nejedná se o kategorii pádu (např. : francouzština, angličtina)

8 Kategorie čísla  Budována na protikladu kvantitativního charakteru  Jazyky analytického typu – omezenější rozsah  Jména hromadná  Jména látková  Duál  Kategorie počítatelnosti

9 Další kategorie  Kategorie určenosti: ◦ člen určitý ◦ člen neurčitý  Kategorie slovesného způsobu: ◦ indikativ ◦ kondicionál ◦ imperativ  Kategorie diateze: ◦ činný rod ◦ pasivní rod ◦ zvratný rod

10 Gramatické opozice  Privativní opozice ◦ příznakový člen x neutrální člen ◦ dělení kategorie na binární opozice ◦ neutrální člen – vyšší počet výskytu  Synchronní pohled

11 Funkce bezpříznakového členu  Všichni studenti se dostaví do sborovny.  V roce 1348 zakládá Karel IV. v Praze univerzitu.  Dělám a budu dělat, jak uznám za vhodné.

12 Japonština  Problematika slovních druhů ◦ Sémantické kritérium ◦ Morfologické kritérium ◦ Syntaktické kritérium  Dělení slovních druhů ◦ jógen – ohebné slovní druhy  kacujó – ohýbání ◦ taigen – neohebné slovní druhy  samostatné  nesamostatné

13 Slovesa  Dělení: ◦ syntaktické kritérium:  džidóši x tadóši ◦ morfologické kritérium:  U-slovesa x Ru-slovesa x nepravidelná slovesa ◦ sémantické kritérium:  dějová, stavová, pomocná, …

14 Slovesa  Nemají infinitiv  Časování – aglutinační sufixy  Tvary ◦ přací, střídavého děje, možnosti, schopnosti, působení na činitele  Způsob: ◦ pravděpodobnostní ◦ zdvořilostní

15 Pomocná slovesa  Usměrňují prostorové a časové vztahy  Vytváří formální jádro přívlastku  Určuje čas, způsob, příčinu  Označuje nutnost, pravděpodobnost

16 Přídavná jména  Dělení: ◦ I-adjektiva ◦ Na-adjektiva  Tvary: ◦ přívlastkový, predikátový, minulý i neminulý, příslovečný

17 Podstatná jména  Dělení: ◦ Obecná jména ◦ Vlastní jména ◦ Zástupná jména ◦ Časová, dějová  Druhy: japonská, sinojaponská, převzatá  Těsná vazba – spona desu  Nerozlišují rod, číslo  Množné číslo: ◦ tači, demo, ra + sufix

18 Partikule  Kontextové ◦ wa, mo, koso  Pádové ◦ ga, no, ni, o, to, de, kara, made, jori  Koncové ◦ ka, jo, wa, ne, na

19 Ostatní slovní druhy  Zájmena ◦ Druhy: ukazovací, osobní, neurčitá  Číslovky ◦ 2 soustavy číslovek – japonská, sinojaponská ◦ Jednoduché číslovky ve větě – numerativ  Citoslovce

20 Kategorie času  Minulý  Neminulý (Obecný) ◦ Bezpříznakový ◦ Přítomnost, budoucnost, současný stav  Přítomný průběhový

21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Úvod do studia jazyka – 4. • Gramatika • Morfologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google