Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aminokyseliny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aminokyseliny."— Transkript prezentace:

1 aminokyseliny

2 Aminokyseliny stavební jednotky bílkovin
deriváty karboxylových kyseliny liší se postranním řetězcem (R) karboxylová skupina aminoskupina postranní řetězec

3 Prostorové uspořádání
α-aminokyseliny = NH2 skupina na 2. C (Cα) Cα je chirální → enantiomery D a L D-glyceraldehyd L-glyceraldehyd L-aminokyselina

4 většina aminokyselin v přírodě: α,L-AK
NH2CH2COOH nemá chirální uhlík (nejjednodušší AK) většina aminokyselin v přírodě: α,L-AK

5 L-alanin D-alanin Proč je většina aminokyselin v přírodě právě v kofiguraci L a ne D nevíme..

6 Elektrický náboj aminokyselin
neutrální pH (fyziologicé) nízké pH vysoké pH kation amfion anion aminokyselina je elektroneutrální

7 Isoelektrický bod pI pI = pH, kdy je celkový elektrický náboj aminokyseliny nulový (amfion), pro každou aminokyselinu jiné

8 Kódované aminokyseliny
základní stavební jednotky bílkovin mají svoji specifickou tRNA existuje 21 kódovaných aminokyselin některé si organismus neumí sám vytvořit a musí je přijímat v potravě - esenciální liší se svými postranními řetězci (-R) V roce 1986 objevena 21. kódovaná aminokyselina selenocystein.

9 Selenocystein selenocystein (Sec) serin (Ser) cystein (Cys) v selenoproteinech – enzymy, kde Se je redukčním centrem (redukují volné kyslíkové radikály) v deiodinasach – regulují působení thyroidních hormonů

10

11 Postranní řetězce aminokyselin
zásaditý postranní řetězec kyselý postranní řetězec hydrofobní postranní řetězce polární postranní řetězce

12 K čemu slouží aminokyseliny v organismech?
dodávají a přenášejí N (esenciální prvek) jsou základní stavební jednotkou proteinů v případě hladovění mohou být alternativními zdroji energie a prekurzory pro tvorbu sacharidů slouží jako neurotransmitery a hormony– některé samy o sobě, jiné jako výchozí látky pro jejich tvorbu podílejí se na syntéze lipidové dvojvrstvy, nukleotidů, alkaloidů atd.. a mají mnoho dalších funkcí

13 Tvorba proteinů - vznik peptidové vazby
dipeptid peptidová vazba

14 tyto dvě vazby jsou jednoduché, umožňují volnou rotaci atomů, takže dlouhé řetězce aminokyselin jsou vysoce pohyblivé peptidová vazba je vazbou kovalentní, je rigidní – vazba C-N má částečně charakter dvojné vazby v důsledku rezonance, atomy se kolem ní nemohou volně otáčet

15 stabilita peptidové vazby:
při pH~7 je stabilní i při 100°C hydrolyzuje se v silně kyselém nebo zásaditém prostředí nebo pomocí enzymů

16 Peptidy a proteiny v těle vznikají proteosyntézou v cytoplazmě buněk
proteosyntéza probíhá na ribozomech 2 – 50 AK: peptid > 50 AK: protein (bílkovina)

17 Názvosloví peptidů pořadí aminokyselin (=jejich sekvenci) čteme od N konce k C konci k názvu aminokyselin přidáme koncovku –yl např.: Tyrozylalanylcystein H2N-Tyr-Ala-Cys-COOH většina peptidů a proteinů mají triviální názvy (glutathion, hemoglobin, kolagen)

18 Některé významné peptidy v našem těle
některé hormony: oxytocin, vazopresin, glukagon, ... také některé jedy a mnoho dalších významných látek glutathion – tripeptid, v těle působí proti oxidativnímu stresu tvorbou disulfidových můstků Umělá příprava polypeptidů by mohla vést k získání bezpečných vakcín.

19 Oxidace glutathionu

20 Úrovně popisu organismu – velikost proteinů
makromolekulární látky (proteiny, polysacharidy) orgány buňky jednoduché molekuly, atomy

21 Proteiny – nativní konformace
proteiny jsou molekuly s velmi složitou strukturou po syntéze polypetidu, se řetězec skládá do své přirozené (nativní) konformace - trojrozměrná struktura s nejnižší energií - stav, kdy může protein plnit svojí biologickou funkci funkční protein nefunkční rozbalený polypeptidový řetězec

22 kostra proteinu – aminokyselinové složení primární struktura
Skládání proteinů 4 terciární struktura 3 protein jako celek – kvartérní struktura různé úrovně pohledu na proteiny 1 2 -Gln-Cys-Gly-Ser-Phe- kostra proteinu – aminokyselinové složení primární struktura sekundární struktura

23 1) Primární struktura pořadí (sekvence) aminokyselin
polypeptidový řetězec, ve kterém jsou aminokyseliny spojeny peptidovou (kovalentní) vazbou primární struktura proteinů je přímý obraz genetické informace základní řetězec, pořadí a typy aminokyselin určují, jak bude protein prostorově uspořádán (např. hydrofobní postranní řetězce aminokyselin se shlukují uvnitř proteinů, aby se nedostaly do styku s vodou) záměna jen jedné aminokyseliny může způsobit nefunkčnost proteinu (př. srpkovitá anemie)

24 2) Sekundární struktura
polypetidové řetězce se skládají do několika strukturních prvků dva základní jsou: α-helix (šroubovice) a β-hřeben (skládaný list), ale existují i další sekundární strukturu stabilizují H-můstky

25 α-helix v proteinech pravotočivá šroubovice
H-můstky spojují skupiny CO a NH uvnitř řetězce v proteinech pravotočivá šroubovice postranní řetězce směřují ven, v důsledku sterických zábran

26 Keratin a kolagen tyto dva proteiny jsou složeny ze šroubovic, které se ještě stáčejí kolem sebe a tvoří pevná vlákna kolagen – protein kostí, zubů a šlach, v tahu je pevný stejně jako ocel keratin se vyskytuje např. ve vlasech, v pokožce, nehtech, rohovině nebo v peří šroubovice stočené kolem sebe tvoří terciární strukturu

27 β-hřeben/skládaný list
postranní řetězce vyčnívají střídavě na opačné strany řetězce, kvůli sterickým zábranám H-můstky opět mezi skupinami CO a NH

28 H-můstky spojují sousední řetězce
schematické značení skládaného listu

29 Titin největší známý polypetidový řetězec, spolu s aktinem a myosinem ve svalech obratlovců skládá se převážně ze skládaných listů mutace v aminokyselinové sekvenci způsobuje onemocnění svalů včetně srdce funkce ještě není úplně prozkoumaná – zřejmě kontroluje činnost aktinu a myosinu, prodlužování a zkracování sarkomery

30 3) Terciární struktura uspořádání sekundárních struktur v prostoru
skládání proteinů v prostoru ovlivňují především interakce postranních řetězců aminokyselin sekundární struktury nejsou spojeny kovalentně stabilizují je: H-můstky, elektrostatické interakce (iontové síly, dipól-dipól), van der Waalsovy interakce, disulfidové vazby, hydrofobní interakce

31 Disulfidový můstek a vznik cystinu
jednoduchá kovalentní vazba postranní řetězce cysteinu v proteinu výrazná stabilizace terciární struktury proteinů SH skupina se oxiduje a redukuje tak jiné látky, např. H2O2 – boj proti oxidativnímu stresu (glutathion) Oxidace a redukce disulfidového můstku je principem účesu zvaného trvalá.

32 Interakce terciární struktury
polypeptidový řetězec Interakce terciární struktury

33 Trypsin pankreatický enzym štěpící bílkoviny, které už částečně natrávila kyselina chlorovodíková a pepsin v žaludku terciární struktura trypsinu – prostorové uspořádání motivů sekundární struktury: α-helixů a skládaných listů

34 4) Kvartérní struktura většina proteinů se skládá z více než jednoho polypetidového řetězce uspořádání řetězců v prostoru - kvartérní struktura Proteiny se zpravidla skládají tak, že hydrofobní zbytky aminokyselin jsou uzavřené uvnitř a hydrofilní části jsou na povrchu proteinu. Záleží však na prostředí, ve kterém se protein nachází (vodný roztok, membrána …).

35 Hemoglobin – přenašeč O2 a CO2
skládá se ze 4 podjednotek každá obsahuje 1 hemovou skupinu hem je uzavřen uvnitř podjednotky, v hydrofobním prostředí

36 Denaturace ~ ztráta prostorového uspořádání
ztráta nativní konformace – postupné narušení vazeb kvartérní, terciární a sekundární struktury (H-můstky, Van der Waalsovy a hydrofobní interakce, disulfidové vazby, …) porušení nekovalentních vazeb skládání proteinu peptidové vazby zůstanou zachovány (zbude neuspořádaný polypeptidový řetězec) denaturace

37 Denaturace Denaturovaný protein ztrácí svoji biologickou aktivitu!! nevratná – protein se nemůže složit do své nativní konformace, jeho prostorové uspořádání je úplně narušené v roztoku pak dojde k agregaci molekul denaturovaných proteinů (důsledek narušení vyšších struktur) – vzniká sraženina denaturační čínidla: teplota těžké kovy, soli silné kyseliny a báze některá organická rozpouštědla redukční činidla (močovina) a další..

38 Využití denaturace vaření – vaření napomáhá trávení proteinů – narušuje prostorové uspořádání proteinů, trávicí enzymy pak mohou snadněji štěpit peptidové vazby v základním řetězci výzkum

39 vratná denaturace - vysolování
není denaturace nenarušuje se kvartérní, terciární, sekundární ani primární struktura vratné způsobeno přídavkem některých solí – rozpouštějí se ve vodě, ‘vychytávají‘ molekuly H2O, které předtím rozpouštěly molekuly proteinu ten se vysráží z roztoku ve formě svého krystalu – základní metoda izolace proteinů

40 Proteiny jako proměnlivé struktury
každý protein má určitou prostorovou strukturu (z ní plyne jeho funkce) struktura není neměnná – po navázání nějaké látky (ligandu) se může prostorové uspořádání pozměnit př.: hemoglobin, princip svalového stahu a mnoha enzymatických reakcí

41 Skupiny proteinů proteiny jsou velká skupina látek
rozdělujeme je do mnoha skupin podle různých hledisek: podle tvaru (globulární a fibrilární) podle složení (jednoduché a složené) podle funkce (strukturní, regulační, zásobní, signální, receptorové, enzymy a mnoho a mnoho dalších)

42 Vlákno nebo klubko fibrilární proteiny globulární proteiny
příklady: keratin, kolagen, fibroin (hedvábí), elastin (elastické vazy, stěny plic atd..), fibrin (srážení krve, na obr.) fibrilární proteiny vláknité, nerozpustné ve vodě proteiny kůže, šlach, kostí globulární proteiny kulovité, ve vodě rozpustné enzymy, transportní proteiny, receptory, imunoglobuliny příklady: hemoglobin, titin, trypsin, alkohol dehydrogenáza (na obr.), aktin, myosin

43 Proteiny jednoduché a složené
proteiny jsou biologicky aktivní jen ve svém nativním stavu mohou být a) jednoduché, b) složené a) makromolekula tvořená jen polypeptidovým řetězcem (v nativní konformaci) b) protein má 2 složky: polypeptidový řetězec a nebílkovinnou složku př.: fibrilární proteiny, albuminy (proteiny krevního séra), histony (v jádře se vážou na DNA) transferin – přenáší v těle atomy železa (nebílkovinná složka) př. složených proteinů: glykoproteiny (cukerná složka), lipoproteiny (lipidová složka) a další myoglobin skladování kyslíku ve svalech

44 K čemu slouží proteiny v organismech? (rozdělení dle funkce)
Proteiny zastávají mnoho a mnoho rozdílných rolí: 1) biokatalyzátory (enzymy) – pepsin, tripsin a další trávicí enzymy, DNA-polymeráza (syntéza DNA), alkohol dehydrogenáza (odbourávání alkoholu) 2) strukturní proteiny – mechanická podpora buněk a tkání; př.: keratin (vlasy), elastin a kolagen (vlákna ve šlachách a vazivu), aktin (plasmatická membrána buněk)

45 Další funkce proteinů 3) transportní proteiny – přenášejí po těle různé látky př.: hemoglobin, transferin, albuminy (v krevním séru přenos lipidů), cytochrom c (přenos elektrony v dýchacím řetězci) 4) pohybové proteiny – např. myosin, ale i další (kinesin pohybuje organelami v buňkách)

46 Další funkce proteinů 5) zásobní proteiny – ferritin ukládá Fe v játrech, ovalbumin (zásoba aminokyselin ve vaječném bílku), kasein (zásoba aminokyselin pro novorozence v mléce) 6) signální proteiny – některé hormony (např. insulin) a růstové faktory jsou proteiny 7) receptory – rhodopsin v oční sliznici a mnoho dalších receptorů v membránách buněk 8) proteinové jedy – např. bakterie Vibrio cholerae syntetizuje protein → toxin způsobující choleru, nebo hadí jedy a další a další proteiny a funkce..


Stáhnout ppt "Aminokyseliny."

Podobné prezentace


Reklamy Google